AH weert Unilever-producten Alles voor liet ongewone wonen Leidsch Dagblad Warmonders bang voor poldermalaria Demonstraties Siemens i Win! r Cieba Leidenaars weer in de rij voor haring en wittebrood Concern wil meer korting afdwingen 'Gapers' in Boerhaave LPF: Van Gogh voor rechter Heinsbroek wil kinderopvang in bejaardentehuis Ben je Ba^jjcjwoor Mij? Ki,k ook op www. benje ba n g voorm ijn I GOEDHART ^^BOUWHUIS QuantumSpeed: de snelste (combi-magnetron) oven van Nederland. ZE Leidsch Dagblad urn NR. 43033 LOSSE NUMMERS €1,05 ZATERDAG €1,50 OPGERICHT 1 MAART 1860 ntein van toesburg ifeer :ntf hond Anders kou sderatie met gemeenten uien enen n bol heimen KLM-passagiers wegmaken krijgen met m omdat de vlieg- i precies volgens het werken. Volgens iR. van der Hout van idse Vereniging van technici (NVLT) gaat 'veiligheidsmaatre- vl vindt dat de NVLT misbruikt om loon- it bij te zetten in het gestarte CAO-overleg. aties na alveldslag H l - De politie in Den D p zestien mensen den in verband met jeldheden rond de dstrijd Spoorwijk 2 - fog eens zestien kre- oces-verbaal. De e ruzie beslechtte met K'istoolschoten, heeft iog niet. Wel is be et is. De politie pakte 3 wedstrijd een 31-jari- aar op voor bedrei- rboden wapenbezit, ileek later de schoten inspectie 1$ oktober' - VN-wapeninspec- ;en op 15 oktober (k aan Irak om de con- fe productie van wa lt land voor te berei- 'pder van de wapenin de Verenigde Na- iu dat volgens diplo- 'ren hebben meege- le VN-Veiligheids- irikaanse minister idse zaken Powell itend gezegd dat de jgkeer van wapenin- 4. Inaar Irak zal verhin- 8 Jb de VN niet eerst een dipoluhe over het land graLnland [adv (advertentie) 9 voonbeurs.nl oktober Rai Leidsch Iëé Dagblad vrijdag 20 SEPTEMBER 2002 De gróótste selectie kantoormeubelen IJ 2000 m- SHOWROOM! Kantoormeubelen door Tlmoteus Waarsenburg leiden - Leidens Ontzet is on denkbaar zonder haring en wit tebrood. Ook gisteren kwamen de Leidenaars weer massaal naar de Waag om hun deel op te eisen van 40.000 haringen en duizenden wittebroden die de 3 October Vereeniging jaarlijks uitdeelt. „Ik ben geboren in Groningen", zegt mevrouw Burggraaf uit Leiden. „In 1953 ben ik hier komen wonen en heb sindsdien elk jaar haring ge haald op 3 oktober. Het hoort er gewoon bij, hè?" Enkele duizenden Leidenaars - van jong tot oud, geboren en ge togen in Leiden of 'geïmpor teerd' - stonden gistermiddag weer in de rij. Zoals elk jaar op de derde donderdag van sep tember. Om zich in te schrijven voor de jaarlijkse uitreiking van haring en wittebrood op de vroege ochtend 3 oktober. Voor de traditionele hutspotmaaltijd op het Stadhuisplein. En om zich en passant aan te melden als lid van de 3 October Vereeni ging- Een enorme stroom mensen, gewapend met trouwboekjes en paspoorten om him band met Een lange rij Leidenaars wacht voor De Waag geduldig op de inschrijving voor haring en wittebrood. Foto: Dick Hogewoning de stad te bewijzen, wacht ge duldig tot ze naar binnen wordt gelaten. Binnen in de Waag zit ten ruim veertig vrijwilligers klaar om de bonnetjes die recht geven op twee haringen per persoon, uit te delen. Veruit de oudste vrijwilliger is H. Dingjan. „Ik doe dit inschrijven al ruim 25 jaar, meneer. Hoe oud ik ben? 97, meneer." Zelf haalt hij inmiddels geen haring meer op 3 oktober. „Dat heb ik m'n hele leven gedaan. Maar te genwoordig woon ik in een be jaardenhuis, daar krijgen we ze gewoon. Maar ik ga wel 's mid dags naar de optocht kijken." Intussen loopt R. Heruer, be stuurslid van de 3 October Ver eeniging en eindverantwoorde lijke voor het haringevenement, door de Waag. Dan wordt hij aangeschoten door een student, type corpsbal, die in zijn hand een bundeltje van zo'n twintig paspoorten heeft. Van al zijn huisgenoten. „Meneer Heruer? Ik heb u vanmiddag gebeld." Heruer graait in zijn jasje en diept een briefje op. „Greven? Loopt u maar mee." Twee tellen later staat de jongeman weer buiten met een bonnetje dat hem recht geeft op veertig ha ringen en twintig broden. Af te den haag/gpd - Albert Heijn weert met ingang van vandaag enkele tientallen Unilever-pro ducten uit de schappen. Het su permarktconcern wil een grotere korting afdwingen bij het inko pen van voedingsmiddelen en wasmiddelen bij Unilever. De klant wordt in de winkels gewe zen op alternatieven. Volgens een woordvoerder van Albert Heijn gaat het daarbij om bekende merken zoals Omo, Croma, Knorr, Unox en Cif, die de komende dagen in het geheel of deels niet meer te krijgen zul len zijn. De woordvoerder be klemtoont dat het grootste deel van de Unilever-artikelen ge woon te koop blijft. „Een klein deel van het assortiment wordt echter niet meer aangevuld. Het gaat om bepaalde verpakkin gen." De vestigingen van Albert Heijn kregen gisteren van het hoofd kantoor in Zaanstad instructies welke schappen niet meer bijge vuld mogen worden. De klant wordt met stickers verwezen naar andere producten. Albert Heijn legt niet aan de klanten uit waarom de schappen leegraken. Het conflict tussen Albert Heijn en Unilever is onderdeel van jaarlijkse onderhandelingen over de inkoopvoorwaarden. Over details daarvan wilden woordvoerders van beide con cerns vanmorgen niets kwijt. AH-woordvoerder Koeleman: „Het is vervelend voor onze klanten. Maar wat ons betreft is het een incident." Fabrikanten van voedingsmid delen en andere supermarkt producten voeren een harde strijd om een plaats op de schappen van de detailhandel. Supermarkten hebben kleine winstmarges op de verkochte producten. Albert Heijn is niet bang dat het marktaandeel ver liest, omdat concurrenten alle Unilever-artikelen blijven bie den. Op de vraag of Albert Supers halen vervuilde melk terug Albert Heijn en Edah halen pakken halfvolle melk met een te hoog gehalte penicilline terug. Het gaat om melk die beide supermarktketens als huismerk verkopen, maar door Campina wordt geproduceerd. De melk is afkomstig van één melkveehouderij. AH en Edah hebben hun klan ten inmiddels opgeroepen de melk terug te brengen. Bij beide concerns gaat het om pakken met houdbaarheids datum 25 september. Heijn, dat veel A-merken brengt, zonder A-merkenproducent Unilever kan, zegt de woord voerder: „Dat weet ik niet. Dat hebben wij nooit geprobeerd." Een woordvoerder van Unilever verwijst naar een uitspraak van topman Brugmans, die stelt dat door Nancy Ubert oegstgeest/warmond Een groeiende groep Warmonders is bang 'poldermalaria' op te lo pen als Oegstgeest het plan doorzet twee polders achter de wijk Poelgeest onder water te zetten. De Warmonders vrezen dat de ondiepe laag stilstaand water extreem veel muggen aan trekt en dat ook de Nederlandse malariamug daarvan veel profijt heeft Het onder water zetten van de polders maakt deel uit van een uniek, gesloten oppervlaktewa tersysteem, waarbij geen water van buiten wordt toegelaten in de sloten van de woonwijk. Vooral in de winter zal dat het geval zijn omdat dan een buffer voor de zomer wordt aangelegd. Niemand hoeft zich zorgen te maken over onverklaarbare koortsaanvallen en heftig zwe ten,- benadrukt Esther den Her tog, woordvoerder van Project bureau Poelgeest dat de herin richting van de twee polders aanstuurt. Den Hertog baseert haar geruststelling op informa tie die Bert Verver, medewerker van Natuurmonumenten en on der meer verantwoordelijk voor de omvorming van Tienge meenten tot natuurgebied, heeft vergaard. „De laatste in Nederland be smette malariapatiënt werd ge registreerd in 1959. Ons land is officieel malariavrij verklaard. De ziektegevallen die zich nu in Nederland openbaren zijn het gevolg van een besmetting die in het buitenland is opgelopen. De malariamug, de enige die de ziekte kan overbrengen, is in Nederland behoorlijk zeldzaam geworden." Maar de vraag is of natte na tuurontwikkeling, zoals straks in de twee polders gebeurt, de ma lariamug doet terugkeren. Want dan groeit de kans om de ziekte op te lopen wél. In theorie zou den Nederlandse muggen dra ger kunnen worden van Plas modium vivax, de parasiet die malaria veroorzaakt. Den Her tog: „Maar onderzoek heeft aan getoond dat ook in de natte na tuurgebieden de malariamug zeldzaam is" (advertentie) In ons wooncentrum vindt u exclusieve accessoires t/m maatwerk interieuradvies. Binderij 2, Amstelveen. 020-6412505. www vanderhorst.nl Maandag tot 13.00 uur gesloten Donderdag koopavond. co van der horst leiden - In Leiden is nog steeds een aantal authentieke exemplaren te zien: van de 'gapers', de rare houten koppen, vaak met exotische ge laatstrekken, waaraan voorbijgangers in vroeger tijden drogisterijen en apotheken herkenden. Op Rapenburg 97 bijvoorbeeld. Tegenwoor dig zit hier restaurant 'Het Panacee', maar oorspronkelijk was in dit pand - zoals de oorspronkelijke kastenwanden met hun karakteristie ke laatjes bewijzen - een drogisterij gevestigd. Wel nog in zijn 'oor spronkelijke functie' is de gaper aan de gevel van Haarlemmerstraat 68. Al decennia trotseert hij weer en wind om het winkelend publiek op drogisterij Boerhaave te attenderen. Aan deze uitstervende Neder landse traditie van gapers - maar ook aan vreemde medicijnen uit vroeger tijden - wordt uitgebreid aandacht besteed op de tentoon stelling Drakenbloed Bevergeil, vanaf vandaag in het Leidse Muse um Boerhaave. Pagina R6: Wat slikten onze grootouders als ze zich niet lekker voelden? Foto: Hielco Kuipers halen op 3 oktober tussen half acht en half tien 's ochtends. Di rect klampt de volgende Heruer aan. „Meneer, mijn vrouw ligt in het ziekenhuis. Kan ik bij u een plaatsje voor haar voor de op tocht reserveren?" Helaas, dat kan niet. Althans, niet bij Heru er. Als haringcommissaris kan hij de man slechts doorverwij zen naar de gemeente. De druk te blijft ondertussen constant Na twee uur inschrijven, lijkt de rij buiten nog geen meter korter te zijn geworden. Maar nie mand vindt het erg om te moe ten wachten. Ook dat hoort er bij. winkelketens en Unilever 'niet zonder elkaar kunnen'. Hij beaamt dat Unilever door deze actie van Albert Heijn markt aandeel verliest. „Maar dat is beperkt Het is een fase in de onderhandelingen waar we doorheen moeten." den haag/gpd - Minister Heins broek (economische zaken) wil crèches onderbrengen in be jaardentehuizen. Volgens de minister kunnen de wachtlijs ten in de kinderopvang snel worden weggewerkt door het inzetten van bejaarden. Die zouden dan een fiscale bonus van de overheid krijgen als be loning voor het oppassen. Dit schrijft Heinsbroek in een brief aan staatssecretaris Phoa van gezinszaken. Die gaat het plan nu verder bestuderen. Vo rige week kondigde Heinsbroek aan met een 'revolutionair plan' voor de kinderopvang te komen. Volgens de minister zijn opa's en oma's bij uitstek in staat om kinderen regels bij te brengen en willen veel oude ren graag iets doen. Ook be schikken bejaardentehuizen over ruimtes die voldoen aan de voorschriften (zoals brand weervoorschriften) om kleine kinderen in op te vangen. Om het geheel mogelijk te ma ken, moeten er wel regels wor den versoepeld. Zo moet het makkelijker worden om als kin deroppas aan het werk te gaan. Levenservaring moet even be langrijk worden als opleiding. Ook krijgen ouders nu geen vergoeding van hun werkgever of de overheid voor het onder brengen van hun kinderen bij gastouders (zoals opa en oma). Ook dat zou moeten verande ren. De Unie van Katholieke Bon den van Ouderen (Unie KBO) vindt het plan van Heinsbroek 'sympathiek'. Woordvoerder Amo Heltzel beschouwt het als 'een goede manier om ouderen uit een isolement te halen'. In het Amsterdamse verzorgings huis Het Flevohuis is al een peuterspeelzaal ondergebracht. Maar volgens Aad Kromme- hoek, hoofd behandelcentrum, is het moeilijk om een 'structu rele opvang te realiseren met de ouderen'. door Peter Groenendijk alphen aan den rijn - De LPF sleept Theo van Gogh voor de rechter vanwege zijn uitspraken over Mat Herben en Gerard van As. Alphenaar Van As is woest op Van Gogh. „Die man bedrijft pure laster", aldus Van As. Filmmaker en columnist Van Gogh zei vorige week in het tv- programma Business Class dat Mat Herben 'door de Amerika nen' is betaald om te stemmen voor de aankoop van de Joint Strike Fighter. Nu onthult Van Gogh zijn bronnen. „Ik heb het van twee mensen binnen de LPF-fractie, die ik beloofd heb te beschermen. Daarnaast menen ook Gerard van As en Albert de Booij te weten dat Herben is be taald", aldus Van Gogh. Het Alphense kamerlid Van As is woedend. „Dit is schandalig. Ik heb nog nooit met Van Gogh gesproken, ik ken hem helemaal niet. Zijn uidatingen over Her ben en mij zijn grove leugens. Dit is pure laster en daar mag hij zich tegenover de rechter voor verantwoorden." De zaak dient volgende week donderdag. Van Gogh wil niet inhoudelijk reageren. „Ik moet inderdaad naar de rechter, dus tot die tijd ga ik even mijn mondje hou den." (advertenties) Manifestatie over de multiculturele verhoudjfjgèn in Nederland na 11 september Met discussies over de Islam'de.multiculturele samenleving normen en waarden^tand up comêdy. cabaret interviews, muziek, toneel en nog v^el^neer Met 0 a Theo van Gogh. Imam van Bommel Achmed ADOütaleb Felix Rottenberg All Eddaoudi Samira Abbos Guily Koster Hedv"d Ancona Optredens van o a REPLAY Hassan's Angels. Op Sterk Water Qr.cbesire jsmaii.a JIJ bent toch.niet BANG astem taia'ënihofën7^ Zondag 22 september ParadjsoyAmsterdam 12 00 tot 2Q'0)0yffijjd|jTwyjJfG'ratis Zaterdag 21 september van 11.00 - 16.00 uur. t o. Avifauna. Hoorn 126a. Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 - 42 21 00 Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. 1DMD V Naam Straat PostcodePlaats Telefoon Ik neem een: maandabonnement automatische betaling O 18,25 kwartaalabonnement automatische betaling 52,00 betaling per acceptgiro 52,50 Handtekening: (Ivm cortrote rabezorgng) Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau 9iauicmaascr»tsMrgemin 712141 400114 V1 Stuur deze bon in een envelop, zonder postzegel, naar Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.lekjschdagbiad.nl rifl'iiHr'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 1