LEIDEN REGIO Met twee gaststudenten op één kamer Schultz is straks meer Haags dan Leids Tweede ronde inentingen meningokokken C op komst 'Provincie moet Oostviietpolder groen bestemmingsplan geven' Eurodusnie tevreden over conferentie en'vju Rieustraat aan Zee donderdag 5 SEPTEMBER 2002 pass« eeft le kiii l late glas intelij .Zen ta<Hi Koevoet ff rr£n nu *s ze ec*lt weg. axidjrer Melanie Schultz van r jMaas Geesteranus nam *1 M l^ens een mat*g t>e" tceptie in de Pieterskerk l van 'de stad' en 'de s iren'. Eerder deed de lat al van het college en leden. erine' ze °P Hrf01™!6 basis Poot deel van de zomer hppir. eid nemen. Ze ver- ïthouderschap voor in het kabinet-Balke- staatssecretaris van waterstaat Schultz ;teren met een dekzeil boot die er volgens iter W. Lemstra dik- igt als 'een drijvende iet koud water'. Het ig met dekzeil en al in ;erk op haar te wach- „Gel 'erscJ :odo< :en zijl vijst n h( eenl Piei^secretaris blijft in Lei a j. fen. Toch, zei ze in haar f |ial het niet heel lang :fn vorens ze zich meer leer js' dan Leids voelt. Nu ver telt ze haar chauffeur nog dage lijks als ze Leiden in- of uitrijdt over allerlei belangwekkende Leidse projecten en ook doet ze op het Binnenhof veel ambassa- deurswerk voor de stad. Maar dat zal verflauwen. Haar hoofd taken zijn Schiphol en het wa ter, en dat is toch wel wat an ders dan Aalmarktproject of Bio Science Park. Lemstra voorspel de dat haar nieuwe werk 'min der concreet' zal zijn. De vlucht naar voren van dat Bio Science Park wordt gezien als haar grootste verdienste als wethouder. Als fractievoorzitter krijgt ze op haar conto geschre ven dat ze de WD, na een ver blijf van tien jaar in de opposi- tiebanken, het college in heeft geloodst. Geen man kan het la ten om ook haar lange blonde manen als pre te noemen. Dat deed burgemeester Lemstra gis teren ook weer. En verder ook dat ze charmant is. Zelfheeft ze 'het zelf maken van stukken' het leukst gevonden. Van haar hand verschenen no ta's over de fusies van corpora ties, de verkoop van huurwo ningen, het hergebruik van de Meelfabriek en over architec tuur. En recentelijk verscheen haar parkeemota. Schultz, 32 jaar, kwam op haar 24ste de ge meenteraad in. „Ik betaalde nog niet eens belasting, maar ik vond wel dat die omlaag moest." Schultz heeft veel geleerd in haar Leidse tijd. Over de stad, het gemeentebestuur en de de mocratie. Uit een felicitatie van een toch hoogopgeleide vrien din, die haar vroeg of het wet houderschap en haar functie als rijksambtenaar bij financiën wel zijn te combineren met een plek in het kabinet-Balkenende, leidt ze af dat het bedroevend slecht is gesteld met wat mensen we ten over politiek en de overheid. Ze pleitte voor een verplichte les op scholen over dit onderwerp. .Anders kun je niet goed func tioneren in een democratie", meent Schultz. Staatssecretaris Schultz onthult in de Pieterskerk haar eigen bootje, dat door de gemeente bij wijze van afscheidsgeschenk met een nieuw dekzeil is uitgerust. Foto: Henk Bouwman leiden - De Europese conferen tie van Peoples' Global Action (PGA) die de afgelopen dagen in Leiden heeft plaatsgevonden, is volgens organisator Eurodusnie een groot succes geweest. In een persbericht meldt woordvoerder Marco van Duijn dat de „an ders-globaliseringsbeweging met de conferentie in Leiden een nieuw pad is ingeslagen. Volgens datzelfde bericht is een van de uitkomsten van het con gres dat de betrokken basisgroe pen, waar Eurodusnie er één van is, 'zich naast mobilisaties tijdens grote toppen meer zullen richten op lokale vormen van verzet'. Ook zullen volgens Eu rodusnie 'campagnes voor loka le autonomie en tegen de toene mende invloed van het bedrijfs leven op de samenleving geïn tensiveerd worden'. Voorts meldt de organisator dat er dit jaar mogelijk een brede cam pagne georganiseerd wordt rond de EU-top in Denemarken. De woordvoerders van Eurodu snie waren vanmorgen niet be reikbaar om een toelichting op de uitspraken te geven. door Roelf Reinders leiden/regio - De tweede ronde van de inentingscampagne te gen meningokokken C in de Leidse regio begint op dinsdag 17 september in Noordwijk en Noordwijkerhout. Bijna zestig duizend kinderen van zes tot en met veertien jaar krijgen deze week een oproep in de bus. De tweede ronde eindigt op 5 oktober in de gemeenten Al kemade en Jabobswoude. Kin deren tot en met vijf jaar en pu bers zijn voor de zomervakantie al ingeënt tegen de me ningokokken C. Bijna elk kind kan net als in de eerste prikron- de in de eigen woonplaats de prik krijgen. Alleen kinderen uit Zoeterwoude, Warmond en Val kenburg moeten naar een ande re plaats. Kinderen uit Ter Aar kunnen deze keer wel in hun ei gen plaats terecht. Tijdens de eerste ronde moesten kinderen uit deze gemeente nog naar Al phen aan den Rijn. „Uit oog punt van klantvriendelijkheid krijgen zij nu in hun eigen woonplaats de prik", zegt GGD- arts Anton Dalhuijsen, project leider van de vaccinatiecampag ne in Zuid-Holland Noord. .An ders zouden zij onevenredig ver moeten reizen." De GGD was van plan om alle kinderen uit de regio in Leiden, Alphen aan den Rijn of Katwijk in te enten. Met het terugbren gen van het aantal vaccinatie plaatsen in vergelijking met de eerste ronde kon de gezond heidsdienst zo'n 40.000 euro be sparen. Dat geld was nodig om de financiële tekorten te verklei nen. Maar na protesten van ge meenten over lange reistijden voor de kinderen is besloten om toch op zoveel mogelijk plaat sen te vaccineren. Dalhuijsen is daar blij om. „Hoe dichter we de naald bij de kinderen brengen, hoe groter de kans dat ze die prik ook komen halen." Nieuw is uitbreiding in de meeste vaccinatielocaties van het aantal priklijnen, het aantal rijen kinderen waarin gelijktijdig wordt geprikt. In de eerste ron de varieerde het aantal lijnen van vier tot acht in Leiden. Dat aantal wordt opgevoerd, in de Leidse Drie Oktoberhal tot zes tien. Dat betekent dat meer kin deren tegelijkertijd een prik krij gen. Verder is het aantal dagen dat er in Leiden, Alphen en Kat wijk wordt ingeënt van drie tot één teruggebracht. „In de eerste ronde gingen we uit van veertig kinderen per uur per lijn", aldus Dalhuijsen. „Maar in de praktijk bleek dat slappe handel op te le veren. Nu gaan we bij de oproe pen uit van zestig tot zeventig kinderen per uur. Dat kan met dezelfde service. In de eerste ronde heeft geen kind langer dan tien minuten op z'n prik moeten wachten. Negentig pro cent is binnen twintig seconden geholpen. Zo zal het in de twee de ronde ook gaan." De GGD wilde tijdens de tweede ronde een inhaaldag houden voor kinderen die zowel tijdens de eerste als de tweede ronde niet konden op de dagen dat ze volgens de oproep een prik moesten krijgen. Dat plan gaat niet door. Nu komt er pas in de tweede helft van oktober een in haaldag op één plek voor alle kinderen in de regio. Volgens Dalhuijsen is Leiden de meest waarschijnlijke plaats voor de inhaaldag. „Maar het kan ook best Leiderdorp worden, als het maar op een centrale plaats in de regio is." Vanaf 1 september zit vaccinatie tegen meningokokken C in het rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat alle kinderen als ze veertien maanden zijn een prik krijgen. In Nederland overlijden zo'n tachtig mensen per jaar aan de meningokokkenziekte die door de meningokokken C- en B- bacterie wordt veroor zaakt. Tegen de B-bacterie be staat nog geen vaccin. clai idienje oude gymzaal aan de Du Rieustraat in de Burgemeester- )lans<sorenwijk staat er tot verdriet van de buurt al enige tijd ver- 5 bctf bij. Hij is rijp voor de sloop - wat ook gaat gebeuren ais het claiimeente ligt. De zaal moet plaatsmaken voor acht noodloka- de dfle Lorentzschool en de Sint Josephschoo! - iets waar omwo- nte. lok niet echt verrukt van zijn. Maar zo af en toe levert de ou- ;ns na| ook nog wat vreugde op in de omgeving. Morgen is het ren dje het decor van een 'beachparty'. Het pandje zelf is al in zich}Uren' uitgedost. Een schilder toverde gistermiddag de stoor- )ed tn tot vuurtoren. Foto: Henk Bouwman rijwel D- als i door Wim Koevoet leiden - De gemeente Leiden treuzelt zo lang met het bestem mingsplan Oostviietpolder dat de provincie het maar moet vaststellen. De 'laatste ongerep te polder binnen de Leidse ge meentegrenzen' moet dan van het stempel 'agrarisch onbe bouwd' worden voorzien. Secretaris H. Pieters van de Ver eniging Vrienden Oostviietpol der, (voorheen Comité Vrienden Oostviietpolder) heeft gisteren een brief met deze strektóng ge stuurd aan het dagelijks bestuur van de provincie. Met het voorstel in de brief zou het voortbestaan van de volks tuincomplexen verzekerd zijn. Die complexen moeten zelfs worden vergroot om ruimte te maken voor de volkstuinders van Veldheim. Bij begraafplaats Rhijnhof, die wordt uitgebreid, is immers geen plaats meer voor deze vereniging. Pieters wijst erop dat de termijn waarbinnen de gemeente met een nieuw plan voor de polder had moeten komen, eind vorige maand is verstreken. Het oude plan is op 29 augustus vorig jaar nietig verklaard. De Raad van State kon zich niet vinden in de plek en de omvang van het be drijventerrein dat Leiden in de Oostviietpolder wil hebben. De rechter vond het bestemmings plan sowieso niet 'groen' ge noeg en gaf de gemeente een jaar de tijd voor een nieuw plan. Secretaris Pieters schetst in zijn brief de slepende gang van za ken rondom de Oostviietpolder. Hij noemt de 2000 bezwaren te gen de gemeentelijke plannen en de aanhoudende onzeker heid van de agrariërs en de volkstuinders. Pieters dringt er bij de provincie op aan om de knoop door te hakken. Volgens hem is dat een kwestie van lef. njar, be( noeid hout oten 'boé van Zoen s gen bouiDe Stichting Leidse Stu- ïadetiisvesting (SLS) ver- ;r Deoningen in een flat aan out mgdlaan tot kamers die ontflzijn voor twee gaststu- ïrzoeDe SLS en de Leidse te keit hebben daartoe be- gensanwege het tekort aan loper voor gaststudenten. Liro net tapijt leggen en sau- toegc arriveerden onlangs de iwoners. Diende vuilniszak staat Ing van de zesde etage. J studente Ewa Majdak Lltat samen met de flatbe door de zwak verlichte ie de kamer waar zij het E jaar gaat wonen. Aan iktriciteitsdraaitjes ben- aan de deurpost, groot genoeg te stallen, loopt °fdr%er in. „Kijk, je kunt de ren hen", roept de beheer- f ^ousiast, wijzend in de k- d^erte. ter ruikt naar verse verf ngt V tapijt. Een scheidings- deelt de ongeveer 35 b meter grote kamer in 'Aan de raamkant staan dden met een nacht- ttussen. Twee fauteuils age tafel vormen de zit- in de andere kant van idje staan een eettafel stoelen, een boeken- een kledingkast. Een esignlampen van de 'Hoe zou dat gaan als er meisjes over de vloer komen?' Gaststudent Kjell Higgins uit Groot-Brittannië, die zijn kamer straks deelt met een Amerikaan. „Ik geloof dat ik weinig keus had." Foto: Hielco Kuipers bouwmarkt fleuren het interieur op. De keuken van ruim vijftien vierkante meter is overdreven groot voor twee personen. Majdak is gematigd positief na dat ze even in het huis heeft rondgelopen. „De kamer is pri ma, goed gemeubileerd. Ge woon wat je nodig hebt in een huis. Jammer alleen dat ik het moet delen." Op de kleine bad kamer na, moet de geneeskun- destudente samenleven met een nog onbekende kamergenote. Zelf kwam zij al in juni naar Lei den voor onderzoek in het LUMC. Ze woonde tijdelijk in een SLS-pand in de Kaarsenma- kerssteeg. „Daar had ik mijn ei gen kamer, maar moest ik de keuken en de badkamer met veel meer bewoners delen." „This is fucking great", zegt Kjell Higgins (26) verbaasd. De En gelse student, die Nederlands studeert, had niet verwacht dat de kamers zo groot en goed in gericht waren. Ook hij vindt het vervelend zijn kamer te moeten delen. „Ik geloof dat ik weinig keus had. Mijn neef die ook in Leiden studeert, adviseerde mij de kamer toch te nemen vanwe ge het grote kamertekort." Higgins heeft per e-mail al con tact gehad met zijn toekomstige huisgenoot, een Amerikaan. .Amerikanen zijn het gewend. Die wonen altijd met meerdere studenten in een kamer op een campus. Hoe zou dat gaan als er meisjes over de vloer komen?" Het idee om twee studenten in één kamer te plaatsen komt van de Universiteit Leiden. Zij ver wacht dit jaar meer dan 700 gaststudenten die allemaal via de SLS en RooFS (rooms for foreign students) een kamer moeten krijgen. Als alle werk zaamheden op de Smaragdlaan klaar zijn, is er plaats voor ze ventig studenten. De SLS moet al jaren improvise ren om de gaststudenten te huisvesten. Zij bracht studenten onder in de noodbarakken aan de Wassenaarseweg, maar die worden door de universiteit ge sloten. Vorig jaar werd in alle haast het voormalige Sint-Eliza- bethziekenhuis aan de Hooi gracht in gebruik genomen. Een van de eerste bewoners was een Italiaanse student die niet met zijn naam in de krant wil. Hij heeft alle lof voor de SLS. „In het begin was het een rommeltje, maar ze hebben het heel snel opgeknapt. Het leuke hier is dat je met meerdere studenten de keuken moet delen. Dan leer je nieuwe mensen kennen. Maar ik ben wel blij dat ik mijn eigen kamer heb." uit de Leidsch DagbladAHCHIIÏVEX ANNO 1902 Vrijdag 5 September WASSENAAR - Uit den Gemeenteraad. Ingekomen is een verzoek van de wed. van den overleden ge meente-veldwachter C. Hensbergen een klein pensi oen te mogen genieten. De voorz. zegt dat B. en Ws. vroeger voorgesteld hebben afwijzend op dit verzoek te beschikken, maar nu het hun gebleken is dat ge noemde weduwe door ziekte enz. in kommervolle omstandigheden verkeert, stellen ze voor haar een pensioen van ƒ100 's jaars te verleenen. De heer Broeksmit vraagt of de kinderen niet in staat zijn hun moeder te onderhouden of dat ze zich aan dien plicht onttrekken? De voorz. zegt, dat dit onmogelijk geworden is, daar sommige zelf een gezin hebben. Hij vindt het niet goed dat weduwen van ambtena ren, die de gemeente eerlijk en trouw hebben ge diend, in kommervolle omstandigheden moeten ver- keeren. Het voorstel wordt met alg. stemmen aange- norfien. ANNO 1977 Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing 2.50 (voor een exemplaar van 13 bi) 18 In zwart wit) over te maken op gironummer 57055 t-n.v. Dagbladultgevcri| Damlafe b.v. Postbus 507. 2003 PA Haarlem, onder vermelding van Leidsch Dagblad, ANNO d.d. (datum van plaatsing) of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 te Leiden. U krijgt de foto binnen drie weken thuisgestuurd. LEIDEN - Het in de dames competitie debuterende DOCOS heeft het tegen SJC erg moeilijk gehad of schoon de Noord wij k- sen vijf nieu we speelsters in hun gele deren had den. De uit slag: ii-i. Foto: Archief Leidsch Dag blad Maandag 5 september LEIDEN - Al drie jaar is een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie Leidse atletiek verenigingen AV Holland, De Bataven en AV Leiden, bezig plannen te ontwerpen voor de bouw van een nieuwe kantine annex clubhuis bij de sintelbaan in de Leidse Hout. De huidige 'uitgeleefde' kantine/k leedaccommodatie voldoet in het geheel niet meer aan de eisen die ten aanzien van een behoorlijk sportcomplex mogen worden gesteld. Tot nu toe is er in de commissie, die de fraaie benaming SALAG (Stichting Accommodatie Leidse Atletiek Gemeen schap) heeft meegekregen, heel wat afgepraat en zijn er ook wel plannen en rapporten naar buiten ge komen. Maar de eerste spade voor de bouw van een nieuw clubhuis moet nog altijd de grond in. Als wethouder Tesselaar straks van de gemeenteraad het groene licht krijgt om de Leidse atletiekgemeen- schap van zijn 'onwerkbare' 350 meter-baan af te helpen, dreigt het gevaar dat de toekomstige vol waardige 400 meter-rondbaan nog altijd wordt ont sierd door de troosteloze kantine/kleedaccommoda tie van nu. Geen wonder dat de activiteiten van de SALAG-commissie op diegenen die zich enigszins betrokken voelen bij de atletiekproblematiekü weinig slagvaardige en tamelijk ondeskundigern- druk maken. De ervaringen van de afgelopen drie jaar in ogen schouw nemend mag vooralsnog betwijfeld worden of de SALAG-commissie in de naaste toekomst tot een grotere doortastendheid in staat zal zijn. Wel licht dat de vorming van één Leidse atletiekvereni ging een positieve uitwerking zou hebben. Bataven- voorzitter Kleine over de fusie-gedachte: "Eén club zou de zaak natuurlijk vergemakkelijken maar ik be twijfel of er binnen de Leidse atletiekclubs wel een meerderheid voor een fusie bestaat. Bovendien moet je toch ook overwegen dat sommige capabele men sen bij een fusie zullen vertrekken". Uitgesproken positief ten opzichte van een fusie staan de voorzit ters van AV Holland (Van der Mey) en AV Leiden (Veldhuizen).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 15