Universiteit wendt zich af van bedrijven Het is hier een productief zooitje' Een kunstwerk voor de deur Leids bedrijf vervaardigt reuzenkraan REGIO Draadloos concert komt niet in beweging Eurodusnie tevreden, ondanks tegenvallende opkomst bij optocht 'Ongebonden onderzoek' staat voorop Wireless Leiden blijft; optimistisch Het was een hele toer om de 63 meter lange kraan die het Leidse constructiebedrijf Drakenburgh in drie maanden heeft vervaardigd, op de boot naar Rotterdam te krijgen. Foto: Hielco Kuipers ilitie pakt twee chtersbaien op en - De politie heeft zater- Dchtend op de Beesten- kt twee Leidenaars (16 en Dpgepakt. Zij worden ver- it van mishandeling in een aansgelegenheid aan die- ie straat. Nadat de twee in aak met een andere bezoe- ruzie kregen, werden zij r de 21-jarige portier de tent ezet. Een van de verdachten echter kans een glas te pak- en kapot te slaan. Daarmee rondde hij de portier aan gezicht. Deze moest in een enhuis worden gehecht. lilavond voor rzamelaars en - De Leidse ruilvereni- Koningskerk houdt op vrij- 6 september een ruilavond verzamelaars van postze- prentbriefkaarten, tele- ikaarten, sigarenbanden en ïre prullaria. Bezoekers zijn ;om tussen 19.00 en 21.45 jurthuis het Spoortje, ihardkade 40 te Leiden, r meer inlichtingen en ituele tafelverhuur: tel. !-230393 of www.ruilver- ngskerk.nl. ten lessen voor nsliefhebbers en - Liefhebbers van dans len op woensdag 4 sep- 3er open lessen werelddans en in het Wachtgebouw bij lorspoort, Morstraat 62 te en. De les, die om 19.00 be is vooral geschikt voor sen met nog weinig of geen •ervaring. De open lessen :n anderhalf uur. De dans- ng is in handen van Jeanet- ïrbeek. Zij is afgestudeerd de Rotterdamse dansaca- ie, in de richting moderne )lkloristische dans. Nadere htingen zijn te verkrijgen lerard van Steekelenburg, 171-5474089 of Lyke Blok, 171-5230818. LEIDEN Zijl geladen en naar de haven in Rotterdam gevaren. Woensdag begint de tocht naar de plek van bestemming, de Golf van Mexi co, naar het reusachtige schipei land De Bolder, een oüe- en gas winningsstation. Met de kraan worden op grote diepte verbin- dingspijpen gelegd. „Hier groei je van, dit is geen dom stuk ijzer", zegt directeur Kerkum. Kerkum wijst op een tekening aan hoe de kraan er bij komt te staan op zijn werkplek. Alleen met je neus er vlak boven, is het ding nog te ontwaren. De direc teur relativeert: „Hoezo grote kraan?" De hijshoogte van de kraan is zestien meter. Hij kan twee keer 26 ton dragen. Kerkum vertelt dat door een speciale railscon structie en tandheugels de kraan 'schrankvrij' is. Dat wil zeggen dat als de machine rijdt, hij nooit waggelt. „Zelfs met zes graden scheefstand kan hij blij ven werken." De bestuurdersca bine, van de modernste elektro nica voorzien en ook bij het al ruim honderd jaar bestaande Drakenburgh gemaakt, wordt ter plekke gemonteerd. Zo'n tachtig van de honderd medewerkers hebben de afgelo pen periode bijna non-stop aan de kraan gewerkt. Vakanties moesten worden verschoven. „Die kraan heeft een enorm be slag op onze capaciteit gelegd. We konden er even niets meer bij hebben. Maar als je dit niet mooi vindt om aan te werken, vind je niets meer mooi." De kraan is in stukken in de ver schillende bedrijfshallen ge maakt. „In zijn geheel hadden we hem er niet in één keer uit gekregen. De Hema zit in de weg", wijst Kerkum grijnzend naar de overbuurman op indu strieterrein De Waard. „Hij ziet er anders uit dan aanvankelijk werd gedacht", zegt de direc teur. „Dat komt omdat tijdens het productieproces aanvullen de eisen zijn gesteld. Hij is voor al zwaarder geworden. Op de te keningen woog hij 64 ton maar het is 100 ton geworden. Hij is nu ook anderhalf keer zo sterk als op papier. Er is ook drie keer zo veel laswerk aan verricht" Kerkum heeft de afgelopen maanden in spanning gezeten. Een van zijn zorgen betrof de le vertijden van bepaalde onderde len. „Die motoren, die liggen echt niet op de plank. En het was nog vakantietijd ook. Kun nen ze worden geleverd, dan hap je direct toe en betaal je ook wat er wordt gevraagd. Wij heb ben - letterlijk en figuurlijk - leergeld betaald. En je moet maar hopen dat je dat bij vol gende projecten kunt terugha len." leiden - Het Leids anarchistisch collectief Eurodusnie is dik te vreden over het verloop tot nog toe van de Europese conferentie van het netwerk Peoples' Global Action (PGA). Toch bestaat er twijfel over het aantal deelne mers. De organisatie rekende vooraf op zo'n 500 gelijkgestem den, maar in zulke hoeveelhe den zijn de linkse activisten nog niet één keer gesignaleerd. Zaterdagochtend werd in de Koppenhinksteeg met een meertalige openingsmanifesta tie het startsein gegeven voor de meerdaagse bijeenkomst, waar na de linkse activisten per trein afreisden naar Amsterdam om daar mee te lopen in een de monstratie tegen de VN-confe- rentie in Johannesburg. Woord voerster Anna Gunn toont zich mateloos enthousiast: „Hele maal perfect, ik kan het niet an ders uitdrukken. Er zijn geen wanklanken. Het weer is mooi, de sfeer is goed, het is hier echt een productief zooitje." Gisteren zijn de eerste debatten, workshops en lezingen afge werkt. Gunn erkent volmondig dat het besprokene, 'de strategie en de organisatie van internatio nale sociale bewegingen' nogal interne gespreksstof is. „Ver wacht geen blauwdruk; er wordt vooral geëvalueerd." Ze denkt dat de bijeenkomst, vandaag in het Volkshuis, over 'alternatieve economie' voor een breder pu bliek geschikt is. „Er worden geen preekpraatjes afgestoken. Het is juist allemaal interactief bedoeld", aldus Gunn. De lage opkomst, zo'n honderd antikapitalistische activisten tij dens de wandeltocht dwars door de stad naar het station, zaterdag, wordt niet als een te genvaller ervaren in kringen van anders-globalisten. „We waren niet op volle sterkte maar we zijn echt met veel meer in Lei den." door Wim Koevoet leiden - „Wat is hij lang en oranje, hè?", zegt directeur W. Kerkum van het Leidse cons tructiebedrijf Drakenburgh. De 63 meter lange portaalkraan die een groot deel van de Admiraal Banckertweg in beslag neemt, voldoet ruimschoots aan zijn beschrijvingen. Nog opvallender is echter de snelheid waarmee Kerkum en zijn medewerkers het gevaarte hebben vervaar digd. „Onbehoorlijk snel", vindt Kerkum. „We waren al aan het produceren en aan het bestellen terwijl de tekeningen nog niet eens af waren." Eind mei werd het contract van zo'n 1,4 miljoen euro met op drachtgever Heerema Marine Contractors Nederland B.V, ook Leids, afgesloten. Afgelopen za terdag, drie maanden later dus, is de kraan op een boot in de door Wim Koevoet 1 Katwijken iggen massaal e slapen Ook college •lunderde met •oelgeest utorrijder eekt enkel en - Een 56-jarige motorrij- uit Leiden heeft zaterdag enkel gebroken bij een on- Ik op de Lammenschans- Hij reed daar en wilde ltsaf de Tomatenstraat in- 1. Daarbij zag de man een 1 tegemoetkomende fietser het hoofd. teiten in het gedrang. Het doen van fundamenteel on derzoek heeft ook in de maat schappelijke beeldvorming het tij tegen. Het staat bekend als 'hobbyisme in de ivoren toren', waar 'vrijgestelden in superieure afzondering, maar wel op kos ten van de samenleving, zich slechts bezighouden met hun liefhebberijen'. Leiden wil aan die ontwikkeling een halt toeroepen. Daarom heeft de universiteit samen met elf andere Europese universitei ten, waaronder die van Oxford en Cambridge, afgelopen zomer een League of European Re search-intensive Universities op gericht Ge twaalven gaan zij in Europa lobbyen voor het onge bonden onderzoek. Ook gaan zij de publieke opinie ervan over tuigen dat fundamenteel onder zoek onmisbaar is voor 'kennis ontwikkeling en innovaties' en dat het de Voedingsbodem is voor academisch onderwijs van hoog niveau'. Een voorbeeld hiervan kon Vre devoogd afgelopen middag al geven. De Leidse natuurkundi gen doen onderzoek naar het gedrag van gassen bij zeer lage temperaturen. Bevrediging van wetenschappelijke nieuwsgie righeid staat daarbij voorop. Maar concrete toepassingen zijn er al. Zo is er een instrument ge maakt waarmee zwaartekrachts- golven gemeten kunnen wor den, waarmee het inzicht in het heelal en onze oorsprong wordt vergroot Een nog concretere toepassing is een apparaat voor het maken van magnetische af beeldingen van de longen. door Wilfred Simons vervolg van voorpagina leiden - De Universiteit Leiden gaat zich meer richten op 'onge bonden onderzoek' en minder op het zoeken naar concrete oplos singen voor bedrijven, instellin gen en overheid. Antwoorden moeten worden gezocht voor 'concrete problemen', maar de nieuwsgierigheid van de weten schapsbeoefenaar moet voorop staan. Dat zei voorzitter L Vrede voogd van de universiteit van middag in de Pieterskerk tijdens de opening van het academisch jaar 2002-2003. Het 'ongebonden onderzoek' raakt volgens Vredevoogd steeds meer in de knel. Tot tien vijf tien jaar geleden hadden zelfs grote industrieën instellingen voor fundamenteel onderzoek, zoals het NatLab van Philips in Waalre en het laboratorium van Koninklijke/Shell in Amsterdam. Zij behoorden wat volume en kwaliteit betreft tot de top, aldus Vredevoogd. „Toch hebben zij zich vrijwel geheel van dit ter rein moeten terugtrekken", zei hij. Eigenlijk zijn het vooral de uni versiteiten die dat onderzoek nu nog doen, maar zij worden door de langdurige overheidsbezuini gingen steeds meer gedwongen om toegepast onderzoek van overheidsinstellingen en bedrij ven aan te nemen. Dat levert geld op, maar draagt niet bij aan de ontwikkeling van nieuwe we tenschappelijke kennis. Daar door komt het fundamentele onderzoek ook aan de universi- Zo'n honderd deelnemers aan de 1 Het handjevol politieagenten dat de stoet begeleidde, deed nogal overdreven aan. De wan delaars pasten eigenlijk gemak kelijk op de stoep maar moch ten toch de weg op. Het verkeer werd ervoor tot stilstand ge bracht. De wandeltocht, van te voren in samenspraak met de politie en de gemeente uitge stippeld, was ook bedoeld om contact te leggen met 'de Leide- naar'. Dat gebeurde met flyers van het programma en doelstel lingen van de conferentie. Niet alleen voetgangers maar ook fietsers kregen een pamflet in de handen gedrukt. Het merendeel van het winkelend publiek keek inferentie van het netwerk People's niet op of om. De organisatie houdt vol dat de ongeveer 400 tot 500 verwachte deelnemers aan de vijfdaagse conferentie zich wel degelijk in de stad ophouden: of op de ge- improviseerde camping bij de Groenoordhallen, of bij de vrij plaats aan de Koppenhinksteeg, of in het Volkshuis, waar de meeste debatten zijn. Zaterdag werden er 250 inschrijvingen ge teld. Gisteren stond de teller op 400, beweert Gunn. Onder de gasten bevinden zich Israëli's en Palestijnen. Ook Eurodusniër Marco van Duijn is opgetogen. De voorbe reidingen hebben hem en zijn Global Action trekken in optocht ri mensen zo'n half jaar gekost. „Nu loop ik hier relaxed rond", zegt hij, onderwijl een mede werker van een Berlijnse weg- geefwinkel begroetend. Van Duijn schat dat de conferentie in totaal 10.000 euro kost. Dat geld komt bij kleine fondsen vandaan en 'uit de nodige gif ten'. „De tenten en het eten, dat hoort bij de infrastructuur van de sociale beweging. Die vormt een non-profitsector. Anti-kapi talistische activisten zijn asser tief. Al die zelforganisaties met idealistische ondernemers ko men een heel eind, zie je wel?" De huur van de conferentieza len blijft binnen de perken, want iting station. Foto: Hielco Kuipers het Leids Vrijetijdscentrum, Haagweg 4 en het Volkshuis re kenen 'sociale tarieven', zegt Van Duijn. Voor de plenaire bij eenkomst, waar moet worden bepaald waar de volgende PGA- conferentie wordt gehouden, is echter een zaal van de Groenoordhallen nodig. „En die rekenen het volle pond", weet Van Duijn. Eigenlijk wil hij liever niet over geld praten. „Dat ver pest de sfeer. In vergaderingen heeft ook nooit iemand zin om erover te praten. Het is niet leuk om met geld bezig te zijn. Pen ningmeesters en zo zijn bij ons dan ook altijd moeilijk te vin den." door Wim Wegman leiden - Van de beloofde we reldprimeur kwam zondag nog weinig terecht. De Stichting Wi reless Leiden had belangstellen den naar Cultureel Centrum de X gelokt met de belofte dat zij als eerste live-beelden - van het enkele honderden meters ver derop gespeelde Rapenburg- concert - via haar draadloze computernetwerk zou zenden. Maar hoe de wireless-technici gisteren ook sleutelden, het beeld wilde, op een enkel klein schokje na, niet bewegen. En het geluid, als het al doorkwam, was op zijn best blikkerig - alsof het was aangesloten op een vooroorlogse luidspreker. Een foutje met een van de ver bindingen, legde Wireless Lei- den-voorzitter Jasper Koolhaas uit. De verbinding was wel in de lucht, maar kampte met vijf pro cent data-verlies. „Dat lijkt niet veel, maar vooral bij grote be standen, zoals videobeelden, luistert het heel nauw." De mislukte stunt mocht de pret verder niet drukken in de X, waar zo'n 40 belangstellenden op de officiële presentatie van de stichting waren afgekomen. Wireless Leiden blaakte van op timisme. De stichting wil een draadloos computernetwerk in Leiden aanleggen. Hoewel dat netwerk op dit moment nog maar een klein deel van de bin nenstad beslaat, is het bestuur er vast van overtuigd dat de mis sie zal slagen. De leden stromen toe sinds de stichting de publici teit heeft gezocht. En ook bedrij ven en instellingen tonen be langstelling voor het netwerk. Het bestuur wil verder op korte termijn met de gemeente Leiden praten, die volgens sommigen nog wel wat subsidie heeft klaarliggen voor dit soort initia tieven. Wat extra geld, van deel nemers, bedrijven of de over heid, kan de stichting gied ge bruiken. „Voor 20.000 otto leg gen we een netwerk aan in Lei den. Dat lijkt niet veel. maar Wi reless Leiden kan dat op dit mo ment niet uit eigen zak betalen", meldde Koolhaas. Bestuur en bezoekers filosofeer den volop over de toepassingen van het netwerk. Voorzitter Koolhaas noemde bijvoorbeeld de mogelijkheid om op het net werk video-opnames uit te wis selen. De mooiste toepassingen zullen zich echter pas aandie nen als het net volledig draait, meent hij. „Ik kan u niet vertel len wat er de komende jaren al lemaal wordt uitgevonden voor dit soort netwerken, maar ik verwacht er veel van." streel de schoot geworpen door de gemeentelijke ingenieurs. Zij zijn er op bijna duivelse wijze in geslaagd een deksels onover zichtelijk verkeersknooppunt te creëren: het kruispunt van Lammenschansweg, Korevaar- straat, Geregracht en Jan van Houtkade. Over een zeer korte afstand moet men in het ver keer een reeks van beslissingen nemen alvorens op de wegver smalling op de Jan van Houtka de te geraken. De versmalling ging overigens ten koste van een zonder inspraak totstand gekomen reductie van 30 par keerplaatsen. De mevrouw in die Mercedes had daar op 6 au gustus duidelijk grote moeite mee. Welhaast op natuurlijke wijze werd ik door haar gehol pen met mijn creatie. Een droom werd werkelijkheid! Kuipers legt uit wat er onduide lijk en gevaarlijk is aan de ver keerssituatie. „De auto's op de Korevaarstraat moeten voor rang verlenen aan het verkeer dat vanaf de Geregracht komt. Auto's vanaf de Lammen schansweg die de Jan van Hout opwillen, moeten ook voorrang verlenen aan het verkeer op de Geregracht maar komen in de problemen als er auto's vanaf de Korevaarstraat richting Lam menschansweg rijden. En de fietsers die overal tussendoor schieten, hanteren zo hun eigen voorrangsregels. Die vrouw in die Mercedes dacht een gaatje te zien, gaf gas en klapte voor ze het wist op die lantaarnpaal. Die staat er nu al vier weken zo bij. Alleen de armatuur is ver wijderd, maar die hing dan ook alleen nog aan een elektrici teitsdraadje." Kuipers denkt te weten waarom de gemeente het al vier weken op z'n beloop laat „Ik heb begrepen dat de wet houder overweegt het kunst werk tot beschermd stadsge zicht te laten verklaren", zo klinkt het cynisch. Volgens Kuipers is ook de mi lieubeweging gelukkig met het onklaar maken van een in zijn want dat scheelt natuurlijk in het stroom gebruik. „Een kleine dissonant in het geheel is dat men drie maanden na de vol tooiing van de reconstructie van de Korevaarstraat er nog steeds niet in is geslaagd prul lenmanden en ander straat- meubilair te plaatsen, waardoor het zwerfvuil aanzienlijk is toe genomen. De vreugde van de creatie van dit prachtige kunst werk is er bij mij echter niet minder om." Erk-Jan Berendsen Ton Kuipers is maar wat blij met het 'kunstwerk' voor zijn woning aan de Jan van Houtkade. Foto: Mark Lamers De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 «24 en h< tl Kuipers, bewoner van de ;nen van Houtkade, heeft einde- jzijn zin. Sinds dinsdag 6 au- tus staat er namelijk een pstwerk voor zijn woning. Op dag even voor het middag- r knalde een Mercedes die rmejiaf de Lammenschansweg de i van Houtkade opreed, vol een lantaarnpaal. Het ge- onrg? Een forse deuk in de auto een scheve lantaarnpaaL Het Jstwerk is door Kuipers van 8 dagtekening voorzien en hij heeft er al een lofzang over ge maakt. Eindelijk een kunstwerk Mooi en strak Een symbool voor Leidse virili teit en potentie Een prachtige erectie Ziet u die hellingshoek? Volgens Kuipers heeft hij zelf lange tijd nagedacht over hoe -hij een kunstwerk voor de deur kon krijgen. „Maar het is mij in in dot edep )03 p rordt lenki ieder ng w ng vc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 7