GESPREK VAN DE DAG De Exit Bag helpt bij ondraaglijk lijden Meeste MTV-Awards voor Eminem Australische arts komt zelfmoordzak demonstreren VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2002 MENSELIJK De katholieke priester ALF ONSO PARENTE en acht an dere mensen zijn gisteren door de Italiaanse politie in hechtenis genomen omdat zij duizenden mensen zou- den hebben opgelicht. Zij verkochten boeken en vi deo's over Padre Pio, een po pulaire heilige, en zeiden dat de opbrengst naar behoeftige kinderen zou gaan. In werke lijkheid staken zij het geld in eigen zak, denkt de politie. De priester en zijn handlan gers zouden met hun praktij ken rond de 8.000 mensen hebben opgelicht en onge veer 200.000 euro hebben buitgemaakt. De slachtoffers deden hun aankopen bij een telefonische verkoopmaat schappij met de naam F2 die verbonden was met de Ver eniging Padre Pio en de Kin deren. Die vereniging heeft volgens de politie echter nooit bestaan. Padre Pio is in 1968 overleden en werd in juni dit jaar heilig verklaard door paus Johannes Paulus II. Foto: AP De politie waarschuwt oudere mannen voor een geraffineerde OPLICHTSTER uit Friesland. De vrouw probeert via kennis makingsadvertenties in contact te komen met zestigplussers. Ze haalt ze daarna over samen op reis te gaan. De mannen moeten dan wel eerst geld aan haar overmaken. Zodra dat is gebeurd, laat de vrouw niets meer van zich horen. Het crime team van de politie in Friesland onderzoekt de zaak. Er heeft zich ondertussen een aantal slachtoffers gemeld. De vrouw heeft het vooral gemunt op mannen vanaf 60 jaar, zegt een politiewoordvoerder. Nadat er contact is gelegd, gaat ze een paar keer bij de man op bezoek. Zo wint ze het vertrouwen van haar slachtoffers. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren een nauwe ver want van de KENNEDY-FA- MILIE veroordeeld tot mini maal twintig jaar gevangenis straf. De 41-jarige Michael Skakel krijgt de straf voor de moord in 1975 op zijn 15-ja- rige buurmeisje Martha Mox- ley. Skakel is een neef van Ethel Kennedy Skakel, de weduwe van de in 1968 ver moorde senator Robert Ken nedy. Hij kreeg twintig jaar tot levenslang. De kans be staat dat hij over tien jaar weer vrij man is. Voordat hij de strafmaat hoorde, zei Ska kel zich 'in Gods naam' bij de uitspraak te zullen neer leggen. Skakel was ten tijde van de moord vijftien jaar, net als Martha. Een getuige verklaarde tijdens het proces dat Skakel waanzinnig ver liefd was op Martha. De jon gen was woedend toen hij er achter kwam dat zij meer voelde voor zijn oudere broer. Martha Moxley werd met een golfclub doodgeslagen. De golfclub behoorde aan de fa milie Skakel toe. Een leeuwenmoeder in de dierentuin van de Chinese stad Nanking heeft het leven geschonken aan een gezonde LIJ- GER, een kruising tussen een leeuwen een tijger. Dat meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua woensdag. De boreling, Tiantian gedoopt, heeft het lijf van een leeuw maar de vacht van een tijger. De onervaren moeder voedt het kind overigens niet zelf. Wegens ruimtegebrek heeft de dierentuin twee leeu wen en vijf tijgers in een kooi rondlopen. Drie weken later dan ver wacht krijgen de fans van de volkszanger FRANS BAUER alsnog datgene waar ze al tij den op wachten, een nieuwe single van hun idool. Het schijfje met de liedjes Eens schijnt voor jou de zon en Heb je even voor mij ligt op 9 september in de winkels. Dat heeft Sony Music, de platen maatschappij van de zanger, gisteren bekendgemaakt. De fans van Frans Bauer wach ten al maanden op nieuw werk van hem. De single zou eigenlijk vorige week uitko men, maar de 'release' werd toen uitgesteld omdat Bauer geen keuze zou kunnen ma ken wegens het hoge kwali teitsniveau van al z'n nieuwe liedjes. Hoewel Bauer zelf en Sony Music het in alle toon aarden ontkennen, wijst alles erop dat het uitstel een pu bliciteitsstunt was. Foto: GPD Ze gaven elkaar 83 jaar geleden het jawoord. Nu zijn ze offici eel erkend als het OUDSTE NOG LEVENDE ECHTPAAR ter wereld. William en Claudia Lillian Ritchie, die op 12 april 1919 met elkaar in het huwelijk traden, hebben woensdag in het Amerikaanse Kentucky een certificaat ontvangen van het Guinness Book of Records. De Ritchies kregen vier kinderen, van wie er twee nog leven. Ze hebben negen kleinkinderen, 23 achterkleinkinderen en achttien achter-achterkleinkinde ren. Vorige week verhuisde de 98-jarige, enigszins vergeet achtige 'Lil' naar een verpleeghuis. Haar 104 jaar oude echt genoot Bill, die wat hardhorend is, wilde daar eigenlijk niet heen, maar vroeg na een paar dagen al of hij toch naar zijn vrouw mocht. ,,Ze zijn de afgelopen 83 jaar altijd samen ge weest", verklaarde de 75-jarige dochter van het stel. De ge lukkig getrouwden kregen dit jaar 579 felicitatiekaarten op hun huwelijksdag. Binnen 21 uur had Bart Swi- tijnk uit Harlingen de klus geklaard. Op zijn eenwieler kwam hij gisternacht tegen 01.00 uur aan in zijn geboor testad, waar hij 's ochtends om vier uur was vertrokken voor het volbrengen van de ELFSTEDENTOCHT. Af en toe genoot hij een kleine rustpauze, maar voor de rest ging het non-stop. Het fiet sen ging vlekkeloos op een valpartij in de binnenstad van Franeker na. De fiets raakte licht beschadigd aan spaken en pedalen. „Geluk kig kon ik doorfietsen, maar in Parrega heb ik het toch maar laten maken." In elke van de elf Friese steden ver gaarde Switijnk een stempel ten bewijze dat hij langs was geweest. „Ik zet als eerste een tijd op een eenwieler neer. Als iemand anders dat wil verbeteren, moet er dus een soort registratie zijn." Foto: GPD Rapper Eminem heeft vier MTV Vi deo Music Awards gewonnen. Mi chael Jackson werd door muziek zender uitgeroepen tot artiest van het millennium. De jaarlijkse uitrei king van de onderscheidingen van MTV-Amerika vond gisteren plaats in New York. Eminem viel in de prijzen in de ca tegorieën beste video, beste rap-vi- deo, beste video van een mannelij ke artiest en beste regie. Al deze on derscheidingen betroffen de single Without Me. The White Stripes kre gen drie Video Awards, Pink en No Doubt elk twee. Van de overige winnaars kreeg niemand meer dan één onderscheiding. Jackson, wiens vorig jaar versche nen cd Invincible matig werd ont vangen, kreeg zijn onderscheiding uit handen van Britney Spears. „Toen ik een kind was in Gary, In diana, had ik nooit gedacht dat ik nog eens tot artiest van het millen nium uitgeroepen zou worden", zei Jackson, die gisteren zijn 44ste ver jaardag vierde. Eminem werd door het publiek uit gejouwd toen hij de techno-artiest Moby (goed voor één MTV-Award) voor 'meisje' uitmaakte. „Ja, roep maar boe", reageerde de omstreden rapper. En met een blik in de rich ting van Moby, die in het publiek zat, zei hij. „Ik ga een man met een bril slaan." De brildragende Moby wekte vorig jaar de toorn van Emi nem op door te zeggen dat diens teksten van vrouwenhaat getuigen. Onderdeel van de avond vormde een hommage aan de stad New York, die bijna een jaar geleden werd getroffen door een terroristi sche aanslag op het World Trade Center. Oud-burgemeester Ru dolph Giuliani kreeg toen hij op het toneel verscheen een staande ova tie. Hij bedankte de muziekindu strie voor de steun die ze de stad na de aanslag geboden heeft. Ook werd een eerbetoon gebracht aan de R&B-groep TLC, die in april een van haar drie leden, Lisa 'Left Eye' Lopes, verloor door een auto ongeluk. MTV maakte bekend een naar Lopes genoemde studiebeurs van 25.000 dollar in het leven te hebben geroepen. Eminem won in totaal vier AMe Foto: Reuters/Gary Heit Zanger Enrique Iglesias arriveerde met zijn vriendin, tennisster Anna Koumikova. Foto: Reuters/Jeff Christensen Bruce Springsteen opende gisteren de MTV Video Music Awards. Foto: Reuters/Shannon Stapleton Michael Jackson ontving uit handen van Britney Spears de Award voor artiest van het millennium. Foto: Reuters/Gary Hershorn F Jt De Australische arts Philip Nitschke komt 6 en 7 september naar Brussel. Hij de monstreert daar tijdens de Wereldconfe rentie over Euthanasie de Exit Bag. De zelfmoordzak is bestemd voor ernstig zieken die zelf een einde aan hun lijden en leven willen maken, maar niet in aan merking komen voor euthanasie. De zak kan gebruikt worden in combinatie met slaapmiddelen. De gebruiker sterft uit eindelijk aan zuurstofgebrek. Nitschke is een bevlogen man. Hij was een van de eerste artsen in de wereld die legale euthanasie uitvoerde. Maar sinds de wetgeving in Australië is terug gedraaid en de federale overheid heeft bepaald dat artsen niet meer mogen helpen bij het sterven, is Nitschke op zoek naar alternatieven. Hij wil mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, nu helpen zelf een einde aan hun leven te maken. De Exit Bag is daarvoor een beproefde methode, stelt hij. De werking gaat als volgt. De zieke neemt een hoeveelheid slaapmiddelen in. Voordat hij al te slaperig wordt, trekt hij de zak over het hoofd die middels een sluiting om de hals wordt gedaan. De gebruiker overlijdt dan niet aan slaapmiddelen. Hij raakt door de mid delen enkel in een bewusteloze toe stand. Hij sterft uiteindelijk aan gebrek aan zuurstof door de opbouw van kool dioxide in de zak en het verbruik van de normale 20 procent zuurstof. Want de 80 procent stikstof waaruit de rest van de lucht bestaat, houdt het leven niet in stand. De Nederlandse Vereniging voor Vrij willige Euthanasie (NWE) is vooralsnog niet van plan de zak in Nederland te verspreiden. In Nederland is immers de euthanasiewet van kracht. „Maar als onze leden massaal aangeven voor deze zak belangstelling te hebben, zullen we onze positie gaan heroverwegen. We propageren de zak voorlopig dus niet actief', vertelt de directeur van de ver eniging, Rob Jonquière. Hij heeft wel sympathie voor zijn Australische colle ga, omdat hij de diepe beweegredenen van Nitschke kent. „Hij staat met de rug tegen de muur. Wij kunnen in Neder land gelukkig de koninklijke weg be wandelen." Hij doelt hiermee op de hulp van een arts bij het sterven. Desalniettemin geeft de NWE een boekje uit, waarin eenzelfde manier wordt aangeraden om te sterven als de Australische arts dat nu doet. In dit zo geheten Schotse boekje over methoden van zelfdoding wordt het de vuilniszak- kenmehode genoemd. Het boekje geeft als suggestie om in plaats van de door zichtige zak van Nitschke een vuilniszak of andere grote zak te gebruiken. Pro bleem is, geeft het boekje ook aan, dat de vuilniszak moeilijk om de nek kan worden gesloten. Banden van elastiek zijn nodig om het onderste delen van de zakken om de nek vast te maken. De zak van Nitschke heeft dit probleem dus niet, omdat de sluiting 'comforta bel' om de hals kan worden gedaan. Het boekje is trouwens alleen beschik baar voor leden van de vereniging. Zij kunnen het boekje ook pas aanvragen als zij drie maanden lid van de NWE zijn. Zelfdoding onder zieken is een heikel punt. Niet iedereen kan gebruik maken van euthanasie, geeft Jonckière toe. Zelfdoding is dan soms de enige uit weg, maar voor de vereniging is het al tijd een tweede optie. „Als euthanasie om wat voor reden niet mogelijk is, blijkt dat geld en connecties vaak een doorslaggevende rol spelen. Mensen die contacten hebben in de medische wereld komen makkelijker aan een noodzakelijke hoeveelheid middelen. Zieke ouderen die dat niet hebben, moeten soms maanden en maanden shoppen bij verschillende artsen en al lerlei smoezen verzinnen om aan pillen te komen. Soms ook is geld een punt, want in het buitenland zijn middelen nogal eens makkelijker beschikbaar, maar er moet dan wel fors voor worden betaald." Jan Hilarius van de Stichting De Einder, de stichting die zich sterk maakt voor mensen met een doodswens, is niet en thousiast over de zak van Nitschke. „Maar eerst, wij raden niets aan, we in formeren alleen. De clienten maken daarna zelf een keuze. Onze ervaring is wel dat iedere plastic-zak-methode vaak mislukt. Mensen die willen sterven krijgen het namelijk - ook in de slaap - benauwd en gaan de zak alsnog afdoen. Er wordt daarom soms aangeraden een steen aan het koord dat de zak om de hals omsluit, te doen." Zijn cliënten, weet Hilarius, gebruiken de zak vaak als extra zekerheid, omdat ze bang zijn dat ze worden gevonden voordat de dood door de slaapmidde len is ingetreden. „Probeer zelf maar eens zo'n zak over je hoofd te trekken, da's heel, heel naar, je krijgt het warm en de zak beslaat binnen de kortste ke ren." Hilarius pleit maar voor één ding. „Ieder mens moet als de tijd daar is te gen een normaal bedrag kunnen be schikken over voldoende middelen om rustig en vredig in te slapen." Irene Nieuwenhuijse Philip Nitschke met zijn Exit Bag. Foto: Reuters/Greg White

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 2