LEIDE Huisartsen willen af van avondwerk REGIO Lauw Leids welkom voor conferentie van Europese linkse activisten Werkstraf voor Hagenaar na afranseling op Transferium R1 Man sloeg door omdat zijn vriendin vreemdging Glaswerk! IDE STELLING oken been wrrangsfout itzmedaille Wilczek leraren uit in in Leiden 'Jonge artsen moeten ouderen ontlasten' Achtbaan donderdag 22 AUGUSTUS 2002 den haag/leiden - „Dit is nog niets, je zult nog heel wat zien", zei een 22-jarige Hagenaar tegen zijn vriendin, terwijl hij haar bont en blauw sloeg. De afran seling had plaats op 16 juni bij het Transferium in Leiden. De man sloeg door omdat zijn vriendin was vreemdgegaan. Gisteren veroordeelde de Haag se politierechter hem tot een werkstraf en een psychologische behandeling. De rechter toonde zich gisteren erg bezorgd over de agressiviteit van de Hagenaar. „Ik vraag me af wat er gebeurd zou zijn als de politie u niet had gestopt", 2egt hij. Een omstander die de politie had gebeld, dacht eerst nog dat ze een vrijend stelletje zag op de achterbank van een auto. Vol gens haar verklaring werd het snel duidelijk dat de man zijn vriendin met zijn benen in be dwang hield en haar krachtig in het gezicht sloeg. Ook uit de ver klaring van het slachtoffer blijkt dat de man zeer agressief was. Zij stelt dat hij haar keel met zijn scheenbeen afknelde. De Hagenaar zelf blijft spreken van 'een uit de hand gelopen stoeipartijtje' en 'over en weer klapjes geven'. De officier van justitie ergert zich aan de ver kleinwoorden die de man ge bruikt. Hij wil weten wat de man onder 'klapjes' verstaat. „Geven boksers elkaar tijdens een wed strijd klappen of klapjes?" De Hagenaar blijft het antwoord schuldig. De relatie is inmiddels beëindigd. De vrouw werd behandeld in het LUMC nadat de politie haar bevrijdde uit de handen van haar vriend. Ze had een ge scheurd trommelvlies, twee blauw geslagen ogen, bulten op het hoofd en rode striemen in haar nek. De rechter vraagt de Hagenaar bij hem te komen om de foto's van de verwondingen te bekijken. „Dat kan toch niet het resultaat zijn van een stoei partijtje?" De officier van justitie wil de man het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste leg gen. Het overtuigend bewijs ontbreekt echter. Er is geen me disch rapport over de verwon dingen van de vrouw. Daarom luidt de aanklacht 'poging tot toebrengen van zwaar lichame lijk letsel'. De verdediging van de man stelt dat die formulering opzet ver onderstelt en dat daar geen (advertenties) Ruit kapot? Bel: 589 88 87 Ajlas- en schilderwerken In Leiden is genoeg parkeerruimte e uw men'n9 tvww. Ieidschdagblad.nl sprake van is. „Toen hij hoorde dat zijn vriendin was vreemdge gaan, werd het zwart voor zijn ogen. Ik pleit dan ook voor vrij spraak wegens psychische over macht." Dat gaat de rechter te ver. Hij volgt het standpunt van de officier van justitie en veroor deelt de man tot 180 uur werk straf, twee maanden voorwaar delijk met een proeftijd van twee jaar en een verplichte be handeling voor agressiebeheer- sing. (advertentie) Tijdens werkzaamheden moeten treinen via een afwijkende jute of dienst regeling rijden. Al|4§geen treinen kunnen rijden, zet IG bussen in. Houdt u rekening met een langere reisduur. Leiden C-Alphen a/d Rijn 23 aug t/m 4 okt Breda-Dordrecht 23 t/m 25 aug Apeldoorrt-Oeventer 24 aug Schiphol/Amsterdam C-Berlijn 24 aug ('Internationaal) Dordrecht-Rotterdam C 24 en 25 aug Groningeir-Roodeschool/Delfzijl 25 t/m 29 aug (NoordNed) Nachtnet Rotterdam C-Delft 26 op 27 aug Meer weten? - Kijk op Teletekstpagina 754. - Kijk op www.ns.nl. - Haal de folder aan een NS-lokel Bel 0900 - 9292 0,50 p.m.). *Bel 0900 - 92% 0,25 p.m.). Onze medewerkers staan u graag te woord. ihn Cleese ig in hotel Iman eiderdorpse hrijdt tandsfraude Een 64-jarige automo- Rotterdam gaf gister- p de Willem de Zwijger- n voorrang aan een ijder (20) uit Leiden. Bij jding die volgde liep de irvan de scooterrijder, arig meisje uit Leiden, roken kuit- en scheen- De Rotterdammer wil- iningstraat inrijden en ver de ventweg rijden- Ier over het hoofd. sering van de armoede, globalisering en de situatie in Argentinië. Vanwege het internationale karakter van de conferentie is Engels de voertaal. Ook burgemeester Lemstra maakt zich niet veel zorgen over het pro gramma. Zijn aandacht gaat voord uit naar het tijdelijke kampeerterrein op het vroegere Pernix-veld, nabij de Groenoordhallen, waar een groot deel van de conferentiegangers zal bivak keren. Er komt een noodbrug naar de Gooimeerlaan, mede op aandringen van de brandweer die één ingang tot het terrein te weinig vindt en omdat moet worden voorkomen dat 'er men sen over het bedrijventerrein gaan lo pen'. De burgemeester benadrukte dat de geïmproviseerde camping uit sluitend voor kamperen mag worden gebruikt 'en niet voor andere activitei ten'. Het Pemix-terrein heeft volgens Lem stra als voordeel dat het 'redelijk' is af gesloten en dat er nog sanitaire voor zieningen zijn. Verder gaat Lemstra's speciale aandacht uit naar een de monstratie in Amsterdam, op de eer ste conferentiedag. De conferentie gangers willen daaraan deelnemen en zullen zich te voet, dwars door de stad, naar het station begeven. Zelfs de route is van tevoren vastgelegd. De politie zal een oogje in het zeil hou den. Lemstra zei dat de conferentie van Peoples Global Action, vorig jaar ge ruisloop verlopen in Milaan, in een stad als Leiden, dat zich manifesteert als grote stad, moet kunnen worden gehouden. „Je kunt elkaar allerlei sce nario's aanpraten, maar ik doe dat niet Ik ga er gewoon vanuit dat ik nu met volwassen mensen afspraken heb gemaakt." En: „De Milanese autoritei ten hadden de activiteiten veel minder goed gereguleerd en alles is daar goed gegaan." J. de Coo van LWG/De Groenen, tot dusverre het enige raadslid dat zich enthousiast toont over de conferentie, maakt zich juist zorgen om de deelne mers. Hij wijst op de slechte verstand houding van de politie met Eurodus- nie. Zo heeft een lid van Eurodusnie, dat begin juni door een Leidse politieman zou zijn mishandeld bij de ongere geldheden bij de Burcht, een klacht ingediend bij het openbaar ministerie. De Koninklijke Neder- cademie van Weten- n heeft de vierjaarlijkse nedaille dit jaar toege- de Amerikaanse fysi- k Wilczek (51). Hij een van de meest in- e natuurkundigen van ge generatie, die gezag or zijn omvangrijke iche werk om deeltjes- irs te verbeteren. In klWilczek als Lorentz- I ar een jaar verbonden Iniversiteit Leiden. Hij ide medaille op 11 ok- ens een symposium. 'wintig hoogleraren en ïvan de National i University in Taiwan dinsdag de Leidse eit en het Bio Science Taiwanezen zijn voor- esseerd in de over- in kennis vanuit de eit naar het bedrijfsle- rorden op het Graven- vangen door WD- er Alexander Geertse- ctor magnificus Brei- lezoeken de Leiden ty School of Manage- (O-Leiden en het na- ituurhistorisch muse- ralis. door Roelf Reinders leiden/regio - Bijna de helft van de huisartsen in de Leidse regio wil niet langer 's avonds, 's nachts en in het weekeinde wer ken. Dat kan betekenen dat pati ënten na kantoortijd niet meer hun eigen huisarts kunnen tref fen. Dat blijkt uit een enquête onder huisartsen in de regio. Ruim een derde van de huisartsen wil wel graag 's avonds, 's nachts en in het weekeinde blijven werken tijdens de 'zogeheten waarne mingsdiensten. Dan komen de huisartsen alleen bij spoedge vallen in actie. Maar veertig pro cent van de artsen wil graag met deze diensten stoppen en ze overdoen aan waarnemers. Di recteur E. de Kievit van de Dis tricts Huisartsen Vereniging Rijnland Hollands Midden gaat ervan uit dat vooral de oudere huisartsen dat willen. „En daar zit wat in, als je dertig jaar we ken van vijftig, zestig uur hebt gedraaid. Iedereen kent de ver halen over werkdruk bij huisart sen." Probleem is dat er geen artsen zijn die de waamemingsdien- sten kunnen overnemen. „Je kunt je diensten wel willen ver kopen", zegt De Kievit. „Maar als er door het tekort aan huis artsen geen artsen zijn aan wie je je waarnemingen kunt verko pen, houdt het op." Dat bete kent niet dat er daarmee geen probleem meer is. Juist vanwege het werken 's nachts en in het weekeinde willen veel huisart sen helemaal met werken stop pen. Maar als ze vrijstelling zou den krijgen van de waarne mingsdiensten willen ze nog wel langer als huisarts actief blijven. Van de 108 artsen in het district die ermee willen stoppen, zegt tachtig procent wel te willen blijven werken als de werkdruk afneemt. In Leiden is dat bijna negentig procent. De Kievit verwacht dat een an dere verdeling van de waame- mingsdiensten veel oudere art sen nog een tijd voor het vak kan behouden. Volgens die nieuwe verdeling moeten jonge re huisartsen méér 's avonds, 's nachts en in het weekeinde wer ken om de oudere artsen te ont lasten. „Dat zou een idee kun nen zijn", aldus De Kievit. „Daar moeten we het maar eens met elkaar over hebben. Als je op de ze manier de oudere huisarts langer aan het werk kunt hou den en daarmee het aantal art sen op peil kunt houden, is dat wel prettig in deze tijd van arts entekort." De Kievit kan niet in schatten of zijn idee kans maakt. „Ik weet niet of de jonge huis artsen dit wel zien zitten." Uit de enquête blijkt dat zeven tig procent van de huisartsen in de Leidse regio een hoge werk druk ervaart. Die werkdruk komt onder meer door de toe genomen mondigheid van de patiënt en het geregel bij bij voorbeeld ziekenhuisopnames. Vanwege de werkdruk overwe gen veel huisartsen met hun specialismen te stoppen. De helft van het aantal artsen dat ook consultatiebureau-arts of verloskundige is, wil met deze specialismen ophouden. „Sinds een aantal jaren geleden krijgen verloskundig actieve huisartsen geen bevallingen van zieken fondspatiënten meer vergoed als er zich in het gebied een ver loskundige vestigt", aldus De Kievit. „Het is daarom des te na vranter dat in deze tijd, waarin er ook een tekort aan verloskun digen bestaat, huisartsen zich gedwongen voelen om hun ver loskundige activiteiten op te ge ven." leiden - Het onderstel voor de taxistandplaats voor het centraal station lijkt nog het meest op een achtbaan. Maar dan wel eentje voor de klein tjes, want echt spectaculair is de glooiing in de metalen constructie niet. Op het onderstel komt overigens nog een transparant dek te liggen waarover taxi's aan en af gaan rijden. Onder deze doorzichtige heuvel komen fietsen te staan. In de onbewaakte stalling is plaats voor 1870 fiet sen. Het geheel moet voor 3 oktober, als op het Schuttersveld en de Stationsweg weer volop kramen en kermisattracties staan, af zijn. Foto: Hielco Kuipers door Wim Koevoet leiden - De naar verwachting 400 tot 500 deelnemers aan de Europese con ferentie van Peoples Global Action, van zaterdag 31 augustus tot en met woensdag 4 september in Leiden, zijn niet welkom wat Leefbaar Leiden- voorman D. Sloos betreft. Hij maakte dat gistermiddag kenbaar na afloop van een bijeenkomst op het stadhuis waarbij de organisatoren van het Leids anarchistisch collectief Eurodu- snie hun programma bekendmaakten. Volgens Sloos is de kans op ongere geldheden en 'negatieve media-aan dacht' groot. „En dat kan de stad niet gebruiken. Laat ze maar op het strand bij Katwijk confereren, daar kunnen ze geen kwaad." Sloos protesteert ook tegen de kosten die de gemeente vol gens hem moet maken. Volgens burgemeester W. Lemstra valt het met dat laatste wel mee. De ge meente subsidieert in elk geval geen eurocent. Maar ook Lemstra maakte tijdens de persbijeenkomst een om trekkende beweging op de vraag of hij verheugd is dat Leiden door de linkse activisten is uitgekozen als conferen- tiestad. Lemstra zei dat hij blij is nu al les goed is geregeld en de organisatie en de gemeente overeenstemming hebben bereikt over vergunningen. Ook WD-voorman L. de Lange maak te vanochtend in een reactie duidelijk dat hij niet zit te wachten op de confe rentie. „Eurodusnie en aanverwante linkse activisten hebben een haat-lief de-verhouding met Leiden. Anarchis ten zoeken dikwijls de grenzen op van de openbare orde en gaan daar ook wel eens overheen. Dan ontstaat over last. Ik vind dat er streng op moet worden toegezien dat de deelnemers zich aan de regels houden en dat er snel moet worden ingegrepen als ze dat niet doen." De Lange vertrouwt wat meer op een goede afloop dan Sloos. Hij consta teert dat het programma - dat hem overigens in het geheel niet aan spreekt 'en vermoedelijk de gemiddel de Leidenaar ook niet' - weinig con fronterend is. Het merendeel van de activiteiten speelt zich af in het Volks huis aan de Apothekersdijk. Daar zijn lezingen, debatten, workshops en filmvoorstellingen (zonder ondertite ling) over onderwerpen als de femini- ijn woonkamer op de 1 de Zijlsingel en de gezeten in de luie eft R. van de Berg een li zicht op de gevaarlijke De afgelopen weken menige fietser, snor- 1 scooterrijder op het n de Utrechtse Veer it nelen. „Er zijn al wat 10 uitgedeeld." Als de si- iet zo erg was, had het 51 edie kunnen zijn. eptepunt was afgelopen gmiddag de val van een vrouw uit Leiden. Zij gi iet haar snorfiets de af- rij g van het verhoogde 1 1 viel en liep zwaar her- I op. Van der Berg heeft >0 ïaal met afgrijzen ge- [x e situatie is levensge- Jt Soms zie je moeders P1 kind in een draagzak e moet er toch niet aan lat zij vallen." i. reconstructie van het de itHoge Rijndijk, Plan- 'n! 1) en Utrechtse Veer is J Utrechtse Veer vlak voor de Singelbrug over de Rijn BMbIHUSMBBb J een rood geasfalteerd, verhoogd fietspad aangelegd, dat van het zwarte asfalt van de rijbaan is gescheiden door een trottoir- band. Fietsers die vanaf de Ho- ge Rijndijk rechtsaf de Utrecht- se Veer oprijden, maar vooral wm w zij die vanaf de Plantage linksaf m m slaan, zien de trottoirband niet -"SlKjdH of nauwelijks omdat die ineens uit het wegdek verrijst. Met alle gevolgen van dien. T Van de Berg heeft contact opge- nomen met de gemeente maar kreeg te horen dat de situatie 'planologisch was bepaald'. Vervolgens heeft hij de politie a TMH gebeld en die stuurde een agent dag is bij de politie bekend. De afscheiding tussen de rijbaan en het verhoogde fietspad op de Utrechtse Veer heeft al tot valpartijen „Maar verder is er bij ons in het van fietsers geleld. Foto: Hielco Kuipers Mobiel bellen? In steeds meer Nederlandse ziekenhuizen is mobiel bellen sinds kort weer toegestaan. Waar vroeger werd gedacht dat pacemakers en beademingsap paraten op hol sloegen wan neer in de buurt mobiel werd gebeld, blijkt nu dat veel medi sche apparatuur helemaal niet zo gevoelig is voor het gebruik van de gsm. De Gezondheids raad stelde dat onlangs vast en dus laten ziekenhuizen de be zoekers en patiënten gewoon weer bellen. In het Rijnland Ziekenhuis, met vestigingen in Leiderdorp en Al phen aan den Rijn, mag mobiel bellen bijvoorbeeld alweer ge ruime tijd. Alleen in bepaalde ruimtes geldt om technische re denen nog een verbod, waarop via stickers wordt gewezen. Maa»- in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) blijft mobiel bellen ten strengste ver boden. Niet omdat de Leidse apparatuur anders is dan die in andere ziekenhuizen, legt Else Mulder van het LUMC uit. „Maar die mobieltjes maken zo'n herrie." Het besluit van het ziekenhuis om het gsm-verbod te handha ven, werd genomen na grondig overleg. Mulder: „Wij hebben het belverbod in het ziekenhuis als heel plezierig ervaren. Mo biele telefoons zorgen gewoon voor veel herrie. De overlast in bijvoorbeeld wachtkamers wil len wij voorkomen. Het besluit is niet om technische, maar om sociale redenen genomen." In het Diaconessenhuis is en blijft mobiel bellen eveneens verboden. Eric-Jan Berendsen en Peter Groenendijk computersysteem niets te vin den", aldus een woordvoerder. „Maar niet elke valpartij wordt natuurlijk gemeld. We zijn be kend met de situatie ter plekke en hebben daarover contact met de gemeente." Volgens een woordvoerster van de gemeente is het verhoogde fietspad juist voor de veiligheid van de fietsers. „Het gebeurde in de oude situatie regelmatig dat op die plek fietsers door au to's werden gesneden of dat au to's bij fietsers achterop reden. Daarom is er een fysieke schei ding aangebracht tussen weg dek en fietspad, om de veilig heid van de fietsers te vergro ten." Het ongeluk noemt de woord voerster 'hartstikke vervelend'. „Maar vooralsnog gaan we er van uit dat het een ongelukkige samenloop van omstandighe den was." De Blauwe Steen, die al 700 jaar In de Breestraat ligt. is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen telefoon 0 71 - 53 56 424

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 11