BUITENLAND Bush pareert kritiek van Republikeinen Huiver in VS over solo-actie Irak Meneerdit hotel wordt wegens de watersnood litie Zimbabwe pakt n blanke boeren op tgtuigongeluk Ailaan irbraak Britse Iwijningszaak isen willen geld van Skyguide t-herdenking t toch door ame cola op Himalaya er doden Igerije Partijgenoten nemen afstand van aanval op Irak -A r -vw 2È13'f 'r* Bush niet naar milieutop in Johannesburg Flitsende agent bekogeld door boze menigte Joden zetten honden in tegen Engel des Doods Paus komt aan in Krakow - Vier Zwitsers zijn giste: n het leven gekomen toen egtuigje waarin ze zaten juurt van het vliegveld nsa in Milaan neerstortte, estel, waarin alleen de jchtoffers zaten, was op in het Franse Nice naar io in Zwitserland, toen de meldde dat hij een nood- ig wilde makenHet toestel echter neer voor het nsa kon bereiken. De Britse politie ver twee mensen in verband verdwijning van twee s van tien uit het dorp i, twintig kilometer ten Dosten van Manchester. om de 28-jarige conci- m een school in Soham ns 25-jarige partner, ten assistente op een an- chool. Hun huis wordt jcht. Voor zover bekend twee geen verdachten, at het vermoedelijk om lorbraak in het onder- Je meisjes, Holly Wells iica Chapman, worden 1 augustus vermist. i - De Russische lucht- ïaatschappij Bashkirian s eist een schadevergoe- an 51 miljoen euro van tserse luchtverkeerslei- cyguide. De Russen hou- cyguide verantwoordelijk e vliegramp begin vorige in Duitsland. Toen een toestel van Bashkiri- jrote hoogte tegen een vliegtuig. Er vielen 71 do it gegevens van de zwar- en van het Russische toe- eek gebleken dat de ;rkeersleider een foute huwing gaf. edel - De Duitse stad edel is vandaag toneel ties ter gelegenheid van iende sterfdag van Ru- :ss, de plaatsvervanger tier. De Beierse admini- ve rechtbank bepaalde n dat de Hess-herden- tars die rechtsextremisti- roepen hebben gepland, strijd met de wet is. Naar ling van de bepaling van ïtbank over de maïs ven later pok het verbod Bven op een linkse tegen- stratie. iiHi - De colafabrikanten Üola en Pepsi hebben in en waarschuwing van gekregen, omdat ze hun ïadden geschilderd op wanden langs een grote e door het Himalaya-ge- loopt. Justitie was ge huwd door een artikel in dschrift over de logo's. dat artikel richt de verf [rage aan in het ecosys- fan de rotswanden vol en micro-organismen, loca als Pepsi zegt dat ichisenemers de schil- •n hebben aangebracht dat de moederbedrijven op de hoogte waren. zaterdag 17 augustus 2002 washington/anp/afp - Presi dent Bush wijst alle bezorgdheid van de hand over zijn beleid inza ke Irak. Hij wil wel luisteren naar andere meningen, maar neemt zelf een beslissing over een mo gelijke aanval op het land, zo liet hij gisteren weten. Hooggeplaatste Republikeinen ventileerden gisteren via de Amerikaanse krant The New York Times stevige kritiek op Bush. Ze vinden dat hun partij genoot te hard van stapel loopt en daardoor mogelijk meer pro blemen creëert dan oplost. Onder de critici zijn oud-minisi- ter van buitenlandse zaken Kis singer en de voormalig veilig heidsadviseur van Bush senior, Brent Scowcroft. Beiden vinden het prima als de Iraakse leider Saddam Hussein verdwijnt, maar ze vrezen dat een Ameri kaanse militaire actie tegen Bag dad zal leiden tot een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Bovendien denken ze dat bondgenoten zich van de VS zullen vervreem den. Bush zou bovendien hard moeten maken dat Irak inder daad momenteel een groot ge vaar voor de Verenigde Staten vormt. Scowcroft gold zo'n beetje als een lid van de familie Bush, toen de vader van de huidige president Amerikaans staats hoofd was. Scowcroft heeft nog altijd contact met Bush senior. Lawrence S. Eagleburger, kort minister van buitenlandse zaken onder de 'oude' Bush, waar schuwde donderdag ook voor een Amerikaanse aanval op een Irak, op een moment dat veel Arabische en Europese landen verklaard tegenstander zijn. Dick Armey, leider van de Repu blikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, liet zich eerder in soortgelijke be woordingen uit. In een reactie verklaarde de Amerikaanse president gisteren dat 'iedereen zijn mening mag uiten', en dat hij blijft luisteren naar advies. Maar Bush ver klaarde ook dat 'Amerika moet weten' dat hij een beslissing zal nemen uitsluitend „op basis van de jongste veiligheidsinformatie, om op de beste manier ons land en onze vrienden en bondgeno ten te beschermen". Bush heeft steeds gezegd dat al le opties nog open zijn als het gaat om Irak. Een militaire inter ventie is volgens de president echter zeker niet uitgesloten. door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - De regering Bush is nog nooit zo lek geweest als deze zomer. Geheime invasie plannen voor Irak kwamen te recht in de krant en het leek haast vanzelfsprekend dat één van de opties dit of volgend jaar uitgevoerd zou worden. Maar het klimaat begint te wijzigen en er is opvallend genoeg tegengas vanuit Republikeinse hoek. Het aantal waarschuwingen aan de regering in Washington om niet overhaast en alleen aan een militaire interventie in Irak te beginnen neemt toe. De leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Dick Armey, zei vorige week:Als we proberen om Saddam Hussein, hoe afschuwelijk hij ook is, zon der echte provocatie te verdrij ven, kunnen we niet op de steun van andere staten rekenen." Republikeinse senatoren als Chuck Hagel en Richard Lugar menen dat een preventieve aan val op Irak niet aan de orde is zolang samenwerking met bondgenoten niet van de grond komt. Zelfs oud-minister van buitenlandse zaken Henry Kis singer, die ervan overtuigd is dat er ingegrepen moet worden, waarschuwde van de week dat „de verantwoording voor mili taire interventie moet worden afgelegd in de context van een gezamenlijke aanpak." Kissinger pleit voor een duide lijk ultimatum aan Irak voor strikte en heldere inspectie van diens wapenarsenaal, om op die manier de wereld te dwingen een keuze te maken. Het gefilo sofeer van enkele regeringsfunc tionarissen dat VN-inspecties sowieso geen nut zouden heb ben is hem klaarblijkelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Zonder bewijs dat Saddam Hus sein betrokken is bij de terreur- aanvallen van 11 september, is de weg via de VN de enige ele gante manier voor Bush om als nog de bondgenoten aan zijn zijde te krijgen. President Bush heeft in het afge lopen halfjaar klip en klaar dui delijk gemaakt dat het doel van de Amerikaanse regering is Sad dam te verdrijven, voornamelijk vanwege het gevaar dat uitgaat van diens wens om chemische, biologische en nucleaire wapens te ontwikkelen. Hij beloofde in dien nodig preventief in te grij pen om te voorkomen dat de Iraakse leider zijn eigen volk, buurlanden of de VS verwoest. Dat de regering Bush neigt naar militaire interventie is duidelijk. Een oorlog beginnen is een zwa re verantwoordelijkheid. Militair ingrijpen zal een zware tol eisen, financieel, economisch en men selijk. Er moet rekening mee ge houden worden dat de Iraakse leider over massavernietigings wapens beschikt en die ook zal gebruiken tegen Amerikaanse soldaten of Israël. Er bestaat weinig twijfel in de VS, zowel onder de bevolking als onder politici, dat de Iraakse dictator een afschuwelijk heer ser is, die een bedreiging vormt en liever vandaag dan morgen het veld moet ruimen. Maar te gelijkertijd vindt bijna iedereen dat de regering het Amerikaanse volk het overtuigende bewijs moeten voorleggen dat militaire omverwerping van het Iraakse regime gerechtvaardigd is. Om de discussie in eigen land aan te zwengelen hield de se naat eind juli hoorzittingen. En van de vraag hóe Amerika zich V - - '4iPK Vrijwilligers geven zandzakken door op een kunstmatige dijk bij de stad Bitterfeld, ongeveer 150 kilometer van Dresden. Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach Gewapende moslim- isten hebben in Algerije Dchtend 26 mensen ge- )e groep viel in een afge- lorpje in de regio Chief ■Jpiilies aan en doodde alle zigen, onder hen veel n en kinderen. Het is de ste aanval door Algerijn- 1 limextremisten sinds 5 •en ontplofte een bom op irkt in Larbaa. Er vielen e Sinds begin van de aa zijn er al ruim honderd Tien omgekomen bij ge- digheden. MA aa nl door onze correspondent Wierd Duk Dresden - Het loopt tegen elf uur 's avonds als er op de deur van de hotelkamer wordt ge bonsd. Een brandweerman. „Ie dereen beneden verzamelen in de conferentieruimte", zegt hij gehaast. „U krijgt daar te horen wat er aan de hand is." Buiten loeien de sirenes van politieau to's en ambulances. Verder is er door het hotelraam weinig te zien. Dresden is verdwenen in het donker. Delen van de stad zitten door de watersnood zon der stroom, stromend water en telefoon. En nu is ook ons hotel, niet ver van.de overlopende Elbe, getrof fen. Zenuwachtig rennen red dingswerkers en personeel door de ruime lobby. Ze zijn in de weer met slangen en pompen. Het Elbewater, zo blijkt, is de kelders binnengedrongen. „We zijn genoodzaakt de stroom uit te schakelen", zegt een hotel medewerker. De gasten, enkele honderden, verzamelen zich in tussen in de conferentiezaal. Verbaasd, slaperig, lacherig, ver ontwaardigd. De groep Japanse toeristen, die we eerder door de ondergelopen stad zagen dwa len, begrijpen niet wat er ge beurt. Ze hebben hun bagage uit voorzorg maar meegeno men. Een Duits echtpaar, in Dresden voor een congres dat letterlijk in het water viel, be klaagt zich: „Waarom vertelt niemand ons wat er aan de hand is?" In plaats van informa tie krijgen ze een kopje koffie. Maar dat drinken ze niet, zo laat op de avond. Een Japanse cameraploeg grijpt haar kans en begint de Japanse toeristen te interviewen. Een Amerikaanse jongen heeft zin om een kaartje te leggen, maar niemand reageert. Naast de kof fiekopjes hebben obers op de tafels alvast kaarsen neergezet. Bijna een uur duurt het voordat via de geluidsinstallatie een stem klinkt. „Dames en heren, op last van de brandweer moet dit hotel worden ontruimd. We gens het stijgende water is het te gevaarlijk om hier te blijven". Ontzetting, geroezemoes, de Ja panners kijken elkaar vragend aan. Een man barst los: „Ik ben net uit het Hilton geëvacueerd en nu wilt u dat ik alweer een ander hotel zoek?" Buiten horen we de zware afzuigpompen aan slaan. Nog even en het hotel zit zonder stroom. Net als zoveel huizen en bedrijven in deze stad. Met enkele collega's proberen we de hoteldirecteur om te pra ten. „In ons hotel in Armenië was er ooit geen stromend water en geen licht en zelfs onder de dekens was het nog min vijf'. Maar de man is onvermurw baar. „U bent hier niet in Arme nië, meneer". Massaal checken de gasten van Westinn Bellevue uit. Buiten staan bussen klaar die ons naar andere onderkomens brengen. Nu weten we wat die tiendui zenden evacuees in Dresden en omgeving voelen. We zijn deel van het verhaal geworden: 'Flu- topfer'. Luxe-slachtoffers, dat wel, met droge voeten en een keurig bed in een ander, hoger gelegen hotel. schietend en bombarderend van de Iraakse dictator kan ont doen, ligt de focus nu op de vraag óf de Verenigde Staten het zich kunnen veroorloven in de huidige omstandigheden aan zo'n ingrijpende expeditie te be ginnen. Hoeveel levert het op én hoeveel zal het de VS kosten, als de een zame grootmacht tegen de zin van de wereld een militaire actie in Irak doordrukt? Morton Hal- perin. oud-topambtenaar op buitenlandse zaken in de rege ring Clinton, denkt dat het voor al veel zal kosten. Er zijn veel ur gentere zaken dan een snelle verwijdering van Saddam, aldus Halperin in zijn hoorzitting voor de senaat. De medewerker van denktank Council of Foreign Relations denkt dat preventief ingrijpen leidt tot meer terrorisme tegen Amerika en afleidt van de oorlog tegen het terrorisme. De nieuwe voorzichtigheid in de VS lijkt ingegeven door de zorg dat Bush, aangevuurd door de haviken in zijn regering, te hard van stapel loopt. Een overwin ning in Irak mag niet leiden tot een nederlaag tegen terrorisme. washington/rtr - De Ameri kaanse president Bush gaat defi nitief niet naar de VN-top voor Duurzame Ontwikkeling in Jo hannesburg. De Amerikaanse delegatie komt onder leiding te staan van de minister van bui tenlandse zaken, Colin Powell. Volgens een regeringsfunctiona ris in Washington gaat Bush niet omdat hij begin volgend jaar ook al een bezoek zal brengen aan Afrika. De top in Zuid-Afrika, nu al de grootste in de geschiedenis van de volkerenorganisatie ge noemd, duurt van 26 augustus tot 4 september. Meer dan hon derd staatshoofden en rege ringsleiders reizen naar Johan- I nesburg om er te spreken over milieu, armoede en welvaart op aarde. Namens ons land is on der meer premier Balkenende present. Milieuorganisaties, maar ook Amerikaanse filmsterren als Leonardo DiCaprio en Cameron Diaz, hebben er bij Bush op aangedrongen dat hij de top be zoekt. Volgens deze groep toont Bush nu wederom dat hij weinig op heeft met het milieu. brussel/gpd - Een Belgische po- litie-agent is ernstig gewond ge raakt bij een snelheidscontrole. De agent en zijn collega flitsten eerder deze week in Farciennes, in de buurt van Charleroi, snel heidsovertreders. Vanwege het warme weer hadden ze het schuifdak van hun wagen open gezet, toen ze plotseling vanaf een viaduct door dat open dak met stenen werden bekogeld. De daders waren gisteren nog voortvluchtig. Hun identiteit is volgens het gerecht van Charle roi bekend. Het gaat om de in zittenden van een zwarte Volks wagen Golf die door getuigen werd gezien in de buurt van de snelheidscontrole. Ze worden beschuldigd van het met voor bedachten rade 'toebrengen van slagen aan politieagenten met werkonbekwaamheid' tot ge volg. De agent van de Provinciale Verkeerseenheid (PVE) van He negouwen is met ernstige hoofdwonden in het ziekenhuis opgenomen. De man moet waarschijnlijk een oog missen. Zijn collega bleef ongedeerd. ng ek. 05 i 3f ;fo( ndsh a/gpd - De Zimbab- politie lijkt het offensief ilanke boeren verder op en. In de zuidwestelijke :ie Matabeleland werden tien boeren gearres- >mdat ze zich nog steeds land bevonden. Vijf an- 'erschenen voor de rech- dezelfde reden en kon betaling van een borg r-iiaar buiten. Hun proces rt naandag hervat. ren spreken van 'pesterij- pure intimidatie', a drieduizend boeren die week geacht werden hun e verlaten, weten nog niet waar ze aan toe zijn. estig procent is op het sbleven. Sommigen gelo- het aanspannen van nieuwe rechtszaken, anderen hebben moed gevat uit de speech van Mugabe, die deze week zei dat 'loyale boeren' in Zimbabwe mogen blijven wer ken. Probleem is dat instanties elkaar tegenspreken en lokale potentaten hun eigen gang gaan. De circa 45 Nederlandse boeren in Zimbabwe hebben nog geen last gehad van arrestaties, maar blijven voortleven in grote onze kerheid. De familie Weller uit Mvurwi moest vorige week haar bedrijf halsoverkop ontvluchten en leeft sindsdien in het tachtig kilometer verderop gelegen Ha rare. „We zijn niet terug ge weest, maar vrezen het ergste. De onzekerheid is totaal", zegt Wessel Weller. tapuach - rtr/dpa - Honden zijn voor joodse kolonisten op de Westelijke Jor- daanoever niet alleen trouwe bewakers maar ook met mystieke kwaliteiten begif tigde schepsels. De joodse mystiek leert dat honden een zesde zintuig hebben voor de Engel des Doods. Daarom zetten kolo nisten sinds kort Belgische herders in om mogelijke Palestijnse aanvallen af te wen den. In de nederzetting Tapuach op de Weste lijke Jordaanoever patrouilleert het zoge heten Joodse Legioen 's nachts met de trouwe viervoeters, die buitenlandse bondgenoten hebben geschonken. Direc teur Yekutiel Ben-Yaakov van het Legioen wilde vrijdag niet zeggen hoeveel herders inmiddels hun bijzondere vermogens in zetten voor de bescherming van de kolo nisten. Hij wilde wel kwijt dat de beesten 3000 tot 10.000 euro per stuk kosten. De talmoed, een verzameling bijbelcom mentaren van rabbijnen, kent de hond een speciale status als beschermer van de Isra ëlieten toe. „Onze wijzen zeggen dat hon den gezegend zijn, omdat ze niet blaften toen de Israëlieten uit Egypte vluchtten en daardoor de Egyptenaren niet alarmeer den", zei Ben-Yaakov. „Ze zorgden toen voor ons en ze zorgen nu voor ons." Honden worden in Israël niet op grote schaal voor beveiliging gebruikt. Alleen politie en leger zetten speciaal getrainde honden in om bommen op te sporen. Sommigen wijten de geringe populariteit van de viervoeters aan de oorlogservarin gen van veel joden. „Ons probleem is dat het gebruik van honden onmiddellijk her inneringen oproept aan de holocaust, want de nazi's gebruikten hen in de con centratiekampen", zei hondentrainer Nir Harman in de Israëlische krant Yedioth Ahronoth. Blijkbaar geldt dit bezwaar niet langer, of wordt de effectiviteit van de inzet van de herders belangrijker geacht. De islam be schouwt de beesten als onrein. Veel Pales- tijnen zijn ervan overtuigd dat Israël bij controleposten honden gebruikt om hen te intimideren. Ben-Yaakov is het daar niet mee eens. „Onze honden zijn defensieve waakhonden die getraind zijn om te on derwerpen, niet om te doden." De 145 joodse nederzettingen op de Wes telijke Jordaanoever en in de Gazastrook met ongeveer 200.000 kolonisten zijn voor de Palestijnen het belangrijkste symbool van de gehate Israëlische bezetting. Het Israëlische leger gaat een begraaf plaats inrichten voor honden die de krijgs macht hebben gediend, meldt het leger- tijdschrift Bamahane. Het kerkhof biedt 120 honden een laatste rustplaats. Er moet ook een 'monument voor de onbekende hond' komen, dat viervoeters eert die bij gevechtshandelingen om het leven rijn ge komen maar nooit een graf hebben gekre gen. krakow/afp - Paus Johannes Paulus II is gisteren aan het be gin van de avond in Krakow aangekomen voor rijn negende pastorale bezoek aan rijn vader land. De paus was aartsbisschop van deze stad in het zuiden van Polen toen hij in 1978 tot paus werd gekozen. Het is de 98e bui tenlandse reis van de 82-jarige paus. Ruim 10.000 Polen gaven de kerkvorst op het vliegveld een enthousiast welkom. President Kwasniewski noemde in een welkomstwoord Johannes Pau lus een 'grote morele autoriteit'. Tijdens dit bezoek keert de paus, als Karol Wojtyla geboren, terug naar de stad waar hij stu deerde en aartsbisschop was. Hij wijdt twee kerken in, houdt morgen in het Bloniapark een mis voor naai" schatting twee miljoen landgenoten en bezoekt het graf van rijn ouders. Hij ver blijft in het aartsbisschoppelijk paleis waar hij veertien jaar heeft gewoond. De paus heeft al tijdens rijn eer ste bezoek aan Polen in 1979 het Poolse volk gesteund in het ver zet tegen het communisme. Dit leidde tot de vreedzame revolu tie van 1989. Sindsdien hebben de Polen het kapitalistische sys teem overgenomen met de erbij horende westerse levensstijl. Volgens de Poolse posterijen is het overigens niet het negende, maar het zevende bezoek van de paus. Dat staat op de postzegels die ter gelegenheid van de ge beurtenis zijn uitgegeven. In 1991 kwam de paus in juli en in augustus opnieuw: in de telling van de Poolse kerk wordt dat als één bezoek gezien. In 1995 kwam de paus even over de Tsjechische grens om een mis op te dragen en bracht hij niet eens de nacht door in Polen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 5