BINNENLAND Balkenende wil lonen bevriezen Topverdachte moord Klepper uitgeleverd Met vertrek Hans Dijkstal wordt tijdperk afgesloten Nog geen besluit over etherfrequenties Speciale detentiecentra drugskoeriers verlengd rouw bekent den hond i°( tien jaar cel 'fijor berovingen oedinzameling dorpen stopt onïngen wegens Bnaat ontruimd snting loopt rtraging op indskiën' aan nden gelegd tper Smitwijs vrijgegeven Oproep tot matiging CAO-partners Zwolse deejay blijft toch in New Yorkse cel CDA: Celstraf voor ontucht via internet Tweekoppige slang geboren Onderzoek naar sporen Marion en Romy COMMENTAAR Vloek Volgende week uitsluitsel kabinet Haagse Hogeschool ~"jmaar - Een 34-jarige vrouw alkmaar heeft bekend haar d te hebben verdronken r hem vast te binden aan oude fiets en hem daarna et Noord-Hollands Kanaal uwen. Ze verklaarde van het af te hebben gewild 'omdat egelmatig wegliep'. De j d werd op 3 augustus uit j&anaal gevist met de fiets or aan zijn halsband. US j hem - Voor het gerechtshof 3 nhem is gisteren in hoger bep opnieuw tien jaar ge- (I ;enisstraf geëist tegen een y irige man uit Amersfoort. ;eboren Surinamer, roep- 'Jack', bekende begin dit L voor de rechtbank in Zwol- rertien uiterst gewelddadige vingen van taxichauffeurs. )e sleegde de gewapende vallen in de meeste geval- net een 17-jarige Haagse /0 idin, wat hen de bijnamen jj. nie en Clyde opleverde. zaterdag 17 AUGUSTUS 2002 ^Jterdam - De grootschalige q dinzameling door het Rode s en het Centraal Laborato- v 1 voor de Bloedvoorziening J I) in kleine dorpen en ker- verdwijnt. De bloedbanken fen met overschotten zitten gangbare bloedgroepen, lat de Verenigde Staten gj 1 'Europees bloed' meer wil i ten uit angst voor de ziekte j, itzfeldt-Jakob. terdam - Drie panden in terdam West zijn gister twee uur ontruimd ge it wegens een mortiergra- die zich onder een van de len bevond. Het Explosie- - Opruimings Commando het explosief ontmanteld leegenomen, aldus een po- voordvoerder. Werklui die g waren een van de drie den te renoveren, vonden ïortiergranaat. haag - De landelijke inen- campagne in Nederland meningokokken type C st op sommige plaatsen ver- 0 ng op wegens gebrek aan in. De campagne heeft als n alle kinderen tussen veer tij maanden en achttien jaar g£ ccineren tegen de bacterie, en besmettelijke vorm van n:amp veroorzaakt. Volgens Nederland levert de ver- ramp v Neder nj ng geen extra gevaar op de volksgezondheid. Jongeren in Epe zijn in de Van een nieuw spel dat zich )mschrijven als 'zandski- ,[j De plaatselijke politie legde [e pel gisteren echter aan v( len. Met een omgebouwd eboard en een tuigje lieten eren zich over openbare Ivvegen in Epe door een au- irttrekken. Omdat de ge le zandwegen openbaar en er woningen langs [k 1, maakte de politie een e aan het vertier. erdam - De zeesleper Lon- van Smitwijs (combinatie g, Svitzer Wijsmuller en Smit nationale) is vrijgegeven Sl it het schip vier dagen aan itting heeft gelegen in de -Spaanse havenstad Alge- j Spaanse autoriteiten ga- s de kapitein op 4 augustus w ïitvaarverbod omdat bij •imkeren 150 liter stookolie gelekt. Hierdoor raakte de vervuild. Aanvankelijk eiste ije een boete van 300.000 Een woordvoerder van Wijs wil niet kwijt wat het ndelijke schadebedrag is irden. De London sleept en pier met parkeergarage Monaco. Het transport afct er 25 augustus aankomen. den haag/anp - Om de concur- rentiepositie van het Nederland se bedrijfsleven te verbeteren, moeten de lonen volgend jaar niet veel meer stijgen dan de prij zen. Premier Balkenende zei dat gisteren na de ministerraad. Die boog zich voor het eerst geza menlijk over de begroting van volgend jaar. Woensdag werden de ministers uit de sociaal-economische zes hoek het er al over eens dat de loonkosten in Nederland veel te hoog zijn. De producten van Nederlandse bedrijven zijn daardoor te duur en moeilijker te slijten in het buitenland. Het kabinet wil daar iets aan doen door de lonen van de ambtenaren volgend jaar zo laag mogelijk te houden. Het zal het bedrijfsleven oproepen hetzelf de te doen. Of het kabinet de werkgevers ook tegemoet komt door de sociale premies te verla gen, liet Balkenende nog in het midden. In het kabinet is met name LPF-minister Heinsbroek (economische zaken) groot voorstander van lastenverlich ting om de economie aan te ja- zwolle/gpd - De Amerikaanse autoriteiten maken nog geen aanstalten om de Zwolse deejay en zijn jeugdvriend aan Neder land uit te leveren. De kans dat ze hun Amerikaanse straf hier mogen uitzitten, is volgens ad vocate Weski klein. Bij herhaling betoogde Weski dat Amerika de internationale uitleveringsverdragen niet volgt. Het tweetal werd afgelopen voorjaar veroordeeld tot respec tievelijk acht en vijf jaar cel. Ze worden verdacht van smokkel van honderdduizenden xtc-pil- len naar de VS. Weski wil dat minister van justitie Donner zijn best gaat doen om de deejay zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. Volgens Weski kan de bewindsman bijvoorbeeld be sluiten geen andere Nederlan ders meer uit te leveren aan de VS, tot dat land zich aan de af spraken houdt. Desnoods over weegt ze de Nederlandse staat aansprakelijk te stellen. den haag/gpd - Volwassenen die minderjarigen via internet met seksueel getinte mededelin gen benaderen, moeten veroor deeld kunnen worden tot één a twee jaar celstraf. Dat stelde re geringspartij CDA bij monde van Tweede-Kamerlid Theo Rietkerk in het tv-programma Netwerk. Hij komt met zijn voorstel naar aanleiding van twee vermiste Britse meisjes, die mogelijk ontvoerd zijn door ie mand met wie ze kort ervoor via internet contact hadden. Vol gens recent onderzoek van de belangenorganisatie Kindercon sument onder 1300 kinderen wordt er op populaire chatsites, zoals die van muziekzender TMF en kinderkanaal Fox Kids, veel gescholden. Ook maken kinderen met enige regelmaat melding van seksueel getinte opmerkingen van andere deel nemers aan dergelijke babbel boxen op internet. gen. Hij pleit niet alleen voor la gere werkgeverslasten, maar hij wil ook volgend jaar de onroe- rendzaakbelasting en het 'kwartje van Kok' al afschaffen, maatregelen die volgens het re geerakkoord pas voor 2005 zijn voorzien. Maar Balkenende liet gisteren blijken vast te willen houden aan het regeerakkoord, waarin staat dat het financieringstekort zo snel mogelijk moet worden omgebogen in een overschot. Omdat er volgend jaar een te kort dreigt van minstens 0,6 procent zijn bezuinigingen on ontkoombaar. Helemaal op nul uitkomen zal volgens Balkenen de niet lukken. „Het is onver mijdelijk dat we genoegen ne men met een zeker tekort." Vol gens ingewijden is voor de meeste ministers een tekort van 0,3 procent aanvaardbaar. Het kabinet gaat de komende dagen de bezuigingsmogelijkheden op een rij zetten. Daarbij wordt ook gedacht aan lastenverzwaringen om geld in het laatje te krijgen. Maar per saldo zullen de lasten niet stijgen, verzekeren bronnen rond het kabinet. Tilburg - In reptielenhuis De Oliemeulen in Tilburg stonden ze wel even met hun ogen te knip peren. Gisternacht kroop daar een slang met twee kopjes uit z'n ei. Een unieke gebeurtenis voor het dierenpark. Het gaat om een Amerikaanse rattenslang, die rood van kleur is. Het reptieltje was de laatste van in totaal der tien rattenslangetjes die het le venslicht zagen, allemaal van één moederslang. Het beestje is zo'n tien a twaalf centimeter lang, egmond/gpd - De politie Noord- Holland Noord heeft gisteren een uitgebreid terreinonderzoek gedaan in de Egmondse duinen. Er is gezocht naar sporen op de plek waar Marion van Buuren en haar dochtertje Romy begra ven lagen. Het resultaat was vooralsnog nihil, aldus het openbaar ministerie. Geen van de 'bodemvondsten' kon in di rect verband worden gebracht met de vijf jaar oude kwestie. Voor het uitgebreide en inten sieve onderzoek is veertig man mobiele eenheid ingezet, alsook enkele rechercheurs, boswach ters en medewerkers van de EOCKL (voorheen Explosieven Opruimingsdienst). De ploeg zocht met speurhonden en me taaldetectoren op een afgezet stuk van 500 bij 500 meter in het deels dichtbegroeide duinreser vaat naar voorwerpen en sporen die mogelijk in 1997 zijn achter- Niets werd gisteren aan het toeval overgelaten op de luchthaven van Sofia bij de overdracht van de Joegoslaaf aan de Nederlandse justitie. Op weg naar het propellervliegtuig van de Koninklijke Landmacht kreeg hij een witte zak over zijn hoofd. Foto: Reuters/lvan Donov door Ferdi Schrooten den haag - Een speciaal Nederlands arresta tieteam heeft gistermiddag een internatio naal gezochte Joegoslaaf opgehaald in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Hij is overge bracht naar de zwaar bewaakte ebi-gevan- genis in Vught. Het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam verdenkt de 39-jarige onder meer van betrokkenheid bij de ge ruchtmakende moorden op de Nederlandse topcriminelen Jan Femer en Sam Klepper, twee jaar geleden. Bij zijn overdracht aan de Nederlandse jus titie droeg de Joegoslaaf een witte zak over zijn hoofd. Diverse gewapende leden van een speciale Nederlandse arrestatie-een heid, allen in het zwart gekleed en met ko gelvrije vesten aan, begeleidden hem naar het propellervliegtuig van de Koninklijke Landmacht. Volgens zijn advocaat Jan Boone zit zijn cliënt inmiddels in Vught. Het OM doet daar geen uitspraken over. Bij de uitlevering was sprake van zeer zware beveiligingsmaatregelen. Een aantal van de Nederlandse beveiligers droeg zwarte hel men en pistoolmitrailleurs. Volgens deskun digen op het gebied van speciale aanhou dingsteams is het uitzonderlijk dat leden van de Nederlandse arrestatie-eenheid ge wapend mogen optreden bij uitlevering op buitenlands grondgebied. Bij zijn arrestatie in Bulgarije - op aangeven van een tip van de Nederlandse justitie - bood de man ver zet, maar hij was niet gewapend. Gedurende zijn gevangenhouding in Bulga rije was zijn beveiliging in verband met een mogelijk - gewelddadige - ontsnappingspo ging ook al extreem. Volgens zijn advocaat werd hij permanent door veertig bewakers in de gaten gehouden, wisselde hij elke nacht van cel en werd hij van en naar de rechtbank verplaatst in een colonne van twaalf geblindeerde auto's. 70|Haag/gpd - Een kort briefje aan de en ervoorzitter, partijgenoot Weisglas, ik at is dan dat. Voormalig WD-leider al s Dijkstal verlaat de actieve politiek tS een minimum aan misbaar. Even is heiden incasseerde hij het drama- e verlies van zijn partij na de ver ft ngen op 15 mei. Aan het slotdebat k collega-lijsttrekkers wenste hij niet te nemen. Meteen daarop legde hij t c eiderschap van de partij neer, bijna ifter. ■rugtocht van Hans Dijkstal (59) is gegaan. Begin vorig jaar maakte hij een goede kans op het premier- p. In de verkiezingsstrijd gold al- Ad Melkert als serieuze concurrent die functie. Maar Pim Fortuyn gooide met zijn LPF roet in het eten. Aanvankelijk dacht Dijkstal met een af wachtende houding nog succes te kun nen boeken: Fortuyns succes ging im mers vooral ten koste van de PvdA. Maar in maart was de LPF de WD in de peilingen al gepasseerd als grootste partij. Dijkstal wist zich evenals Melkert geen houding te geven tegenover de media genieke en populistische Fortuyn. Op roepen uit de partij om meer straattaal te gebruiken legde hij naast zich neer. Partijbaronnen maakten publiekelijk hun ongenoegen over de campagne van Dijkstal kenbaar. Maar de Wasse- naarse liberaal, die bij vorige verkiezin gen met zijn saxofoon en opgeruimd humeur zulke goede sier maakte, wilde zich niet anders voordoen dan hij was: fatsoenlijk en immer politiek-correct. Dijkstal werd in het eerste kabinet-Kok, waarin hij als vice-premier het minis terschap van binnenlandse zaken be kleedde, het 'oliemannetje' genoemd, vanwege zijn samenbindende eigen schappen. Waar ruzie was, bluste Dijk stal, waar de sfeer verzuurde, stond hij paraat met een schep suiker. Dijkstal opereerde in de WD op de lin kervleugel. Al in 1978 werkte hij in Was senaar is wethouder samen met de PvdA. Tijdens geheime besprekingen werden begin jaren negentig geesten rijp gemaakt voor het eerste paarse ka binet dat in 1994 zou aantreden. In 1998 volgde Dijkstal Bolkestein op als fractievoorzitter, na diens vertrek naar de Europese Commissie in Brussel. Die baan noemde Dijkstal de 'mooiste functie die je jezelf kan wensen'. Het vertrek van Dijkstal valt ironisch genoeg samen met de voordracht van voormalig PvdA-leider Melkert tot di- recteür bij de Wereldbank in Washing ton. Wat Dijkstal gaat doen is onbe kend. „Er komt een einde aan een periode in mijn leven", schrijft hij. Meer wil de li beraal er niet over kwijt. Huidig fractie voorzitter Gerrit Zalm zegt 'begrip' te hebben voor de beslissing van Dijkstal op de Kamer zo snel na de verkiezingen te verlaten. „Ook heb ik veel respect voor het menselijke aspect dat altijd bij zijn politiek handelen een grote rol heeft gespeeld", aldus Zalm. Met het vertrek van Dijkstal wordt een tijdperk afgesloten. Nooit zal een ver kiezingscampagne meer op dezelfde manier gevoerd worden. Voortaan is de vorm waarin de lijsttrekker zijn bood schap verpakt belangrijker dan de in houd. Fortuyn bewees met zijn optre den dat je kiezers achter je kunt krijgen door louter hard en welsprekend te roepen dat het anders moet. Dijkstal vond dat beneden zijn waardigheid. Maar hij zag een harde politieke wet over het hoofd. Winnaars worden in Den Haag beloond, niet verliezers met het gelijk aan hun zijde. maar kan een maximale lengte van tweeënhalve meter bereiken. Als het unieke schepsel gezond blijft, mag het publiek in het weekeinde van 24 en 25 augustus komen kijken. Foto: GPD/Patrick Guitjens gelaten door de dader(s) van de moord op Marion en Romy. De vermoedelijke dader is Romy's vader en Marions ex-vriend Okan O., een Alkmaarse crimi neel die echter in 1998 op 24-ja- rige leeftijd overleed aan kanker. Twee weken geleden openbaar de Okans broer fzkr eerst aan de ouders van Marion en later aan de politie de plek waar Okan de lichamen had begraven. Izkr is volgens justitie geen verdachte. Leuker kunnen we het niet maken. Makkelijker wel. Met die kreet van de belastingdienst in het achterhoofd, besloot het ministerie van volkshuisvesting een paar jaar geleden tot een drastische vereenvoudiging van het aanvragen van de huur subsidie. Duizenden huurders in Nederland zouden worden verlost van de jaarlijkse ellende een uitgebreid aanvraagfor mulier in te vullen. De intenties waren prachtig, de chaos die het ministerie er van heeft gemaakt is pijnlijk. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de nieuwe minister van VROM, Kamp, nu zo aarzelt om de mensen die gedupeerd raken, tegemoet te komen. De problemen rond de huursubsidie zijn een direct gevolg van allerlei interne veranderingen binnen de overheid. De procedure voor het aanvragen moest simpeler en gegaran deerd moest worden dat mensen die recht hebben op huur subsidie die ook daadwerkelijk krijgen. Daarom besloot VROM alles voortaan zelf te gaan regelen. Iemand die al ja ren subsidie ontvangt, zou dat niet meer telkens opnieuw hoeven aan te vragen. Een prima idee. Maar juist deze groep wordt keihard getrof fen door de administratieve problemen die bij VROM zijn ontstaan. Van ongeveer 42.000 vaste huursubsidieklanten zijn de gegevens niet compleet. Zij moeten nu op een houtje bijten. Een aantal woningbouwverenigingen heeft al beslo ten de subsidie dan maar voor te schieten. Ook de minister Kamp van VROM heeft zich niet kinderach tig betoond door voorschotten aan te kondigen. Maar hij wil dat alleen doen voor mensen die voor het eerst huursubsidie aanvragen, niet voor de oude klanten. Dat is curieus. Juist bij de mensen die al jaren op de subsidie zijn aangewezen, is de financiële nood groot en de kans dat er iets niet deugt met de formulieren klein. KAMP is getroffen door 'de vloek van de goede daad'. Maar de Tweede Kamer dringt er terecht op aan dat in dit geval de overheid, en niet de burger, de lasten van de problemen draagt. den haag/anp - Het kabinet be sluit pas volgende week over de etherfrequenties voor de com merciële radiostations. De mi nisterraad besloot gisteren dat minister Donner (justitie) zich nog eens gaat buigen over alle juridische aspecten. Volgens een gerechtelijke uitspraak moeten de frequenties geveild worden, maar in het regeerakkoord staat dat er een 'vergelijkende toets' moet komen. Het etherlandschap wordt op nieuw ingericht om zo meer ruimte te geven aan commercië le zenders. De herverdeling van de publieke zenders gaat al dit najaar van start, de commercië- len krijgen volgend jaar februari een (nieuw) plaatsje op de zen derband. Zittende partijen als Radio 538 en Sky Radio willen hun huidige plek behouden en zijn tegen een veiling om dat te bewerkstelligen. Nieuwkomers als radio Veronica (inclusief Kink FM) willen juist zo'n vei ling, omdat dat eerlijker zou zijn. De bestuursrechter in Rot terdam gaf hen daarin gelijk en vonniste dat er zo'n veiling moet komen. De coalitiepartijen hadden in hun strategisch akkoord afge sproken dat de frequenties via een vergelijkende toets zouden worden (her)verdeeld. De uit spraak van de rechter fietste daar doorheen. Het kabinet moet nu beslissen of ze gevolg geven aan de uitspraak van de rechter, of dat ze tot andere maatregelen overgaan. Minister Heinsbroek (economische za ken, LPF) zou zich al bij een vei ling hebben neergelegd. Premier Balkenende gaf na af loop van de ministerraad aan dat het kabinet de frequenties wil verdelen zoals afgesproken in het strategisch akkoord, daar bij rekening houdend met de overwegingen van de rechter. De landsadvocaat gaf eerder aan dat dat moeilijk is, maar hele maal uitgesloten is het ook niet. Volgende week gaat het kabinet er verder over praten, want voor 16 september, bepaalde de rechter, moet er een beslissing zijn. (advertentie) Studeren in september? Maar Je weet nog niet wat? maandag 26 augustus 18.00 - 21.OO uur Justitie zocht de Joegoslaaf niet alleen van wege zijn vermeende betrokkenheid bij de liquidaties van Femer en Klepper, die grote maatschappelijke commotie veroorzaakten en onrust in de Amsterdamse onderwereld. Hij moet ook nog een gevangenisstraf uitzit ten van 1004 dagen voor verboden wapen bezit en het schieten op een agent in 1991. De agent raakte niet gewond, omdat de ko gel afketste op een sleutelbos' in zijn broek zak. De 39-jarige wordt gezien als een van de prominente leden van de Joegoslavische maffia. De Joegoslaven kwamen eind jaren negentig in conflict met enkele Nederlandse criminelen. Als gevolg daarvan volgden de moorden op Klepper en Femer.Met de Joe goslaaf heeft het openbaar ministerie een verdachte in handen die in meer landen wordt gezocht. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij diverse moorden in het buitenland. voltijd, duaal, d «altijd, po at-hbo en m off bel 070-4458585 (bereikbaar maandag - vrijdag tussen 13.00 en 1S.30 uur) 31 «Mfte Hof.w-l.yl den haag/anp - Veroordeelde bolletjesslikkers en andere drugskoeriers mogen nog zeker ruim twee jaar worden vastge houden in speciale detentiecen tra. De ministerraad heeft er gis teren mee ingestemd de tijdelij ke noodwet die dat regelde met tenminste twee jaar te verlen gen. De verlenging is nodig, omdat het aantal drugskoeriers dat wordt aangehouden en veroor deeld nog steeds te hoog is om in de gewone gevangenissen on der te brengen, aldus het kabi net. De noodwet ging in maart van dit jaar in en zou een jaar van kracht blijven. Nu komen daar nog twee jaar bij. Wel krijgen de detentiecentra meer voorzienin gen. Er komt bijvoorbeeld een minimum bezoek- en telefo- neerregeling. Het voorstel voof verlenging van de regeling gaat voor spoedadvies naar de Raad van State. De noodwet houdt onder meer in dat maximaal vier personen in een verblijfsruimte worden opgesloten en slechts recht heb ben op minimale voorzienin gen. Eerder deze maand span den vijf cocaïnesmokkelaars een kort gedirM aan tegen de staat, omdat zij m omstandigheden in de detentiecentra discrimine rend vinden. Zij klaagden over de gebrekkige faciliteiten. De rechtbank in Den Haag vond dat drugskoeriers inderdaad an ders worden behandeld dan ge detineerden in reguliere gevan genissen. De rechter vond ech ter dat zij niet overgeplaatst moesten worden, omdat het om een tijdelijke regeling ging, waarvoor een noodwet was uit gevaardigd. De advocaat van de vijf, B. Nooitgedagt, noemt het „spij tig" dat de president van de rechtbank in Den Haag niet eer der van de verlenging wist, aan gezien die juist de tijdelijkheid van de regeling aanvoerde als argument. Nooitgedagt had wel verwacht dat de wet verlengd zou worden. Hij vindt dit „het begin van het einde" en voorspelt dat meer gedetineerden in een cel stan daard gaat worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 3