Stroom van zee E B Windmolenparken bruisen van energie I I I B I A M 4 i !ÊL Dilemma voor de milieuclubs In energieland voltrekt zich een stille revolutie. Windmolenparken op zee worden 'booming business'. Volgens energie-projectbureau E- Connection kan het Nederlandse deel van de Noordzee over twintig jaar alle huishoudens van schone stroom voorzien. Maar dan moet het nieuwe kabinet geen roet in het eten gooien. door Arthur't Hart Het gaat snel. Nog maar ze ven jaar geleden kwam het onderwerp 'Duurzame energie vanaf de Noordzee' bij de rijksoverheid niet op tafel. Een paar jaar later was er een schamel doel: 1.250 megaWatt vanaf zee in 2020. In de laatste Nota Ruimtelijke Orde ning, de vijfde, is dat bijna vervijf voudigd: 6.000 mW in 2020, ofwel zo'n 3.000 grote windmolens, ver deeld over bijvoorbeeld vijftig par ken van zestig molens elk. De race naar de zee is in volle gang. In Nederland, maar ook in alle an dere landen rond de Noordzee en elders. In België is het eerste project net vergeven: vijftig windmolens op de Vlakte van de Raan, 12 kilometer voor Knokke. Denemarken, samen met Duitsland koploper op het ge bied van windenergie, heeft al park jes in de Oostzee, in het Kattegat en bij Kopenhagen. Een groot vierde park in de Noordzee is in aanbouw. Duitsland heeft niet minder dan 28 windparken op de zeekaart gezet, straks goed voor 60.000 mW; de ver gunning voor de eerste, bij het ei land Borkum vlakbij Nederland, is al verleend. In Groot-Brittannië zijn drie zee projecten in ontwikkeling. Ook Zweden en Ierland hebben plan nen. Bij veel van deze projecten zijn Nederlandse ondernemingen be trokken als offshorebedrijf Smit en transporteur/ installateur Mammoet van Oord, naast internationale con cerns als Shell, BP en Siemens. In plaats van het spreekwoordelijke gevecht tegen de windmolens wordt er nu ook in Nederland vóór windmolens gevochten. Het 'strijd toneel' op zee is een stukje kust tus sen IJmuiden en Egmond. Nu staat er nog niets, maar ten noordwesten van IJmuiden, 23 kilometer van het strand, moet al in september vol gend jaar het door E-Connection opgezette Q7-WP in vol bedrijf zijn, het eerste Nederlandse windpark op volle zee. Vlakbij, maar slechts tien kilometer uit de kust ligt het werkterrein van de concurrentie: het toekomstige Near Shore Wind- park (NSW) van Nuon en Shell, dat - als dat nog lukt - in 2004 van start zou kunnen gaan. En dit is nog maar het begin, want vergunning aanvragen voor nog meer windpar ken liggen bij het ministerie van verkeer en waterstaat al op de plank. Voorbereiding De stroomversnelling valt deels op het conto te schrijven van E-Con- nection, een klein 'groen' ingeni eursbureau uit Bunnik dat zijn plannen zelf ontwikkelt en uitvoert en niet wacht tot anderen ze in een la stoppen. „Dat kan niet, werd ons gezegd, een energiepark zo ver op zee in water van twintig tot 25 me ter diepte, dat is nog nooit ver toond. Maar wij zeggen: je moet je pjp Artist impression van het project O7-WP dat gepland is tussen IJmuiden en Egmond. Volgend jaar september moet dit eerste Nederlandse windpark op volle zee in bedrijf zijn. Illustratie: PR niet laten afschrikken, maar het na zorgvuldig onderzoek gewoon doen", aldus directeur Mathieu Kortenoever. In december 1999 diende hij de aanvraag in voor het Q7-park. Daar voor was samenwerking gezocht met windmolenproducent Vestas, Smit Maritime Contractors, centra le-bouwer ABB en de Fortisbank. Nu is alles rond: de milieuprocedu res zijn zonder bezwaarschriften doorlopen, de vergunningen zijn binnen, de financiering (circa 250 miljoen euro) is in orde en de plan nen zijn klaar. Volgend jaar april kan de bouw beginnen van zestig molens, die samen 120 megaWatt leveren, voldoende om bijvoorbeeld Utrecht en Amersfoort samen van stroom te voorzien. Met het andere project, het Near Shore Windpark voor Egmond dat 100 mW uit 36 (hogere) molens moet opbrengen, gaat het minder voorspoedig. Toch gaf de regering al in 1997 het startschot voor dit plan, waarvan de uitvoering waar schijnlijk in handen wordt gelegd van Shell en Nuon. Het moet een zwaar gesubsidieerd proefproject worden, om te testen of windmo lens op zee technisch haalbaar zijn en of de gevolgen voor zeemilieu en dierenleven binnen de perken blij ven. Om veilig te beginnen is het park in ondiep water dicht onder de kust gesitueerd. Die voorzichtigheid breekt het NSW nu op, met als ei genaardig gevolg dat het eerste 'ge wone' windpark op zee hoogst waarschijnlijk eerder draait dan het officiële proefproject. Eindeloos zijn de klachten over de horizonver vuiling zo dicht bij het strand en over de vele vogels, die tussen de molenwieken het leven zullen laten. En de Stichting Duinbehoud, indie ner van een tijdverslindend be zwaarschrift, heeft bij de rechter een ijzersterk argument: het Q7 - park van E-Connection bewijst toch dat het veel verder uit de kust - waar minder vogels vliegen en de molens vanaf land niet of nauwe lijks zichtbaar zullen zijn - ook kan? Het NSW kan daardoor nog wel een aantal jaartjes op zich laten wach ten, maar voor de langere termijn maakt dat niets uit, zegt Kortenoe ver. Want schone energie uit zee, en dus nog veel meer windparken, is onvermijdelijk. Kortenoever: „Je kunt niet eindeloos doorgaan met het belasten van het milieu door verbranding van olie en aardgas. Grote bedrijven als Shell, BP en Nuon zien dat ook. Zij merken dat winning en transport van conven tionele energiebronnen steeds duurder wordt naarmate de voorra den slinken. Terwijl duurzame energie door technische verbeterin gen voordeliger wordt. En de vraag bij het publiek naar groene stroom neemt toe. Het is, met andere woorden, een enorme groeimarkt. Wij voorzien tegen 2060 het einde van de traditionele energie uit olie en gas." En je wilt ook op langere termijn 'in business' blijven", zegt Shell- woordvoerder Leon Tops. De oliemultinational stopt tussen 2001 en 2006 een bedrag van 500 miljoen tot 1 miljard dollar in - voorname lijk - windenergie en zonne-energie. „We willen snel meelopen met deze zaken om op de hoogte te blijven. Maar het moet uiteindelijk wel commercieel rendabel zijn." Beste optie Shell en andere grote concerns we ten dat bijna alle regeringen ter we reld (behalve die van de VS, die zich eraan onttrekt) moeten voldoen aan het Kyoto - kl i maa tverdrag. Voor Ne derland betekent dit dat de uitstoot van broeikasgas in de periode 2008- 2012 met zes procent moet vermin deren ten opzichte van 1990, terwijl die uitstoot voorlopig alleen maar toeneemt. Meer groene stroom is een van de weinige remedies en voor een land met een ligging als Nederland, is windenergie dan de veruit beste op tie. In Nederland raken de moge lijkheden daarvoor uitgeput. Gun stige plekken voor windparken zijn nog maar moeilijk te vinden en be zwaren tegen het lawaai en de zichthinder rekken de procedures oeverloos. De aanvankelijke voor sprong van Nederland in de jaren '80 op het gebied van windenergie is daardoor in een achterstand om geslagen. Maar op de Noordzee ligt nog wel ruimte. Er is daar ook meer wind. Met alle respect voor de weidse Noordzee-natuur vindt Kortenoever van E-Connection het acceptabel dat op den duur acht procent van het Nederlandse continentaal plat (dat tweemaal zo groot is als Neder land zelf) wordt bebouwd met windmolens. Kortenoever: „Die 120 mW van ons Q7-park stelt natuur lijk nog niet zo veel voor. Maar dat gold ook voor het eerste treintje tussen Haarlem en Amsterdam in 1839. Kijk eens naar de toekomst: I Windmolens in het IJsselmeer bij Medemblik, onderdeel van een klein project van vier op een kilometer uit de kust. Foto: GPD/Harmen de Jong als rond 2020 die acht procent is benut, er vijftig parken zijn ge bouwd en de techniek van de turbi nes verder is verbeterd, heb je 10.000 megaWatt of meer aan opge steld vermogen staan. Voldoende om de hele huidige elektriciteits productie van vervuilende kolen- en gascentrales voor de huishou dens te vervangen. Economisch wordt deze sector van gigantisch belang. Denk alleen maar aan de enorme vervangings- markt: een windpark op zee gaat zo'n 15 tot 20 jaar mee. Ons land kan op dit gebied een internationa le toppositie verwerven. Met Q7, het eerste windpark ter wereld dat buiten de 12-mijlszone wordt ge bouwd, verkrijgt Nederland een voorsprong." Probleempje Klein probleempje: de wind waait zelfs op zee niet altijd. Daardoor le veren windmolens lang niet altijd hun theoretische vermogen en dus dreigt regelmatig het licht uit te gaan. Conventionele centrales blij ven daarom als reserve noodzake lijk. Kortenoever: „Maar wanneer straks de energiemarkt helemaal ge ïnternationaliseerd is, kunnen we in dat geval groene stroom uit wind, zon of waterkracht van elders ha len. Het waait altijd wel ergens." Maar die wind is plotseling wel zeer kil. Liever gezegd: het stormt in de wereld van de duurzame energie. Want het kabinet-Balkenende heeft weinig op met milieu en klimaat. De nieuwe regering wil een bedrag van vermoedelijk 500 miljoen euro bezuinigen op stimuleringsregelin gen voor duurzame energie en energiebesparing. Dat bedrag is nog niet ingevuld, maar CDA-woord- voerder Jack de Vries erkent dat ste vig het mes wordt gezet in de vrij stelling van duurzame stroom voor de ecotax en de diverse fiscale in vesteringssubsidies voor groene za ken. Het milde belastingtarief voor winst uit groene beleggingsfondsen (waaruit energieprojecten veel kapi taal putten) gaat waarschijnlijk ook op de helling. En De Vries is er niet rouwig om. Kortenoever en andere groene- energiespecialisten wél. Want wind energie mag dan de goedkoopste zijn van alle alternatieve vormen, zonder die steunmaatregelen is zij (nog) niet rendabel. Voor de qua in vesteringen en exploitatie duurdere windparken op zee geldt dat eens te meer. Alleen door de ecotax-vrij stelling is de elektriciteitsrekening van de huishoudens die zijn over gestapt op groene stroom (15 pro cent al) ongeveer even hoog als bij degenen met 'gewone' stroom. Ecotax op windenergie? Kortenoe ver vindt het te gek voor woorden. „Als dat doorgaat, dan houdt duur zame energie op in Nederland. Dan stopt alles. Ja, waarschijnlijk ook windpark Q7." De ontwildceiing van windparken op zee plaatst milieu-organisaties (vooral de Stichting De Noordzee) voor een di lemma. Waar het op neerkomt: wind energie is goed voor het milieu en het klimaat, maar de ongereptheid van de zee wordt ervoor opgeofferd. „Te meer", zegt Sytske van den Akker van Stichting De Noordzee, „daar er over de natuurwaarden zoals vogeltrekroutes, vis- en zeezoogdierpopulaties en paai- gebieden in de buurt van de eerste twee windparken, nauwelijks iets bekend is. Laat staan over de te verwachten ver storing door de windmolens." Toch is 'De Noordzee' samen met ande re milieuorganisaties akkoord gegaan met grootschalige windenergie op zee. „Maar wel onder voorwaarden: er moet ruimte blijven voor de natuur. Er moet een uitgebreid programma komen om de effecten van de eerste twee parken te meten. Daar moet van worden geleerd en pas dan mogen de volgende wind parken worden aangelegd, op een zo milieuvriendelijke manier." Het minis terie van verkeer heeft volgens Van den Akker die verlangens in grote lijnen in- gewilligd. Maar de milieubeschermster blijft be zorgd. Want de ongereptheid van de Noordzee is al flink aangetast. Alleen al op het Nederlandse deel staan 500 olie- en gasplatforms. Er zijn scheepvaart routes, baggerstortplaatsen, zandwin- ningsgebieden, munitiedumpplekken, ankerzones en schietoefengebieden. Honderden kabels en pijpleidingen lig gen op de bodem. Er waren plannen voor een Schiphol in zee, voor een eiland voor Schevenin- gen, een drijvende 'woon-ecoboot' en voor enorme radiozenders voor de Zeeuwse kust. Directeur Kortenoever van E-Connection had moeite om tus sen dit alles geschikte plekken voor zijn windpark te vinden. Sytske van den Akker: „De Noordzee is, zeker buiten de twaalfmijlszone, vogel vrij. De enige regeling die er geldt is de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken. Daardoor is het simpel een exploitatie vergunning voor wat dan ook te krij gen. Als wij niet af en toe ergens be zwaar tegen maken, doet helemaal nie mand dat." 2002

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 34