Politiek tekenaars draaien warm Jager mikt steeds meer op het buitenland Nieuwe wet 'Altijd wennen, zo'n nieuw kabinet' Wim Kok, getekend door Joep Bertrams voor wie de vorige minister president een van zijn favorieten was. Jan Peter Balkenende, getekend door Tom Janssen. erland heeft een nieuw ;i' net. De politiek teke- rs kunnen weer aan de Wim Kok deden ze in- dels allemaal op de auto- ische piloot, maar zitten >eter Balkenende, Edu- Bomhoff, Hilbrand Na- en Herman Heinsbroek de pen? Wordt de zo- vakantie benut voor oe- tssies aan de tekentafel chten de cartoonisten g af op wat komen Sandra de Vliegh De nieuwe minister van eco- nomische zaken zal voor politiek tekenaar Joep Bert rams (Parool) geen probleem zijn. „Heinsbroek. Dat is een kop met krullen zonder stropdas. Die lukt wel. Het luistert ook niet zo nauw, vind ik. Een figuurtje hoeft niet zo te lijken, het gaat bij mij om de situatie. Bomhoff wordt, denk ik, ook wel leuk. Dat is gelijk van dik hout zaagt men planken met die man. Ik teken ook buitenlandse politiek, maar vol gens mij ben ik straks alleen maar met Nederland bezig, zoveel is er te doen." Joep Bertrams heeft zich nog niet op de nieuwe regeringsploeg gestort. „Ik volg zoals altijd het nieuws in tensief, lees kranten, volg internet, maar ik ga vooraf niet oefenen. Nee, dat doe ik niet. Ik ga pas tekenen als het zover is, als er een aanleiding is. Dat werkt voor mij veel beter. Oefe nen vind ik niks, maar daar ben ik misschien ook een beetje te lui voor." Een portret tekenen doet de Amster dammer het liefst zonder voorbeeld. Dus: geen foto naast het lege teken- blok. „Zo'n portret vorm ik het liefst eerst in m'n hoofd. Ik herinner me de herkenbare punten. Pas dan be gin ik. In mijn hoofd heb ik het ka rakter dan al gevormd. Dat is het leukste. Een portret ontwikkelt zich in de loop der tijden ook. Het is nooit definitief." Herben heeft hij al een paar keer ge tekend voor de krant. „Die is makke lijk: een bol hoofdje, kuifje en snor retje. Ik denk dat ik sowieso veel LPF'ers zal tekenen de komende tijd. Die zijn immers het meest in het nieuws." Bertrams zet sinds 1988 de dames en heren politici in Nederland op pa pier. „Het is altijd Wennen, zo'n nieuw kabinet. Je moet vooral goed kijken. Een van mijn favorieten de afgelopen jaren was toch wel Wim Kok. De nadruk legde ik op de mond. Dat wds op het laatst niet meer dan een tuitje. En dan die rim pels, die plooien. Prachtig! Hoe meer plooien, hoe beter! Ik heb wat dat betreft een hekel aan eitjes. Die heb ben niets karakteristieks. Zoals zo'n Wiegel. Dat werd alleen maar een mondje. Lastiger zijn de vrouwen. Daar kan ik veel minder mee. Een man kun je makkelijk lelijker maken, met een vrouw ben ik toch iets te rughoudender. Gelukkig is er maar één vrouwelijke minister dit keer. In derdaad, ideaal voor mij." Van Agt de leukste Oefenen? „Dat doe ik dus niet", zegt politiek tekenaar Peter van Straaten (Vrij Nederland, Parool). „Nooit ge daan ook. Ik wacht altijd totdat ie mand in het nieuws is. En dan hangt het er nog van af hoe erg. Maar ik denk wel dat ik m'n pen al kan gaan scherpen voor Bomhoff. Het is al leen nog even wachten op wat hij nog meer voor verschrikkelijks gaat doen. Ik teken pas als er iets is ge beurd. Dat lukt altijd. Ik doe dit nu al zo lang, daar heb ik geen moeite meer mee. Van het vorige kabinet heb ik er talloze nooit getekend. Oefenen heeft dus geen zin. Vind ik." Om zich een beeld van de bewinds lieden te vormen, kijkt Peter van Straaten dezer dagen wel veel televi sie. „Bewegende beelden, daar heb ik veel aan. Vaste prik is Buitenhof. Inderdaad, dan zijn ze lekker lang in beeld, maar dat is er nu even niet. Ook probeer ik altijd naar Nova te kijken. Als ik ga tekenen, haal ik er soms een krantenfoto bij." Balkenende en Herben zijn voor de Amsterdamse tekenaar geen pro bleem meer. Die draaien immers al een tijdje mee. „Die heb ik nu wel in m'n hand. Herben is het kuifje, de snor en de dikke lippen. Bij Balke nende de mond en het haar. En de bril, ook zo'n heerlijk object." De nieuwe minister van economi sche zaken, Heinsbroek, wordt een makkie, denkt hij. „Dat is zo'n kop, daar kan ik wel iets mee. Maar Rem- kes daarentegen, dat wordt denk ik heel moeilijk." Peter van Straaten volgt sinds 1968 de politiek vanaf de tekentafel. Over de vraag wie in al die jaren de leuk ste was om op papier te zetten, hoeft hij niet lang na te denken: „Dat was er een die ik haatte, maar wel prach tig was om te tekenen: Van Agt. En niet te vergeten, Wiegel. Die heb ik ook altijd met veel plezier getekend. Bolkestein was ook een mooie. Die wenkbrauwen, dat haar. Heel pret tig. Iedereen heeft wel wat." De tekenaar maakt zich geen zorgen over het nieuwe kabinet. Tenminste, over het tekenen van de personen. Maar op het eerste gezicht lijkt deze nieuwe ministersploeg nogal 'grijs' over te komen. „Ach, dat heb ik met elk kabinet. Dat wordt weer hele maal niks, roep ik altijd aan het be gin. Maar ze wennen. Er zit elke keer wel wat bij. Geloof me, ook deze keer." Herben een makkie Hij vindt het maar een raar stel, dat nieuwe kabinet. Cartoonist Tom Janssen (Trouw, Geassocieerde Pers Diensten): „Het is een beetje een zooitje. Maar wel leuk hoor. Er zitten een paar mooie koppen bij. Het is maar een idee, een gevoel, maar ik vraag me af of het wel de moeite waard is om ze te tekenen. Hoe lang zitten ze? We zullen zien. Ik ben be nieuwd." Balkenende heeft hij al gehad. „Die is niet zo moeilijk. Het haar, het bril letje, die uitstekende bovenlip. Echt een geinig koppie. Een brave man met een karakteristiek hoofd. Net zoals Kok en Lubbers. Het lijkt wel of die karakteristieke koppen eerder premier worden dan die saaie hoof den. Ha, ha, daar zouden ze eens onderzoek naar moeten doen." Oefenen doet de politiek tekenaar niet. „Oefenen? Ik ben net terug van vakantie, maar ik moest, gelijk aan de slag. Die LPF'ers kunnen geloof ik niet wachten, zo leuk vinden ze het. Ik denk dat Bomhoff wel snel aan de beurt zal zijn. En niet te vergeten, onze vriend op Economische Zaken, Heinsbroek. Ik heb dus helemaal geen tijd om uit te proberen. Ik moet ze nu al tekenen." Janssen heeft als geheugensteuntje in het begin altijd wel een paar foto's bij de hand. „Het is niet zo dat ik ex tra televisie kijk. Ik lees wel veel kranten, knip de foto's uit, kijk op internet..-Het duurt een tijdje voor dat een karikatuur vastligt. En dan nog kan die veranderen. Op een ge geven moment teken ik ze uit m'n hoofd. Tenminste, diegenen die doorgaans op de voorgrond treden. Zo ging dat met Paars ook. De lekkerste om te tekenen, is voor mij Kok. Een mooi, karakteristiek hoofd. Hele markante trekken. Die neus, die strenge blik. Heel fijn. Mat Herben zat er zo in bij de teke naar. „Een makkelijk typetje. Bol kopje, kuifje en altijd een grote stropdas. Zo'n Pim Fortuyn-das, die draagt ie bij mij altijd. Bomhoff wordt een heel ijdel hoofd. Interes sante man om te tekenen. Korthals, da's een oudgediende. Daar valt niet veel eer meer aan te behalen. Don- ner wordt een moeilijke. Veel grijze heren. Nee, de LPF-lichting lijkt me veel leuker." Mat Herben, getekend door Peter van Straaten. erlandse jagers zoeken giijren meer hun heil in het enland. Daarvoor is be- i uni de Stichting Jagers- 'id ngen Buitenland (SJB) .ericht. In twee maanden «werden ruim duizend do- v urs geboekt. Henk ten Klooster „Groen ziet in Nederland paars van een brei van beschikkingen, vergun ningen en ontheffingen." Zo om schrijft secretaris/penningmeester Van Dijk van de Stichting Jagersbe- langen Buitenland (SJB) de situatie voor de jagers in Nederland. Of daar onder een centrum-rechts kabinet wijziging in komt, is voor hem de vraag.Als Fortuyn was blijven leven hadden we zeker een gewillig oor ge vonden." Politici gaven vlak voor de verkiezin gen hun mening over de jacht in het verenigingsblad van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KN- JV), de Nederlandse Jager. Pim For tuyn schreef daarin onder meer: 'Be lachelijk dat de jacht zo controver sieel is. Het op peil houden van de wildstand is goed. Kijk, waar ik van walg, dat zijn de drijfjachten op Het Loo. Dat heeft niets meer met jagen te maken. Maar met laarzen aan door het land... Dat is prachtig, zo spannend. De hele atmosfeer spreekt mij aan. De groepsverbon- denheid, daarna een borrel drinken, erwtensoep, het verdelen van het ta bleau. Jagers zijn leuke mensen. Ik ken geen niet-leuke jagers'. Fortuyn meende dat de jacht zoveel weerstand oproept door de 'senti mentele houding van de stadsmens ten aanzien van dieren'. Citaat van de vermoorde politicus: 'Als we niet oppassen, wordt het op een gegeven moment helemaal verboden. Ridi cuul! Laten we niet vergeten dat eco logisch evenwicht door menselijk optreden danig in de war is ge bracht. De jacht vormt daarop een nuttige correctie. Als we niets doen, is het hele land binnen de kortste ke ren vergeven van de vossen en de kraaien', aldus Fortuyn in het jagers blad. Hoe het na de moord op Fortuyn verder gaat met de LPF is voor veel jagers een vraag, blijkt uit het relaas van de bestuursleden van de SJB. „In ieder geval", zeggen die, „gaf-ie een goed voorbeeld voor politici. Veel wordt er gepraat van horen zeggen, maar hij ging tenminste mee op jacht, het was iemand die zich open stelde voor ervaringen". De Stichting Jagersbelangen Buiten land mikt uiteindelijk op 10.000 tot 12.000 donateurs, dat is meer dan de helft van het aantal effectieve jagers in Nederland. De sterke groei in kor te tijd wordt onder meer verklaard door de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet per 1 april van dit jaar. Die beperkt het aantal te be jagen soorten. Overigens was de trek naar het bui tenland al in gang gezet. „De wereld wordt steeds kleiner", zegt secreta ris/penningmeester Van Dijk uit We- num Wiesel (bij Apeldoorn). „Vissers gaan ook meer en meer naar het buitenland voor bijvoorbeeld een week op de zalm." De SJB formuleert inmiddels met de jachtreisbranche voorwaarden om tot een geschillencommissie en een kwaliteitskeurmerk voor jachtreizen te komen. Ook worden ambassades benaderd voor informatie over reis- en jachtdocumenten. Over het alge meen heeft de Nederlandse jager in De jacht is in Nederland sterk in geperkt door de flora- en fauna wet die per i april in werking is ge treden. De nieuwe gaat uit van het 'nee-tenzij' principe. Daarin staat beschermen voorop en is ingrijpen een uitzondering. Er zijn nog maar zes diersoorten die aangemerkt worden als wild waar op gejaagd kan worden: haas, fa zant, wilde eend, konijn, houtduif en patrijs. Bij de uitvoering van de wet heb ben provincies een sleutelrol. Zij kunnen in een verordening in ge val van belangrijke schade soorten aanwijzen die bestreden kunnen worden. Het gaat dan om de bosmuis, brandgans, ekster, grau we gans, haas, holenduif, huis muis, kauw, kleine rietgans, knob belzwaan, kolgans, meerkoet, riet gans, ringmus, roek, rotgans, smient, spreeuw, veldmuis, wilde eend, zwarte kraai. Daarnaast kunnen gedeputeerde staten besluiten de volgende dier soorten te beperken: beverrat, Ca nadese gans, damhert, edelhert, grauwe gans, knobbelzwaan, ko nijn, marterhonden, muntjak, muskusrat, nijlgans, ree, losse ste kelstaart, Siberische grondeek hoorn, verwilderde duif, verwilder de kat, verwilderde nerts en wild zwijn. Foto: PA/David Cheskin het buitenland een goede naam en is daarom een graag geziene gast, al dus het dagelijks bestuur van de stichting. Volgens de stichting rekent de Ko ninklijke Nederlandse Jagers Vereni ging (KNJV) de jacht in het buiten land niet tot haar kernactiviteiten. Daarom gaat de SJB diensten en producten bieden als reisadviezen, verzekeringen, wapens, kleding, jachtdocumenten en import van tro feeën. Met Tasker Travel jachtreizen en Princeland jachtmakelaars zijn sponsorovereenkomsten getekend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 31