'Het wordt bijzonder saai voor de gewone burgers' Lage verwachtingen van parlementaire enquête bouwfraude Marijke Vos voorzitter commissie Reportage Achtergrond Politiek tekenaars moeten wennen aan nieuw kabinet Windmolens op zee worden 'booming business" HDC 930 ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2002 Tabaksindustrie wil meer overleg over anti-rookbeleid De Schiphol-spoortunnel in aanbouw. De gang van zaken rond dit project uit de jaren '90 wordt door de enquête-commissie betrokken bij het onderzoek. Foto: Archief/ANP Vier weken lang kan Nederland in de keuken van de bouw wereld kijken. Donderdag begint de parlementaire enquête naar de bouwfraude die moet ophelderen of opdrachtgevers honderden miljoenen te veel betaalden voor grote bouwpro jecten. Volgens klokkenluider Ad Bos maakten de bouwers onderling afspraken over steevast te hoge prijzen, verdeel den dat extra geld onderling en kochten links en rechts nog wat ambtenaren om zodat niets hun onderlinge verdeel werk doorkruiste. door Hans Leber en Alex Bogers Ad Bos hing het gesjoemel in de bouwwereld aan de grote klok, zijn broer Cok gebruikte die informatie als basis voor zijn boek 'Bouwfraude - Schokkende onthullingen uit de schaduwboekhouding van een van Nederlands grootste bouwbedrijven'. Foto: ANP/Robin Utrecht Plotseling kwamen ze in het verdachtenbankje, de in dure pakken gestoken voorman nen van Nederlands grootste bouw concerns. Gezaghebbende leiders, graag geziene leden van Rotaryclubs met altijd mooie verhalen over hun mannenwereld, zaten nu met de mond vol tanden. Fraude? Kartels? Prijsafspraken? De captains of indu stry hapten naar adem en werden stil, heel stil. De rancune van Ad Bos, de door zijn werkgever Koop Tju- chem op een zijspoor gezette direc teur, trok de hele bouwsector mee in het openbaar maken van geheime afspraken. De Twentse hoogleraar markt- en organisatievormen in de bouw prof. dr. ir. A. Dorée, zal niet thuis blijven voor de tv-uitzendingen van de openbare verhoren van de parle mentaire enquêtecommissie. Hij verwacht er weinig van. „En ik denk dat het voor mensen die de bouw wereld niet kennen, zelfs een bijzon der saaie enquête wordt. Veel te in gewikkeld. Het is een moeilijke ma terie, het kost college-uren om mijn studenten dit uit te leggen. Voor de gewone burgers is de enquête niet interessant, denk ik. Het staat te ver van ze af." Nog onduidelijk is of de enquête commissie onder leiding van Groen- Links-kamerlid Marijke Vos gaat profiteren van het grootscheepse strafrechtelijke onderzoek van justi tie en onderzoekers van de Neder landse Mededingingsautoriteit (NMa). In maart snuffelden specia listen van deze instanties rond bij bouwbedrijven en op een aantal pri- vé-adressen van ambtenaren. Alles is toen meegenomen: boekhouding, agenda's, notulen etc. Justitie en de NMa zoeken naar strafbare feiten en bewijzen voor ongeoorloofde con- currentiebeperking. Met de enquête commissie is afgesproken elkaar te helpen, en niet in eikaars vaarwater te zitten. De afgelopen maanden is meer dui delijk geworden over de archaïsche gebruiken die in de bouw nog op geld doen. Waar miljoenen en soms miljarden worden verdiend, ont moeten de gegadigden voor een op dracht elkaar vooraf in rokerige kof- fiezaaltjes. Vóór de officiële inschrij ving zetten de aanwezigen op een briefje het bedrag waarvan ze den ken dat de opdrachtgever dat be schikbaar heeft voor de klus. Aan de hand van de briefjes wordt 'het bud get' bepaald, het bedrag dat de bou wers dus voor het werk zullen vra gen. Uit een volgende briefjesronde blijkt wie de opdracht het liefst krijgt; een ieder schrijft op wat 'ie de ander betaalt als hij de opdracht krijgt, de hoogste bieder krijgt het werk. De carrousel met briefjes wordt in de bouwwereld de 'voortrein' ge noemd. Sinds 1992 verbiedt de Eu ropese Unie dergelijk vooroverleg, omdat het concurrentievervalsend kartelgedrag is. Tót 1992 organiseer de de overheid deze 'prijsregelende organen' zelf; na die tijd, toen het niet meer mocht, ging de bouw er zelfstandig mee door. Ad Bos legde een administratie van deze voorafspraken van zijn werkge ver Koop Tjuchem op tafel. Eerst bij justitie en toen ze daar niet hapten omdat ze Bos een geldzuchtige que rulant vonden, bij de media. Het is deze 'Bos-Atlas' die de komende we ken als een rode draad door de en quête loopt. Hoogleraar Dorée kent groot belang toe aan de Bos-admini- stratie; maar wijst ook op overdre ven verwachtingen. „Er wordt steeds Met Marijke Vos heeft de enquêtecom missie een ervaren politica als voorzit ter. Sinds 1994 zit Vos in de Tweede Ka mer voor GroenLinks (GL), de partij waar ze voordien voorzitter van was. Afkomstig uit de milieubeweging leek ze carrière te gaan maken in de univer sitaire wereld, totdat ze voorzitter van de partij werd. Daar wist ze de verschil lende bloedgroepen, communisten, pa cifisten en evangelisten, tot een eenheid te smeden. De politiek heeft haar daar na niet meer losgelaten. In 1994 kwam Vos voor GL in de Kamer, als woordvoer der voor onder anderen landbouw, na tuur en milieu en daarna ook defensie en buitenlandse zaken. Vorig jaar werd ze voorzitter van de tijdelijke commissie bouwfraude, die moest bekijken of een parlementaire enquête naar de bouw fraude zinvol zou zijn. Vos gaf toen al aan ook graag voorzitter te willen wor den van de enquêtecommissie die het onderzoek gaat uitvoeren. Hoewel vol gens ongeschreven regels het voorzit terschap aan de WD toekwam, steunde een kamermeerderheid Vos, als waarde ring voor haar werk. gezegd dat het een zwart-geldcircuit betreft. Maar het is voor een groot deel Monopoly-geld, de bouwers hadden de zaak net zo goed in knik kers kunnen noteren. Het was niet meer dan een kasboek waaruit on derlinge tegoeden blijken. Bij een volgende opdracht heeft een bouwer met een tegoed meer kans de klus te pakken dan een bouwer die negatief staat door het werk dat hij al heeft gekregen. Ze verdelen eigenlijk meer de omzet dan de prijs. Echt geld gaat daarbij beperkt over tafel." De enquêtecommissie onderzoekt, naast de mogelijke prijsopdrijving door bouwers, ook nog een oud vuil tje. Bij de aanleg van de Schiphol- spoortunnel in de jaren '90 maakten ffiie grote bouwconcerns zich vol gens justitie schuldig aan valsheid in geschrifte. Hoge winsten op het pro ject werden met valse facturen 'weg geschreven' naar andere bedrijfson derdelen. De drie concerns kwamen er vanaf met een schikking van een miljoen gulden ieder en terugbeta ling van een deel van de winst, tot grote woede van de Tweede Kamer die strafrechtelijk ingrijpen had ge wild. De schikking met de drie concerns werd bekend op 12 november 2001, kort na de tv-uitzending met Ad Bos en zijn schaduwadministratie. Het politiek tumult kostte PvdA-kamerlid Rob van Gijzel de kop. Zijn woord voerderschap in de kwestie werd hem ontnomen omdat hij met zijn harde opstelling jegens minister van justitie Korthals (WD) de coalitie in gevaar bracht. Van Gijzel stapte op, een draconische stap die er voor zorgde dat de Tweede Kamer besloot toch iets te doen: de Schipholzaak en de beschuldigingen van Ad Bos moesten door een parlementaire en quêtecommissie worden onder zocht. Gevaar Rond de bouwwereld heeft altijd een zweem van verdenking gehangen. Wie voor een gewone aanbouw aan een huis de aannemers in de buurt om een offerte vraagt, staat vaak ver baasd te kijken over de gelijkenis van de kostenramingen. De aannemers spreken regionaal af dat ze zich niet tegen elkaar laten uitspelen en over leggen onderling. In het groot, bij de aanleg van infrastructurele werken, gaan de bouwconcerns eigenlijk niet anders te werk. Ook binnen de overheid is de nieuwsgierigheid van bouwers naar het bouwbudget bekend. En dat ge geven wordt gebruikt: „Er zijn amb tenaren die willens en wetens te lage budgetbedragen naar de bouwbe drijven lekken. Ze willen er zo voor zorgen dat de offertes laag blijven en het echte budget niet wordt over schreden." Dorée denkt niet dat een parlemen taire enquête de beste methode is om de bouwwereld te zuiveren van kartelachtige afspraken. „Het gevaar is dat er nadien alleen maar meer re gels en voorwaarden voor de aanbe steding worden ingevoerd. In bouw projecten is samenwerking nodig. Dat wordt dan ook steeds moeilijker en de innovatie komt verder onder drukte staan." Dorée schetst het beeld van de op drachtgever die een klus voor zo'n laag mogelijk bedrag uitgevoerd wil hebben, en een aannemer die met concurrenten in de slag moet om de opdracht te krijgen. „De aannemer die zich het meest verrekent bij de offerte en daardoor te laag zit, krijgt de opdracht. Het gevolg is dat zo'n aannemer in het bestek (de bouwte keningen en voorwaarden, red.) zoekt naar mogelijkheden om geld terug te verdienen. Opdrachtgever en uitvoerder komen dan met hun juristen tegenover elkaar te staan. Het zou slecht zijn als deze ontwik keling alleen maar erger wordt." Prognoses De verwachtingen over de enquête zijn niet hooggespannen. Een ano nieme bron binnen de enquêtecom missie liet zich oj^langs ontglippen dat 'ie 'geen vuiïwerk' verwacht. Ook Dorée rekent niet op spannen de tijden: „Misschien worden er wat incidenten boven water gehaald en uitgeplozen, maar het is de vraag of die betekenen dat die praktijken in de gehele bouw plaatsvinden. En laat het eens waar zijn dat er enorme winsten zijn gemaakt. Waar zijn die dan gebleven? Ten opzichte van an dere bedrijfstakken worden er mar ginale winsten gemaakt in de bouw, een paar procent maar." Of de verhoren toch nog interessant worden, zal afhangen van het vak manschap en de tot nu toe zeer ge heim gehouden kennis die de en quête-commissie de afgelopen maanden heeft vergaard. Zeker is dat de hoogste bouwbazen die écht niet wisten van fraude en ongeoor loofde afspraken, zich nu toch ge spannen afvragen: „Wat stond er nou precies in agenda's, notulen, computers en boekhoudkladjes die we ingeleverd hebben bij de onder zoekers?" Foto: GPD/Phil Nijhuis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 29