Kamer: Meer voorschotten huursubsidie HORN KEUKENBEURS HELEMAAL Leidsch Dagblad Verwoestend water in Duitsland stijgt verder, veel regen voorspeld irak nodigt VN Archeon bloeit verrassend op VAN ROY EN VISSERS C.S. Vrel. (071) 51223627 'Schrijnend voor kleine inkomens' Trijntje bij Annie's ie zusjes Ironken akkoord met n Melkert ie doden A2 >r spookrijder Irgen - Een spookrijder Ife andere automobilist zijn )en nacht om het leven len op de A2 tussen Vm- J, 1 en Abcoude. De spook- lotste frontaal op een an- f uto. Hij reed tegen het r in op de rijbaan rich- nsterdam, meldde de po- eze rijbaan is afgesloten, •uurt van Amsterdam zaakte de spookrijder ie aanrijdingen. Hierbij nd alleen materiële scha- spookrijder was vanuit it naar Amsterdam gere- 0 aar keerde hij om en Pootjebaden tegen de hitte uit voor gesprek a Buikzak uit Nederland moet Magdeburg redden DE NIEUWSTE COLLECTIE NÜ MET EXTRA BEURSVOORDEEL hem Leidsch Dagblad eke paus in iderland ingekomen ilkenende il lonen ivriezen NR. 43003 LOSSE NUMMERS €1,05 ZATERDAG €1,50 >'n duizend man esten in tent ep in de polder immissaris van koningin rijdt tor Hoogmade kantieuitje uwfraude': te gewikkeld voor vone burgers Leidsch OPGERICHT 1 MAART 1860 Dagblad zaterdag 17 AUGUSTUS 2002 advocaten I Rapenburg 55 2311 GH Leiden den haag/gpd - Alle huishou dens wier aanvraag voor huur subsidie nog niet is behandeld, moeten een voorschot krijgen van de overheid. Dit hebben alle partijen in de Tweede Kamer gis teren in een spoeddebat geëist van verantwoordelijk WD-minis- ter Kamp (volkshuisvesting). De Kamer is ontevreden over de manier waarop de minister de achterstanden wegwerkt bij de aanvragen voor huursubsidie. Volgens de partijen hebben veel mensen die voor 1 juli al huur subsidie ontvingen ten onrechte geen voorschot gekregen omdat hun aanvraagformulieren on volledig zijn ingevuld. Kamp wil echter eerst onderzoeken of dit juridisch wel kan. De Kamer vindt dat dat te lang duurt en wil hem volgende week in een nieuw debat alsnog dwingen dit te doen. Sinds 1 juli van dat jaar worden die aanvragen allemaal behan deld door het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke or dening en milieu (vrom). Het ministerie had zich echter ver gist in het aantal nieuwe aanvra gen, waarop Kamp deze zomer besloot alle nieuwe aanvragers alvast een voorschot te geven. Achteraf wordt dan bepaald of iemand moet terugbetalen of nog iets extra's krijgt. De Kamer vindt echter dat Kamp geen oog heeft voor de 'oude gevallen'. Het nieuwe sys teem is erop gericht dat iemand die al huursubsidie ontvangt dat niet ieder jaar weer opnieuw hoeft aan te vragen. In de cen trale computer op vrom worden bestanden van gemeentes en belastingdienst gekoppeld om te controleren of er een verande ring is gekomen in iemands si tuatie. Zo moet alles voortaan automatisch verlopen. De omschakeling op het nieuwe systeem heeft echter voor veel 'oude gevallen' de nodige pro blemen opgeleverd. Zo hebben nog 42.000 oude gevallen geen huursubsidie ontvangen sinds juli, omdat hun gegevens niet volledig zijn. Volgens de Kamer is dat niet de huurders te verwij ten, maar de overheid. Daarom moeten ook deze gevallen een voorschot krijgen. „Het gaat vaak om mensen met een klein inkomen die nu in de dure vakantieperiode honder den euro's tekort komen. Dat is schrijnend", verwoordde PvdA- kamerlid Duivesteijn de mening van de gehele Kamer. leiden - Zangeres Trijntje Oosterhuis trad gisteravond op tijdens de viering van de vijftiende verjaardag van café-restaurant Annie's Verjaardag aan de Hoogstraat in Leiden. Het op treden op het drijvend podium, op het water van de Stille Rijn, trok honderden belangstellenden. Om twaalf uur werd het feest afgesloten met vuurwerk. Foto: Mark Lamers Heimann yordt geen goed fens doordatje lijk bent yoor maar doordat streng bent vóór Koeler In een zwembad in id-Limburgse Mechelen iteravond twee zusjes uit v lats verdronken. Enkele sten troffen de levenloze len van de kinderen van 7 I ar aan, zo heeft de politie veten. Ambulanceperso- eeft nog geprobeerd de j ïeisjes te reanimeren, lat mocht niet meer ba- ït is nog niet duidelijk kon gebeuren dat de is zijn verdronken. idUG De voordracht van n vdA-leider voor de func- j|( bewindvoerder bij de Ibank is gisteren door al- ^Jisters, inclusief de LPF- dslieden, positief ont- Dat zei premier Balke- na afloop van de weke- 'ergadering van de minis- d. De LPF verklaarde eer- jen benoemingen in rkamertjes' te zijn. Het is i de Wereldbank om be- Derder te benoemen. igen het verkeer in weer meldden getuigen. dresden-berlijn/dpa-afp - Aan de hevige overstromingen in Duitsland lijkt voorlopig geen einde te komen. De oude stad van Dresden staat voor een groot gedeelte onder water en het peil van de Elbe blijft stijgen. De overstromingen zijn volgens historici de ergste in vijfhonderd jaar. In totaal zijn in Duitsland al ruim 100.000 mensen geëva cueerd. Gebieden die verder stroomafwaarts liggen, bereiden zich voor op grootscheepse wa teroverlast. In Dresden gaven hulpverleners gisterochtend de strijd op om historische gebou wen leeg te pompen. De pas ge renoveerde Semper Opera staat enkele meters onder water. In alle haast moesten gisteren nog eens 33.000 inwoners van de stad hun huis verlaten nadat de Elbe de grens van 9 meter ruim had overschreden. Voor de bewoners die nog niet weg hoefden, is de overlast enorm. Zeker de helft van de 500.000 zielen tellende stad zit zonder elektriciteit en telefoon. Het drinkwater is onbetrouw baar en de levering van mine raalwater en levensmiddelen ge brekkig. Uit vrijwel alle zieken huizen zijn de patiënten naar andere steden overgebracht. In totaal gaat het om meer dan 1500 zieken, de grootste medi sche evacuatie sinds de Tweede Wereldoorlog. In de deelstaat Saksen, waar Dresden de hoofdstad van is, zijn als gevolg van de overstro mingen al tien mensen om het leven gekomen. Meteorologen verwachten dat de Elbe bij Dresden op zijn vroegst vandaag haar hoogste stand zal hebben bereikt. Het waterpeil steeg gistermiddag iets langzamer dan in de ochtend. Maar ook voor dit weekeinde worden hevige regen- en on weersbuien voorspeld. Intussen gaan ook de evacuaties door in gebieden en deelstaten die verder stroomafwaarts zijn gelegen. Zo zijn uit de stad Bit- terfeld, aan de rivier de Mulde die zich van de Elbe afsplitst, al 16.000 inwoners vertrokken. Bij Bitterfeld ligt een chemische fa briek die onder water kan ko men te staan na een dijkdoor braak. Maar ook in de nog ver der gelegen deelstaten Neder- saksen, Mecklenburg- Vorpommem en Sleeswijk-Hol- stein bereiden de autoriteiten en de bewoners zich voor op een 'worst case scenario'. Verwacht wordt dat de vloedgolven van de Elbe tegen het eind van volgen de week bij de plaats Lauenberg zijn. De miljoenenstad Ham burg, eveneens aan de Elbe, ligt daar nog geen 100 kilometer vandaan. Het waterdrama is ook nog niet voorbij in Tsjechië. Het centrum van Praag werd gisteren vrijge geven. Maar ten noorden van de hoofdstad en in het zuiden was de situatie als gevolg van het wassende water nog catastro faal. Het dodental in Tsjechië steeg vrijdag tot dertien. In to taal zijn er in Tsjechië ruim 210.000 mensen uit hun huizen verdreven. Pagina Buitenland: Meer over de overstromingen alphen aan den rijn - De jonge emoes van vogelpark Avifauna nemen tijdens de hitte van de afgelopen dagen elke middag stipt om twaalf uur een verkwikkend bad. Verzorger Rinus Verkade verwent de loopvo gels met flink wat water. „Ze vinden het bij deze warmte heerlijk om even het water op te zoeken. Van daar dat we ze iedere dag een lekker bad geven", vertelt Verkade. „Zwemmen kunnen ze niet dus we hel pen ze een handje." Toch vinden de emoes de warmte niet erg. De dieren zijn het tropische klimaat van Australië gewend. In eerste instantie reageren de veertien weken oude vogels een beetje schuchter op het opspattende water. Maar even later krioelen ze door de drek. Ze doen een beetje hetzelfde als olifanten", vertelt Verkade. „Ze nemen een modderbad om de vliegen te verjagen." Als het weer minder warm wordt dan krijgen de emoes geen bad meer. „De kans op een longontsteking is dan te groot." Foto: EricTaal bagdad/afp - Irak heeft zijn aanbod aan de Verenigde Naties herhaald om gesprekken te ko men voeren over hervatting van de wapeninspecties. Het aan bod is nogmaals gedaan in een brief van minister van buiten landse zaken aan secretaris-ge neraal Kofi Annan van de VN. „De technische delegatie van de VN mag alle onderwerpen aan snijden die ze nodig acht voor vooruitgang in de besprekin gen", schrijft de minister. De VN willen pas volgende week reageren op de brief. Wel zei het hoofd van de VN-wapeninspec- teurs, Hans Blix, gisteren dat hij niets voelt voor een discussie die vooral gaat over de taken van de inspecteurs, zoals Bag dad wil. Op 2 augustus had Irak hem uitgenodigd voor bespre kingen in Bagdad die zouden kunnen leiden tot een hervat ting van de inspecties. In reactie daarop schreef de VN dat Bag dad eerst moest instemmen met de bepalingen van de Veilig heidsraad uit 1999 over wapen inspecties. Pagina Buitenland: Bush en de aanval op Irak alphen aan den rijn - Het gaat goed met het archeologische themapark Archeon in Alphen aan den Rijn. Het park, dat in 1996 failliet werd verklaard, heeft het bezoekersaantal sinds de doorstart in 1997 verdubbeld van 75.000 naar 150.000 vorig jaar. Dit jaar rekent Archeon op minimaal 170.000 belangstellen den, laat directeur Jack Veldman weten, een aantal dat bijvoor beeld de meeste musea in Lei den niet halen. Als redenen voor het succes van de afgelopen jaren, noemt Veld man de samenwerking met bin nen- en buitenlandse geschie- denisgroepen, de vele archeolo gische opgravingen in het land en de belangstelling voor de ar cheologie en het verleden in het algemeen. „We zijn voor de verenigingen het centrum van de wereld. Ner gens komen ze een omgeving tegen die past bij hun belevings wereld", zegt Veldman. .Arche on is zeker geen ordinaire ver kleedpartij. Alles is archeolo gisch verantwoord." Het park opende in 1994 de poorten, maar kende door een tegenvallende aanloop een rampzalig vervolg dat uitmond- oss/gpd - Met een Nederlandse uitvinding is razendsnel een dijk gebouwd om het wassende wa ter in onder meer het Duitse Magdeburg te bestrijden. Pro ducent Komac verwacht een groeiende vraag naar zijn buik zakken. Dit weekeinde wordt naar verwachting de situatie in het Oost-Duitse Magdeburg kri tiek. De Elbe bereikt dan haar hoogste punt. Uit voorzorg wor den 20.000 inwoners geëvacu eerd. Ruim 1400 Nederlandse buikzakken doen een uiterste poging de stad tegen het water te beschermen. Donderdag al arriveerden in Magdeburg een vulbak en 400 buikzakken. De vulbak kan in razend tempo de buikzakken vullen met een kuub zand. Met de zakken kan in korte tijd een flinke dijk worden aangelegd. Onder de indruk van de snel heid waarmee de buikzakken een dijk vormen, bestelde Mag deburg donderdagavond dui zend buikzakken extra. De aanleg van de dijk met buik zakken is gisteren door de Duit se televisiezender ZDF gefilmd. Koetschruiter. „Na de uitzen ding verwachten wij een groot aantal bestellingen uit andere steden in Duitsland. Wij hebben al 3200 extra buikzakken be steld." de in een faillissement in 1996. Het museum werd verkleind en op het afgestoten terrein verrees woningbouw om de schulden af te betalen. Dit maakte een door start in 1997 mogelijk. Archeon ging sobertjes, bijna middeleeuws, een tweede ter mijn in. Nu het beter gaat, durft Archeon ook weer te investeren. „We gaan met stapjes vooruit. Gezonde stapjes welteverstaan", aldus Veldman. „Wij hoeven niet de race aan met de grote parken om het grote publiek binnen te halen. Wij hoeven dan ook geen miljoenen te stoppen in nieuwe mega-attracties. Wij investeren in meer aardse din gen, zoals middeleeuws schoei sel, bronzen bijlen, de rieten da ken, maar ook in panden", al dus Veldman die sinds 1998 de scepter zwaait over het park. Investeren doet Archeon vooral in de Romeinse hoek van het park. In het Romeinse deel, waarop het stadje Trajectum ad Rhenum staat, stonden al een badhuis en een herberg. Deze week opende het Archeon de re plica van een groot Romeins woonhuis Domus Forum Hadri- ani. Ondanks het feit dat het huis door vrijwilligers is ge bouwd, gaat het om een inves teringvan 125.000 euro. (advertenties) ZONDAG 18 AUGUSTUS EXTRA OPEN van 10 00 lol 17.00 uur vxtg r> nooratvoc Lammenschansweg 130 - Leiden - 071 S320487 Ja, ik word abonnee Naam Straat PostcodePlaat: Telefoon Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 18,25 D kwartaalabonnement automatische betaling 52,00 betaling per acceptgiro 52,50 en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. m v a (I.vm controle nabezorgng) Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau Bij automated» betatng 6 m$n Handtekening: 712141 400121 Stuur deze bon in een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 1