LEIDE maatregelen bij kamp Een topwijk, maar zonder bank Met honderd euro van pa en ma de El CID week in mm 'gezellig hoor, een week bij alle verenigingen Ondernemers eisen REGIO R1 raatrovers gepakt appen in it verkeer 'Gemeente aansprakelijk bij schade van linkse activisten' Politie zoekt slachtoffers Eurodusniër wil zelf geld in plaats van schikking maandag 12 AUGUSTUS 2002 Bliksembezoek iroonprins aan [atwijk aan Zee De politie heeft gister- ind in een flat aan het Jac- gUrlusplantsoen twee Lei aars van 18 en 23 aange- iden. Zij worden ervan ver- ht kort daarvoor in dezelfde at te hebben geprobeerd man te beroven. Het duo ite een 38-jarige Leiderdor- van zijn bromfiets en pro- tde zijn heuptas te stelen, ndat niet lukte, vluchtten Ie flat in. De politie zoekt een li die gisteravond op de sing van de Churchilllaan Ie Brandts Buyskade een 32- ;e automobilist uit Leiden paar klappen heeft gege- De Leidenaar werd op de irchilllaan door de onbe- de gesneden. Bij de kruising iide hij zijn raampje open ei iets over het verkeersge- jvan de onbekende chauf- iai Die stapte uit, deelde een >rl [klappen uit en reed weg. ijk door Roelf Reinders leiden - Twee bier voor tafeltje veertig. Want daar op het terras van Annie's Verjaardag zit er weer eentje die de El CID doet, de introductieweek voor nieuwe studenten die vandaag begint. Vorige maand nog de gevierde examenheid, nu een groene nul. Op de avond voor het begin van de El CID drinkt hij z'n eerste Leidse biertjes. Naast hem een El CID-veteraan in een Hawaii- shirt. Hij heeft het vorig jaar al lemaal al gezien. Dat z'n naam iets Minervaans heeft, dat weet hij wel. Hij be gint er zelf over. Peter Kasber- gen, klinkt als Van Binsbergen. En het truitje dat hij aan heeft, helpt ook flink. Zo'n blauw-wit gevalletje met van die ruiten. Maar of hij ook voor Minerva kiest, dat weet hij nog niet. Het gaat tussen het studentencorps en Augustinus. Nee, niet één van die christelijke clubs. Z'n moeder heeft hem jaren meege sleept naar de kerk. En dat is op niets uitgelopen. Hij vindt het allemaal prima, maar hij wil er niet actief aan meedoen. De van-God-los-tijd is nu toch juist aangebroken? Hij is nog maar zeventien - 30 september wordt hij achttien - en gaat al het huis uit om in Lei den bestuurskunde te studeren. Een kamer heeft hij nog niet. Op internet heeft hij er al wel naar gezocht. Maar wat hij tegen kwam, was alleen voor Minerva- leden. Hij weet dat hij sowieso zal moeten hospiteren. „Daar kun je echt niet onderuit. Er is een groep studenten die het lef niet heeft om te hospite ren. Dat is zielig. Zo kom je nooit aan een kamer." Aldus ta felgenoot Marcel Dirkes: ge- neeskundestudent, Minervaan, deed vorig jaar de El CID. In het huis waar hij woont, blijft Kas- bergen tijdens de El CID slapen. Daar is hij via-via terechtgeko men. Hij kent Marcel sinds van middag. Dat Marcel, met z'n Hawaii- shirt, Minervaan was, had Kas- bergen niet gedacht. Hij had best een slecht beeld van Leidse studenten trouwens. Dat kwam door een vriend van een broer van een vriend met wie hij op vakantie is geweest, drie weken in een stacaravan in Zuid- Frankrijk. Maar dat was zo'n student die in vier jaar twaalf studiepunten had gehaald en al een schuld had van tienduizend gulden. Zo wil hij het dus niet Hij wil erbij gaan werken om maar niet in de schulden te ko men. Dat is ook wel nodig met die beurs. Hoeveel die ook al weer is? „Geen idee, eigenlijk. Rond de 250 euro in de maand of zoiets. Je wordt genaaid aan alle kan ten." Voor de El CID heeft Kas- bergen in ieder geval honderd euro van z'n ouders meegekre gen. Maar daarmee redt hij het niet, weet hij al. Het ging tussen Utrecht en Lei den, z'n keus was snel gemaakt. In Leiden komt hij tenminste die junks van Hoog Catherijne niet meer tegen, want daar is hij zo verschrikkelijk op uitgekeken. En trouwens: hij ging al in Utrecht naar de middelbare school. En wat heeft die stad hem nog te bieden als hij er nog zes, acht, tien jaar moet stude ren? „Ha, jij bent ambitieus", con cludeert Marcel. Maar Utrecht was wel leuk en Leiden heeft ook van die leuke grachten. Groningen ook wel, Minervaan Marcel Dirkes (links) en nieuwbakken El CID'er Peter Kasbergen. Foto: Taco van der Eb maar dat was geen optie. Op school werd hij boer genoemd. En als je al een boer bent als je uit Nieuwegein komt - want daar woont hij bij z'n ouders - dan ga je toch niet naar Gronin gen? Hij heeft in Utrecht een na tuurlijke afkeer gekregen van al les wat met het platteland te maken heeft, zegt hij. Marcel denkt dat Kasbergen het bij Minerva niet slecht zal doen. eei Timoteus Waarsenburg olg van voorpagina Ruim vijftienhonderd da tejaarsstudenten hebben hel vanmorgen vroeg in de stad ki ameld voor de introductie- ltji k. Beduidend meer dan vo- Dafaar. Meer ook dan verwacht, negen uur waren de tasjes alle nieuwkomers uitgereikt jen, al op. Rietman, lid van de EL anlcommissie is druk aan het n. „De afgelopen week heb- we enorm veel inschrijvin- gekregen. En vanmorgen h g hebben zich ook nog eens wat mensen op het laatste nent aangemeld voor de in- enjuctieweek. We moten snel >jes bijmaken. Geen pro- iim overigens." id het plein verzamelen de K pjes zich. Ieder groepje een nummer en een men- De mentor heeft een bordje mee de nieuwkomers snel groepje kunnen vinden. FI hijgt de mentor een hand- ralfan tellen de studenten zich elkaar voor. De gesprekken in vrijwel alle groepjes ge- Wat ga jij studeren?' en ije al een kamer?' name die laatste vraag dtveel studenten bezig. De :hi Mentor Jos Brakenhoff van groepje 28: „Ik wilde eigenlijk groepje 666, maar die bestaat niet. Vandaar dat ik deze staf heb gemaakt." Foto: Mark Lamers een logeert bij een tante in Die- men, de ander zit nog bij moe ders thuis. Paul Steens, aanko mend student politicologie, is vanmorgen vroeg uit Hilversum vertrokken. Een slaapplaats heeft hij nog niet, maar die ver wacht hij vandaag wel te vinden. „Ik wil sowieso fid worden van een studentenvereniging. Ik ga vanmiddag even wat verenigin gen af. Ik verwacht zo wel een logeeradres te vinden." Anderen hebben al via-via een slaapplek geregeld of logeren in de slaap zaal van de EL CID-commissie: het universitaire sportcentrum. De EL CID-mentoren zijn alle maal druk bezig om hun groepje alvast een beetje in te wijden in het Leidse. Een jongen vertelt zijn groepje welke studentenver enigingen Leiden heeft en wat het karakter van de diverse clubs is. Een andere mentor is net bezig om uit te leggen waar de verschillende universiteitsge bouwen liggen. Maarten Sün- dermann staat rustig bij zijn groepje. Hij is 'hulpmentor'. Hij loopt dus met een vriendje mee die mentor is. „Gezellig toch? Een week lang bij alle verenigin gen kijken." Sommige mentoren doen erg hun best om nog herkenbaarder over te komen. Zoals Jos Bra kenhoff. Als mentor van groepje 28 heeft hij in zijn handen een bordje met het corresponderen de nummer. In zijn andere hand houdt hij een grote staf met doodshoofd. „Ik wilde eigenlijk groepje 666. Maar die bestaat niet. Vandaar dat ik deze staf heb gemaakt. Dit is vanaf nu groepje 666, voorheen 28", lacht Brakenhoff. Rond hem staan vijf kersverse studenten. Ongeveer de helft van zijn groepje. Ze zijn nog te nieuw om hun mentor te zeggen dat ze zijn grap niet leuk vinden. Maar hun ogen zeggen genoeg. In een hoek van de Beesten markt staan vier politieagenten. Ze drinken rustig een kopje kof fie, leuteren en lachen wat. „Een prima manier om je dienst te beginnen. We staan hier om een beetje toezicht te houden. Maar dat doet de EL CID-commissie al." Dan klinkt een stem door een megafoon. Of alle groepjes naar de Hooglandse Kerk willen gaan. Als een lange rups gaat de massa op pad. Ze zullen worden toegesproken door de rector magnificus van de Universiteit Leiden, de burgemeester en de voorzitter van de EL CID-com- missie. Lemstra, de waarne mend burgemeester, geeft de eerstejaars wat uitleg over de stad. Over de geschiedenis van Leiden, 3 oktober en de groei van de stad door de jaren heen. „Leiden is een goede stad om te studeren. Leiden heeft een idea le omvang en is een prettige woonplaats. Ik wens u een ple zierige en interessante tijd toe. Want de komende studiejaren zullen het fundament vormen van uw toekomst." Rector magnificus prof. dr. D. Breimer van de Universiteit Lei den adviseerde de nieuwe lich ting toch vooral om op kamers te gaan, lid te worden van een studentenvereniging en de tijd niet te vullen met bijbaantjes. „Richt al je tijd op studeren en het studentenleven. Het hebben van uitgebreide bijbanen om je materiële welstand te vergroten past daar niet binnen", aldus Breimer. door Marijn Kramp leiden - De ondernemers aan de Hallenweg stellen de gemeente op voorhand aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het tij delijke tentenkamp van linkse ac tivisten. De ondernemers vinden dat de gemeente maatregelen moet treffen om de veiligheid te garanderen. Ook moeten er toi letvoorzieningen worden gere geld en parkeergelegenheid. Het linkse collectief Eurodusnie is eind deze maand gastheer van een internationale conferentie van het wereldwijde netwerk Peoples Global Action. Naar ver wachting strijken zo'n 400 acti visten van 31 augustus tot 5 sep tember in Leiden neer. De ge meente heeft Eurodusnie de ou de korfbalvelden van Pemix bij de Groenoordhallen toegezegd als tijdelijk kampeerterrein. Dit tot grote onvrede van Groenoordhallen-directeur A. de Jong. In diezelfde periode is er in de Groenoordhallen een agrarische show waarvoor De Jong allerlei extra maatregelen moet treffen in verband met mkz. Een inter nationaal gezelschap voor de deur is een extra risico, meent hij. Tevens is hij bang dat de ac tivisten na de conferentie de kantine en kleedkamers kraken. Ook de overige ondernemers aan de Hallenweg zijn niet ge lukkig met de gang van zaken. Zij vinden het, net als De Jong, niet netjes van de gemeente dat zij niet op de hoogte zijn gesteld van de komst van de kampeer ders. De Hallenweg is volgens I. van Duuren van de Nederlandse Pakket Dienst, H. van Spijker van Schadenet en T. Geenjaar, van het autobedrijf, te vol voor meer activiteiten. Geenjaar doet namens de on dernemers een dezer dagen een brief uit naar de gemeente waarin zij een aantal waarbor gen eisen. „Je kan dat terrein van Pernix slechts op via een hele smalle corridor die langs ongeveer tachtig van mijn auto's loopt. Zo'n 400 kampeerders die daar dagelijks langslopen is een extra risico voor mij. Zo ook het bedrijf van Van Duuren. Dat heeft ook een groot wagenpark en is bovendien nog eens dag en nacht geopend. Wij willen dus van de gemeente weten hoe zij de veiligheid in het gebied, dag en nacht, denkt te waarborgen. Behalve beveiliging moet de ge meente parkeergelegenheid voor de kampeerders regelen en toiletgroepen. Ook maakt Geen jaar zich zorgen over de brand veiligheid op het tijdelijk kam peerterrein. „Op de smalle cor ridor na die iets meer dan een meter breed is, zijn de oude korfbalvelden omgeven door hekken. Dus wat als er brand uitbreekt? Dat is toch echt iets om van te voren op een rijtje te hebben. En aangezien wij nog niks hebben gehoord, en het evenement al binnen drie we ken aanvangt, vrees ik dat de ge meente dat nog niet heeft gere- geld." Wethouder Van der Sande, die momenteel het gehele college waarneemt, doet geen enkele mededeling in deze kwestie. rfoon. Jan Jaap de Haan, ge- enteraadslid in Leiden na- os het CDA en tevens werk- im als beleidsmedewerker 1 momie bij de Vereniging Ne- a landse Gerpeenten (VNG). teressant artikel over servi- mnten voor banken in jullie j ut. In mijn functie bij de IGben ik in overleg met di- se ministeries om de bancai- lienstverlening onder de 'pte nemen. Wij zoeken naar uwe modellen om die Dstverlening vorm te geven." sluit weer naadloos aan bij idee van Jacqueline Bonwater uit de Professo- wijk. Met lede ogen heeft zij .7 laatste jaren alle banken uit wijk zien vertrekken. Kom torn met één servicepunt win vijf banken werkzaam zijn, zo stelde zij woensdag in deze krant voor. Bij zo'n servi cepunt, in een wijkcentrum of buurtwinkel, kunnen de bewo ners dan hun bankzaken rege len. De Haan geeft aan druk bezig te zijn met het realiseren van der gelijke plannen. „Maar er moet nog wel het nodige worden ge regeld qua wetgeving. Zo on derzoekt het ministerie van fi nanciën welke belemmeringen er zijn voor interbancaire dienstverlening. Want de ene bank biedt natuurlijk wel artike len aan die een andere bank ook aanbiedt. Daarnaast zijn er praktische problemen. Hoe ver deel je de huur, bijvoorbeeld." De Haan denkt ook aan andere combinaties van dienstverle ning. „Breng zo'n servicepunt De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 of buurtbalie onder samen met een huisartsenpost, fysiothera peut of kinderopvang. Zo ko men er multifunctionele centra, en die zijn niet alleen interes sant voor grote steden, maar ook voor kleine gemeenten en het platteland. In Leiden denk ik daarbij in eerste instantie aan het Boerhaavekwartier, waar helemaal geen voorziening meer is." Daarnaast heeft de VNG de strijd tegen het verdwijnen van de postagentschappen uit de wijken nog lang niet opgegeven, benadrukt De Haan. „We lob byen intensief om zo veel mo gelijk balies open te houden. Maar daarnaast kijken we na tuurlijk wel naar de toekomst op bankgebied. Want dat er iets aan de leegloop moet worden gedaan, is duidelijk. Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de zogeheten servicepun ten. Want die zijn hard nodig." Overigens stond er in het artikel over de Servicepunten een fout. Er zijn in de Professorenwijk twee pinautomaten, en niet één. Naast die op de Zeeman laan bij de ABN Amro is er ook eentje van de Fortisbank op de hoek van de De Sitterlaan en de Franchimontlaan. Top-25 De ene wijk is de andere niet. De Jordaan in Amsterdam is heel iets anders dan de wijk Feijenoord in Rotterdam. Een wijk is typerend voor een be paalde lifestyle en inkomen. En naast prettig wonen is een be langrijk selectiecriterium: het rendement Tenminste, dat valt leiden - De politie is op zoek naar slachtoffers van een Zoe- termeerse aanrander. De man is eind vorige week aangehouden na een aanranding in Den Haag. De verdachte, een 27-jarige man, heeft nog veel meer aan randingen bekend. Veel meer zelfs dan er bij de politie zijn aangegeven. Onder meer zou hij in Leiden hebben toegeslagen. De politie is daarom op zoek naar vrouwen die de afgelopen zes maanden slachtoffer zijn ge worden van een aanranding of poging tot aanranding. In de Professorenwijk, op de voorgrond is nog net de Lorentzkade te zien, zijn de huizen fors in prijs ge stegen, maar is de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de woningen nog steeds goed. Foto: Taco van der Eb in Vivenda te lezen. Dat blad verschijnt maandelijks in een oplage van 25.000 en Iaat een aanbod van bovenmodale wo ningen zien, vanaf ongeveer 300.000 euro. Voor Vivfenda heeft makelaar Francis Geemaert (gespeciali seerd in mopie panden), een top-25 van de allerbeste wijken in Nederland gemaakt. En 'on ze' Professorènwijk staat daarin op de 23ste plaats. De belang rijkste criteria waren: de groot ste kans op een meer dan marktconforme waardeontwik- keling van de woningen in die wijk en een nog niet buitenpro portionele verhouding in prijs en kwaliteit. De top-25 wordt aangevoerd door wijken in, hoe kan het an ders, Bergen, Noord-Holland, Bilthoven Zuid/De Bilt en Bloe- mendaal, Aerdenhout en Heemstede. Bergen ligt nabij bos, duin en zee. In Bilthoven zijn betaalbare, vrijstaande hui zen vlak bij bos- en kantoorge- bieden. En Bloemendaal, Aer denhout en Heemstede behoe ven verder geen betoog. De Professorenwijk scoort ook niet slecht. Een leefbare, groene woonomgeving, waar de prijzen van de huizen meer dan gemid deld zijn gestegen maar waar je toch ook nog waar krijgt voor je geld. Het is maar dat u het weet. Eric-Jan Berendsen 490 euro strafvervolging kon af kopen. Van Duijn zou geen ge hoor hebben gegeven aan de bevelen van de politie. Ook zou hij zich hebben verzet tegen zijn arrestatie. De Leidse actievoer der, wiens verwondingen via fo to's publiek zijn gemaakt, heeft de nacht van 2 op 3 juni in de cel doorgebracht. Over de onge regeldheden bij de Burcht is ook in de gemeenteraad het nodige te doen. Een aantel fracties heeft het politieoptreAi bekritiseerd. Ook waarnemend burgemeester W. Lemstra is niet geheel tevre den. Van Duijn haalt in zijn brief fors uit naar justitie. „Wanneer ik uw transactievoorstel goed begrijp wilt u dat ik voor mijn eigen mishandeling betaal. Het schijnt dat in sommige dictaturen pa en ma de rekening krijgen opge stuurd van de executiekosten van hun eigen zoon. Heeft u zich hierdoor soms laten inspi reren?" Als er geen gehoor wordt gegeven aan zijn tegen voorstel, aldus Van Duijn, dan volhardt hij in zijn pogingen om de agent die hem zou hebben mishandeld voor de rechter te slepen. „Moge het recht in elk geval deze keer zegevieren. Het Openbaar Ministerie kon vanochtend nog geen reactie ge ven op de brief. door Wim Koevoet leiden - Geen haar op het hoofd van Eurodusniër Marco van Duijn denkt eraan in te gaan op het schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie. De Leidse actievoerder kiest pontificaal voor de aanval. Hij heeft een te genvoorstel teruggestuurd dat er op neerkomt dat de politieagent die hem begin juni, bij de ont ruiming van de Burcht, zou hebben mishandeld, gevrij waard kan blijven van strafver volging mits Van Duijn tweedui zend euro op zijn rekening krijgt bijgeschreven. De Eurodusniër deed eerder aangifte van mishandeling bij de hoofdofficier van justitie in Den Haag. „De agent in kwestie was doelbewust op mij aan het in hakken. De toegebrachte won den hebben mij veel pijn be zorgd en waren drie weken later nog zichtbaar. Ik acht een scha devergoeding van 2000 euro op zijn plaats." Van Duijn dringt in zijn brief aan justitie aan op dis ciplinaire maatregelen tegen de agent. „Die heeft mij niet alleen mishandeld maar dit ook met een uit de duim gezogen verkla ring geprobeerd te rechtvaardi gen." Justitie stelde enkele weken ge leden voor dat Van Duijn voor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 7