Raad verdeeld over verkeersonderzoek Eurodusnie begrijpt angst voor zijn tentenkamp niet REGIO junio durft concurrentie in thuiszorg aan E STELLING Leiden promotie in Noord-Amerika: een kleingroenschoon universiteitsstadje Vooral GroenLinks kritisch over initiatief Aalmarktgroep Duinrf 'Ik ben getrouwd en heb een kind -èuwkomer werkt nog aan naamsbekendheid in Leiden Kamernood is :n schande voor l studentenstad. Geef uw mening leidschdagblad.nl Internationale -ïry taxeert het n in Alphen Discotheek Bob is als erste veilig n»uw steelt in aardentehuis -L - De politie Hollands jïen heeft deze week een -,|iige vrouw uit Leiderdorp «houden op verdenking uefstal. De politie houdt de verantwoordelijk voor ^billende diefstallen in een jrden- en verzorgingste- €jn Leiden, gedurende de •5ppen maanden. De Leider- -te was werkzaam in dat te- °jbe politie wil niet zeggen 1 reik bejaardentehuis het ^Evenmin wil een woord eer van de politie kwijt hoe 0 Ide buit is. De vrouw is af- jojen dinsdag al aangehou- -Oe politie heeft de zaak nu 14iar buiten gebracht om- eerst een aantal aanwij- 1 Hi wilde natrekken. a3 (advertenties) leiden - Stel een landkaart voor van de Verenigde Staten. Verklein die kaart totdat New York, de havens van Balti more, Houston en Seattle, regerings- stad Washington, San Francisco en een grote internationale luchthaven zich in een straal van 30 mijl om je heen bevinden terwijl jij je in een klein, groen universiteitstadje op houdt. Dan ben je in Leiden. Deze opmerkelijke voorstelling van Holland - en dan met name van Lei den - is te lezen in een special van The Washington Times over Nederland. De Amerikaanse krant heeft een 12 pagina's tellende bijlage over Neder land gepubliceerd die ook te lezen is op de internetsite www.intemational- reports.net. Met name Amsterdam en Leiden wor den bij de lezer onder de aandacht ge bracht. Op de drie pagina's die in to taal aan Leiden worden besteed, ko men onder anderen de onlangs naar het kabinet vertrokken wethouder M. Schultz, Kamer van Koophandel-di recteur A. Berkhout en rector magnifi cus D. Breimer aan het woord. In de verhalen en interviews wordt uitleg gegeven over de Leidse econo mie en wordt het wonen, werken en studeren in Leiden en omgeving stevig gepromoot. De strategische ligging van Leiden; precies in het midden van het economische centrum van Neder land, wordt net als de Leidse verrich tingen op het gebied van biotechnolo gie, lucht- en ruimtevaart en de medi sche technologie, herhaaldelijk onder de aandacht van de lezer gebracht. Ook wordt de eeuwenoude relatie tus sen de VS en Leiden voor het voetlicht gebracht Want behalve door een groeiend aantal Amerikanen dat afstu deert aan de Leidse universiteit, is Amerika met Leiden verbonden door de Pilgrim Fathers, de eerste Europese kolonisten in Amerika. Leiden doet het sowieso goed aan de andere kant van de Atlantische oce aan. Ook in Canada was Leiden on langs in het nieuws. De Sunday Pro vince, een krant in Vancouver, drukte bij de ingezonden brieven een groot verhaal af van een stadsgenoot die in Leiden was geweest. Een week lang lo geerde ze in het hotel Mariënpoel op de hoek van de Rijnsburgerweg en de Boerhaavelaan. 'Leiden is beter dan Amsterdam', luidt de strekking van haar betoog. De vrouw, Tara Dawn, verhaalt uitvoerig van de sleutelstad. Dat verbazingwek kende stadje waar het Chinese restau rant Asian Palace wonderlijk genoeg net zo goed is als de Chinese restau rants in Vancouver. Verder heeft Leiden alles wat Amster dam ook heeft, maar dan minder vies. Leiden heeft barretjes, fietsen en grachten, en drugs natuurlijk. 'Not surprisingly, walking down the street, it is common to smell a slight whiff of marijuana', schrijft de vrouw. Maar desalniettemin raadt ze iedereen in Vancouver aan om een bezoekje te brengen aan the place where Rem brandt was bom. door Marijn Kramp leiden - De Leidse politiek rea geert verdeeld op het verkeers onderzoek dat de projectgroep Nieuw Aalmarktplan deze maand laat uitvoeren. Onder andere de WD ziet de uitkomsten met war me belangstelling tegemoet: de liberalen zijn al jaren voorstander van een verkeersstromenonder- zoek. Maar GroenLinks wil niet dat de projectgroep zich de pro blemen van de hele stad aantrekt en vindt dat zij zich moet beper ken tot het Aal marktgebied zelf. De projectgroep Nieuw Aal marktplan, waarin bewoners, ondernemers en culturele in stellingen zijn vertegenwoor digd, is van mening dat de ver keerssituatie in en om het Aal- SüGISCHE ZOAAERSHOW OP DUINRELL Kom voor een spectaculair dagje uit naar attractiepark Duinrell Geniet met het hele gezin in de spetterende attracties en het tropische Tikibad. De magische LG zomer- show met Scott the Magician Miss Muriel mag u niet missen. Een dagje Duinrell is plezier voor jong en oudl Duinrell 1 2242 JP Wassenaar Tel. (070) 51 55 258 www.duinrell.nl marktgebied niet buiten be schouwing kan blijven bij de ontwikkeling van een nieuw Aal marktplan. WD-raadslid L. de Lange vindt dit een verstandige zet. „De Breestraat en Aalmarkt maken tenslotte deel uit van de verkeerscirculatie in de gehele stad. Elk onderzoek dat bij draagt aan een verbetering van de circulatie in Leiden juichen wij toe." Ook F. van As van de Christen unie ziet de uitkomsten met warme belangstelling tegemoet. „Zo'n onderzoek sluit aan bij iets wat ik al jaren roep, name lijk; leuk zo'n Aalmarktproject, maar eerst moet je een aantal andere problemen oplossen. Die 'schoenmaker blijf bij je leest-reactie' van GroenLinks vind ik dan ook niet terecht. Die mensen van de projectgroep hebben gewoon gezond ver stand en zien de samenhang in die problematiek." Leefbaar Leiden-ffactievoorzit- ter D. Sloos is eveneens voor stander van een verkeersonder zoek. „Als je van zo'n Aalmarkt project een succes wilt maken, moet je ook wat aan het verkeer in de binnenstad doen. Overi gens vind ik de Aalmarktproject groep niet de aangewezen club om zo'n verkeersonderzoek in te stellen. Maar ja, dat krijg je met zo'n lui college. Al acht jaar wordt het verkeer in de stad ge negeerd. Wat de Aalmarkt be treft, heb ik dan ook meer ver trouwen in de projectgroep dan in het college." D66-fractievoorzitter O. Welling ziet net als het CDA weinig kwaad in het verkeersonder zoek. „De gemeenteraad heeft voorwaarden geformuleerd voor de projectgroep. En een van die voorwaarden, de verkeersstro men, stellen zij nu ter discussie. Als dat tot iets leidt waardoor wij anders tegen bepaalde zaken aankijken, vind ik dat prima." De SP vreest echter dat zo'n on derzoek leidt tot extra kosten en tot nog meer vertraging in de ontwikkeling van het Aalmarkt- gebied. En J. de Coo van LWG- /De Groenen is van mening dat de verkeersproblemen in het ge bied voor een groot deel zijn op gelost als het 'waanidee' van een parkeergarage aan de Boom- markt wordt losgelaten. Het PvdA-raadslid D. Wijfje plaats eveneens kanttekeningen bij de 'brede taakopvatting' van de projectgroep. „Enerzijds heb ben wij de projectgroep de vrij heid gegeven een alternatief te bedenken voor het Aalmarkt plan en dan moet je hun ideeën niet op voorhand afwijzen. Maar als ik dan voorstellen hoor als 'een knuffeltram' en 'auto's te rug in de Breestraat', kan ik mij niet voorstellen dat de PvdA daar ooit mee akkoord gaat. Dus Nu is de Breestraat het domein van bussen, taxi's en fietsen. De projectgroep Nieuw Aalmarktplan onderzoekt ook andere mogelijkheden, van een wandelpromenade tot de terugkeer van de auto. Foto: Henk Bouwman anderzijds moeten zij niet raar opkijken als wij hun voorstellen niet klakkeloos overnemen." G. van Hees van GroenLinks vindt dat de projectgroep zich moet concentreren op het Aal marktgebied zelf, en dan met name op de onderdelen die in het oude plan omstreden wa ren. „Natuurlijk zijn er meer problemen in het centrum die invloed hebben op het Aal marktgebied. En daar behoort de verkeersafwikkeling in de stad inderdaad bij. Maar dat is niet de discussie die de project groepleden moeten voeren. Zij moeten nieuw leven blazen in een vastgelopen plan en alter natieven bedenken voor de om streden onderdelen." En over die onderdelen hoort Van Hees naar zijn zin te weinig. „Het gaat over vierbaans rond wegen en cityrings en knuffel trams, maar niet over de school, de steeg, de brug, het plein en de garage." Van Hees vindt het 'flauw' dat andere partijen het verkeerson derzoek toejuichen. „Er dreigde een referendum en om uit die impasse te komen, werd de pro jectgroep ingesteld, zodat bur gers konden deelnemen in de planvorming. Dan vind ik het niet opportuun om hard te jui chen als er een idee uit het ver kiezingsprogramma voorbij komt." leiden - Eurodusnie begrijpt de angst niet zo goed van Groenoordhallen-directeur A. de Jong voor het tentenkamp met linkse activisten, dat eind deze maand op het voormalige Pemix-terrein wordt opgezet. „De Groenoordhallen zullen weinig van ons merken. We zul len er zeker geen acties voeren. Daar hebben we het veel te druk voor", zegt woordvoerder M. van Duin van Eurodusnie. Van 31 augustus tot 5 septem ber strijken naar verwachting 400 linkse activisten uit verschil lende Europese landen in Lei den neer voor een conferentie. De activisten maken deel uit van het netwerk Peoples Global Ac tion, en beraden zich over alter natieven voor het kapitalisme. Het linkse collectief Eurodusnie, een van de organisatoren, praat met de gemeente over het in richten van een tentenkamp op het voormalige terrein van de korfbalvereniging Pemix aan de IJsselmeerlaan. Directeur De Jong van de er naast gelegen Groenoordhallen reageerde verbolgen toen hij dit nieuws uit de krant vernam. De Jong verbaasde zich erover dat de gemeente hem nog niet had ingelicht, terwijl hij wel een claim heeft lopen op de grond van Pemix, en de bezoekers bo vendien via zijn terrein naar het tentenkamp moeten lopen. Ook maakt hij zich zorgen dat Euro dusnie de leegstaande gebou wen van Pemix kraakt en vreest hij gevolgen voor de veeten toonstelling VEBO, die juist te gelijkertijd wordt gehouden. Volgens Van Duin, die de Groenoordhallen-directeur in middels heeft gesproken, hoeft De Jong nergens over in te zit ten. „We gaan het terrein echt niet kraken. Wat moeten we met een lap grond met een paar klei ne gebouwtjes erop? Tenzij je een korfbalclub wil oprichten, maar dat zijn we niet van plan." Ook over problemen of versto ringen rond de VEBO hoeft De Jong wat hem betreft niet bang te zijn. „We slapen daar, en meer ook niet. We hebben een overladen programma. Als we al iets rond de VEBO zouden wil len - niet iedereen bij ons is trouwens vegetariër - dan heb ben we er nog geen tijd voor." door Timoteus Waarsenburg vervolg van voorpagina den haag - „Weet u wat DNA is?", vraagt de rechter. „En heeft u enig idee wat de bewijskracht van DNA is?", probeert de offi cier van justitie even later nog even. „De kans dat het gevon den DNA niet van u is, is kleiner dan één op een miljard." De rechtbank snapt er niets van dat de 25jarige Afghaan die te rechtstaat wegens het beroven en verkrachten van een 16-jarig meisje blijft ontkennen. Hoewel de scooter, het neppis- tool, de zonnebril en de jas die de dader ten tijde van de bero ving en verkrachting droeg door het slachtoffer werden herkend, zij haar belager op een foto her kende, in zijn huis de gestolen mobiele telefoon van het slacht offer werd teruggevonden en zijn DNA overeenkwam met het DNA dat in het lichaam van het meisje is aangetroffen, ontkent de man in alle toonaarden. ,,Ik ben getrouwd en heb een kind", antwoordt hij via zijn tolk te pas en te onpas op vragen van de rechter. „Kunt u mij dan uitleggen waar om met de telefoon van de ver dachte direct na de verkrachting is gebeld naar uw telefoonnum mer?" „Ik had mijn telefoon uit geleend", is het antwoord. „En uw scooter?", probeert de rech ter nu. Die had hij ook geleend aan diezelfde vriend uit het azc in Leiderdorp waar hij zelf ook woonde. „Had uw vriend toe vallig ook uw jas aan?", vraagt de rechter nu. Die vriend had inderdaad ook zijn jas geleend. En door diezelfde vriend kwam het ook dat de politie de tele foon van het slachtoffer op zijn kamer vond. De man legt tijdens de zitting telkens wisselende verklaringen af. „Hoe komt u eigenlijk aan dat pistool? wil de rechter we ten. „Gekocht in een tweede hands speelgoedzaak", zegt de man. „Voor mijn dochtertje." Dat dochtertje blijkt negen maanden oud te zijn. Als de rechter wil weten waarom hij een speelgoedpistool voor zo'n jong kind koopt, blijkt zijn vrouw de aankoop plotseling te hebben gedaan. Na vele vruchteloze pogingen van de rechtbank om normale antwoorden van de verdachte te krijgen stappen de rechters over op een ander onderwerp. „Kunt u zich voorstellen dat zo'n erva ring behoorlijke psychische schade bij een meisje van zes tien kan opleveren?", vraagt de rechtbank. „Mijn moeder is ziek, m'n zus is ziek en m'n vrouw en kind tronen nu in Hel mond. Ze hebren geen geld om mij te bezoeken", antwoordt de man. Als de rechters duidelijk proberen te maken dat dat geen antwoord op hun vraag is, zegt de man, tot hun ergernis: „Ik moet alles accepteren wat u hier zegt omdat ik een vreemdeling ben." Het woord is nu aan de officier van justitie. Die spreekt zijn af schuw uit over het gepleegde misdrijf en vindt een onvoor waardelijke gevangenisstraf van vijf jaar gerechtvaardigd. Maar dan is de raadsman van de ver dachte aan beurt. Hij steekt een vrij technisch maar gedegen verhaal af over de wijze waarop de politie aan het bewijsmateri aal is gekomen. „Met andere woorden: het bewijsmateriaal is onrechtmatig verkregen. En daarom vraag ik om vrijspraak." Uitspraak over twee weken. LEIDEN iffa 3Aloelf Reinders Dti ap(- De particuliere thuiszorg :n Ipmhulp in Leiden kreeg vo oreen knauw toen Kraam- /9|iden/Den Haag en NTN org over de kop gingen. Ie thuis- en kraamzorgin- Yunio uit Noord- en Oost- land sprong in het gat dat 3* ifaillissementen is geval- n klein jaar bestaat Yunio .eiden. Vestigingsmanager Lastdrager denkt de con dyle met de gewone thuis- traifcn te kunnen, zeker als vol- lar burgers gemakkelijker uu shoppen tussen zorgin- lio nu ook zo'n particulie- elling is? Lastdrager vindt huijdaar al niet meer echt van spreken. Yunio noemt -54 If een reguliere instelling winstoogmerk die daar- particuliere zorg levert, lebben particuliere cliën- zelf betalen voor de zorg. we hebben ook cliënten een persoonsgebonden t, dat ze van de overheid bij ons zijn gekomen. J] gewone reguliere zorg." 03 nten met zo'n persoonlijk dget PGB hebben er zelf nei ekozen om de zorg die ze k hebben bij Yunio te ha il e ensen die niet voor een en ebben gekozen maar wel >rg nodig hebben, kun- Dg niet bij Yunio terecht, we zijn met het zorgkan- i gesprek om ook de nor thuiszorg voor mensen rPGB te gaan doen." 1 »als de gewone thuiszorg s k et, wil Yunio het nou weer Idoen, zegt Lastdrager. zoo aal komt de ene mede- er om de steunkousen doen en komt haar colle- half uur later voor een Oljof de oogdruppels. Daar m geen voorstander van. 5) ïberen de gehele zorg in dei er te doen. Het voordeel zo( ize manier is dat je over zicht op het hele zorgproces houdt. Dat betekent dat je dus ook die volle vuilnisbak met ma den ziet die bij de weg moet worden gezet." Een ander ver schil met de reguliere thuiszorg, zegt Lastdrager, is het ontbreken van wachtlijsten. „Hoewel het natuurlijk wel eens lastig is om geschikt personeel bij een cliënt te zoeken die hele ingewikkelde zorg nodig heeft." Maar aan personeel geen ge brek, beweert de vestigingsma nager van het kantoor aan de Kemstraat. „We hebben veel aanbod van mensen die bij ons willen werken. Verder hebben we veel mensen die kleine con tracten hebben die bij meer werk kunnen worden uitge breid." Yunio heeft nu zestig kraamverzorgenden en veertig medewerkers in de thuiszorg die even zoveel gezinnen en men sen helpen. Dat mogen er best meer worden, zegt Lastdrager. En dat verwacht ze ook. „Door de vergrijzing zal de vraag naar thuiszorg alleen nog maar toe nemen. Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen." Verder verwacht ze groei door de modernisering van de AWBZ, de wet die gaat over de oude renzorg. Vanaf 1 januari wordt het voor ouderen en gehandi capten veel gemakkelijker om een persoonsgebonden budget te krijgen. Die kunnen dan zelf kiezen bij welke instelling ze zorg willen kopen. Op dit mo ment is de PGB-regeling nog erg ingewikkeld en bureaucratisch waardoor veel mensen er niet aan beginnen. Lastdrager gaat ervan uit dat veel mensen voor een PGB gaan kiezen en zorg buiten de traditionele instellin gen vragen. Verder wordt het veel gemakkelijker van instelling te veranderen als het niet bevalt. „Mensen zullen gaan shoppen tussen instellingen. Daar kun nen wij van profiteren." Toch heeft Yunio een probleem. Maar weinig mensen weten dat het bestaat. „We moeten nog hard aan onze naamsbekend heid werken", zegt Lastdrager. „Verder kiezen mensen gevoels matig snel voor een gewone in stelling. Als een negentigjarige Mieke Lastdrager (rechts) van de Leidse vestiging van kraam- en thuiszorginstelling Yunio: „Ouderen en gehandicapten zullen gaan shoppen tussen zorginstellingen." Foto: Dick Hogewoning vrouw een heup breekt, kiest ze hier snel voor Groot Rijnland. Dat is bekend, hè, dat klinkt ver trouwd. Maar wat zij kunnen, kunnen wij ook." Zij denkt dat de vernieuwing avonturiers op de zorgmarkt aantrekt. „Ik ben er een beetje bang voor dat mensen zich met dollartekens in de ogen op de zorg storten. Maar uiteindelijk zal de kwaliteit overblijven. Ik ben niet bang voor concurrentie. Wij hebben een voorsprong, wij hebben de knowhow en de ervaring." m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 9