Psychologen naar strijders Guantanamo BUITENLAND In Amerika s strijd tegen Saddam doet Europa helemaal niet ter zake Alleen Kohl ontbreekt nog in Stoibers schaduwploeg Miljoenenclaim tegen Shell Politie vindt informatie over verdwenen meisjes |hanistan: 26 Jen bij explosie pten ontkennen lid ramp Lviv iade door bom [paanse stad gres krijgt eel e-mails rurg tijdens naar bank iental Russisch idweer stijgt ca New York gelijk rookvrij Opgeblazen Arafat Regering helpt Nederlanders in Zimbabwe Washington - De Amerikaanse federale recherchedienst FBI heeft een team gedragsweten schappers naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba ge stuurd om psychologische profie len op te stellen van de al-Oae- dastrijders die daar vastzitten. De FBI wil door het onderzoek meer inzicht krijgen in de motieven van radicale moslimfundamenta listen. Dat hebben de Britse omroep BBC en de Amerikaanse nieuws zender ABC gisteren gemeld op gezag van Amerikaanse rege ringsfunctionarissen. De ge dragspsychologen gaan de ver moedelijke leden van het terro ristische netwerk al-Qaeda on der meer over hun familieach tergrond en geloof ondervragen. Ook krijgen de verdachten de vraag voorgelegd welke visie ze op de Verenigde Staten hebben. De Amerikaanse regering wil vooral meer te weten komen over soennitische moslims. De meeste leiders van al-Qaeda hebben een soennitische ach tergrond. De verslagen van de gedragspsychologen worden overgedragen aan de FBI en de inlichtingendienst CIA. Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse regering psycholo gische profielen laat opstellen van vijanden. Ook tijdens de londen - Britse rechercheurs hebben belangrijke aanwijzin gen gevonden op de computer van een van de meisjes die zon dag verdwenen in Soham bij het Engelse Cambridge. Details over de informatie zijn niet gegeven. Holly Wells en Jessica Chap man, twee vriendinnen van tien jaar, zaten zondag vlak voor hun verdwijning ruim twintig minu ten achter Holly's computer met internetverbinding. De politie vermoedt dat de meisjes ont voerd en nog in leven zijn. Er zijn ongeveer 250 agenten met de zaak bezig. Een massale zoekactie in Soham en omgeving leverde eerder de ze week niets op, evenmin als de uitloving van 1 miljoen pond (1,58 miljoen euro) door de uit gever van de boulevardbladen Daily Express, Sunday Express oorlogen in Korea en Vietnam paste Washington die methode toe. Verscheidene vooraanstaande psychologen hebben kritiek op het initiatief. Zij stellen dat het radicale anti-Amerikanisme on der veel moslims niet is ingege ven door hun wantrouwen ten aanzien van vrijheid en demo cratie, zoals president Bush meermalen heeft betoogd. Vol gens de critici hebben de anti- Amerikaanse sentimenten voor al te maken met de frustatie over het beleid van Washington ten aanzien van het Midden- Oosten. De Verenigde Staten houden op Guantanamo Bay 564 mensen gevangen, die ervan worden verdacht lid te zijn van al-Qae- da. De meeste verdachten zijn opgepakt in Afghanistan. Hun detentie leidde al eerder tot kri tiek, omdat de VS weigeren de strijders te erkennen als krijgs gevangenen. De VS zien de ge detineerden als 'vijandige strij ders'. Daardoor vallen ze niet onder de conventies van Genè- ve, die de rechten van krijgsge vangenen regelen. Door hen onder te brengen het op Cubaanse grond gelegen Guantanamo vallen ze boven dien niet onder de Amerikaanse wetten die de rechten van gede tineerden garanderen. en Daily Star. Concurrent de Daily Mirror toonde zich giste ren woedend over deze 'com merciële uitbuiting van het lot van twee kleine meisjes'. De politie verwelkomt alle initi atieven die kunnen leiden tot informatie over de verblijfplaats van de meisjes, maar recher cheur David Hankins zei zich wel zorgen te maken over men sen die spectaculaire, maar waardeloze tips melden en daarmee de politie onnodig van het werk houden. De vermissing van de twee meisjes komt enkele maanden na de verdwijning van de 13-ja- rige Amanda Dowler in Surrey, in het zuiden van Engeland. Na zes weken tevergeefs zoeken loofde The Sun in mei 100.000 pond uit voor informatie. Het meisje is nog niet gevonden. sao paulo/gpd - In de Braziliaanse raffinaderijstad Paulinia gaan 119 bewoners van een gifwijk Shell voor de rechter slepen. Zij willen een financiële vergoeding voor de schade die zij aan hun gezondheid hebben opgelopen. Shell exploiteerde tot 1996 gedu rende 18 jaar een pesticidenfabriek aan de rand van de woon buurt. Iedere gedupeerde eist een kwart miljoen euro van Shell als genoegdoening. Dat komt neer op een gezamenlijk bedrag van 30 miljoen euro. Onderzoek heeft recent bevestigd dat 119 mensen grote hoeveelheden pesticiden in weefsel en organen hebben. Daaronder is het zware landbouwgif DDT. De Neder lands-Britse multinational stelt dat pas zal worden gereageerd op de eisen als de resultaten van het onderzoek in zijn bezit zijn. !r iabad - De zware explosie isteren bij een hulpverle- l organisatie in de Afghaan- •e^d Jalalabad heeft 26 men- h vens geëist. Tachtig men- I" lakten gewond. Dat heeft fghaanse ministerie van isie gezegd. De plaatsver- 0 >nd gouverneur van de ncie Nangarhar, waarin bad ligt, zei dat de explo- et het gevolg was van een ag. De militaire comman- van Jalalabad zei echter ij ervan overtuigd is dat isten de explosie hebben rzaakt. De piloten van het vlieg- it twee weken geleden ip veroorzaakte tijdens ichtshow in de Oekraïense ,viv vinden dat zij niet ver- iordelijk zijn voor het jtorten van hun toestel, g'het ongeluk kwamen 85 jhouwers om het leven. In interview zegt één van de j fn dat het toestel op een 1 moment onbestuurbaar Ook wijst hij naar de or- itoren als schuldigen. Die >n de vliegtuigen expres iven de toeschouwers in laten vliegen. - De badplaats Torre- het zuidoosten van is gisteren opgeschrikt in bomexplosie in een ilijke hamburgertent, niet het bureau voor toeris- waren geen slachtoffers, it het pand kon tijdig wor- mtruimd. De materiële Ie is echter groot. De ont- ng volgde op een waar- ring voor een aanslag die :oriteiten kregen van ie- die zei namens de Baski- [erreurgroep ETA te spre- 3\ brrevieja ligt aan de Costa a, tussen Alicante en Cart el ington - De Amerikaanse 'ertegenwoordiging heeft :oot probleem met de IE mische post. Het Congres in 2001 liefst 117 miljoen in( Is te verwerken, zo'n 210 per dag. Het is ondoen- or de Congresleden en ledewerkers om alle e- te beantwoorden of te j rken. Veel Congresleden 'lt n vooral overspoeld met 4 van actiegroepen die rs hebben opgeroepen 2 ektronische stem te ver- op Capitol Hill. Zij stu- een e-mail naar alle •sleden om er zeker van d^dat iemand hun stand- leest. Een chirurg in Boston lorst, omdat hij een pati- minuten op de operatie- it liggen om naar de te gaan. David Arndt was lur met de operatie aan jenmerg bezig, toen hij iënt met een open wond liet om zich aan zijn fi le belangen te wijden. Amdt zijn bankzaken iregeld, had hij nog twee lig om de operatie te ien. De patiënt heeft aan ag van de arts overi- JGjeen blijvend letsel over- 4d< st| A >u - Het dodental in Zuid- id als gevolg van over- ingen loopt steeds verder totaal zouden er zeker 34 offers zijn, aldus de auto- nt 1 gisteravond. Verschei- nensen staat nog als ver- :boek. De schade be- neer dan dertig miljoen 2r"Bij het dorp Sjirokaja Bal- e gisteren de stoffelijke hotten gevonden van ZIJI leidene mensen. Zij zijn 1 inken toen rivieren buiten evers traden na aanhou- hevige regen. In de bad en langs de Zwarte Zee totaal zo'n duizend men- n ëvacueerd. Tientallen h. 1 zijn verwoest. ik - Burgemeester Mi- tielBloomberg van New York 02 P rookverbod in alle cafés vurants in zijn stad af- 2(#n- Bloomberg zei giste- j tt iedereen het recht heeft Jlfte doden, maar dat an- niet mag aandoen. Het om een rookverbod af igen, komt waarschijn- lende week aan de orde lemeenteraad. Bloom- lert al langer campagne Iroken. In juni verhoogde tccijns op een pakje siga- 114) van acht cent naar an- 'e dollar. door onze correspondent Wierd Duk Berlijn - Het schaduwkabinet van de Duitse christen-democratische kanse lierskandidaat Edmund Stoiber is na drie maanden formeren compleet. Gisteren trad Günther Beckstein, de 58-jarige 'ha vik' uit Stoibers deelstaat Beieren, offici eel toe tot het zogenoemde 'Kompetenz- team'. Deze ploeg van acht leden, onder wie twee vrouwen, wordt de kiezers aange boden als alternatief voor de rood-groe- ne regering van bondskanselier Gerhard Schroder (SPD). Op 22 september heb ben in de Bondsrepubliek algemene ver kiezingen plaats. Als minister van binnenlandse zaken van Beieren hanteert Beckstein (CSU) als lei draad 'null Toleranz' tegenover elke vorm van geweld en criminaliteit. Vol gens zijn aanhangers is Beieren mede dankzij Becksteins beleid een van de vei ligste regio's van Duitsland. Zelfs graffiti is in München een zeldzaamheid. In het recente asieldebat stelde Beckstein zich compromisloos op. Zijn inzichten over nationale veiligheid vertonen echter weinig verschil met die van de huidige, sociaal-democratische minister van bin nenlandse zaken, Otto Schily. Die heeft sinds de aanslagen van 11 september de veiligheidsmaatregelen in Duitsland aan merkelijk aangescherpt. In de peilingen heeft de CDU/CSU nog altijd een aanzienlijke voorsprong op de SPD: 41 tegen 36 procent. Maar dertig procent van de kiezers zegt nog niet te hebben besloten op wie zij zal stemmen. Stoiber heeft in zijn schaduwkabinet één 'superminister' opgenomen voor econo mische zaken, werkgelegenheid en de 'Aufbau Ost', de 64-jarige Lothar Spath. Een andere oudgediende, Wolfgang Schauble (59), ooit kroonprins van Hel mut Kohl, is verantwoordelijk voor bui tenlandse-, veiligheids- en Europese po litiek. Ook Horst Seehofer (53) geldt als een veteraan. De CSU-politicus heeft in zijn takenpakket ondermeer gezond heidszorg en sociale zaken. Seehofer, die tussen 1992 en 1998 ook al minister was onder Kohl, leed aan een ernstige hartspierinfectie, maar keerde enkele we ken geleden terug. Het grote aantal gezichten uit een eerder tijdperk ontlokte aan een talkshow-pre sentator de vraag waarom de christen democraten niet gewoon Helmut Kohl naar voren schuiven als kanselierskandi daat. „Dan is alles écht weer helemaal bij het oude."' Ook woordvoerders van rood groen hebben felle kritiek: Stoibers kan didaten zouden onder het lange bewind van Kohl de problemen waar de Duitse economie onder leed - met name de overgereguleerde arbeidsmarkt - niet hebben onderkend en niet in staat zijn om Duitsland uit het economische slop te halen. De jongere generatie in Stoibers team wordt vertegenwoordigd door de 29-jari- ge Katharina Reiche, een Oost-Duitse wiens benoeming tot schaduw-minister voor vrouwen- en gezinspolitiek onder katholieke conservatieven veel stof deed opwaaien. Reiche is een ongehuwde moeder en hoogzwanger van een tweede kind. De 47-jarige Annete Schavan zal zich be zighouden met de thema's onderwijs en onderzoek, en de huidige fractievoorzit ter van de CDU in de Bondsdag, Friedrich Merz (46) mag zich als financi eel expert buigen over een radicale ver eenvoudiging van het belastingsstelsel. De toetreding van de Noord-Duitse land bouwingenieur Peter Harry Carstensen (55) geldt als een signaal aan de Duitse boeren dat de tijd van radicale hervor mingen, ingezet door de huidige Groe- nen-minister Künast, voorbij is. Waarnemers wijzen erop dat Stoiber een aantal terreinen blijkbaar minder belang rijk vindt. Zo stelde hij geen schaduwmi- nisters aan voor milieu, verkeer, woning bouw, ontwikkelingshulp, justitie en cul tuur. Saddam iets misdaan wat hij de af gelopen twaalf jaar niét heeft mis daan? En wat is de positie van de buurlanden van Irak? Een NAVO- land als Turkije bijvoorbeeld, dat dient als uitvalsbasis, ziet met angst en beven een oorlog op zich afko men. De Jordaanse koning Abdullah vliegt de wereld over om te waar schuwen voor een oorlog in Irak en de Saudische kroonprins Abdallah weigert medewerking aan een mili taire actie. Meer vragen. Trekt Apierika zich ei genlijk nog iets aan van de VN? Wat zijn de gevolgen voor het wankele machtsevenwicht in het Midden- Oosten? Wat moet er in Irak gebeu ren als Saddam is verdreven? Maar eerst en vooral: hoe groot is het risi co dat de wereld wordt meegesleept in de oorlog die, buiten het Witte Huis, eigenlijk niemand wil? Afdoen de antwoorden zijn er niet. en garan ties evenmin. Maar wat in Europese ogen nog erger is: er is ook geen uit wisseling van ideeën en alternatie ven. Met Washington is geen dialoog over het onderwerp mogelijk, bevestigen Europese diplomaten. Bush trekt zijn eigen plan en heeft al eerder aangetoond dat hij stokdoof kan zijn voor de waarschuwingen en de be denkingen van zijn bondgenoten. Dat kan hij zich permitteren omdat Europa de rijen niet sluit en er geen krachtige, duidelijke, eensluidende boodschap over de oceaan klinkt. De rest van de wereld mag afwachten wie als eerste door de knieën gaat: de sheriff of de boef. gaza - Zijn politieke aanzien mag in Israël en in veel westerse landen tot vrijwel nul zijn gereduceerd, onder zijn eigen volk is de Palestijnse lei der Yasser Arafat nog onverminderd populair en machtig. In deze PLO-vlaggenwinkel in Gaza-stad siert de beeltenis van de president ook balon- nen. De Israëlische premier Ariel Sharon herhaalde gisteren nog eens dat hij niet met Arafat en diens regering wil onderhandelen. Hij noemde de Palestijnse regering 'een terroristenbende'. Foto: AP/Markus Schreiber door onze correspondent Eelco van der Linden Pretoria-Harare - De Neder landse regering geeft Neder landse boeren in Zimbabwe wier land wordt onteigend fi nanciële steun voor het voeren van een internationaal proces tegen de Zimbabwaanse staat. Dat staat in een brief die giste ren door Den Haag is verstuurd naar de voormem Ben Funne- kotter van de Nederlandse boe ren in het zuidelijke Afrikaanse land. Gisteren verliep de door de re gering gestelde termijn waarbin nen 2.900 boeren, onder wie vijftien Nederlanders, van hun land moesten zijn vertrokken. Enkele honderden boeren gaven geen gehoor aan deze oproep. De Zimbabwaanse autoriteiten gingen ook nog niet over tot ar restaties. In totaal wonen circa 45 Nederlandse boeren in Zim babwe. Het totale aantal blanke boeren bedraagt 4.500. Vijf Nederlandse boeren zijn al geruime tijd bezig de onteige ning aan te vechten, op basis van een tussen Nederland en Zimbabwe gesloten overeen komst. Deze 'Overeenkomst ter Bescherming van wederzijde In vesteringen' (IBO) houdt in dat investeerders en investeringen in eikaars land worden be schermd en in geval van ontei gening compensatie plaatsvindt. Bij een conflict kan een speciale rechtbank in Washington, geli eerd aan de Wereldbank, een vonnis vellen. De Nederlandse regering, een van de felste criticasters van het Mugabe-regime, stelde zich tot nu op het standpunt dat Neder land formeel geen geld hoeft te geven nu Zimbabwe zijn ver plichtingen niet nakomt. Wel is de ambassade in Harare actief om met het akkoord in de hand de onteigeningen aan te vech ten. Hoewel president Mugabe heeft aangetoond weinig respect voor juridische uitspraken in eigen land te hebben, lijkt dat anders voor een vonnis van het hof in Washington. Boetes kunnen hoog oplopen en via de Wereld bank wel degelijk worden 'verre kend'. Terwijl in een moskee in Bagdad tijdens het vrijdagse gebed wordt opgeroepen tot strijd tegen de VS, speelt een jongetje met een speelgoedtank. Foto: Reuters/Faleh Kheiber door onze correspondent Hetty van Rooij brussel - De Amerikaanse president Bush is vast van plan om de Iraakse leider Saddam Hussein ten val te brengen. Wat de Europese bondgeno ten vinden van een mogelijke militaire actie doet niet zo heel veel ter zake. De oorlog tegen het terrorisme heeft geleerd dat Amerika het heel goed zonder een Europese inbreng kan stel len, zo lang de Europese landen ver deeld zijn. Over de wenselijke uitkomst is ieder een het wel ongeveer eens: Saddam is een tiran die beter gisteren dan vandaag uit Bagdad kan verdwijnen. Maar is hij ook een gevaar voor de wereldvrede? En als dat al zo is, rechtvaardigt dat dan een militaire aanval? Met andere woorden: is Sad dam een oorlog waard waarin de he le wereld kan worden meegesleept? De discussie over een mogelijke strijd tegen Bagdad duurt al maan den en heeft een merkwaardig theo retisch karakter. Er lijkt immers geen aanleiding te zijn. Saddam gedraagt zich niet agressief, er is geen hard bewijs dat hij de terroristen van al- Qaeda helpt, niemand weet of hij van plan is massavernietigingswa pens in te zetten, en er is geen bewijs dat hij over die wapens beschikt. Desalniettemin is Bush vast van plan om Saddam ten val te brengen, hoe wel de meningen over het 'hoe' in Washington verdeeld zijn. Langzaam worden het Amerikaanse volk en de rest van de wereld voorbereid op een nieuwe stap in de 'oorlog tegen het terrorisme'. In Europa heeft tot nu alleen de Duitse kanselier Gerhard Schroder daar hardop 'neen' tegen gezegd. Maar Schröders eerste zorg is zijn herverkiezing in september, en zijn standpunt legt in Washington weinig gewicht in de schaal. In de Europese hoofdsteden wordt Bush' oorlogszuchtige taal met grote zorg beluisterd. Frankrijk en Groot- Brittannië, de enige twee Europese landen die er in Amerikaanse ogen toe doen, hameren op het belang van de hervatting van VN-wapenin specties om een gewapend conflict te voorkomen. Zelfs Bush' trouwe bondgenoot Tony Blair drukt zich daarbij voorzichtig uit. Maar de col lectieve Europese bezorgdheid leidt niet tot een krachtig gemeenschap pelijk standpunt. De EU speelt in de discussie geen rol. Wat de Europese landen vinden, is voor de VS van ondergeschikt be lang. „Voor zover ze al iets vinden", voegt een Amerikaanse diplomaat er aan toe. De manier waarop de VS hun partners negeren, is niet verras send. Of het nou het klimaatverdrag van Kyoto betreft, de bescherming van de Amerikaanse staalindustrie, het internationaal gerechtshof, het omstreden ruimteschild of de strijd tegen het terrorisme, de regering- Bush gaat bij voorkeur haar eigen gang, zonder rekening te houden met de wereld. Een Britse diplomaat in Brussel schildert met zichtbaar genoegen het beeld van Bush als de eenzame cow boy uit een klassieke western, de zwijgende sheriff die met een revol ver in de hand de klapdeuren van een saloon opengooit om te zien of de schurk zich daar wellicht ver bergt. Het is een romantisch filmcli ché waar Amerikaanse ogen wellicht vochtig van worden, maar dat voor Europeanen achterhaald en verkeerd is. De eenzame sheriff vraagt immers nooit advies en legt nooit verant woording af. De Amerikaanse opstelling leidt in Europa in toenemende mate tot irri tatie en onbegrip. Een gematigd man als eurocommissaris van buitenland se betrekkingen Chris Patten krijgt een rood waas voor de ogen en spreekt over het 'gevaarlijk simplisti sche' en 'ondoordachte' Amerikaan se beleid ten opzichte van 'schur kenstaten' als Irak. De Europeanen verlangen dat hun ideeën serieus worden genomen en verwijten Bush dat hij niet luistert. Bush spreekt in het openbaar graag en veel over rijn 'vrienden'. Maar de Amerikaanse standaardreactie op de Europese kritiek is veelzeggend: „Wat heeft Europa dan in de aanbie ding, en wanneer gaan de Europese landen eindelijk eens serieus geld uitgeven voor hun eigen verdedi ging? Terwijl sheriff Bush de saloon in het vizier houdt, vragen rijn Europese vrienden zich af of zo'n inval wel ge wettigd is. Wat geeft het machtigste land ter wereld het recht om zomaar een ander land aan te vallen? Heeft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 5