BINNENLAND Ledental van CDA, WD en PvdA stijgt Advocaten Van der G. hebben belang bij politiek proces Voormalige buren Volkert zijn onrust beu 'Stoffen zitten in iedere scheikundedoos' 'Extra maatregelen in de jeugdzorg onnodig' nderzoek bij ebouwendienst akfiets bespaart asten van taxi Ifolkbreuk houdt uis in Limburg fethouders aar de rechter Afscheid van Marion en Romy COMMENTAAR Bemoeizorg van tiMïïBÏGlïi Familie Fortuyn hoopt op meer duidelijkheid IH3I Fl II» I bij Van Til CS) tt haag - De inspectie van het inisterie van VROM en de jlcsrecherche doen onderzoek de Rijksgebouwendienst, nbtenaren zouden onder een >edje hebben gespeeld met nnemers bij verboden prijs- ipraken. Aanleiding tot het iderzoek is een anonieme jef die het toenmalige CDA- tmerlid Leers eind vorig jaar orspeelde aan minister onk, die op zijn beurt de re- erche inschakelde. uwarden - Kinderen tot acht ir uit Leeuwarden worden ortaan per bakfiets van hun hooi naar de Stichting Kin- ropvang gebracht. De stich- g wil op deze manier de kos- ïvan dure taxi's besparen, naf maandag worden bij wij- van proef zes tot twaalf kin- ren door een begeleidster in Jn gele bakfiets opgehaald. Als bakfiets goed bevalt, gaat de chting meer exemplaren van [alternatieve vervoermiddel nschaffen. Het idee om kin- ren per bakfiets te vervoeren, mt van de Leeuwarder stich- igVervoersbalans. iastricht - Een wolkbreuk ift gisteravond tot overlast iid in het zuidoosten van iburg. Het hevige noodweer itte volgens politie en indweer erg veel schade aan Voerendaal, Heerlen, Nuth, lensbroek en Brunssum. iral kwamen putdeksels om- ig en liepen straten en kel- ■s onder. Bij de brandweer [amen vanaf 18.00 uur 130 Idingen binnen van onder open kelders en woningen. MNSSUM - Burgemeester en [thouders van Brunssum een proces wegens smaad ïspannen tegen een aanvra- van een vergunning voor icoffeeshop in de gemeente, ie persoon beweerde dat thouders smeergeld hebben raagd of is aangeboden. Vol- is het college is hiervan geen ake geweest. In Brunssum rst sinds een jaar een kli- tt van angst rondom het ge- •.ntelijk coffeeshopbeleid. gemeente blijft weigeren coffeeshop toe te staan. Het dopen jaar gingen er acht vé uto's van politiemensen dammen op, evenals de auto de burgemeester. Ook gooi- iemand een granaat naar het van een wethouder. zaterdag ÏO AUGUSTUS 2002 den haag/anp - CDA, PvdA en WD hebben de afgelopen maan den ledenwinst geboekt. De christen-democraten schreven sinds begin dit jaar 3.000 nieuwe leden in, de PvdA verwelkomde sinds de voor de partij rampzalig verlopen Tweede-Kamerverkie zingen ruim 2.000 nieuwelingen. Bij de WD meldden zich zo'n 2.700 nieuwe leden aan. De aanwas weegt ruimschoots op tegen het aantal opzeggers. En dat is opmerkelijk, want de gevestigde partijen zijn de laat ste jaren alleen maar gewend le den te verliezen. Met 80.000 leden heeft het CDA de grootste aanhang van de Ne derlandse politieke partijen. De partij introduceerde het zogehe ten proeflidmaatschap, dat 1.100 geïnteresseerden trok. Zij kunnen gedurende een jaar met de partij kennismaken. De campagne om nieuwe le den te werven kostte het CDA 80.000 euro. Werving is gezien het vergrijsde ledenbestand volgens directeur Stolk nood zakelijk. „Omdat er dit jaar 2.000 leden zijn uitgeschreven, staat de nettowinst momenteel rond de 1.000. Dat is heel lang niet gebeurd." De PvdA taxeert de nettowinst op 1.500. Begin dit jaar stond de teller op 57.374 leden. Voor nieuwe leden wordt op 5 okto ber in de Tweede Kamer een speciale ledendag gehouden. Na het reces neemt de opposi tiepartij een besluit over een eventuele nieuwe campagne om het ledental op te voeren. De aanwas van de WD dateert voornamelijk van tussen het begin van het jaar en de ver kiezingen. Na 15 mei kwamen er nog dik negenhonderd le den bij. In totaal hebben de li beralen nu een betalende ach terban van 48.807, een netto winst van 1.366 ten opzichte van januari. De grote politieke partijen hebben jaren achtereen leden verloren. Begin dit jaar maak ten CDA, PvdA en WD verlies cijfers van tenminste 1.000 le den bekend. Kleinere partijen als de SP, Groenlinks, D66 en de Chris tenunie noteerden juist winst. den haag/gpd - Er zijn hele maal geen extra maatregelen nodig in de jeugdzorg om inci denten als in Roermond te voorkomen. Dat vindt W. Slot, Amsterdams hoogleraar ortho pedagogiek, gespecialiseerd in kinderbescherming. „We heb ben alle wettelijke middelen voor bemoeizucht al in han den." Slot reageert hiermee op de aanbevelingen van de Inspectie Jeugdhulpverlening en de uit spraken van staatssecretaris Ross-van Dorp. De Inspectie deed in Roermond onderzoek naar de jeugdhulp, na het dra ma op 12 juli waarbij zes kinde ren uit één gezin om het leven kwamen. Volgens de Inspectie hebben in stanties langs elkaar gewerkt. Om dit voortaan te voorkomen zou een gezinscoach de coördi natie over de hulpverlening moeten krijgen, vindt staatsse cretaris Ross (CDA). Volgens Slot is dat niet nodig. „Ze suggereert dat moeilijke ge zinnen, die niet mee willen wer ken aan hulp, eerder lichte maatregelen zullen accepteren. Ross zegt ook 'mag bemoeien'. Maar dat is een contradictio in terminis. Als ouders de deur dichthouden, komt een coach ook niet ver." Het probleem schuilt volgens de Slot in de houding van hulp verleners. „Er is een te grote te rughoudendheid om ouders de grenzen aan te geven die in be lang zijn van het kind." Daarbij komt een gebrekkige uitvoering. „De jeugdhulp heeft te maken met gestapelde wachtlijsten. Zo ben je anderhalf jaar verder en dat is voor een kind van zeven bijna een kwart van zijn leven." iti.iv.ySi i'- bergen - Een kleine duizend belangstellenden hebben gis termiddag de kerkdienst voor Marion en Romy van Buur- en in Bergen en aansluitend de begrafenis bijgewoond. Moeder en dochter lagen samen in een witte kist. De li chamen van Marion en Romy werden vorige week opge graven in de duinen tussen Egmond en Bergen. Zij golden sinds 8 juni 1997 ais vermist. Onder de belangstellenden bevonden zich onder anderen misdaadverslaggever Peter R. De Vries, korpschef Brink-Grootoonk van de politie Noord-Holland Noord en de ouders van de in 1993 spoor loos verdwenen Tanja Groen uit Schagen. Foto: ANP/Vincent Jannink Een ruzie die uitmondt in een brand en een ongekend fami liedrama. Dat is waar Roermond in de nacht van 12 juli mee werd geconfronteerd. Zes kinderen kwamen om het leven, nadat de vader in een dronken bui hun huis in brand had gestoken. Een 'probleemgezin', heette het meteen. Daarmee was de verklaring voor de tragedie gevonden, en restte nog slechts het onderzoek naar het functioneren van de zorgsec tor. Hadden de professionele hulpverleners gefaald? Het onderzoeksrapport dat deze week verscheen, pleit de hulpverleners weliswaar vrij van directe verantwoordelijk heid, maar constateert ook dat vooral de Jeugdhulpverlening flinke steken heeft laten vallen. Het gezin kreeg, ondanks alarmsignalen van scholen, politie en buren, gedurende an derhalf jaar nauwelijks tot geen hulp. Drie verschillende in stanties, die zich elk met de familie bemoeiden, werkten on bekommerd langs elkaar heen. Voor de kersverse staatsse cretaris Ross (CDA, welzijn) is de remedie helder. Er moeten 'gezinscoaches' komen die middels 'bemoeizorg' gezinnen moeten begeleiden. Privacyregels moeten worden aange past, de hulpverleners moeten meer mogelijkheden krijgen probleemgezinnen te dwingen hulp te aanvaarden. Het bureaucratische boeventaaltje van de nieuwe bewinds vrouwe is hemeltergend. Zeker, het zou goed zijn als gezin nen waar mishandeling, drankmisbruik of verwaarlozing voorkomen, bijgestaan worden door een ervaren hulpverle ner. Een coach die vader, moeder en kinderen helpt oplos singen voor de huiselijke misère te vinden. Die hen de weg wijst in de doolhof van de welzijnssector. Maar iedereen die in de praktijk wel eens te maken heeft gehad met zulke ont zettend moeilijke en gevoelige situaties, weet dat hulp zich nauwelijks laat opdringen. Laat staan verplicht gesteld kan worden. Bemoeizorg is een net woord voor bemoeizucht. Telefoon (072) 5112760 Volg de borden D Bgen parkeerterrein DESIGNCENTRUM mmm »r Gijs Schreuders idisch medewerker it bewijs waarover justitie beschikt tegen Volkert nder G. is overstelpend, bleek tijdens de eerste zit- l gvan de Amsterdamse rechtbank in de moord- „lüc Pim Fortuyn. Officier van justitie Plooy presen ile een solide overzicht dat bewijstechnisch ge it nauwelijks ruimte laat voor twijfel aan het da- rschap van de verdachte. „I ich kan het openbaai' ministerie nog geen volledige Jij Iderheid in de zaak bieden. Nog altijd is niet uitge- J iten dat behalve Van der G. anderen bij de moord trokken zijn geweest. Daarnaast staat de herkomst 'nhet moordwapen niet vast en is nog niet opge- derd welke betekenis moet worden toegekend aan de vondst van chemicaliën in de garage van de verdachte. De advocaten van Van der G. hadden er vooralsnog geen behoefte aan de door het openbaar ministerie aangedragen feiten te betwisten. Hun strategie is ge baseerd op de stelling dat de rechten van Van der G. als verdachte mogelijk zijn geschonden. In het geval van een ernstige schending van het recht van een verdachte op een eerlijk proces moet het openbaar ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard. Justi tie verspeelt dan het recht op strafvervolging. Heeft zich een minder ernstige schending voorge daan van de strafvorderlijke regels, dan kan de recht bank daar rekening mee houden bij de straftoeme ting. Onrechtmatige behandeling van de verdachte tijdens het voorarrest - het permanente cameratoe zicht en andere beperkingen - zal te zijner tijd door de verdediging worden aangevoerd als reden voor een lagere straf dan levenslang of twintig jaar. De belangrijkste rechtsregel die volgens de advoca ten in deze zaak is geschonden, betreft het beginsel dat een verdachte voor onschuldig moet worden ge houden tot zijn schuld 'in rechte is komen vast te staan'. Deze zogeheten onschuldpresumptie is vast gelegd in artikel 6 lid 2 van het Europese mensen rechtenverdrag. Het betoog van advocaat Franken draaide om de stelling dat Van der G. al publiekelijk is veroordeeld voordat hij kon worden berecht. Zo zouden de me dia die de naam en het portret van de verdachte pu bliceerden, zich onvoldoende terughoudend hebben opgesteld. Maar de maatschappelijke beroering en de verstrekkende gevolgen van cle moord op Fortuyn maken het begrijpelijk dat de media elke snipper in formatie openbaar maken. Vandaar ook dat de rechtbank heeft ingestemd met directe uitzending op televisie van delen van de zitting. Pas als publieke gezagsdragers de rechtsgang beïn vloeden door zich over de schuld van een verdachte in een individuele zaak uit te spreken, kan sprake zijn van schending van artikel 6 van het Europees verdrag. Om die reden willen Van der G.'s advocaten enkele Kamerleden van de LPF laten oproepen als getuige. Hoe onverantwoordelijk of onzinnig de uitlatingen van de genoemde politici ook waren, het valt niet in te zien dat zij van invloed zijn op of afbreuk doen aan het recht van Van der G. op een fair proces. Hoogstens betreft het emotionele oprispingen, maar ook Kamerleden hebben vrijheid van meningsuiting. Het lijkt er dan ook op dat de advocaten de Kamerle den met hun indianenverhalen in de moordzaak la ten getuigen om het proces tegen Van der G. in poli tiek vaarwater te trekken. Volgens Franken zijn er aanwijzingen voor 'politieke sturing' van het proces. Onduidelijk bleef wat hier mee wordt bedoeld. De verzoeken van de verdedi ging om politici en beleidsmakers te horen, duiden er eerder op dat zijzelf het proces willen 'politiseren'. Ook als Van der G. politieke motieven zou hebben - waarover hij zich wellicht ooit zal uitspreken - dan is de strafzaak tegen hem nog geen politiek proces. Hoeveel Kamerleden en ministers de verdediging ook wil laten opdraven. hz ge Zo Kir Dylan de Gruijl mt 3n «Derwijk - De NOS en RTL 5 n nden gisteren cle rechtszaak te- Volkert van der G. live uit. ne' "voormalige buren aan de rderwijkse Esdoornlaan heb niet gekeken. Ze zijn de aan- chtvoor hun ex-buurman, ver- chtvan de moord op Pim For ti, zat. „We hebben hier altijd een rustige buurt gewoond. 'ij it willen we graag zo houden." ia te pee hoor", roept de voormali- achterbuurman vanuit zijn ortuin. „Hier wordt niet geke- "naar de rechtszaak. Ik heb uré lwat beters te doen." La- Q fcnd gaat hij door met het ié 'oonspuiten van zijn vuilcon- ?tt "er. rtee eerste rechtszitting tegen ai11 fert van der G. mag dan live vel "den uitgezonden en half Ne tland mag er dan over praten, bewoners van het Harder- bel foe buurtje waar de man een citl "jaar woonde, lieten alle :oll "unotie gisteren onverschillig zich heen gaan. Ze zijn de /[#ust van politie en journalis- sloi "beu. En dus wieden ze die ijel1 idagochtend hun tuin, stoffen bun huis of vegen hun stoep- iji jchoon. De televisie blijft in pel elk huis uit. ■bewoners verlangen rust. Worn wonen we hier", er kent buurtbewoonster Van de Hoorn. „Ik las een keer ergens dat dit een truttig buurtje zou zijn. Nou ja, dat is het natuurlijk ook. Maar daar houd ik van." Ze woont een paar huizen ver wijderd van het huis van Volkert van der G. Al ontelbare keren heeft ze tegen vrienden, beken den maar vooral tegen journa listen verteld dat hij een door- normale, maar zeer rustige jon gen was. Dat hij samen met zijn vriendin woonde. En natuurlijk dat zij een paar maanden oud dochtertje hadden - 'een schat van een kindje'. Dat ze het jonge gezin wel eens sprak, maar dat haar nooit iets ongewoons is opgevallen. Ze heeft het al zo vaak verteld. Te vaak. Toen donderdag een verslaggeefster van de Engelse televisie haar om commentaar vroeg, weigerde ze een keer. „Ze vroegen me of ik wat wilde zeg gen over Volkert van der G. Maar daar had ik even geen zin meer in." Volgens Volkerts voormalige buurvrouw Praamsma heeft zij de afgelopen tijd weinig onrust gemerkt. De arrestatie van haar buurman en de huiszoekingen die volgden, zorgden even voor een drukte van belang. De poli tie kwam aan de deur, journalis ten klommen over het hek. En een keer belde een verslaggever onder een valse naam op. Maar na die gekte, vertelt ze, dommel de de Esdoornlaan weer in. „Het De pro-forma-zitting tegen Volkert van der G. trok vooral veel me dia-aandacht. Foto: ANP/Toussaint Kluiters is hier de laatste tijd rustig ge bleven, hoor." Of ze naar de rechtszaak kijkt? Ze lacht minzaam en schudt langzaam haar hoofd terwijl ze in de deuropening staat. „Mis schien zet ik de televisie even aan, maar ik denk het niet. Ik heb geen interesse." De bejaarde vrouw kijkt schielijk om de hoek naar het grote voor raam van haar vertrokken bu ren. De jaloezieën die het zicht op de woonkamer wekenlang ontnamen, zijn deels wegge haald. Nu is te zien dat de wo ning is leeggeruimd. Een een voudige, lege kledingkast is het enige meubelstuk dat er nog staat. Buurtbewoonster Van de Hoom weet het ook. Laatst liep ze Volkerts vriendin toevallig te gen het lijf toen die bezig was met het leegruimen van haar woning. Ze vertrekt voorgoed, vertelde ze. De bestemming houdt ze geheim, net als haar huidige verblijfplaats. „Ik be grijp het wel. Ze kan hier niet meer terugkomen. Hier wordt ze nooit met rust gelaten. Ze moet een nieuw leven opbou wen." Natuurlijk, Van de Hoom be grijpt de mediahonger best. Vol kert houdt zijn mond stijf dicht en het openbaar ministerie heeft tot die vrijdag nog geen enkele openheid van zaken ge geven. De moord op Fortuyn is met mysteries omgeven. En sommige antwoorden liggen in Harderwijk. Maar soms, zegt ze, gaan de journalisten te ver. „Een journa list heeft me een keer gevraagd of Volkerts vriendin misschien lesbisch was. Dat zou de reden zijn dat Volkert zo agressief zou zijn. Nou ja, dat vind ik echt niet kunnen." Ook zij laat de pro forma-zitting op tv aan zich voorbijgaan. Het is een formaliteit. Volkert is zelf niet eens aanwezig in de rechts zaal. Of haar buren praten over de sensationele rechtszaak? He lemaal niet, antwoordt ze. „Ik heb er hier niemand over horen praten. En veel mensen zijn ook met vakantie." De voormalige achterbuurman van Volkert veegt zijn stoep aan, als de schorsing van de recht zaak in Amsterdam op zijn ein de loopt. De meeste feiten kent hij al, ook dat er explosieven zijn aangetroffen in de garage. Het verontrust hem niet. Het is voorbij. „We hebben hier altijd in een rustige buurt gewoond. Dat willen we zo houden." rotterdam/anp - Een beetje hobbyist in de scheikunde heeft dezelfde chemische stof fen en materialen in huis die de politie ook in de garage van Volkert van der G. vond. „Je kunt er allerlei leuke huis-, tuin- en keukenproefjes mee doen", zegt chemisch-adviseur Van den Berg van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Bij Volkert van der G. zijn tij dens een huiszoeking diverse chemische stoffen en materia len gevonden waarmee een bom zou kunnen worden ge maakt. Het gaat om stoffen als zwavelzuur, zoutzuur, een mengsel van suiker en kalium- chloride en verdachte materia len als lood, elektriciteitssnoe- ren, een time-power-unit, kookwekker, laboratoriumglas werk en een koperen leiding. Maar om hier werkelijk een bom van te maken, mist Van den Berg een goede brandbare stof of zuurstofleverancier. „Het ligt er natuurlijk aan in welke volgorde je de stoffen en materialen aantreft, maar in principe heeft iedere hobbyist scheikunde dit in huis. Dit vind je bij mij thuis ook nog wel. De combinatie van de stoffen zegt op zich niet zo veel", aldus Van den Berg. Bovendien is zwavelzuur en zoutzuur bij iedere doe-het- zelfzaak als schoonmaakmid del te koop. Daarnaast is ka- liumchloride een broertje van keukenzout. Van den Berg zegt dat met deze stoffen en materi alen 'best wat is te doen', maar hij mist nog een paar andere belangrijke stoffen om daad werkelijk een bom te maken. Volgens de officier van justitie Plooy kon met de stoffen een brandbom of ander explosief worden gemaakt. Van den Berg zegt zich niet te kunnen voorstellen dat een persoon hierop wordt veroor deeld, omdat er dan echt meer moet zijn. „Als wij een melding binnenkrijgen van iemand die zegt deze stoffen te hebben waargenomen, slaan wij geen alarm." Chemicus Vai^ der Steen van de Technische Universiteit in Delft sluit zich volledig aan bij de woorden van Van der Berg. Hij laat via de woordvoerster weten dat er in de schuur bij Van der G. wel eigenschappen aanwezig waren om een bom te kunnen maken, maar dat dat allemaal nog op het niveau van de scheikundedoos was. amsterdam/anp - De familie Fortuyn hoopt tij dens het proces tegen Volkert van der G. meer te horen over de motieven. Marien Fortuyn noemt het 'rampzalig' als Van der G. zou blijven zwij gen. Toch maakt hij zich daar niet echt zorgen om. Van der G. heeft aangegeven te zijner tijd een verklaring te willen afleggen. Wanneer dat zal zijn is niet bekend. Voor de familie is de 'waarom vraag' het belangrijkst. De nabestaanden van Pim Fortuyn zaten gisteren verscholen achter drie rijen journalisten in de zit tingszaal. „We willen weten hoe het met het on derzoek staat. Het openbaar ministerie is zeer te rughoudend met informatie. Alleen door hier te zijn horen we hoe de zaken ervoor staan", zei Simon Fortuyn. Zijn broer was na afloop tevreden. „Vooral wat betreft het tech nisch onderzoek weten we nu meer. Ik ben geen jurist, maar de zaak lijkt feitelijk rond." Relaxfauteuil 'DS-55'. (advertentie) Meesterlijk design van de Sede als speciale aanbieding bij Van Til! Fauteuil DS-55 zet u makkelijk naar uw hand. rug én zitting zijn mechanisch verstelbaar. Met perfect opgebrachte leerbekleding in kwaliteit Living. Zolang voorradig leverbaar in diverse kleuren. tie Sede

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 3