Hemelbestormer met grote haast LPF-fractiesecretaris Joost Eerdmans heeft een opdracht nard Johannes Eerdmans (Harderwijk, 9 januari 1971) is ambitieus. Vol- s sommigen zelfs zo ambitieus, dat zij vermoeden dat de fractiesecretaris de LPF in de Tweede Kamer nog zal struikelen over zijn ambities. Zelf Eerdmans dat niet zo. Hij noemt het liever 'gedrevenheid'. „Ik heb een racht en die wil ik uitvoeren." ,ctret van een jonge hemelbestormer die van politiek zijn beroep heeft ge bakt, maar daarin geen carrière ziet. Hij wordt inmiddels wel genoemd als komstig fractievoorzitter, maar ontkent Mat Herben te willen opvolgen. Erwin Tuil en Peet Vogels Nadat hij Fortuyn op de tv had gezien, was Joost Eerdmans om. „Hij zei dingen die ik ook vond. Ik was toen nog lid van het CDA, maar daar kon ik mijn ideeën niet kwijt. Bij Fortuyn kon dat wel. Ik heb een kennisma kingsgesprek met hem gehad en dat klikte meteen. Toen wist ik: daar kan ik mijn ideeën realiseren." Fortuyn zette na het gesprek een plusje op het cv van Eerdmans. Hij was goed gekeurd door de man die negen maanden lang politiek Nederland op zijn kop zette. De jonge ambtenaar zou op nummer 19 van de kandida tenlijst voor de LPF komen. In zijn huis in een keurige buurt in Den Haag is Fortuyn nog altijd aan wezig. Op de eettafel, onder een ele gante art deco lamp, liggen de twee belangrijkste boeken van Fortuyn: De Puinhopen van Acht Jaar Paars en De Verweesde Samenleving. Een poster van de LPF hangt in de woon kamer op een deur en tijdens het ge sprek pakt Eerdmans een dik plak boek met knipsels. Bladerend door het boek wijst hij interviews aan met Fortuyn die hij goed vond, artikelen over de razendsnelle opkomst van zijn beweging en knipsels over de moord op Fortuyn. Vier maanden na de moord stokt de stem van Eerd mans nog steeds als hij ernaar kijkt. „Het doet nog steeds wat met me", zegt hij als hij het boek dichtklapt. Dadendrang Net als zijn entree in de politiek, komt de overstap van de christen democraten naar de LPF voort uit een zekere dadendrang. „Ik wilde aan de slag. In mijn kennissenkring zie ik hoe mensen vroeg overlijden. En dan heb ik het over veertigers. Als je ziet hoe kort het leven is, dan heb ik de behoefte om nu datgene te doen, waarvan ik denk dat ik er goed in ben. Je moet je dromen nastreven. Je moet niet op je zeventigste den ken 'nu ga ik genieten'. Dat lijkt me verschrikkelijk." De moord op Fortuyn heeft het al aanwezige gevoel van een voortijdi ge dood versterkt. „Ik wil geen kans laten liggen. Ik ben me bewust dat het snel afgelopen kan zijn. Zeker als het in één keer gaat, zoals bij Pim. Dan denk ik: dat kan met mij ook ge beuren. Dat heeft me wakker ge schud. Ik zat er laatst over na te den ken: over vijftig zomers ben ik er niet meer, op zijn best." Het zal Eerd mans niet overkomen dat hij, als hij onverhoopt over tien jaar op zijn sterfbed ligt, terugblikt en tot de conclusie komt te veel niet gedaan te hebben. „Het leven is kort, echt heel kort." Bij het CDA kon Eerdmans naar zijn gevoel niet snel genoeg aan de slag, hoewel hij vond er klaar voor te zijn. „Daar gaat het met kleine stapjes en dat wil ik niet. Ik wil grote stappen. Live life to the max." Hoewel Eerd mans de overstap zag als een risico, is hij blij het toch gedaan te hebben. „No guts no glory, dacht ik toen ik me bij Fortuyn aanmeldde. Ik ben verdomd trots dat ik er bij zit." Toch is de overstap naar de LPF niet makkelijk gegaan. Hij is geboren en getogen in wat hijzelf een typisch CDA-nest noemt. Vandaar dat het vanzelfsprekend was dat Eerdmans al tijdens zijn studie bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit die par tij op zocht als een soort natuurlijke habitat. Fortuyn kende hij al van zijn colleges, maar politieke aspiraties had de hoogleraar toen nog niet. Het CDA kende Eerdmans inmiddels als persoonlijk medewerker van het Tweede-Kamerlid Hans Hillen. Bureaucratie En nu kan Eerdmans, die in rap tem po is opgeklommen tot fractiesecre taris, aan de slag om zijn opdracht te vervullen. „Mijn opdracht is de transformatie van de overheidssec tor. Ik ben zelf jaren ambtenaar ge weest en toen al vond ik dat de over heid veel te bureaucratisch is. Het apparaat dat er nu zit, is uitgedraaid op een logge mammoettanker vol met dienstbare ambtenaren die maar een kant uit gaat. Daar moet nodig de bezem doorheen. Ik denk dat mensen veel meer in project teams moeten werken en zo'n team moet ontbonden worden als het project is afgerond." Eerdmans ziet daarin nog een voor deel. Door het instellen van dergelij ke teams en het opheffen daarvan als de klus gedaan is, worden ook ambtenaren overbodig. Hij denkt dan vooral aan de directeuren-gene raal die naar zijn mening werk doen dat ook gedaan kan worden door de directeuren op een ministerie. Ook hier klinkt het leidmotief: snel, niet wachten en simpele oplossin gen voor ingewikkelde problemen. Eerdmans is er heilig van overtuigd dat die aanpak in de meeste gevallen het beste werkt. Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan. .Ambtenaren moeten ook veel meer op hun resultaten worden afgere kend. Ik pleit ook voor het versoepe len van het ontslagrecht voor ambte naren. Ik vind daarnaast dat de trots bij ambtenaren op hun vak moet te rugkeren. In Australië heb je jaarlijks de Civil Servants Parade, waarbij ambtenaren in optocht door de stad lopen. Zoiets zou ik hier geweldig vinden." Hij schaamt zich er niet voor vijf jaar als ambtenaar te hebben gewerkt. Dat het geen baan is om op feestjes indruk mee te maken, steekt hem. Daarom wilde hij met de vereniging van jonge ambtenaren Futur de ambtenaar sexyer maken. „Ik vind het namelijk een eer om als ambte naar iets voor je land te kunnen doen." Eerdmans deed dat op het ministerie van justitie en voor zijn entree in de Tweede kamer als per soonlijk secretaris van de Rotter damse burgemeester Ivo Opstelten. Hij onderkent dat het imago van po liticus nauwelijks beter is dan dat van ambtenaar. Ook de LPF gaf tij dens de campagne de indruk dat po litici hun eigen belangen najagen en de burger negeren. Eerdmans meent desondanks dat hij een dergelijke uitdaging nooit uit de weg moet gaan. Zoals hij de ambtenaar sexy wilde maken, zo wil hij nu de politi cus weer respectabel maken. Een parade van kamerleden over het Binnenhof ligt echter niet in het ver schiet. Zware belofte Hoewel een goed werkende bureau cratie belangrijk is voor de toekomst van het land, weet Eerdmans ook wel dat de kiezer daarvoor niet op de LPF heeft gestemd. „We hebben de kiezer een zware belofte gedaan op het gebied van veiligheid, zorg en in tegratie. Op die terreinen moet veel verbeteren, daar mogen de kiezers ons op afrekenen." Eerdmans wil over vier jaar voor zichzelf de balans opmaken. „Dan zal ik beslissen of ik nog een keer terug wil in de Kamer." Hij is het niet eens met de kritiek op de LPF dat de partij weinig heeft binnengehaald in het regeerakkoord. „Kijk alleen maar naar de afspraken over integratie van allochtonen en meer veiligheid. Ook het voorstel voor een gekozen burgemeester kan al in 2004 in de Tweede Kamer be handeld worden. Daarnaast heb ik altijd gevonden dat ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2002 ER BIJ Joost Eerdmans: „Bij het CDA gaat het met kleine stapjes en dat wil ik niet. Ik wil grote stappen. Live life to the max." Foto: GPD/Phil Nijhuis politiek heel erg van de burgers is. Dat heeft me bij andere partijen te gengestaan. Problemen van burgers werden onder de mat geschoven. Als je in Rotterdam ook maar iets zei over allochtonen dan was je een ra cist." Eerdmans neemt dat met na me de oud-burgemeesters Peper (Rotterdam) en Van Thijn (Amster dam) kwalijk. „Blijkbaar bestond er een politieke werkelijkheid en eentje van de burgers." Het kamerlid ziet het als een van zijn doelen om die twee realiteiten samen te laten val len. Als wij dan een partij van de onderbuikgevoelens moeten zijn, so be it." Er zijn best wel dingen waar hij 's nachts wakker van kan liggen, maar niet daarvan. Links-rechts Eerdmans weigert te denken aan links-rechtsschema's als het gaat om het binnenslepen van vernieuwin gen. „De LPF is geen politieke partij; maar een beweging voor verande ring. Een goed idee is een goed idee. Of dat nou van links komt of van rechts." En dus heeft hij zich voor genomen om als dat nodig is samen te werken met de D66'er Boris van der Ham als het gaat om bestuurlijke vernieuwing, en met de PvdA of Groenlinks als die de LPF kunnen helpen bij het introduceren van ver nieuwingen. „Op sommige punten kun je ons links noemen, bijvoor beeld de bestuurlijke vernieuwing. Op het gebied van dierenwelzijn zouden we best met GroenLinks kunnen samenwerken." Daarmee toont Eerdmans zich een duidelijke representant van de nieu we politiek die hij voorstaat. Waar ex-premier Kok enige jaren nog een flinke discussie veroorzaakte toen hij sprak over het afschudden van de ideologische veren door de sociaal democratie, is pragmatisme het han delsmerk van de LPF. Geheel in de geest van Pim Fortuyn, die het land het liefst door een zakenkabinet be stuurd zag en zelf meer waarde hechtte aan een praktische dan aan een ideologisch verantwoorde op lossing. Eerdmans heeft die praktische inslag van Fortuyn ook. Hij ziet de boeken van Fortuyn dan ook niet als een soort bijbel, en Fortuyn als een pro feet. „Pim is meer een dominee en ik ben een van zijn volgelingen", schetst hij. De missie van Pim, het land terugge ven aan de burgers, blijft de leidraad voor het handelen van Eerdmans. Zo ziet hij wel wat in het idee om ieder een suggesties en plannen te laten spuien. Eerdmans vindt wel dat er grenzen zijn. „Dus geen volksgericht met Volkert van der G., want dan zouden we hier Van Oldenbarneveldtse toe standen krijgen. Dan staan we zo weer terug op de markt met het schavot." En daar heeft hij absoluut geen zin in. De bevolking kan met initiatieven zaken aankaarten. Maar uiteindelijk vindt hij dat de Tweede Kamer de beslissing moet nemen en de afweging moet maken. „We leven hier wel in een rechtsstaat." Harde aanpak Snel resultaat, dat wü Eerdmans en dat willen de kiezers ook. Daarom werkt hij in het reces, de zomerva kantie van het parlement, gewoon door. Inmiddels heeft hij met fractie genoot Olaf Stuger een plan om de veiligheid te vergroten. „We willen dat een automobilist die stomdron ken iemand doodrijdt, wordt ver volgd voor moord. Ook willen we dat het onbewaakt proefverlof voor tbs'ers wordt afgeschaft. Het blijkt dat 80 procent van de veroordeelden die de tbs-kliniek verlaten weer in hun oude fout vervalt. Daar moet iets aan gebeuren. Mensen mogen pas worden vrijgelaten als zeker is dat ze geen gevaar meer vormen voor de maatschappij." Eerdmans gelooft niet in zachte op lossingen. Een harde aanpak, een robuust optreden, dat is de enige manier om mensen te veranderen. „Dat klinkt toch als een prototype huisvader, streng doch rechtvaardig? Hij kijkt wat verbaasd en vraagt dan aan zijn vriendin of die observa tie klopt. „We hebben toch helemaal geen kinderen, of wel?" „Nee", zegt ze „en een huisvader ben je ook niet." Maar er zit in elk geval een kleine prediker in Eerdmans. Ruim twee uur lijkt hij te doceren. Soms geeft hij de indruk op de kansel te staan, zonder de gemeente vermanend toe te spreken. Maar wel als een herder die zijn wat verwarde kudde op on vermoeibare wijze probeert te over tuigen van hun dwalingen en hen wijst op de mogelijkheden die er zijn om die te corrigeren. Het tempo waarin hij dat doet, geeft de indruk dat hij geen minuut wil verspillen om die zelf gestelde opdracht te ver vullen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 27