KUNST CULTUUR 'Mijn tak van sport is nooit saai' Landschapskunst in park Cronesteyn Beeld Brood geplaatst ii Moore in jrlie's Angels 2 Stokers ir Hoofddorp I. antische riek uitgesteld 1 Margriet Koedooder, advocaat in entertainmentzaken Onderscheiding bedenker beelden Lange Voorhout artinus Nijhoff prijs or Homerus-vertaler )rganiste Kamp is dol op haar melodieën Doe-het-zelf muzikante Fay Lovsky stuk serieuzer op nieuwe plaat leuters roRK - Actrice Demi maakt haar comeback in ie's Angels 2', het vervolg succesvolle actiefilm van geleden. De 39-jarige speelt 'een gevallen An- ooit deel uitmaakte van ijam van Charlie's bevallige icjadbestrijders, totdat 2 dat ze corrupt was. De af- fen vijf jaar was Moore eijs een maal in een speel- (fc zien. Ze trok zich gerui- zJd terug uit de filmwereld ;eiieer tijd aan haar gezin te 2®n besteden. Moore heeft ijnnderen uit haai- huwelijk cteur Bruce Willis. ml 3PDORP - Als op een cam- jivee vreemdelingen hun k{ pzetten, slaat bij de overi- H ipinggasten de territori- (ft toe. Dat is het thema openluchtkomedie 'De ing', opgevoerd door het nheidscollectief De Sto- De Camping' maakt deel 1 het reizende theaterfes- Ie Parade. Op zaterdag 24 tus is het ook te zien op adhuisplein in Hoofd tegenover schouwburg :erse. Tussen 14.00 en uur verandert het plein in ius campingterrein iam - De Dag van de Ro- iche Muziek in Rotter- een week uitgesteld in id met de verwachte imstandigheden. De dag, ij kleine gezelschappen sten klassieke muziek ten brengen, zou aanstaan- ïdag plaatsvinden op di- lodia in de openlucht in rk bij de Euromast in dam. Besloten is het eve- 'jit te verplaatsen naar q Jg 18 augustus. door Marjolijn de Cocq Amsterdam - Advocaat Margriet Koedooder van Ka Iff Katz en Koe dooder is gespecialiseerd in en tertainment. 'New talent, new music, new economy, a new style law firm', prijst haar kantoor zich hip aan. Ze stelde met LPF-staats- secretaris voor cultuur en media Cees van Leeuwen de Praktijkgids Artiest Recht samen. Haar 'ty pe' klanten: artiesten, maar ook labels, organisatoren, muziekuit gevers, poppodia. „Vogels van al lerlei pluimage. Chic en shabby, zwart en wit, jong en oud. In mijn tak van sport is het nooit saai." Het kantoorpand van advoca- tenfirma Kalff Katz Koedooder ligt heel cultureel, maar eigenlijk uit overwegingen van goede be reikbaarheid, schuin tegenover het Amsterdamse Concertge bouw. Aan de muur achter Mar griet Koedooder (39) een gesig neerde foto van Madonna: de wereld van entertainment die Koedooder vertegenwoordigt ten top. Ze rekent de heren van Jiskefet tot haar klantenkring, de erven Brood, de zanger van 2 Unlimited, maar ook labels, ma nagers, organisatoren, poppo dia, muziekuitgevers, overkoe pelende organisaties. Wars van het stempel van 'de artiesten advocaat' of 'de industrie-advo caat'. Koedooder bladert door de 'map met curiosa' op zoek naar krantenknipsels. Alleen over za ken die al eerder in de publici teit zijn geweest kan ze praten, verder geldt het principe van vertrouwelijkheid. Maar ze heeft 'zo'n beetje alle zaken wel voor bij zien komen'. Van contract onderhandelingen tot het uit spitten van de nieuwe juridische aspecten van het gebruik van sound samples in dance tot ver meende vaderschapskwesties a la Ron Brandsteden „Ron Brandsteder is niet mijn klant, als hij het wel was zou ik het trouwens niet zeggen. Maar vlak daarna meldden zich twee klan ten met vergelijkbare proble men." Toen ze ooit zelf in een bandje speelde, had ze al vroeg door dat je een groot uithoudingsver mogen nodig hebt wil je als ar tiest boven het maaiveld uitste ken. „Ik denk dat ik daar al snel genoeg van had." Maar de 'branche' hield haar hart. Koedooder was zes jaar lang adjunct-directeur van het Margriet Koedooder: „Ron Brandsteder is niet mijn klant. Maar vlak daarna meldden zich twee klanten met vergelijkbare problemen." Foto: CPD/Roland de Bruin huidige Nationaal Pop Instituut en gaf als zodanig ook juridische adviezen aan beginnende labels, aan artiesten en bands. Ze be sloot de advocatuur in te gaan. „Was er een gat in de markt? Ik denk achteraf van wel. De pop muziek bestond een x-aantal ja ren, er was sprake van een nieu we bewustwording. Artiesten waren zich meer bewust van hun zakelijke beslommeringen. En ze raakten ervan doordron gen dat het loont om vooraf ad vies in te winnen." Maar Koedooder is in de advo catuur nog steeds één van een handjevol entertainment-speci- alisten. Of de ruimte voor nieu we advocaten om een entertain- mentpraktijk te beginnen onbe perkt is, valt volgens Koedooder ook te betwijfelen. „Muziek is heel erg een people's business. Het is 'ons kent ons', een vrij ge sloten circuit van mensen." Toen jurist Cees van Leeuwen, oud-bassist van Kayak, een me mo wilde uitbreiden die hij had geschreven over recht toegepast op uitvoerende artiesten, vroeg hij Koedooder erbij. Ze schreef het leeuwendeel van de Praktijk gids Artiest en Recht die voor het laatst verscheen in 1999. Een nieuwe editie voor 2002-2003, zonder inbreng van de LPF- staatssecretaris, is in de maak. Het is het ongewisse aspect van entertainment dat haar zo aan trekt. Niemand kan van te voren voorspellen wat een hit wordt, een onbekend iemand kan zo maar ineens groot worden en een beroemdheid kan in het niets terugvallen. „Het heeft as pecten waar je niet altijd de vin ger op kan leggen. Maar door de jaren heen is de richtlijn geble ken: naarmate de verdiensten hoger zijn, liggen er meer con flicten op de loer. Als een artiest een wereldwijd succes heeft, komt uit enorm veel landen een geldstroom op gang. Hoe groter de hit, des te ontraceerbaarder de inkomsten." De muziekbranche, zegt Koed ooder, loopt ten opzichte van maatschappelijke factoren altijd voorop als het gaat om het te genkomen en omarmen van nieuwe mogelijkheden. Zie bij voorbeeld het gebruik van inter net voor verspreiden en down loaden van muziek. „Een beetje pionieren heb ik altijd leuk ge vonden." Ze behandelt smaadzaken, por tret- en merkrechtzaken, au teursrechtzaken, contractzaken, domeinnaamkwesties. De snelle opkomst van de dance met het gebruik van geleende geluids fragmenten bracht haar zo'n 50 procent van haar klanten. Het entertainmentrecht groeit met de groei van de industrie. .Al leen al het aantal geluidsdragers is vele malen groter geworden dan zeventien jaar geleden. Er speelt veel. Als het goed gaat met de branche is het goed voor ons. Maar als het slecht gaat met de branche, is dat ook goed voor ons. Dus wij advocaten schieten nooit mis." „In deze branche gaat alles uit eindelijk om geld." Haar type' klanten: „Vogels van allerlei pluimage. Chique en shabby, zwart en wit, jong en oud. Het allerleukste vind ik dat het een hele levendige branche is. In de advocatuur, in het juridische bedrijf zijn al zoveel dingen ge woon saai. En in mijn tak van sport is het nooit saai." door Coen Polack leiden - Het landschap van park Cronesteyn ondergaat de ko mende weken een aantal ingre pen, of liever gezegd kunstgre pen. Vijf Leidse kunstenaars hebben speciaal voor Cro nesteyn kunstwerken ontwor pen die gedurende de maand september in het park te zien zijn. De door de Leidse galerie Sidac Studio georganiseerde expositie heeft als titel 'Kunstgrepen in het Landschap' en toont werk van Joke Elzinga, Piet Franzen, Tineke Jacobs, Rudi Struik en Christiaan van Tol. Een wandel route leidt bezoekers langs de vijftien kunstwerken, die heel divers zijn van opzet en doel. Christiaan van Tol wil bijvoor beeld met zijn werk het land schap niet aantasten, maar slechts het bestaande onderstre pen. Zo benadrukt hij het water door er een steiger in te plaat sen, omdat een steiger nu een maal in water moet staan. Rudi Struik trekt een menselijk spoor van handafdrukken en voetspo ren door het park. Tussen 1 en 29 september zijn de kunstwerken in het park Cro nesteyn te zien. Op zondagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur is het bezoekerscentrum 'Het Rei- gerbos' geopend, waar een ex positie van maquettes, schetsen, ontwerpen en foto's de achter gronden van de kunstwerken verduidelijkt. In het kader van 'Kunstgrepen in het Landschap' is er ook een tweetal lezingen in het bezoe kerscentrum. Op zondag 8 sep tember vertelt Marian Kath- mann over het ontstaan van Cronesteyn en een week later geeft prof. dr. Kitty Zijlmans van de Universiteit Leiden een le zing over landschapskunst. zwolle/anp - In Zwolle is gister middag het borstbeeld van Her man Brood geplaatst. Het beeld staat voor Hedon, het plaatselij ke podium voor popcultuur. Over de locatie van het beeld is volop gediscussieerd in Zwolle. Vorig jaar meldden burgemees ter en wethouders nog tegen een locatie in de openlucht te zijn, wegens het omstreden ka rakter van de in Zwolle geboren muzikant en kunstenaar. Cul tuurwethouder J. Berends (CDA) zei bij de plaatsing blij te zijn met de huidige plek, omdat het nu op grond van hel popcen trum staat, waar iedereen het wel kan bezoeken. Brood pleegde vorig jaar zelf moord door van het Hilton Ho tel in Amsterdam te springen. Op de plaatsing kwamen vrijdag zo'n honderd belangstellenden af. Terwijl de Zwolse Band of Glory muziek van Brood speel de, werd het bronzen beeld van 93 centimeter hoog, op de sok kel geplaatst. Het borstbeeld is gemaakt door kunstenaar F. Rosen op initiatief van kunsthandelaar I. de Lange, een vriend van Brood. Het idee voor het borstbeeld ontstond in 2000 toen de artiest De Lange Zwolle bezocht. Het was aan vankelijk de bedoeling dat Brood het kunstwerk zelf zou onthullen. wordt hem op 30 augustus in Den Haag uitgereikt. Directeur Eric Dullaert, vier jaar lang de grote man op het Voor hout, werd eind vorig jaar opge volgd door de Wassenaarse kunsthistorica Maya Meijer. Tij dens de opening van de vijfde 'Den Haag Sculptuur', afgelo pen juni, werd met geen enkel woord gerept over de verdien sten van directeur Dullaert. den haac/cpd - Eric Dullaert, bedenker en initiator van de jaarlijkse beeldententoonstelling op het Lange Voorhout 'Den Haag Sculptuur', krijgt een Franse onderscheiding. De re publiek Frankrijk heeft hem be noemd tot 'Chevalier des Arts et Lettres' voor zijn verdiensten die hebben geleid tot artistieke uit wisselingen tussen Frankrijk en Nederland. De onderscheiding k/gpd - De Martinus Nij- ijs voor vertalingen is dit iegekend aan de in Rijs- j roonachtige H.J. de Roy uydewijn. De prijs van euro valt hem ten deel P ijn vertalingen in het Ne ds van de Ilias en de 1 :e van Homerus. 'De ver- 1 in zijn in taal, ritme en 13 grijkheid onovertroffen', net juryrapport, rt de Roy van Zuydewijn, in 1927 in Amsterdam geboren, is sinds 1980 als vertaler actief. Behalve de Ilias en de Odyssee publiceerde hij vertalingen van sonnetten en toneelwerk van Shakespeare en dichtbundels. Van 1957 tot 1988 was hij onder andere chef kabinet van de bur gemeester van Rijswijk en sous chef van de Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking op het ministerie van buitenlandse zaken. muziek recensie Susanne Lammers Orgel-recital door Gerrie Meijers rlstne Kamp. Werk van Franck, ea Gehoord: 9/8, Nieuwe Kerk, Katwijk aan Zee le concert van de Inter- le Orgelserie 2002 in Nieuwe Kerk in Katwijk Frans karakter. De or- Gerrie Meijers en ine Kamp zijn weliswaar lands, maar het repertoi- ans. En heel Frans is de n onderscheiding die dames vanwege hun ver voor de Franse Orgel- uitgereikt krijgen door itf nootschap van Kunsten, :happen en Letteren, monie zelf is overigens eenvoudig. Maar eerst er gespeeld, begint met de bekende Fugue et Variation van Franck, waarvan in de plaats de elegische, ge- sfeer opvalt. Ie meeste aandacht trekt Mjegistratie, die zich vooral ;rkt door scherpe tegen- jen. Dat maakt dat de i k een beetje gewild klinkt, t uctuur lijdt daaronder en het derde deel ontstaat soort evenwicht. Maar te haar exuberante regi- is Meijers eigenlijk een '5(hal< 15 ',4teen F ,0 1 er \i mu r lie ;el en -lijk je rei Dopds introvert musicus: heel voor zichtig en erg intellectueel. In het Lamento (opus 24) van Marcel Dupré komt ze het meest tot haar recht in het sta tige begindeel, maar in het al gemeen benadert ze de muziek als losse brokjes, die samen maar een stuk moeten worden. Het scherpst hoorbaar is dat bij het Intermezzo van Jehan Alain, vol brutale harmonieën, waarin de maatsoorten elkaar ook nog eens in de haren vliegen. Ook Christine Kamp begint met een stuk van César Franck, zijn Troisième Choral en la mineur uit 1890. Zij legt het accent minder op registreren en meer op de structuur. En eerlijk ge zegd klinkt dat beduidend mu zikaler. Kamp weet wat ze wil met een stuk en brengt dat ook over. Ze is dol op haar melodie- en en dat laat ze trots horen. Bij haar klinkt de muziek natuurlij ker, als een vitaal organisme. De extremen worden niet ont kend, maar ze verbindt de ver schillende sferen. In de Medita tion van Louis Vierne leidt dat tot een bijzonder en uitgespro ken mooi resultaat. En interes sant is haar keuze uit het oeu vre van Jehan Alain. Bij haar klinkt deze componist minder getourmenteerd gewelddadig, maar jazzy vrolijk en een tikje brutaal. En dat doet hem meer recht dan de overrompelende heftigheid van Meijers. maar omdat ik verschrikkelijk niet-Amerikaans ben. En zeker nu...De Amerikanen zijn hard op weg voor zichzelf een politie staat te bouwen..." Zetten we tegenover de hiervoor besproken twee nummers ten slotte het ouderwets Lovskyaan- se want luchtige 'Coca mambo' (kinderlijke blijheid om een blikje cola tegen de slaap), dan kunnen we de stelling aan dat Lovsky triest of op z'n minst weemoedig wordt van de grote zaken en blij om de kleine din gen des levens. Of: in wezen een pessimist is met genoeg opti misme om niet al te zwaar op de hand te worden. Fay: „Ik denk dat het een soort fundamentele wipwap is. Hele vrolijke rare humoristische din gen tref je vaak aan bij mensen die eigenlijk heel pessimistisch zijn. Kijk naar Annie M.G. Schmidt, dat was ook een pessi mist. Maar die was cynisch. Ik heb ook een dosis cynisme, maar ik weet dat je je daarmee niet staande houdt. „Je kunt ook niet voortdurend het leed van de wereld mal je mee torsen. Voltaire zegt in zijn Candide, dat je beter je eigen tuintje kunt wieden, je huis opruimen, hier je ding doen. Dat is een heel goed advies. Je kunt gemakkelijk ontregelt raken van onrecht en verschrikkingen, maar dat kan niet voortdurend. Ik laat mezelf heel makkelijk uit het lood slaan; moet mezelf dus vaak aan die les herinneren: 'il faut culti- ver notre jardin." Als je gaat zwelgen in je eigen pessimisme raak je verstard. Dan ga je erin geloven en stap je op een goed moment uit een hotelraam. Dat is inderdaad heel erg rock 'n' roll ja, maar..." Fay Lovsky: 17 aug. Open ha ven festival Amsterdam; 25 aug. Uitmarkt Amsterdam; 1 sept. Uitmarkt Rotterdam; Tij dens De Parade doet Fay Lov sky de voorstelling 'Lovsky op een onbewoond eiland'. door Richard Stekelenburg Amsterdam - Geloof het of niet, maar Fay Lovsky heeft een serieu ze popplaat gemaakt. Op 'Maze of mirrors' heeft de Amsterdamse doe-het-zelf muzikante haar spie lerei even opzij geschoven voor grotere thema's. Dit keer dus geen muziek in stripvorm. „Niet voor niets breng ik deze cd uit onder de naam 'Lovsky'. 'Fa/ staat voor de speelgoedmuziek. Al heeft Fay zich op deze plaat best kunnen uitleven hoor. De zingende zaag, de zippy zither en de theremin zijn gewoon aanwe zig" Na het Nederlandstalige uitstap je op voorganger 'Eigen weg' is Fay Lovsky terug met Engelstalig repertoire. „Dat ligt me toch be ter", zegt ze. In het Engels kan ik me uiüeven in de taal die refe reert aan popmuziek terwijl ik mijn stoutheid, als ik het zo mag noemen, kwijt kan in de vorm en de keuze voor de instrumen ten. Mijn grootste kracht is de voortdurende knipoog naar In credibly Strange Music. In het Nederlands wijst dat onverbid delijk richting cabaret, en ik ben nou eenmaal geen cabaretière. Ik ben popmuzikant." Dat knipogen leverde in het ver leden minimaal één onvervalste klassieker op, zij het in (pseudo) Frans: het wijnlied 'Appèllation Contrölée', een bewerking van het huislied van de met haar be vriende Haarlemse striptekenaar Joost Swarte. Geknipoogd wordt er echter juist op Maze of mir rors' aanzienlijk minder dan we van Lovsky gewend zijn. „Op deze plaat staan liedjes die ik al jaren had liggen, maar nooit heb opgenomen. Ik durfde misschien wel niet zo goed. Ik had altijd zo'n gevoel van: 'Sjon ge, jonge wat is dit serieus. Ko- nijne... ik ben Leonard Cohen niet!' Door het fantastische ge Fay Lovsky: „Het is wel eng, zo'n serieuze cd - het lijkt zo ambitieus. Maar het zat er in en moest er een keer uit." Foto: GPD/Lex van Rossen voel dat ik met mijn huidige band heb, kon ik ze nu wél vast leggen. In de groep verdwenen die topzware gedachten die ik bij die nummers had vanzelf. Er werd juist heel veel gelachen om de eigen serieusheid. Om eerlijk te zijn, mis ik 'de strip' wel een beetje als ik nu naar de plaat luister. Het is ook wel eng, zo'n serieuze cd - het lijkt zo ambiti eus. Maar het zat er in en moest er een keer uit." Op 'Maze of mirrors' is er ruim te voor grote, zelfs politieke the ma's in teksten over onvermo gen in de liefde, zelfgenoeg zaamheid, materialisme van kinderen en stalken. In 'Happy times to dust' zingt Fay: 'I... hide my eyes..., I tell myself all kinds of lies but far away in the sun reverberate a thousand drums'. „Ik heb het ooit geschreven naar aanleiding van een reportage over een enclave in Zuid-Afrika - Mandela was nét terug - met al leen maar rijke mensen onder parasolletjes - de oogkleppen op tegen de boze buitenwereld slechts even verderop. Ik dacht: dat is met Europa eigenlijk ook aan de hand - we baden in de zon en weelde terwijl iets ver derop mensen in diepe ellende zitten. Het nummer is na zoveel jaar alleen maar actueler gewor den. Het gevaar is dichterbij ge komen. Ondertussen koesteren we een schijnveiligheid. 'The to wer is trembling, come down it must'." Tegenover de verontrusting in 'Happy times' staat de gerust stelling in 'Place in the sun'. Lo vsky: „Het nummer is geschre ven voor een vriend van mij, een immigrant uit Bulgarije met vre selijke heimwee naar dat strand aan de Zwarte Zee waar hij heeft gewerkt. Ik wilde maar zeggen: er zijn hier ook mooie plekjes op het strand. Al bedoel ik dan niet direct Zandvoort. Het blijft moeilijk met heimwee. Ik heb ooit overwogen naar San Fran cisco te verhuizen toen ik daar een Amerikaanse vriend had - ik zou kapot zijn gegaan! Niet om dat ik nou zo oer-Hollands ben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 21