iImÊ Kamerleden getuigen in zaak-Fortuyn 169.- Media%Morkt 'Verdediging zet in op politiek proces' Leidsch Dagblad IMMO ■gs i Primafoon Leiderdorp ondergaat metamorfose Grote actie tegen kinderporno /erken is oké Feyenoord-coach Van Marwijk twee keer met dood bedreigd 071 - 528 14 14 Proces over drie maanden verder ise zoekactie r diamanten smaker voor Claus Waar was u op 11 september? Eis vijf jaar cel na verkrachting Verleid tot het kwaad Toll-Mc Leiderdorp Markten I Wellink: Inflatie door komst euro bijna verdubbeld TU Delft Leidsch Dagblad NR. 42997 LOSSE NUMMERS 1,05 ZATERDAG 1,50 Leidsch OPGERICHT 1 MAART 1860 :ukgoed haven itterdam op jeptepunt Dagblad zaterdag 10 AUGUSTUS 2002 BEDRIJFSHUISVESTING HAAGWEG 51 LEIDEN sidse politiek Ërdeeld over rkeersstudie iuw kwekerij in Zijldijk in liderdorp mag ruinen door oerasbos op Ruige Route reek niet te el met de ide huisarts riekse zegswijze Wroeging is erger dan ag Regenachtig ElaïriNw [19/21° II2/3 amsterdam/gpd - Justitie heeft nog drie maanden extra de tijd voor nader onderzoek in de moordzaak-Fortuyn. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank gister middag beslist. De rechters beslo ten verder dat scheidend LPF-lei- der Herben, diens fractiegenoot Janssen van Raay en fractievoor zitter Teeven van Leefbaar Neder land als getuigen in de rechts zaak mogen worden gehoord. Uitlatingen die zij in de pers hebben gedaan suggereren dat zij meer over de toedracht van de moord of van de verdachte weten. Ook voorzitter Van den Haak van de commissie die de beveiliging van Pim Fortuyn on derzoekt, mag worden opgeroe pen. Het verzoek van de verde diging om ook premier Balke nende, oud-premier Kok en en kele oud-ministers op te roepen, werd afgewezen. Het openbaar ministerie pre senteerde gisteren, zoals ge meld, allerlei nieuw bewijsmate riaal tegen de verdachte. Het OM wil nu nog under meer 'grondsporen' laten onderzoe ken die na de aanhouding zijn aangetroffen op de handen van Volkert van der G. „Wij willen weten waar hij zich tot kort voor de moord heeft opgehouden en met wie", aldus officier van jus titie Plooy. Van der G. is volgens zijn advo caat niet in hongerstaking ge gaan om eisen te stellen of chantage te plegen. Door het 'volledige gebrek' aan 'iedere persoonlijke levenssfeer' die hij in zijn gevangenschap heeft, 'heeft hij voor zichzelf de con clusie getrokken dat hij geen en kele kwaliteit van leven meer heeft', aldus raadsman Franken. Van der G. staat onder perma nent cameratoezicht en wordt 's nachts met infraroodapparatuur in de gaten gehouden. Volgens Franken mag hij echter ook be zoek niet onder vier ogen spre ken; steeds schuift een mede werker aan de tafel aan. Contact met medegevangenen heeft hij niet, en elk verzoek om een boek wordt volgens Franken stelselmatig afgewezen. Boeken zijn volgens Franken van belang omdat de gevangenisbibliotheek 'mager gevuld' is en lezen een van Van der G.'s weinige activi teiten. Marten Fortuyn, de broer van de vermoorde politicus, reageer de geïrriteerd op deze uitspra ken van de verdediging. „Er wordt gepoogd een zielig beeld te creëren." Fortuyn zei blij te zijn met het nieuwe bewijs. Hij hoopt nog wel dat Van der G. zijn motief bekendmaakt. „Plet zou voor mij rampzalig zijn als hij blijft zwijgen." Pagina: Binnenland Meer nieuws over de rechtszaak De Franse politie is op aar diamanten met een e van meer dan een mil- uro die deze week op de aven Charles-de-Gaulle ijs zijn verdwenen. De stenen zijn afkomstig inaco, waar zij in een lotel waren tentoonge- Ze zouden naar de eige- diamanthandelaren in 4rpen, worden terugge- I. Het staat vast dat de tten dinsdag met een lig van Air France van Ni- lr de Parijse luchthaven /ergebracht. Wat er daar- ebeurd is onduidelijk. wam - Prins Claus heeft itn een pacemaker gekre- ijn artsen in het Acade- Medisch Centrum in rdam gingen hiertoe over idzij bij herhaling onregel- ij1 leden in het hartritme teerden. De dokters zijn en over de toestand van new ïgns, cfte inmiddels is terug- naar de afdeling hart- 1 ing. Prins Claus werd op in het AMC opgenomen.' Waar was u op 11 september? Hoe heeft die dag ingegrepen in uw per soonlijke of beroepsmatige leven? Of is uw blik op de wereld erdoor ver anderd? Leidsch Dagblad besteedt de komende weken aandacht aan de nasleep van de aanslagen die vorig jaar het WTC in New York en het Pentagon in Washington troffen en die leidden tot een oorlog in Afgha nistan. De redactie is op zoek naar mensen met persoonlijke herinneringen aan amsterdam/anp - De verdediging van Volkert van der G. probeert van de rechtszaak een politiek proces te maken. Het is de advocaten ook wel duidelijk dat ze geen poot hebben om op te staan als het gaat om de mogelijke onschuld van hun cliënt. Daarom proberen de raadslieden nu de zaak om te draaien en de demonisering van Volkert aan te to nen. Dat concludeert prof.dr. H. Beunders, hoogleraar Media en Cultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Beunders denkt dat de raadslieden van de rechtszitting een soort parlementaire enquête willen maken om aan te tonen dat hun cliënt door politiek, pers, politie en openbaar ministerie al is veroordeeld voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Dat zou in strijd zijn met het Europese verdrag voor de rechten van de mens, dat iedere verdachte het recht geeft op een eerlijk proces. Daarnaast zorgt het oproepen van veel getuigen voor ver troebeling en vertraging, aldus de hoog leraar. De beslissing van de rechtbank om een aantal politici als getuigen te laten ho ren, vindt Beunders opmerkelijk. „Daar mee staat de rechtbank toch toe dat de zaak in de politieke sfeer wordt getrok ken. Ik zie nog niet hoe de rechters wil len voorkomen dat de verdediging men sen als Herben en Teeven geheel gaat fi leren over hun politieke denkbeelden." Ook het OM heeft de eerste zittingsdag een politiek tintje gegeven, meent Beun ders, door meer tijd te vragen voor on derzoek. „Het OM wil geen enkele ruim te voor twijfel laten ontstaan. De zaak zo dichttimmeren dat de verdediging daar geen gaten in kan schieten. Bestaande complottheorieën moeten totaal ontze nuwd worden. Daarmee hoopt het OM de geschokte rechtsorde te herstellen en de mensen het vertrouwen in de staat temg te geven", aldus de hoogleraar. Beunders verwacht dat Volkert van der G. tijdens de behandeling van zijn pro ces toch een verklaring zal afleggen over het motief voor zijn daad. De hoogleraar denkt dat de verdediging de 'ongetwij feld heel politieke visie' van de verdach te in een keer rechtstreeks op televisie wil laten zien en daarom Van der G. tot nu toe heeft geadviseerd zijn mond te houden. „Zo krijgt de denkwereld van hun cliënt de breedst mogelijk aandacht, compleet met zielige foto's van zeehondjes en nertsfokkers en zo. Dan wordt die mo gelijke bekentenis ineens een politiek statement", zo denkt de hoogleraar. door Timoteus Waarsenburg den haag - Vijf jaar onvoor waardelijke celstraf eiste de offi cier van justitie gisterochtend tegen de 25-jarige Afghaan die ervan wordt verdacht op 19 april van dit jaar een 16-jarig meisje in Leiden met geweld te hebben overvallen, beroofd en ver kracht. Hoewel alles erop wijst dat de man schuldig is en zelfs zijn DNA op het meisje is aangetrof fen, blijft hij ontkennen ook maar iets met de zaak te maken te hebben. Volgens zijn advo caat is het bewijsmateriaal on rechtmatig verkregen. „Ik vraag dan ook om vrijspraak wegens gebrek aan wettig bewijs." Het slachtoffer liep 's avonds uit haar werk in de Breestraat naar haar huis in Leiderdorp. Ter hoogte van de Aarstraat werd ze aangesproken door een onbe kende man. Hij eiste onder be dreiging van een niet van echt te onderscheiden neppistool haar mobiele telefoon op en door zocht haar portemonnee op geld. Nadat het meisje alles had afge geven en zelfs haar pinpas met code had aangeboden, som meerde de man haar mee te lo pen naar een verderop gepar keerde auto. Daar werd ze op uiterst brute wijze verkracht. Pagina Ri: 'Ik ben getrouwd en heb een kind' aumere - Dr. Faust (Rodney Beddall), uitgelicht door een fraai wit spot light, biedt met een fles in de hand weerstand aan de verleidingen van de duivel Mephisto. Het openluchtspektakel Faust beleefde gister avond zijn voorpremière op een voormalige vuilnisbelt in Almere. Vlak voor de voorstelling onweerde het, reden voor de organisatie alle be zoekers een rode poncho te geven. Het 170 jaar oude toneelstuk van Johann Wolfgang Goethe handelt over een weddenschap tussen God en de duivel, die beweert dat alle mensen tot het kwade te verleiden zijn, zelfs de brave dr. Faust. Vanavond gaat het imposante spektakel, waarbij het publiek op zes verrijdbare tribunes langs de scènes wordt gevoerd, in première. Het spel is te bezoeken tot en met 14 september. Foto: Ton Kastermans (advertenties) die dag en dat moment. Of u nu in New York of Washington, thuis, op het werk of elders het nieuws hoorde en zag. Ook zoeken we mensen voor wie de kijk op het leven sinds die ge beurtenissen ingrijpend is veran derd. Wie hieraan wil meewerken of een eigen verhaal kwijt wil, kan contact opnemen met de redactie, telefoon 071-5356496, fax 071-5356415, email: redactie.ld@damiate.hdc.nl. Of per post postbus 54, 2300 AB Leiden. De oplettende bezoeker zal het ongetwijfeld al zijn opgevallen: bij de voormalige Primafoon winkel in de Winkelhof te Leiderdorp is het nodige veranderd. De naam Primafoon is verdwenen en maakt plaats voor een compleet nieuwe winketformule die per 1 september aanstaande van start zal gaan. In de tussentijd gaat de verkoop natuurlijk gewoon door en kunnen klanten voor service en garantie vanzelfsprekend in de winkel terecht. Marcel Goedheer: 'Een groot aantal Primafoon winkels, waaronder de onze, stapt in september over op een nieuw ontwikkelde formule. Het werd hoog tijd voor een hele nieuwe aanpak in de telecommunicatie. Communicatiewinkel nieuwe stijl "Connectivity, het koppelen van apparatuur en het creëren van nieuwe mogelijkheden, wordt het toverwoord in onze winkel. De mogelijkheden voor het combineren van bijvoorbeeld computers, elektronische agenda's, digitale camera's en mobiele telefoons zijn vandaag de dag eindeloos, maar de consument ziet door de bomen het bos niet meer. Wij gaan complete oplossingen aanbieden en laten dat ook allemaal werkend in onze nieuwe winkel zien, dat wordt Écht iets waarin we ons gaan onderscheiden van andere winkels. Wij worden de eerste communicatiewinkel nieuwe stijl in deze regio. En we zullen vanaf 1 september ook een veel breder assortiment aanbieden. Winkelhof 52, 2353 TT LEIDERDORP tel.: 0900-8182 - fax: 071-5422836 leiderdorp@tell-me.nl (advertenties) «oor een baan van nu /^v exact. ,in,er„edM, op www.exactpi.nl \£s MPUS C 100 ilale fotocamera compacte digitale loli icherm. inlemgeheugen vc SmarlMedioCard, Incl sotl video dvd ktv hifi computer foto cd telecom witgoed rotterdam/gpd - Nog voor er een bal is geraakt, heeft de start van het voetbalseizoen 2002-2003 voor Feyenoord een wrange smaak gekregen. Trainer Bert van Marwijk is de afgelopen week twee keer met de dood bedreigd. Amper twee maanden gele den overkwam dat Sparta- trainer Frank Rijkaard, die mede naar aanleiding van die gebeurtenis ontslag nam bij de Rotterdamse club. Net als in het geval van Rijkaard ont ving Van Marwijk een serieu ze dreigbrief die was voorzien van kogels. De Feyenoord-coach is net als het bestuur en het manage ment van de club diep ge schokt, vooral omdat ook zijn vrouw en dochters zijn be dreigd. In het schrijven, dat is ondertekend door 'de harde kem van Ajax' en de 'Joodse gemeenschap', liet de afzen der blijken op de hoogte te zijn van details rond het gezin van Van Marwijk. Bovendien volgde afgelopen woensdag een tweede serieuze dreig brief met nagenoeg dezelfde inhoud. Deze werd bij een tv- station bezorgd. Aanleiding voor de bedreigin gen van de bij het legioen po pulair geworden voetbal- coach vormen de 'Hamas- spreekkoren' die vorige week tijdens de open dag van Fey enoord te horen zijn geweest. De uit het publiek geroepen leuzen bij de open dag zorg den voor de nodige opschud ding bij politici. PvdA-Tweede Kamerlid Van Heemst riep de ministers Remkes (Binnen landse Zaken) en Donner Justitie) op Feyenoord als sanctie een competitiewed strijd zonder publiek te laten spelen. Dit omdat de club niet was opgetreden tegen de mis dragingen van enkele fans. Pagina S2: Van Marwijk tegen AGOW gewoon op de bank washington/anp/rtr/afp Amerikaanse en Europese agen ten hebben in een gezamenlijke actie twintig mensen gearres teerd wegens seksueel misbruik van hun eigen kinderen en het uitwisselen van foto's daarvan via het internet. Volgens de Amerikaanse douanedienst be hoort een Nederlander tot de ar restanten in deze zaak. Een woordvoerder van de US Customs Service zegt dat de Ne derlander al in februari van dit jaar is gearresteerd. Hij is in de VS aangeklaagd. De zegsman weet niet of de VS om zijn uitle- Hilversum/ANP - De euro heeft een groter opdrijvend effect ge had op de prijzen dan ver wacht. In januari ging De Ne- derlandsche Bank (DNB) nog uit van een euro-effect van 0,5 tot 0,9 procent op het con sumptiepakket van een gemid deld huishouden. De inflatie door de nieuwe munteenheid blijkt nu bijna verdubbeld te zijn Dat heeft president Nout Wel link van De Nederlandsche Bank (DNB) gisteren gezegd in Nova. Het prijsopdrijvend ef fect van de euro valt de presi dent 'een beetje tegen in deze mate'. Uit onderzoek dat DNB in juli heeft gehouden, leidt de centrale bank af dat na januari nog veel prijsverhogingen zijn doorgevoerd. Verder merkte Wellink in Nova op dat de plannen van minister Heijnsbroek (Economische Za ken) om lastenverlichting door te voeren geen goed idee zijn. Volgens hem stimuleert een dergelijke maatregel de econo mie weinig. Uit eerdere ervaringen met las tenverlichting zou blijken dat het grootste deel van het geld op de spaarrekening van men sen beland en niet zou leiden tot meer consumptie. „Boven dien vergroot het de budgettai re risico's. We moeten het hoofd koel houden en de voe ten warm", aldus Wellink. vering hebben gevraagd. Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag zei gisteren niets te weten van de actie. De consulaire afdeling heeft ook geen melding ontvangen van de arrestatie van de Nederlander, aldus een woordvoerder. Ook het parket-generaal is niet be kend met de Nederlander. Men kan derhalve ook niet vertellen waar de man gearresteerd is en waar hij zich momenteel be vindt. De andere landen die bij opera tie Hamlet betrokken waren, waren de Verenigde Staten, De nemarken, Zwitserland, Duits land, Groot-Brittannië, België, Italië, Zweden en Frankrijk. Zo'n 45 kinderen zouden zijn weggehaald bij ouders die hun kroost seksueel misbruikten. 37 van deze kinderen wonen in de VS, aldus de Amerikaanse grens wacht. De kinderen zijn tussen de twee en veertien jaar oud. Het onderzoek naar het netwerk begon in Denemarken. De helft van de arrestanten is Ameri kaan, de andere tien komen uit België, Denemarken, Engeland. Duitsland, Nederland en Zwit serland. (advertentie) Nog twijfels over je studiekeuze voor september 2002? Kom dan naar de LaSt ITI 11 U t C'd 3 g van de Technische Universiteit Delft opdonderdag 22 augustus Bel voor een persoonlijke afspraak 015 278 54 04 of kijk op www.studeertechniek.nl aht Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. Naam MD V Straat tL Postcode Plaats Telefoon Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 18,25 kwartaalabonnement automatische betaling 52,00 betaling per acceptgiro 52,50 Handtekening: 'et n controle nabwwgng) Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau Bi automatische betaflng s mqn 712141 400114 Stuur deze bon in een envelop. V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 1