DUIN BOLLENSTREEK 7 )e Bob is als eerste op De Grent helemaal veilig Spinoza sloopt oude huizen Kermiswagens mogen naar de Keukenhof SPRINGTIJ Neem een proefabonnement BEL 071-5128030 WEKEN VOOR 22,00 R5 ulianabrug in Katwijk lijft voorlopig nog dicht oefi-klachten afgewezen Waterpret ANNO 1902 ANNO 1977 zaterdag 10 AUGUSTUS 2002 lORDWiJK - De Bob is de eerste bar- ancing op De Grent die een ge- liksvergunning heeft gekregen, en jandag volgen er nog meer. De ten- aan de uitgaansstraat van Noord- Ie zijn druk bezig met verbouwingen optimale veiligheid moeten bieden, discotheek De Bob betekende dat e nieuwe branddeuren en geen losse ikken en tafeltjes meer. Onder ande der Sjaak en zoon Marco Amoldus i er trots op dat De Bob de eerste is aan de nieuwe, strenge eisen van de indweer voldoet. „Maar met de hele reca van Noordwijk is het altijd wel orde geweest", zegt Sjaak. Nu is De b de eerste, de rest volgt snel. „Het is tuurlijk lastiger voor mensen die in i veertig jaar oud pand zitten." Al met al heeft de verbouwing maan den geduurd en anderhalve ton - in guldens, weliswaar - gekost. Maar dan heb je uiteindelijk ook wat: een ge bruiksvergunning. Tijdens de verbouwing mocht De Bob, net als de andere bars aan De Grent, gewoon open blijven, vertelt Marco Ar- noldus. „Eén a twee keer per week had den we wel contact met de brandweer, die even kwam checken hoe het ervoor stond", vertelt hij. „Dat is in uitstekend overleg gegaan, met Paul Frijters en Pe ter Eijsinga. Prima jongens." „De brandweer wil natuurlijk niet de horeca de voet dwars zetten", vult va der Sjaak aan. „Maar Noordwijk is een uitgaansplaats, en de eisen zijn sinds Volendam nu eenmaal strenger gewor den." In 1996 werd de bar/dancing nieuw ge bouwd, vanaf de grond. Toen volgens de zwaarste eisen. Nu bleken die niet meer afdoende. Marco laat een van de nieuwe nooduitgangen zien; als hij hem openduwt gaat erboven een lamp je branden. Niet alleen maar zodat mensen hem beter kunnen vinden, zegt hij. „Soms trekken ze hem 's avonds open om buiten te wateren. Dan leveren we geluidsoverlast, en aan dat lampje kun nen we zien welke deur er open is." Hij laat hem dichtvallen. Boem, klak, klik „Er gaat ook echt een déür dicht", lacht hij. .Alsof je een kluis op slot doet." Drie deuren in een muur van vijftig centimeter dik, daar moesten drie grote gaten voor worden gemaakt. Het groot ste onderdeel van de aanpassingen. Maar ja, het aantal mensen dat naar binnen mag is afhankelijk van het aan tal centimeters nooduitgang, vertelt Marco. „En van het vloeroppervlak: je mag vier mensen per vierkante meter hebben. Alleen, als je niet genoeg nooduitgangen hebt is dat minder. En als je losse krukken hebt staan, dan mag je maar twee mensen per vierkan te meter hebben. Het laagste aantal houden ze aan." Net als de buren - waarmee ze in over leg de nooduitgangen hebben aange legd - moesten de Amoldussen nog aan meer eisen voldoen. .Allerlei certi ficaten, onderhoudscontracten voor elektra, brandmelders en brandblus sers, alle bekleding (in De Bob hangt vloerbedekking aan de muur) moet brandvertragend zijn... Het is nogal wat." Zijn vriendin Debbie Bonnet, die ook bij De Bob werkt, heeft een cursus Bedrijfshulpverlening gevolgd. Twee dagen EHBO en brandblussen. „Best interessant", zegt ze. „Leuk en leer zaam, en nog nuttig ook." De brandweer van Noordwijk heeft er écht een heel compleet verhaal van ge maakt', zegt Marco. Sjaak: „Ik denk dat we in Noordwijk, als binnenkort alle horeca zover is, een heel stuk voor lig gen op de rest van Nederland." Nu mag De Bob officieel een paar hon derd man binnen hebben. Hoeveel precies, dat maakt de brandweer bin nenkort bekend voor alle bars tegelijk. Marco Amoldus grijnst: „Dat mag ook wel, want we moeten die verbouwing ook weer terugverdienen." jrwuK - De Koningin Juliana- ig in Katwijk blijft tot 30 sep- nber dicht voor scheepvaart- keer. Net als vorig jaar zomer de gemeente Katwijk be- uwd dat de brug, een belang- :e verkeersader door Katwijk, hij open is geweest, niet >er dicht kan. Katwijk kiest Dr deze hernieuwde nood- atregel omdat een vorig jaar aangekondigd onderzoek ar het exacte probleem met ie bmg nog steeds niet is af- ond. dek van de Koningin Juli- abmg zet bij warm weer uit. ang de bmg gesloten blijft le- t dat geen problemen op. tar als de bmg omhoog gaat, t het dek daarna niet meer ug tussen de landhoofden. In het verleden moest de brand weer er regelmatig aan te pas komen om de bmg, die slechts enkele keren per jaar open gaat, met water af te koelen. Vervol gens moest er nog een zware vrachtwagen met zand aan te pas komen om de bmg weer he lemaal dicht te krijgen. De toestand van de bmg, die een maximale doorvaarhoogte heeft van 4,5 meter, was vorig I j~~~ jaar dusdanig gammel dat Kat- I Ml wijk deze noodoplossingen niet meer wilde gebruiken. De bmg bleef vorig jaar zomer dicht. On derzoek moest uitwijzen wat precies het probleem was, maar dat is nog steeds niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat de peilers waar de bmg op mst bij warm weer wijken. wijk - De soefi's in Katwijk (eten tijdens Koninginnedag Drtaan genoegen nemen met minder mstgevende sfeer normaal in de duinen. De neente verleent opnieuw een junning voor het houden een kermis op het parkeer- ein bij de Zuidduinen. De fi s hadden daar bezwaar te- aangetekend, omdat ze af- ipen jaren herhaaldelijk rlast hadden van jeugdige kermisbezoekers die te veel ge dronken hadden. Na een klacht bij de politie, werd er gesurveil leerd bij de tempel, wat de over last terugdrong. Een jaar later was alles echter weer bij het ou de. Reden voor de beheerder om bezwaar aan te tekenen. B en W vinden het parkeerterrein, waar de kermis sinds 1989 plaatsvindt, de beste plek. Het verkeer en de omgeving onder vinden daar de minste overlast. rijnsburg - Een blok van twaalf woningen aan de Rijnsburgse Burgemeester Hermansstraat gaat binnenkort tegen de vlakte. De huurhuizen zijn sterk verou derd. De vloeren zijn van hout, de muren scheuren en er zijn vocht- klachten. Woningbouwvereni ging Spinoza wil de huizen ver vangen door nieuwbouwapparte- menten. Een groot deel van de huurders is inmiddels vertrokken, hun huizen zijn dichtgetimmerd. De bewoners van vijf huizen zijn nog op zoek. Ze krijgen van Spi noza nieuwe huisvesting, maar moeten wel zelf reageren op ad vertenties in de woonkrant. Ze krijgen vervolgens voorrang bij de toewijzing. Woningbouwvereniging Spino za verwacht dat het blok in fe bruari 2003 tegen de Makte kan. Hoe veel appartementen er voor in de plaats komen, is nog niet bekend, maar het zullen er meer zijn dan het huidige aantal van twaalf. Een deel ervan wordt verkocht, een deel verhuurd. De te slopen woningen zijn ge bouwd in 1948, als eengezins woningen. Om de naoorlogse woningnood te lenigen zijn ze toen direct gesplitst en verhuurd als appartementen. Daardoor beschikten de bewoners van de benedenverdieping bijvoorbeeld niet over een douche. De hou ten vloeren waren oorzaak van veel overlast. Eind jaren negentig verving Spi noza het broertje van het huidi ge woningblok al door nieuw bouw. Dat stuitte op grote be zwaren van omwonenden, die een relatief bescheiden rij hui zen zagen veranderen in een ap- partementenblok van drie ver diepingen. Voor de rechter werd het pleit echter beslecht in het voordeel van de nieuwbouw. Spinoza verwacht dat zulke tafe relen dit keer uitblijven. De om wonenden zijn dit keer geen huiseigenaren, maar huurders van Spinoza zelf. Ook is de lig ging anders, waardoor er geen sprake van is dat de nieuwbouw het zonlicht van de buren weg neemt. „Ik heb nog geen enkel geluid van de omwonenden gehoord", zegt V. Ramaekers van de wo ningbouwvereniging. „Maar ze kunnen er alleen maar op voor uit gaan." De precieze aanblik en hoogte van de nieuwbouw is nog niet bekend. Architecten werken nog aan het ontwerp. Ook kan Spi noza nog niet zeggen wanneer de appartementen er moeten staan. Wel zijn procedures no dig voor wijziging van het be stemmingsplan, daar is inmid dels mee begonnen. sassenheim - Ook zonder een hittegolf kun je je uitstekend vermaken in het water. De zwembaden, zoals hier in het Sassenheimse bad De Wasbeek, spinnen garen bij een beetje kwakkelend zomerweer. „Vooral als het 's morgens al slecht weer is, merkje dat het in de loop van de dag heel erg druk wordt. Men maakt dan blijkbaar de keuze tussen wel of niet naar de Efteling of een andere buitenattractie", zegt J. van der Linden, algemeen manager van het Sassenheimse zwembad. Gemiddeld heeft De Wasbeek vier- tot vijfhonderd bezoe kers op een dag, in de weekeinden bijna het dubbele. „Wat mij betreft mag het weer zo blijven", aldus Van der Linden. Foto: Henk Bouwman lisse - De exploitanten van de Lissese kermis, onderdeel van de jaarlijkse harddraverijfeesten, krijgen een vaste stek voor hun woonwagens op het oostelijk parkeerterrein bij de Keukenhof. Daarmee is het doorgaan van de kermis op 24, 25 en 26 septem ber veiliggesteld. Vorig jaar mochten de wagens bij wijze van noodoplossing op het terrein van FC Lisse staan, maar dat was volgens wethou der Moolenaar een 'ongelukkige oplossing'. Er waren problemen met de riolering en de voetbal club had het terrein eigenlijk nodig. Maar zonder parkeer plaats voor de exploitanten kan de kermis niet doorgaan. De oplossing bij de Keukenhof was in 2001 al even in beeld, maar ging niet door vanwege bezwaren van omwonenden. De bewoners hebben er inmiddels minder problemen mee. Waar om precies, wil Moolenaar, die bemiddeld heeft, niet kwijt „We hebben indringend met hen ge praat, en het is opgelost." De bewoners waren niet bereikbaar voor commentaar. Én man kan veel bewerkstelligen. In Noordwijkerhout hebben ze Hans (napp, in Noordwijk Hans van der luijs en in Rijnsburg loopt Cor van ijn rond. En die zijn tot veel in staat. r heeft niets met de politiek. Wat er tMiddelmors gebeurt, moeten de he- politici maar uitzoeken. Maar hij (ft wel grond. En als hij daarmee een pend handje kan toesteken, dan wil niet de beroerdste zijn. thij geld en grond genoeg had, wis- we. Maar zó veel, dat hij het zelfs is niet meer aan zijn buren kan slij- Tsjonge! nmer dat de voetballers van Rijns- rgse Boys het gebaar niet gewoon in uk hebben aangenomen - het is altijd ergens goed voor, zo'n lap van vijf- izend vierkante meter die de buur- tn kosteloos aanbiedt. Op het ge- «ntehuis hadden ze er wel raad mee veten. hadden er bijvoorbeeld een sport- lool op kwijt gekund, i gegeven paard kijk je niet in de bek, ar Rijnsburgse voetballers kijken een even grasveld rustig onder de zoden, t geschikt voor voetbal, zeggen ze L Maar Ajax haalt wel gewoon de ampions League op zo'n veld. Kwes- van instelling. stellen daarom voor dat Cor zich er met politiek gaat bemoeien. Met iman als hij sta je sterk als dorp. ef je je door niemand te laten vertel- dat je moet samenvoegen, omdat je swak bent om in je eentje verder te toen. Wég KRV-verband (in feite een adverband)wég Rijndorpen, annexatie door Leiden? Woningbouw de Kloosterschuur? Ha! Cor, geef die igens in Leiden een paar perceeltjes fên andere hoek van de streek, dan Rnen ze tenminste ongestoord bou- n. Hebben wij geen last meer van ze. tfor president! neraal t beste bewijs datje die plaatselijke litici nergens voor nodig hebt, wordt geleverd. As we speak. Tijdens de va- itie. Sjn (bijna) allemaal weg, en wat is er de hand? ets. es draait soepeitjes, alles loopt op rol- Kijk nu toch eens. Kijk nou gewoon, is dat een echte kerel of niet? Alle touwtjes van Noordwijkerhout heeft hij in handen, en kijk nou toch! Zo ontspannen als Hans Knapp erbij staat, klaar om die touwtjes even te laten vieren, maar als het nodig is om ze ook weer strak aan te halen. Wat een man. Wat een leider. Wat een generaal. Met Hans Knapp aan de touwtjes wappert het vaandel van Noordwijkerhout fier als nooit tevoren. Foto: Frans Roomer letjes, geen gezeur, gezanik en gezeik. Het allerbeste voorbeeld: Noordwijker hout. De gemeente waar nooit iets gebeurt. De gemeente die het zelfs niet voor elkaar krijgt om een pingpongtafel in De Zilk neer te zetten, hoe knullig wil je het heb ben? Ook daar is - bijna - iedereen op vakantie. Alleen Hans Knapp niet. De oud-militair heeft alle touwtjes in han den. En juist op dit moment wordt Noordwij kerhout geconfronteerd met een poten tiële ramp. Het plafond van zwembad De Schelft moet eraf, de haken zijn ver roest waardoor luchtverversers naar be neden kunnen komen zeilen. Op de knar van nietsvermoedende zwemmers. Lieve help, wat moeten we nu, iedereen is weg, allemaal op vakantie, moeten we ze terugroepen voor spoedberaad (zoals de Tweede Kamer altijd doet bij een cri sis)? Nergens voor nodig. We hebben Hans Knapp. De oud-militair. In plaats van eindeloos overleg en het vragen om meer informatie en het aan stellen van een onafhankelijk bureau voor een gedegen onderzoek naar een integraal plan met inachtneming van al le mogelijke alternatieven en onder bouwd door een gedegen financieel plaatje, neemt Hans een beslissing. Het plafond moet eruit?? Dan géat het plafond eruit!! Zo zie je maar. Plaatselijke politici, ner gens voor nodig. Zinloos Weet je wat ook heel erg is? Zinloos geweld. In Noordwijk bestaat daar gelukkig een stichting tegen. De Stichting Tegen Zin loos Geweld. Het logo is een lieveheers beestje. En dat logo staat op stoeptegels, die inmiddels overal in Nederland te vinden zijn. Ook in Noordwijk, ja. Op het Gat van Palace - waar De Pro gressieve Combinatie ze bij wijze van verkiezingsstunt heeft neergelegd. Maar niet op De Grent. Het is bijna elf maanden geleden dat scholier Stephan Hendriksen werd doodgestoken op De Grent. De stichting legde tussen de bloemenzee zo'n lieve heersbeestjestegel neer. En iemand van de gemeente heeft hem vervolgens keu rig in de straat gelegd. Hij ligt er niet meer. Op last van burgemeester Hans van der Sluijs is de tegel Tegen Zinloos Geweld weggehaald, juist waar het ergste geval van zinloos geweld in Noordwijk is ge beurd. Want dat kan niet zomaar, een tegel in de openbare weg leggen. Over een mo nument voor Stephan en Tegen Zinloos Geweld wordt nog gepraat, daar zijn we nog niet uit. Weg met die tegel, dus. (En die op het Gat van Palace mogen blijk baar wel blijven liggen.) Voorlopig is er op De Grent niets dat aan de tragische nacht van 23 september 2001 herinnert. Geen monument, geen lieveheersbeestje. Terwijl de nabestaan den en de klasgenoten van Stephan daar wel, nog steeds, behoefte aan hebben. Weet je wat ook heel erg is? Een burgemeester die dat niet ooglui kend toestaat. Zinloos geregel. Anton Diedrich en Peter van Egmond uit de Leidsch DagbladARCHIEVEN Zaterdag 9 Augustus LEIDEN - Een goed adresboek is voor een eenigs- zins uitgebreide gemeente onontbeerlijk. In Leiden hebben wij daarmede nogal eens gesukkeld. Het is daarom van belang dat de uitgave, die nu in de maak is, zoo volledig en juist mogelijk worde. Daar toe is noodig dat alle ingezetenen zonder onder scheid den uitgever bij dit moeilijk werk steunen. Nu bevatte ons blad deze week een advertentie van den uitgever, waarin hij personen, wier namen be ginnen met de letters A tot en met F beleefd uit- noodigt vóór Zaterdag 9 Aug. a.s. adresveranderin gen of verbeteringen mondeling of schriftelijk ten kantore Hoogl. Kerkgracht 4 te bezorgen. Zoo zal de uitgever vervolgens het geheele alphabet willen doorgaan. Laten èn uitgever èn publiek nu eens oprecht sa menwerken en hun best doen. opdat de nieuwe uit gave van het adresboek van Leiden en Omstreken worde een uitgave, die klinkt als een klok. LEIDEN - De acties van brandweer, poli tie en gemeentewer ken tegen de spreeu- wenplaag op de Witte Singel zijn succesvol gebleken. Een ge luidswagen van de brandweer draaide een bandje af met de angstkreet van een spreeuw in doods nood en tegelijkertijd werden op straat rot jes afgestoken. Opzet was de vogels uit el kaar te jagen, de pol der in, of eerder de trek naaT het zuiden te laten inzetten. Foto-. Archief Leidsch Dagblad Woensdag 10 augustus LEIDEN - De Leidse afdelingsclubs zullen met in gang van het seizoen 1978/1979 een gezamenlijke competitie met de Haagse voetbalafdeling gaan af werken. Eén en ander is tijdens een afdelingsverga dering met algemene stemmen besloten. Het sa menwerkingsverband is voorlopig voor de duur van vijf jaar aangegaan. Beide afdelingen hebben daar bij na vier jaar het recht tot opzeggen. De Leidse clubs, die het komend seizoen nog in de integrale Leids/Goudse competitie zullen uitkomen, worden ingedeeld in twee hoofdklassen en vier eerste klas sen. Dit alles hangt af van de positie, die de clubs na afloop van het seizoen 19/7/1978 innemen. Uit de Leidse regio, goed voor 16 clubs, worden acht clubs in de hoofdklassen ingedeeld. In elk van die hoofdklassen zullen vier Leidse clubs worden onder gebracht. Afdelingsvoorzitter Ad Dusée was naafloop van de vergadering een opgelucht man: "®l is voor ons af delingsbestuur een succesje, ledereen was hier voor. In Den Haag was daarentegen 25% van de clubs tegen. Ik ben daarom zo blij met deze rege ling, omdat de afdeling Den Haag, met 56 clubs, er mee akkoord is gegaan, dat van de 16 Leidse clubs er acht in de hoofdklassen zullen worden inge deeld". LEIDEN - Ongeveer 1700 eerstejaarsstudenten zul len volgende week over Leiden uitzwermen om mee te doen aan de door de Eerste Leidse Commissie In troductie dagen (El Cid) te organiseren kennisma- kingsweek. Het zijn zo'n 200 studenten meer dan de commissie verwacht had; vorig jaar waren er on geveer 1500 deelnemers. De commissie trekt daar uit de conclusie dat er kennelijk grote behoefte is aan een kennismakingstijd. Foto's lil deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing 2.50 (voor een evemptmr van 13 bij 18 in zwart wit) over te maken op gironummer 57055 tn.v. Dagbladuitgever^ Damlate b.v. Postbus 507,2003 PA Haarlem, onder vermelding van Leidsch Dagblad, ANNO d.d. (datum van plaatsing) of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad, Roosevdtstraat 82 te Lelden. U krijgt de foto binnen drie weken thuisgestuurd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 13