LEIDEN REGIO Bouw kwekerij aan Zijldijk mag Zoektocht naar diepere gedachte achter Alphens groen Het lijkt wel of de gemeente het kasteel gewoon over het hoofd ziet' (formatie over Jjnbestrijding ud Alkemade lekt speelgoed 1 rote katapult op ermis Langeraar Danny Lim richt Zetbal Club op in Wassenaar oet Cadillacs Leimuiderbrug aterspelen p Hazerswoude derdorp - De Stichting Actie- Gezondheidszorg houdt op nderdag 12 september een jrlichtingsavond over diverse irten pijn en de bestrijding uvan. De bijeenkomst heeft ats in de kapelzaal van de leppingskerk aan de Van >lgeestlaan 2 in Leiderdorp, voorlichtingsavond begint i acht uur en duurt circa ;euur. de wetering - Iedereen die i oud en bijzonder speel- •d in huis heeft liggen kan 1 e tentoonstellen in het His- isch Centrum in Oude Wete- g. De stichting Oud Alkema- houdt elk jaar speciale ten- nstellingen rond een thema, keer is dat oud speelgoed, stichting garandeert dat zij irzichtig omspringt met de illen. Halverwege september int de tentoonstelling. Voor er inlichtingen over deze toonstelling kan contact rden opgenomen met Ge- d van der Meer, telefoon: l -3314636. 't B geraar - De Hotshot, een apult die kermisklanten 1 rtig meter de lucht in schiet, mt het hoogtepunt van de igeraarse feestweek. Van iderdag 22 augustus (18.30 tot en met zondag 25 au- tus staat de kermis op het i itterrein aan de Sportweg, der is er in een feesttent elke ind muziek en organiseert de :hting Kermis Langeraar laf donderdagmiddag 15.00 activiteiten voor jong en ir 1. Op de afsluitende zondag, iaditionele familiedag, biedt kermis van 13.30 tot 21.00 korting aan alle bezoekers. wassenaar - Wassenaarder Danny Lim heeft het voor el kaar: vanaf begin september kan het door hem bedachte spel zet bal - schaken, dammen én voet bal verenigd in een bordspel - elke dinsdag worden gespeeld in het Deylercentrum in Wasse naar. De gemeente betaalt tot 1 december de huur van de ruim te zodat Lim nog geen contribu tie hoeft te vragen aan de nieu we leden van de Zetbal Club Wassenaar die hij inmiddels heeft opgericht. De club wordt op 3 september geopend. Vanaf dat moment kunnen zetballers er elke dins dag van 16.00 tot 18.00 uur te recht. In elk geval de eerste maanden gratis. Lim bedacht het bordspel nadat hij in 1988 vanuit Indonesië naar Nederland was vertrokken om daar met zijn vrouw een be staan op te bouwen. De Wasse naarder sprak de taal toen nog niet „en dan ga je automatisch meer denken." Zo kwam hij op het idee van zetbal en werkte hij het spel in een aantal jaren ver der uit. Zetbal bestaat uit een groenwit speelbord met daarop zichtbaar de contouren van een doel, een doelgebied, twee uitvakken en een speelveld. Een doelverdedi- ger, vier verdedigers, vier libe ro's en twee spitsen vormen het team. In het midden van het veld ligt de bal. Aan het begin van het spel tenminste. De twee bordspelers kunnen de bal om beurten door een zet van zo'n voetbalstuk één of meerdere vakken verplaatsen. Dat doen ze volgens de schaakregels. Zelfs het nemen van een ingooi aan de zijlijn is mogelijk, maar het belangrijkste is om de bal in het doel van de tegenstander te schuiven. Vanaf 3 september kan iedereen het eens proberen tijdens de clubmiddagen in Wassenaar. Landschapsbeheer stunt met bomen regio - Bewoners van het lande lijke gebied van Zuid-Holland kunnen met korting bomen en struiken kopen. Landschapsbe heer Zuid-Holland neemt in het kader van de tiende actie Boe ren Planten Bomen tot 11 okto ber bestellingen op. Het gaat om onder meer knot- bomen, leilinden, sierbomen en -struiken, waarvan Landschaps beheer Zuid-Holland de kwali teit garandeert. Het bestelde materiaal krijgen de belangstel lenden half maart thuisbezorgd. In het gratis boekje Boeren Planten Bomen staat informatie over de betreffende bomen en struiken. Het telefoonnummer van Landschapsbeheer Zuid- Holland is 0182-683670. door Jelle Settels alphen aan den rijn De mooi- ste parken, de meest bijzondere bomen en de milieuvriendelijkste plantsoenendienst zijn allemaal te vinden in Alphen aan den Rijn. Bovendien helpen een heleboel inwoners vrijwillig mee om het openbaar groen te onderhouden. Dus is de stad in het Groene Hart de groenste stad van Europa. Al thans, daarvan probeerde de ge meente de internationale jury van Entente Florale gisteren te overtuigen. De experts op het ge bied van openbaar groen mogen elk jaar de 'Groenste Stad van Eu ropa' aanwijzen. Aan het einde van hun reis door het werelddeel deden zij gisteren de Groenste Stad van Nederland aan. De groep van grijze groenspecialis- ten werd getrakteerd op een bus tour langs alle hoogtepunten van Alphen. Veel Alphenaren kijken raar op als de touringcar zich door de straatjes van de nieuwbouwwij ken wurmt. Een automobilist houdt de bus staande en denkt dat de chauffeur de weg naar het Archeon kwijt is. Nee hoor, de bestemming is een fraai plantsoen aan de Boliviastraat. Een grote vierkante vijver met twee kunstwerken en een plant soen met verschillende planten vormen het uitzicht van de om wonenden. Eén van hen vertelt trots dat zij zelf bepalen hoe hun plantsoen eruitziet en hel pen mee het te onderhouden. Met de gemeente hebben de be woners ontwerpen gemaakt en Jury sluit rondreis door Europa af in Nederland de bomen en struiken geplant. De juryleden laten zich gedwee van boom naar park slepen. On derwijl keuvelen ze wat met el kaar en maken aantekeningen. Er hangt geen sfeer van een ern stige stadsinspectie. Alphen is de laatste in de rij van beoor deelde steden die de jury tijdens haar tour aandoet. De vele in drukken hebben haar wat afge stompt. „We kijken vooral naar de kwali teit van het groen en de filosofie waarmee het is aangelegd", legt Luke Griffin, de Ierse voorzitter van de jury, uit. „De jury vindt het ook belangrijk dat de bur gers meedoen om hun stad zo groen mogelijk te maken. Tot slot kijken we naar de samen hang van de groenstroken met elkaar. Het moet met een diepe re gedachte zijn aangelegd. Het moet mooi in elkaar overlopen." De Nederlandse juryleden lopen er in Alphen voor spek en bonen bij. Zij mogen hun eigen land niet beoordelen. Het jurylid met de toepasselijke naam Paul Plandsoen slentert achter de groep aan. Hij ziet als lid van het productschap tuinbouw grote verschillen door heel Europa. „Iedereen doet op zijn eigen manier zijn best om zo groen mogelijk over te komen", zegt hij. „Je ziet wel eens dat het hele dorp meehelpt, maar soms ook dat het in andere steden de ver dienste is van enige tientallen vrijwilligers. Ik moet zeggen dat het in Nederland de afgelopen Rechter verwerpt bezwaren tegen firma Perkhuis Leiderdorp door Janneke Dijke leiderdorp - De firma Perkhuis mag doorgaan met de bouw van een boomkwekerij en bedrijfswo ning aan de Zijldijk in Leiderdorp. Dat heeft de rechtbank in Am sterdam bepaald. Alle bezwaren van een groep omwonenden en bewoners van de tegenover gele gen Leidse Merenwijk verklaarde de rechter ongegrond. De omwonenden hadden bij de rechtbank geëist dat de firma Perkhuis onmiddellijk alle bouwactiviteiten zou stilleggen. Zij zijn tegen de bouw van een woonhuis met bedrijfsruimte en opslagloods aan de Zijldijk 38, omdat ze niet geloven dat de fir ma werkelijk een boomkwekerij gaat beginnen. Volgens hen is het een dekmantel om op goed kope grond in het Groene Hart een prachtig huis te bouwen. Hun indruk wordt versterkt door het gemak waarmee de fir ma een eerder plan voor een agrarisch loonbedrijf inruilde voor een kwekerij met snijhees- ters, omdat dat in het bestem mingsplan paste. H. van der Perk is opgelucht. „Die mensen hebben de hele tijd in een glazen bol zitten kij ken. Het was te verwachten dat ze geen gelijk kregen. Maar we zijn er toch blij mee, want je weet nooit hoe het loopt." De voorbereidende werkzaamhe den, inclusief de sanering, zijn inmiddels afgerond. Na de bouwvakantie begint de bouw. „Eerst de fundering en de kel der, en volgend jaar het huis. Dit project kan nog twee, drie jaar duren." Wel benadrukt Van der Perk dat de eerste snijheesters binnen een maand worden ge plant. De buren en Merenwijkers zijn zwaar teleurgesteld, meldt R. Bormans uit de Merenwijk. „Dit is triest. Het kan allemaal maar in Nederland." Hij verwijt de rechter dat die alleen heeft be keken of het bouwplan formeel in het bestemmingsplan past. „Wij hebben er allerlei zaken bij betrokken die er tegenaan schurken. We hadden gehoopt dat de rechter zich daarin kon verplaatsen. Maar het was wish- fiill thinking." Als de rechter wel breder had gekeken dan puur naar de letter van de wet, dan hadden de om wonenden gelijk gekregen, zo is de stellige overtuiging van Bor mans. „Dit bestemmingsplan geeft agrariërs de ruimte om een bedrijf te voeren en is niet be doeld voor de vermogende on- Het terrein van Perkhuis aan de Zijldijk, waar de voorbereidingen worden getroffen voor de bouw. Foto: Hielco Kuipers dememer die leuk buiten wil wonen op een toplocatie." Vol gens de omwonenden is de snij- heesterkwekerij niet meer dan een dekmantel, wordt de loods binnen de kortste keren ge bruikt als opslagplaats voor gro te werktuigen en richten de be woners ook het kantoorgedeelte van het huis in als woning, zo dat ze een groter huis hebben. „De gemeente kan wel zeggen dat ze dan gaan handhaven, maar dat is kul. Gemeenten in Nederland handhaven niet." Wethouder Roest neemt daar van afstand. „Mocht Perkhuis zich niet aan de regels houden, dan treden wij wel degelijk op. Zeker bij deze firma, waarvan wij weten dat ze wel eens voor probleempjes hebben gezorgd in Warmond." Bormans weet nog niet of hij en de buren de juridische procedu re voortzetten. „Wij maken ons in elk geval sterk voor een her ziening van het bestemming- plan, om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt." b ir door Judy Nihof oegstgeest - Wie ervoor zorgt dat een landgoed zonder subsidie van de gemeente wordt gerestau reerd en onderhouden, verwacht van diezelfde gemeente wel enige medewerking. Bij het Oegstgeest- se kasteel Oud-Poelgeest is daar van echter geen sprake. De direc tie van het landgoed ondervindt meer tegen- dan medewerking van de gemeente, vinden de di recteuren Dool en Nijhuis van de stichting Oud-Poelgeest. En dat steekt. Als toppunt van ergernis be schouwen Dool en Nijhuis de sle pende rechtszaak die de gemeen te had aangespannen over de Oranjerie, die deel uitmaakt van het landgoed. De gemeente hoopte de sloop van het pand voor elkaar te krijgen. Dat was volgens de gemeente ook de af spraak. De stichting kende die af spraak niet en weigerde het pand neer te halen. Zij wilde de Oran jerie graag houden omdat dit het enige gebouw op het landgoed is dat goed toegankelijk kan worden gemaakt voor gehandicapte be zoekers. Onlangs bepaalde de rechter dat de Oranjerie mag blijven staan. Dool en Nijhuis zijn uiteraard blij met die uitspraak, maar betreu ren dat de gemeente overheids geld heeft gestoken in een 'zinlo ze rechtszaak'. „Een rechtszaak waardoor een gehandicapten voorziening twee jaar lang werd tegengehouden," ddus Nijhuis. Dool en Nijhuis vermoeden ook dat de gemeente niet beseft dat Oud-Poelgeest is lakse houding Oegstgeest beu de stichting de inkomsten - kas teel Oud-Poelgeest fungeert als congreshotel - volledig aanwendt om het landgoèd en de gebou wen op te knappen. „We knap pen het landgoed niet op om het met winst te verkopen. We zijn geen ondernemers. Wat we ver dienen met de congressen, ge bruiken we voor de instandhou ding van het landgoed." Bij de overdracht aan de stichting in 1989 verkeerde zowel het park als de gebouwen in erbarmelijke toe stand. Inmiddels staan de meeste gebouwen op het landgoed er weer mooi bij. Een nieuw plan ligt klaar voor het opknappen van het tien hectare tellende parkbos. De kosten: 500.000 euro. Dool en Nijhuis winden zich ook op over andere gebieden waarop de gemeente niet thuis geeft. Bij voorbeeld als het gaat om de on veilige en onoverzichtelijke uitrit op de Laan van Oud Poelgeest. „Suggesties ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn nooit in overweging genomen. De duizen den gasten die bij Oud-Poelgeest confereren en zo bijdragen tot het behoud en de restauratie van het landgoed, moeten maar zien hoe ze de drukke laan overste ken." De directeuren hebben de indruk dat het gemeentebestuur niet trots is op zijn enige openbaar toegankelijke monument. „Het kost de Oegstgeestenaar geen cent, maar hij kan er wel van ge nieten. De gemeente zou zich eens moeten afvragen: wat kun nen wij bijdragen? Niet in finan ciële zin, maar qua medewer king." „Het lijkt wel of de gemeente het kasteel over het hoofd ziet", zegt Nijhuis. Toen de Laan van Oud Poelgeest twee jaar geleden op de schop ging, kregen alle bewoners een aankondiging in de bus. Maar het kasteel werd vergeten, zodat de directie de congresgan gers niet tijdig kon waarschuwen voor de opbrekingen. Ook bij de aanleg van het woonwijkje aan de Poelgeesterweg werd de directie onaangenaam verrast, toen de parkeerplaatsen voor het con greshotel werden weggehaald. „Nu moeten de gasten op het landgoed parkeren, ten koste van het groen." Even overleggen met een wet houder is er niet bij. „De mensen van het stichtingsbestuur krijgen gewoon niemand te pakken", al dus Dool. Dat doet het ergste vre zen voor de aanvraag die is ge daan voor plaatsing van het uit Leiden afkomstige Vredesmonu- ment.Al sinds maart zijn we be zig om toestemming te krijgen." De gemeente Oegstgeest voelt er niets voor om uitgebreid op de kritiek van Dool en Nijhuis in te gaan. „De directie van Oud-Poel geest zou beter moeten weten", zegt voorlichter J. Anholts. „En wat betreft de Oranjerie: we had den wel degelijk legitieme rede nen voor die rechtszaak." De jury van de strijd om de titel 'Groenste stad van Europa' keek gisteren rond in Alphen. Foto: Eric Taal vijftien jaar goed gaat. Je ziet steeds meer bijzondere planten gebruikt worden voor het open baar groen. Hiermee wil ik niet zeggen dat Alpheneen kansheb ber is. Daarover mag ik nog he lemaal niets zeggen." De gemeente Alphen spaart kos ten noch moeite om de voor keur van de jury te krijgen. Een lunch tijdens een boottochtje op de Oude Rijn, verblijf in Avifau na en bezoekjes aan het arheo- logische themapark Archeon en andere parken, het kan vandaag niet op. Dat alles om de titel De Groenste stad van Europa te mogen voeren. Wethouder Groen in 't Wout vindt de dag geen verspilde energie. „Het is goed voor je imago dat je de titel mag voeren. We krijgen dan ook vrij vaak be zoek van gemeenten die willen weten wat de Alphense aanpak is. Bovendien doen er 3.000 Al phenaren mee aan de verschil lende projecten." Projecten zoals in de Bolivia straat leveren volgens de wet houder niet alleen een mooi plantsoen op, maar zorgen er ook voor dat de bewoners meer naar elkaar toegroeien. „Je praat met elkaar tijdens het klussen aan het gezamenlijk plantsoen. Er wordt niet meer gedacht: 'wie is toch die man in die rode au to'. Misschien is de betrokken heid wel het belangrijkste." 'Kale centrum het enige minpuntje' De gouden tip kreeg Alphen aan den Rijn pas aan het eind van de rit. Fleur het centrum nog een beetje op voordat de jury op 14 september terug keert voor de officiële prijs uitreiking, zo drukte jury voorzitter Luke Griffin burge meester Nico Schoof gister avond bij het afscheid in Ar cheon op het hart. De jury had tegen de ver wachting van de Alphenaren in ook oog voor het hart van de stad, dat al jaren een grote bouwput is. Het viel de keu zecommissie van Entente Florale op dat daar nauwe lijks groen te bekennen is. Met een paar bloembakken ziet het er op 14 september volgens Griffin en zijn gevolg een stuk aantrekkelijker uit. Op die dag maakt de jury het oordeel, dat zij dit weekeinde al vormt, in Alphen bekend. Eigenlijk komt de gouden tip dus te laat, beseft woordvoer ster Karin Bekker van de ge meente. „Maar wij wisten ook niet dat de jury per se het centrum wilde zien. Hadden we dit geweten, dan hadden we maatregelen kunnen tref fen. Bovendien komen er weer bomen in het stadshart, dat nu inderdaad kaal is." Op dat minpuntje na was de jury volgens Bekker vol lof over Alphen. „Wij zijn een van de beste Nederlandse steden die de afgelopen jaren meedongen naar de titel. Maar ja, die constatering zegt nog niets over onze kansen voor dit jaar." iuiden - Cadillacs uit heel Ierland staan in het week- de van 17 en 18 augustus in 5 rij op de Leimuiderdijk. In nuiderbrug hopen de bezit- dat zij met een file van vijf ii meter een plekje verdienen iet Guinness Book of Re ds. Vanaf zaterdag 10.45 uur streert een notaris in Rijsen- it het vertrek van de Ameri- l< nse oldtimers.. Organisator s van Veen van café Rooie s (0172-508108) verwacht 100 Cadillac-fans op de been jt erswoude-dorp - Alle Ha- woudenaren kunnen op iderdagavond 29 augustus ei nat pak halen. Vanaf 19.00 worden de jaarlijkse Water- len op de Burgemeester maarkade gehouden. Eerst et iedereen zich zolang mo lk staande houden op de 1de balk bij het boegspriet- en. Daarna is er een gondel- rt: een bonte stoet van ver- 11 de kanos en bootjes. Geïn- fr sseerden kunnen zich aan- den bij stoffenhuis Heieen )ij Van Meurs, telefoon: 2-588590 of 0172-589224 13 poelgeest-directeur Dool: „We zijn geen ondernemers. Wat we verdienen met de congressen, gebruiken we voor de instand- •ding van het landgoed." Archieffoto: Dick Hogewoning

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 11