LEIDE D66 wil legalisering studentenpanden REGIO :l Indianendorp verrijst in Leiden Weer patiënt naar België door beddentekort LUMC Bank laat Leidenaar op zijn geld wachten R1 ilitie pakt aatrover op )E STELLING Breukje! BKR® IkLii Groenoordhallen tegen kamp Eurodusnie SP wil provinciale enquête bouwfraude Leiden was te klein voor zijn droom donderdag 8 AUGUSTUS 2002 i - De politie heeft gister- jidag op de Langegracht een fiarige man zonder vaste fan- of verblijfplaats aange- hden. Die had op de Willem Zwijgerlaan de handtas van vrouw (77) uit Leiden uit jr fietstas gestolen. Een ge ve maakte de Leidse op de fetal attent en samen gingen Ichter de straatrover aan. Op jMaredijkse Polderpad haal- j ze de man in. Deze werd |rop agressief en gooide de fc van de Leidse en het mo- Itje van de getuige op de tod. De man ging er vandoor kr kon op de Langegracht Men opgepakt. (advertenties) Kamernood is een schande voor en studentenstad. f Geef uw mening J www.leidschdagblad.nl door Timoteus Waarsenburg leiden - Studentenpanden die aan de brandveiligheidseisen vol doen maar volgens het bestem mingsplan niet in aanmerking komen voor kamerverhuur, moe ten gelegaliseerd worden. Op die manier kan Leiden helpen om het kamertekort op te lossen. Dat is het voorstel van D66 aan het col lege van burgemeester en wet houders. Ook willen de democra ten dat de gemeente zich inzet om studenten zich als inwoner van Leiden te laten inschrijven. Deze week heeft D66 over het kamertekort een aantal schrifte lijke vragen aan het college van B en W gesteld. Volgens de partij is het aantal beschikbare kamers voor de studenten de laatste ja ren flink afgenomen, onder meer door de gedeeltelijke sloop van het barakkencomplex, de herbestemming van de zus- terflat aan de Rijnsburgerweg en het afnemen van het aantal par ticuliere huurpanden. Onder tussen is de vraag naar kamers voor studenten de laatste jaren juist gestegen als gevolg van een toename van het aantal studen ten dat naar Leiden komt voor een opleiding aan de universi teit en de Hogeschool Leiden. Op dit moment zijn er in Leiden vrij veel panden die aan alle vei ligheidseisen voldoen, maar in strijd met het bestemmingsplan door studenten worden be woond. Bij verkoop of verbouw van deze panden wijst de ge meente de eigenaar erop dat dat niet mag. „Wij richten ons niet zozeer op het stimuleren van kamerver- huur door particulieren, maar op het ledigen van de kamer- nood", aldus een woordvoerder van D66. „Er zijn te weinig ka mers. Als gemeente moet je zor gen dat dat probleem wordt op gelost En geen maatregelen ne men die het nog moeilijker ma ken om kamers te verhuren aan studenten." „Ons voorstel is om die panden te legaliseren." Ook wil de partij dat dit punt wordt opgenomen in de regio nale woonvisie. „Enige tijd gele den hebben Leiden en een aan tal omliggende gemeenten een woonvisie ontwikkeld. Studen tenkamers zijn voor de omlig gende gemeenten natuurlijk niet zo interessant. Maar in die visie is met geen woord gerept over kamerverhuur. En die regionale visie vormt wel het uitgangs punt van de ontwikkeling van een stedelijke woonvisie voor Leiden." Het inschrijven van studenten bij de burgerlijke stand als in woner van Leiden is volgens D66 van belang omdat dat geld oplevert voor de gemeente. „Het Rijk hanteert een aantal verdeel sleutels voor subsidies. Een daarvan is het inwonertal. Hoe meer inwoners, hoe meer geld. En als de gemeente in de toe komst ook geen onroerende- zaakbelasting meer mag heffen, is het van belang dat dit soort subsidies optimaal worden ge kregen." Enkele jaren gelden sti muleerde de gemeente nieuwe studenten om zich in te schrij ven door ze een gratis lidmaat schap van de 3 October-Ver- eeniging aan te bieden. Vorige week riep de Stichting Leidse Studentenhuisvesting de gemeente al op om meer ka merverhuur in particuliere pan den toe te staan. De stichting wordt aan het begin van het stu diejaar traditioneel overspoeld met aanvragen voor kamers. Het overgrote deel van de kamer zoekenden wordt nu op een wachtlijst geplaatst. Kinderen bouwen aan een houten wigwam in het Jeugddorp van de Leidse Welzijnsorganisatie. Foto: Henk Bouwman tens werkzaamheden moeten treinen een afwijkende route of dienst- |eling rijden. Als er geen treinen inen rijden, zet NS bussen in. Houdt ekening met een langere reisduur. den C-Alphen a/d Rijn 9 aug t/m 4 okt etermeer Stadslijn 10 op 11 aug Dningen-Roodeschool/Delfzijl 12 t/m 15 aug (NoordNed) er weten? (ijk op Teletekstpagina 754. (ijk op www.ns.nl. faal de folder aan een NS-loket. Bel 0900 - 9292 0,50 p.m.). te medewerkers staan u graag voord. door Roelf Reinders leiden/antwerpen - Opnieuw ligt een acute patiënt uit de Leidse regio in een buitenlands ziekenhuis. Het Leids Universi tair Medisch Centrum (LUMC) heeft vanwege het beddentekort een 86-jarige vrouw uit Voor schoten naar een ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar is ze vanochtend aan een gebroken been geopereerd. Nog geen twee maanden geleden heeft het Leidse Zorg en Zekerheid de zie kenhuizen in de regio nog ver zocht geen patiënten meer naar het buitenland te sturen. Acute patiënten moeten in Nederland worden geholpen. Volgens de verzekeraar zijn er nog geen goede afspraken over waar de patiënten bij terugkeer in Nederland naartoe moeten. Het verzoek aan de ziekenhui zen kwam in juni toen een Kat- wijkse bejaarde wegens het bed dentekort in Nederland vanuit het LUMC naar Antwerpen is gebracht. Na een heupoperatie kon hij niet terug omdat er geen bed voor hem in een Neder lands verpleeghuis was. Maar nu ligt er toch weer een acute patiënt in een Antwerps ziekenhuis. De 86-jarige Voor- schotense vrouw is dinsdag nacht in haar huis gevallen, al dus haar schoonzoon C. de Jongh uit Oegstgeest. „Met pijn en moeite kon de huisarts rege len dat het LUMC mijn schoon moeder zou opnemen. Maar ze vertelden er wel bij dat ze niet kon blijven omdat er geen plek was. Het ziekenhuis kon in heel Nederland geen bed krijgen waar ze kon worden geope reerd. Alleen in België was er plaats." Zorgverzekeraar Zorg en Zeker heid is niet blij met opnieuw een acute patiënt in een buiten lands ziekenhuis. „Wij zijn hier geen voorstander van", aldus een woordvoerster. „Wij vinden dat je pas een patiënt naar het buitenland kunt sturen als er hele duidelijke afspraken zijn. Het LUMC zegt de vrouw op ei gen kosten naar Antwerpen te hebben gebracht. „We proberen altijd iemand in een ziekenhuis in de buurt te plaatsen als we zelf geen ruimte hebben", aldus een woordvoerster. „Maar met deze mevrouw konden we geen kant op. Het is heel vervelend dat ze naar Antwerpen moest." door René van Zoen leiden - Meer dan honderd kin deren uit heel Leiden vieren de ze week vakantie in het Jeugd dorp van de Leidse Welzijnsor ganisatie (LWO). Het jeugddorp is bedoeld voor kinderen die niet met hun ouders op vakantie gaan. Ze knutselen, sporten en bouwen hutten. Dertig mede werkers en vrijwilligers staan de kinderen bij met raad en daad. Het populairst bij de kinderen is de huttenbouw met als thema 'Indianen'. Op een schaduwrijk veldje wordt druk getimmerd en (advertentie) gezaagd. Er staan ongeveer vijf entwintig houten bouwsels, veel in de vorm van een wigwam. Pascal Meijers (12) doet dit jaar voor de tweede keer mee. Hij heeft met drie vriendjes een wigwam gebouwd waarachter een aanbouw met verdieping staat. Achter in de hut is een trapje waarmee je een stukje omhoog kunt lopen. Omdat de vier al klaar zijn, zijn ze een aan een tweede hut begonnen. Cyrina Jansen (8) en haar broer Vincent (11) hebben een extra goede zomervakantie. „We zijn al op vakantie geweest naar Epe, maar we gingen kijken of het hier leuk was." En leuk vinden ze het, want ze zijn al drie dagen aan het bouwen aan hun hut met dakterras. Centraal op het veld zitten enige vrijwilligers te genieten van de zon. „Je hebt geen kind aan ze", zegt Ruud Post. De vrijwilligers delen spijkers uit, sjouwen zwa re stukken hout en zorgen dat alles ordelijk verloopt. Silvia Verbiest combineert het nuttige met het aangename. Ze krijgt voor haar inzet studiepunten voor haar opleiding. „Je moet oppassen waar je loopt, want veel kinderen zijn al in een spij ker getrapt." Als er gewonden vallen is er gelukkig ook een vrij williger voor EHBO. Projectleider van het jeugddorp is Mariska Scheuierman (25) van de LWO. Ze is erg tevreden met aantal deelnemers. „Er komen hier dagelijks tussen 110 en 130 kinderen langs. De meeste ko men uit de Slaaghwijk, de Mors en de Stevenshof." Om de kos ten voor de activiteiten laag te houden krijgt het LWO veel ma teriaal gesponsord. Een decor bouwer en een bouwmarkt bij voorbeeld leveren hout en spij kers. Aan het einde van elke dag kijkt Scheuierman met de vrij willigers wat de volgende dag beter moet. „Op die manier ha len we er voor de kinderen alles uit wat mogelijk is." Ruit kapot? Bel: 589 88 87 GL LS- EN SCHILDERWERKEN its blijft Leidenaar J. Verstelle paard. Op 12 april werd zijn ipas gestolen in de hal van centraal station. Dat 'gein- kostte hem 1000 euro. Ver lens deed hij aangifte bij de tie, stapte met het proces- baal naar de ABN-bank op Breestraat om zijn geld te men, maar nu blijkt zijn zoek te zijn. Naar zijn d kan hij nog steeds fluiten, et wordt zo langzamerhand eens tijd dat ik weet waar ik itoe ben." ee pinpasdieven sloegen op den Centraal toe. Verstelle I werd beroofd toen hij bij automaat een kaartje kocht, apinpasdief sloop naderbij keek ongemerkt toe terwijl tstelle zijn pincode intoetste, in het apparaat de pas terug- tikte hij Verstelle op zijn ouder en wees hem op een ükbiljet dat op de grond lag. afleidingsmanoeuvre: een iede dief pakte de pas van stelle uit de automaat en pte er razendsnel een ande- zeer gelijkende, voor terug, a de euro nog de gulden s, heefte dit de 'tientjestruc', stelle is helaas geen uitzon dering. Dergelijke berovingen komen in Leiden geregeld voor. Verstelle merkte vrijwel meteen dat hij bedrogen was. „Toen ik de pas in mijn portefeuille deed, zag ik dat hij niet van mij was." Hij zocht tevergeefs hulp in de stationshal en kwam uit eindelijk bij de ABN-bank op de Stationsweg terecht, maar was te laat om zijn pas te blokkeren. „De dieven hadden hun slag al geslagen. Bij de Rabobank had den ze honderd euro gepind en bij de ABN Amro nog eens 900." Meteen toog hij naar de Lange gracht om aangifte te doen bij de politie. Met die papieren op zak fietste hij nog dezelfde dag naar de ABN op de Breestraat waar ook een formulier werd ingevuld. Vervolgens bleef het doodstil, tot ongenoegen van Verstelle. Hij voelt zich nu de 'kleine' man die het gevecht aangaat met de 'grote' bank. „Desnoods betaalt de bank mij niet terug. Dan kan ik ze altijd nog via de Consumentenbond aanpakken. Maar nu hoor ik helemaal niets en weet dus niet waar ik aan toe ben. Woordvoerder Geert Pielage leiden - Groenoordhallen-direc- teur André de Jong wil geen tij delijke camping van Eurodusnie voor de deur. Hij is boos dat hij uit de krant moest vernemen dat de gemeente de anti-globa- listen wil huisvesten op het voormalige korfbalterrein van Pemix. Op dat terrein maken de Groenoordhallen aanspraak. Eurodusnie organiseert van 31 augustus tot 5 september een Europese conferentie voor het wereldwijde linkse netwerk Peoples Global Action. Om de naar verwachting 400 deelne mers te huisvesten is onder meer het oude terrein van korf balvereniging Pemix bij de Groenoordhallen aangewezen. De Jong begrijpt de keuze voor het grasveld naast de hallen niet. Hij heeft in diezelfde perio de een agrarische show in de hallen waarbij hij allerlei veilig heidsmaatregelen moet treffen tegen mkz. „Een internationaal gezelschap op de 'stoep' past daar niet bij." Ook vreest hij dat de kantine en kleedruimtes van Pemix na af loop gekraakt blijven. „Ik begrijp de gemeente niet. Zé heeft zelf een prachtige echte camping aan het Cronesteinpad. Waarom worden die lui daar niet onder gebracht?" De Jong begrijpt evenmin dat de gemeente hem niet heeft ingelicht over het plan om de oude velden van Pemix tijdelijk in te richten als kam peerterrein. „Zo ga je toch niet met elkaar om? Het toegangs pad naar Pemix is een smal pad dat over grond van de Groenoordhallen gaat. Dan moeten ze toch eerst toestem ming aan mij vragen?" Al jaren correspondeert De Jong met de gemeente over de toe komst van het grasveld dat aan de parkeerplaats van de hallen grenst. De korfbalvereniging had de grond slechts tijdelijk in bruikleen. Na het vertrek van de sportclub naar de Tuin van Noord zou de grond ingezet worden als extra parkeerterrein voor de Groenoordhallen. „En dan moet ik uit het Leidsch Dagblad vernemen dat daar een vierdaagse camping komt voor Eurodusnie. Dat is toch raar?" leiden - De SP wil dat provincia le staten van Zuid-Holland een eigen enquête naar bouwfraude beginnen. Op die manier zou de gang van zaken bij de afdeling Onderhoud en Beheer van de provincie grondiger kunnen worden uitgespit. De afdeling kwam in juni in opspraak nadat het accountantsbureau Athur Andersen aanwijzingen vond van fraude. Na deze affaire zijn inmiddels drie ambtenaren ge schorst. Justitie stelt een onder zoek naar de handel en wandel van de afdeling. De SP wil nog verder teruggaan dan het onderzoeksrapport van de accountant. De partij heeft aanwijzingen dat de gang van zaken rond aanbestedingen vanaf 1989 moeten worden doorgespit. Een enquête, verge lijkbaar met de enquête die de Tweede Kamer op het punt staat te beginnen, zou daarvoor een goed middel zijn, denkt de SP. Officieel kunnen Provinciale Staten iets dergelijks nog niet doen. Dat kan pas als het dualis me volgend jaar ook op provin ciaal niveau wordt ingevoerd. De Socialistische Partij hoopt echter dat Zuid-Holland voor uitlopend daarop alvast een proef kan beginnen. N MEMORIAM Rond de kaartjesautomaten in de hal van het centraal station zijn schermen geplaatst zodat het een stuk moeilijker wordt iemands pincode af te kijken. Foto: Henk Bouwman van ABN Amro wil niet ingaan fers van diefstal van hun pinpas op de vraag waar het dossier het geld terugkrijgen dat in de van Verstelle is, maar wil de eerste week na de diefstal is op- De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON O 71 - 53 56 424 zaak wel toelichten. „Mijnheer Verstelle moet nog even geduld hebben. Wij gaan zorgvuldig om met het geld van onze cli ënten, maar ook met schade claims. In het algemeen geldt dat er al vanaf de introductie van de pinautomaten wordt ge fraudeerd. Begrijp me goed, ik heb het in dit geval niet over mijnheer Verstelle. Die lijkt het slachtoffer te zijn geworden van criminelen. Maar wij kunnen natuurlijk niet iedereen op zijn of haar mooie blauwe ogen ge loven die aangifte doet omdat er buiten zijn medeweten geld van een rekening is gehaald. Dat vereist onderzoek en dat doen wij stap voor stap." „Wij doorlopen zo'n procedure samen met de klant en probe ren dat proces zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Dat commitment hebben we. Het is gebruikelijk dat slachtof- genomen, tenzij iemand aan toonbaar nalatig is geweest. Pas na verloop van tijd is dat helder. Mijnheer Verstelle moet dus nog even wachten op zijn geld." Condoleanceregister Ze is geen familie maar 'ge woon' een moeder van drie kin deren. Daarom is Jacqueline Nachtegaal uit Leiden bijzonder aangedaan door het nieuws rond de verdwijning en de vondst van Marion van Buuren en haar dochtertje Romy. Daar om ook heeft zij een condole anceregister geopend. Vijf jaar na hun mysterieuze verdwijning werden de stoffelij ke overschotten van Marion en Romy donderdag 1 augustus in de duinen tussen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee gevon den. Op het moment van hun verdwijning waren zij respectie velijk 18 jaar en 11 maanden oud. De politie heeft een tijd lang een verdachte op het oog gehad, maar die overleed in 1998. Pas eind vorige maand bleek dat hij zijn jongste broer in vertrouwen had genomen door hem de plaats te wijzen waar de lichamen in juni 1997 waren begraven. Een tip van de broer van de overleden ver dachte bracht de politie uitein delijk op het spoor. „Jarenlang heb ik gedacht 'kon ik maar iets doen aldus Nachtegaal. „Maar helaas stond iedereen machteloos. Toen be kend werd dat Marion en Romy waren gevonden, heb ik een condoleanceregister geopend om haar ouders te steunen die jarenlang in onzekerheid heb ben verkeerd. Ik wil het register aan haar vader en moeder aan bieden zodat ze weten dat er aan hen wordt gedacht" Het register is te vinden op in ternet: www.condoleance.nl Eric-Jan Berendsen Cor Sip is vorige week maandag in België aan de gevol gen van een slo pende ziekte over leden. De oud-Lei- denaar, die de laat ste maanden van zijn leven in Wuust- wezel woonde en werkte, was al ge ruime tijd ziek. Hij is 57 jaar geworden. Sip was vooral be kend in de Leidse horeca- en voetbal wereld. Hij was ei genaar van onder meer Club Angelique aan de Langebrug en later van disco 't Snickeltje in de Wolsteeg en van verschillende privéhuizen als Herenstraat 7, Rijnstraat, Rijndijk 59 in Hazers- woude en Club Mercedes in Hil- legom, de eerste parenclub van Nederland. Daarbij was Sip ook sponsor van diverse voetbal clubs, zoals LFC, LDWS en Uni- tas Leiden, waar hij tevens voor zitter van was. Achttien jaar geleden verliet hij d£ Sleutelstad, waar volgens Cor Sip 1945-2002 hem met seks niet veel meer te verdienen was. Sip droomde van iets groters en realiseerde die droom in het Brabantse Rucphen. Daar huurde hij een landhuis op 50.000 vierkante meter grond, dat hij uitbouwde tot een giga-seksclub. Compleet met buitenzwembad, bubbel bad binnen, een living, een res taurant, een bar, een disco bo- vïjn én een disco onder de grond. Met Landgoed 84, zoals de club heette, verwierf hij landelijke bekend heid. Driqjaaanden gele den wed Sip zijn club in Rucphen van de hand. Eigenlijk had hij dat al eerder willen doen, verklaar de hij eind 2000 in een interview met de ze krant. „Vijf jaar ge leden, om lekker in de zon te gaan liggen in Spanje of in Thai land waar ik een huisje heb. Maar ik had geen opvolger en ik hield te veel van mijn werk om de zaak in de steek te laten." Ge dwongen door zijn ziekte moest hij dat drie maanden geleden wel doen. Sip verhuisde naar YVuustwezel waar hij samen met zijn vriendin Barbara van Schre- vendijk de parenclub Part2 ex ploiteerde. In diezelfde plaats overleed hij vorige week maan dag. „Hij is in vrede gegaan al dus Van Schrevendijk. Cor Sip is in Breda gecremeerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 11