Bush wijst toenadering Saddam af IETS |TË Wolkbreuken zorgen op tal van plaatsen voor veel overlast Europese activisten strijken neer in Leiden Leidsch Dagblad verkopen? Piloten in de war door vijfde baan op Schiphol iden zat niet aanslag VS' ^lindustrie Jd overvallen' ^onderzoek 'nsyndroom Van As: Positie Herben niet ter discussie Irak: Experts welkom Betogers uiteengedreven Woordblindheid te lijf met computer Rijk subsidieert baanbrekend experiment Acht hindoe-pelgrims gedood Leidsch Dagblad NR. 42993 LOSSE NUMMERS 1,05 ZATERDAG 1,50 dinsdag 6 AUGUSTUS 2002 ral k en Peres oneens rol Arafat se woede rrijspraak ;se kapper ibranden tten ook emoederen Poelgeest t Oranjerie te slopen irschijnlijk alverbod op enweg' N207 elsenl ikirchen niet zo gek te beleven ik - Osama bin Laden is brein achter de aansla- 11 september. Dat zegt taanse president Pervez ad./af in de gisteren ver- l editie van het Ameri- S kreekblad The New Yor- ot°geloof niet dat Osama jit de bergen heeft kun- ENTinaldus Musharraf, atctfen was hij de sponsor, tator. Maar degenen die 1 51j»en uitgevoerd waren demer." MushaiTaf zei volgens hem wel het hter de aanslagen was. was vóór 11 septem- ti tfW hrijpomaamste bondge- :n 0 het Afghaanse Tali- fme. Daarna koos Mus- pojartij voor de Amerika- - pc id'eSan Blokker, mede-eige- Blokker Holding, geeft irverslag van het con- 'complete asiel- en ille- jurdustrie' de schuld van ie aantal roofovervallen, izegt dat het aantal roof den op de winkels van leem verontrustend i Het overgrote deel van ldtervallen worden volgens itman gepleegd door al- n. linnenland dam - De komende ja- ..gen 6000 zwangere h een bloedonderzoek bden dat uitwijst of zij erjk in verwachting zijn lkind met het Downs- t Jn. Uit het bloed van de t wordt DNA van de foe- lerzocht. Gehoopt wordt tdoor het aantal vrucht- lincties en vlokkentesten testen op het syndroom) fkelijk kan dalen. Leidsch OPGERICHT 1 MAART 1860 Dagblad SPRINTERS alphen aan den rijn - De posi- tie van Mat Herben als fractie leider van de lijst Pim Fortuyn staat niet ter discussie. Dat zegt het Alphense LPF-Kamerlid Ge rard van As. „Volgens mij is het volkomen uit de lucht gegrepen, want ik heb er niks van ge hoord", laat Van As weten vanaf zijn vakantieadres in Spanje. De Alphenaar wordt genoemd als één van de mogelijke opvolgers van Herben. Nadat Herben al de nodige kritiek te verduren kreeg over de magere inbreng van de LPF in het regeerakkoord, deed zijn stuntelige optreden rond de affaire-Bijlhout en bij de behan deling van de regeringsverkla ring voor een deel van de fractie de deur dicht. Van As: „Na af loop van het debat heeft een aantal mensen, onder wie mi nister Heinsbroek, nog wat na staan praten. Daarbij was er wat kritiek op Herben, met name op zijn presentatie. Blijkbaar stond daar ook een journalist bij. Dat verhaal is vervolgens een eigen leven gaan leiden." Dat nu ook verschillende regio- coördinatoren van de LPF het vertrouwen in Herben hebben opgezegd, maakt op Van As geen indruk. „Die mensen zijn aangesteld om de regio's op te zetten, meer niet." Op de vraag of de Alphense ex-wethouder als het erop aan komt bereid is om het stokje van Herben over te nemen, wil Van As op dit mo ment niet ingaan. „Dat is nu echt niet aan de orde. Het heeft geen zin om daar nu allemaal dingen over te roepen." Pagina Binnenland: Herben niet houdbaar voor LPF, maar wie wel? leiden - Hevige regenbuien hebben vanmorgen op verschillende plaatsen in Nederland tot ernstige overlast ge leid. In Rotterdam kreeg de brandweer de afgelopen nacht 150 meldingen van waterschade, terwijl in Hilversum na een wolkbreuk bijna alle straten blank stonden. In Leiden moest de brand weer één keer uitrukken om een kelder van een woning aan de Haagweg leeg te pompen. De hoeveelheid regen die de afgelopen nacht hier en daar naar beneden viel, was volgens meteorologen hoogst uit zonderlijk. Op verschillende plaatsen viel in korte tijd meer dan vijftig milli meter water, terwijl de regenmeter nor maal bij stortbuien blijft steken tussen de twintig en dertig millimeter. In Roo sendaal viel gisteravond in anderhalf uur tijd zelfs 97 millimeter neerslag, meer dan normaal in een hele maand naar beneden komt. Weggebruikers werden vanochtend ge waarschuwd voor gevaarlijke situaties op de weg. Een verkeerschaos bleef uit Alleen op de A20 rond Rotterdam heeft het verkeer enige tijd last gehad van de regen die niet tijdig kon worden afge voerd. Hierdoor ontstonden enkele kleine files. Elders in het land verliep de ochtendspits zonder problemen, mede dankzij de vakantie. Het hoog heemraadschap van Delfland heeft vanmorgen noodmaatregelen geno men om de wateroverlast zo goed mo gelijk het hoofd te kunnen bieden. Alle gemalen zijn in werking gesteld en om sommige plaatsen zijn noodpompen geplaatst. washington/ap - Het Witte Huis heeft een Iraaks aanbod afgewe zen om leden van het Ameri kaanse Congres met eigen ogen vermeende bergplaatsen van bio logische, chemische en nucleaire wapens in Irak te laten bekijken. Het aanbod, afkomstig van de voorzitter van het Iraakse parle ment, voldoet niet aan de eis van president George Bush voor grondige wapeninspecties in Irak, zei Sean McCormack, een woordvoerder van de Ameri kaanse Nationale Veiligheids raad. De Amerikaanse regering ver moedt een vertragingstactiek van de Iraakse leider Saddam Hussein, die sinds 1998 geen wapeninspecteurs meer toelaat in zijn land. De uitnodiging van parlementsvoorzitter Sadoun Hammadi volgt op een verzoek aan hoofd-wapeninspecteur Hans Blix van de Verenigde Na ties om voor technisch overleg naar Bagdad te komen. Ook dat idee is door Washington als on toereikend van de hand gewe zen. De Iraakse uitnodigingen ko men te midden van toenemen de speculaties over een Ameri kaanse militaire actie om Sad dam uit het zadel te stoten. On der verwijzing naar uitspraken van leden van het Amerikaanse Congres dat zij geraadpleegd willen worden voordat president Bush daartoe overgaat, nodigde parlementsvoorzitter Hammadi de voorzitters en leden van de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden uit voor een bezoek aan Irak van drie weken. Zij mogen zelf kiezen wie zij als experts meenemen. „De leden van een dergelijke de legatie zullen ongetwijfeld wor den voorzien van alle informatie die uw regering hun wil ver schaffen om de misvatting te onderbouwen dat Irak chemi sche en biologische wapens heeft geproduceerd en bezig is kernwapens te construeren", al dus Hammadi. De parlements voorzitter vraagt de Amerikaan se volksvertegenwoordigers „de ware feiten" onder ogen te zien en hun conclusies te trekken. De wapeninspecteurs zijn in 1998 uit Irak vertrokken in ver band met de Amerikaans-Britse bombardementen, maar wer den het land vervolgens niet meer ingelaten. Bush zei zater dag dat hij alle mogelijke mid delen zal inzetten om een eind te maken aan het Iraakse regi me. In Bagdad zijn gisteren zo'n tienduizend Irakezen de straat opgegaan om te protesteren te gen eventuele Amerikaanse mi litaire acties tegen hun land. De betogers verbrandden Ameri kaanse vlaggen en afbeeldingen van president Bush. Pagina Buitenland: Brits onbehagen over mogelijke oorlog met Irak jakarta/ap - De politie heeft vanmorgen met wa terkanonnen moeten ingrijpen toen betogers pro beerden toegang te krijgen tot het parlementsge bouw in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Voor de derde achtereenvolgende dag posteerden zij zich voor het gebouw waar het hoogste wetgevende or gaan, de Raadgevende Volksvergadering, momen teel zijn jaarlijkse vergadering houdt. Zo'n driedui zend mensen, voornamelijk studenten, willen dat het 700 leden tellende orgaan grondwetswijzigin gen doorvoert die leiden tot rechtstreekse presi dentsverkiezingen en tot het opheffen van de 38 ze tels die bestemd zijn voor afgevaardigden van het leger. „We moeten dingen veranderen, of anders sterven", riepen de betogers. Toen zij aan de hek ken voor het parlementsgebouw begonnen te ruk ken en agenten met flessen bekogelden, greep de politie in. Foto: Epa/Oka Budhi Amsterdam - Piloten hebben een paar keer geprobeerd te lan den op de in aanbouw zijnde vijfde baan op Schiphol Deze landingsbaan loopt evenwijdig aan de Zwanenburgbaan, maar is nog niet klaar. Tijdens de na dering twijfelden de piloten wel ke baan ze zagen. De verkeers leiding greep snel in en leidde ze uiteindelijk naar de goede baan. Volgens woordvoerster M. Wen- ting van Luchtverkeersleiding Nederland is er geen sprake ge weest van narrow escapes. Het gaat om drie incidenten. Die hebben zich eind mei en begin juni voorgedaan, aldus Wenting. De piloten naderden de Zwanenburgbaan bij mooi weer. Dan mogen ze in principe zelf naar de baan vliegen. Wen ting: „Bij het indraaien voor de Zwanenburgbaan zagen ze op eens die vijfde baan liggen en ontstond er twijfel: welke van de twee banen moet ik nu hebben? Er was onmiddellijk contact tus sen vlieger en luchtverkeerslei ding en de zaak is snel rechtge zet. Dit kon gebeuren omdat de piloten, zoals wij dat noemen, 'op zicht' vlogen. Bij helder weer zetten ze het toestel zonder ver dere instructies zelf aan de grond. Die manier van naderen is nu voor de Zwanenburgbaan niet meer toegestaan. De ver keersleiding begeleidt de piloten momenteel volledig. Op de vijf de baan zijn inmiddels twee grote witte kruisen aangebracht en aan het begin van de baan staat een groot verlicht kruis." De vraag is of alle luchtvaart maatschappijen op de hoogte zijn gebracht van de aanleg van de vijfde baan. Kennelijk waren sommige piloten toch niet op de hoogte. Wenting: „Er is een internatio nale luchthaventerreinkaart be schikbaar waarop de aanleg van de vijfde baan is vermeld. Iedere maatschappij wordt geacht die te kennen." door Bart Vuijk almere - Kan een computer met spraakherkenningssoftware kin deren die lijden aan woord blindheid helpen bij hun schoolwerk? Een baanbrekend experiment dat binnenkort van start gaat op twee scholenge meenschappen in Almere moet hier antwoord op geven. Tachtig woordblinde scholieren zullen aan het experiment deelnemen. De helft krijgt de beschiking over de speciale Software, de woordblinde kinderen in de controlegroepen niet. Na enkele maanden worden de leerresul taten van beide groepen met el kaar vergeleken. Initiatiefnemer is de aanko mend psychologe Annemiek Huisbrink uit Almere. Zij hoopt op het onderwerp af te stude ren. Het Rijk subsidieert de aan schaf van de prijzige software. Volgens Huisbrink is spraakher kenning op de computer ideaal voor kinderen die lijden aan woordblindheid (dyslexie). Deze handicap treft ongeveer 6 tot 10 procent van de mensen. Men sen met dyslexie hebben grote moeite met het schrijven en juist interpreteren van teksten. Ze draaien letters om, schrijven woorden verkeerd of lezen ze fout. Huisbrink kan zelf over woord blindheid meepraten, want zij is dyslectisch en haar kinderen - die in de middelbare schoolleef tijd verkeren - hebben er ook last van. „Enkele maanden gele den ontdekte ik dat spraakher kenningsprogramma's goed in staat zijn om teksten te maken en ze door de computer terug te laten lezen. Ook mijn kinderen maken er af en toe gebruik van. Het werkt dus." srinagar/rtr-afp-dpa - Bij een overval door moslim-extremis ten zijn vandaag in Kashmir acht hindoe-pelgrims om het le ven gekomen. Dat meldde de Indiase politie. Zeker 27 ande ren raakten gewond. India zegt dat Pakistan achter de aanval zit. De hindoes waren onderweg naar een jaarlijkse bedevaart. Ze lagen in tenten te slapen nabij Pahalgam toen zij werden over vallen met granaten en automa tische wapens. Een overlevende van het incident zei dat het schieten ruim een uur duurde. Zeker een aanvaller kwam om het leven. Kashmir is het mid delpunt van een ruzie tussen de buurlanden India en Pakistan. Beide kernmachten claimen het gebied. De Indiase premier Vaj payee roept naar verwachting vandaag nog topfunctionarissen bijeen om de situatie in Kashmir weer te bespreken. door Jos van Duinen leiden - Leiden maakt zich op voor een Europese conferentie van het wereldwij de linkse netwerk Peoples Global Action. Gastheer Eurodusnie verwacht van 31 augustus tot en met 5 september vier honderd activisten uit verschillende Eu ropese landen. Het is de tweede keer dat er in Europa zo'n conferentie is. De eer ste was vorig jaar in Milaan. De bezoe kers breken in Leiden het hoofd 'over een duurzaam, vreedzaam en sociaal alterna tief voor het kapitalisme'. En dat gaat, als het aan PGA ligt, niet onopgemerkt aan de Leidenaars voorbij. „Het betrekken van de inwoners van Lei den is één van de hoofdpunten", zegt A Gunn, lid van Peoples Global Action. „We zijn toegankelijk en serieus. Voor veel Europeanen is de conferentie een mogelijkheid om Leiden te leren kennen. En Leidenaren krijgen de kans om Euro dusnie en haar activiteiten te leren ken nen. We zullen hen uitnodigen om mee te doen." De twee organisatoren, Eurodusnie en het Spaanse Movimento de Resistencia Global, organiseren daartoe op verschil lende plaatsen in de stad activiteiten. Be halve conferenties en workshops omvat het programma film, theater en concer ten, en wordt er een internetcafé geïn stalleerd. Ook wil de PGA haar eigen stra tegieën en tactieken bespreken. Gunn: „Zo zullen we bijvoorbeeld het bezoeken van de verschillende Eurotoppen, wat wij 'tophoppen' noemen, evalueren." Door uitwisseling van verschillende praktische vaardigheden hoopt de PGA haar net werkstructuur te verbeteren. Overigens kunnen Leidenaars niet bij alle activitei ten aanschuiven. Een flink deel van de bijeenkomsten is besloten. De activiteiten hebben plaats in de eigen - gekraakte - vrijplaatsen aan de Boer- haavelaan en de Koppenhinksteeg. Daar naast strijken de activisten neer in het Volkshuis, het LVC en het kunstenaars centrum Haagweg en zeifis in de Groenoordhallen. Nabij deze hallen kun nen de bezoekers de nachten doorbren gen op een speciale camping, als het aan de organisatie ligt. Ze denkt daarbij aan het terrein van korfbalvereniging Pemix. Die plek is nog niet definitief. Een woordvoerder van de gemeente: „Er moet nog een gebruikersovereenkomst worden gemaakt. Maar we zijn van goede wil. We zijn al een aanzienlijke tijd met deze groep in overleg." De Vrijplaats Koppenhinksteeg zal drie keer per dag gebruikt worden als eetloca- tie. Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 18,25 kwartaalabonnement automatische betaling 52,00 betaling per acceptgiro 52,50 (ivjn. controle nabezorgrg) Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau Bq automatecJie betatng is Handtekening: 712141 pifc-ywruniM. 400114 Stuur deze bon in een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl E WERELD OM JE HEE In het Noord-Hollandse Opmeer is gisteren voor de 93ste keer de Landbouwtentoonstelling gehouden. In 2001 kon de tentoonstelling door de mkz-crisis niet doorgaan, dit jaar kwam het terrein door een wolkbreuk onder water te staan. Op de tentoonstelling werden koeien, schapen en geiten gekeurd. Foto: ANP/Koen Suyk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 1