ECONOMIE Corus pra met partne in Brazilië Voormalige publiekslieveling Ahold krijgt klappen Democraten ontdekken achilleshiel Bush Vakbonden bereid tot loonoverleg bij Lauras Inflatie loopt weer iets op Verbod van EU op pesticiden Fokker in beroep tegen betaling Rechtzaak over geld-terugacties De Telegraaf ook in beurzen Salaris van vrouwen blijft nog achter Staalconcern bevestigt overleg. Faillissement dreigt voor: machinebouwer Babcoc BEURS IN ZICHT 'Doe wel en zie niet om Hoogste punt HSL in Hollandsch Diep voorburg - De inflatie is na vijf maanden met dalingen weer iets opgelopen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statis tiek (CBS) bedroeg in juni de gemiddelde prijsstijging 3,4 procent, 0,1 procent hoger dan de voorgaande maand. De stij ging van de consumentenprij zen is in sterke mate veroor zaakt door hogere sigaretten- prijzen. Ook duurdere auto brandstoffen speelden een rol, aldus het CBS vandaag. Volgens Europese maatstaven kwam de inflatie in juni zelfs uit op 4 procent. Dit is 0,2 procent ho ger dan in mei. brussel - Europese Commissie zet het mes in de lijst met de toegestane werkzame stoffen in gewasbeschermers. De com missie heeft bekendgemaakt 320 stoffen te schrappen. 'Brus sel' is strenger geworden om de voedselveiligheid te verhogen. De nieuwe aanpak bestaat eruit dat fabrikanten zelf moeten be wijzen dat hun middeltjes veilig zijn. Aangezien die verdediging bij 320 producten achterwege bleef, zijn ze afgevoerd van de lijst. Een woordvoerster ver wacht dat volgend jaar zomer nog eens 150 stoffen worden verboden. schiphol - De failliete vliegtuig fabrikant Fokker tekent hoger beroep aan tegen een besluit van de rechtbank in Amster dam om 14,6 miljoen euro aan luchtvaartmaatschappij Alitalia te betalen. Dat heeft de curator van Fokker gisteren. Alitalia had een claim van 150 miljoen euro ingediend, omdat Fokker door zijn faillissement in gebreke is gebleven bij de levering van be stelde vliegtuigen. De recht bank besloot in april dat Alitalia 10 procent van zijn oorspron kelijke claim tegemoet kan zien. Amsterdam - De Consumen tenbond wil via een rechterlijke uitspraak duidelijkheid over de mislukte geld-terugacties van onder meer Keukengilde. Sa men met vier gedupeerde con sumenten sleept de bond de keukenverkoper voor de rech ter. Keukengilde en Consumen tenbond liggen al maanden overhoop over de vraag wie de gedupeerden schadeloos moet stellen. Keukengilde verschuilt zich achter de garantiesteller, maar wij vinden dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn", aldus woordvoerder Oolders van de Consumentenbond. Amsterdam - Uitgeverij De Te legraaf gaat beurzen en ten toonstellingen organiseren. Het bedrijf, dat naast de krant on der meer tijdschriften uitgeeft, heeft daarvoor een gezamenlij ke onderneming opgericht met het Britse CEE Exhibitions dat in 2004 een nieuw conferentie centrum opent in Amsterdam. „Onze Britse partner verzorgt de totale logistieke kant van de beurzen en wij zullen voor de inhoud zorgen", zegt A. Vogel, verantwoordelijk voor het pro ject bij De Telegraaf. vrijdag 5 JULI 2002 door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - Nog vier maan den en dan worden in de VS Congresverkiezingen gehouden. Democraten en Republikeinen zitten zo dicht op elkaar dat ge ringe verschuivingen grote ge volgen kunnen hebben. De De mocraten tobben over de popu lariteit van George Bush, maar denken nu zijn zwakke plek te hebben gevonden: bedrijfs- schandalen. De Amerikaanse president Ge orge Bush en vice-president Dick Cheney zijn bijna constant op campagne om de verkie- zingskas te spekken en Republi keinse kandidaten te steunen. Gala's, toespraken, bezoeken aan het land, zelfs de foto van Bush in Air Force One op 11 september is tot ergernis van de Democraten aan de man ge bracht om fondsen te werven voor de 'Grand Old Party1. De allure van de macht, de hoge waardering voor Bush en heel veel geld moeten de Republi keinse Partij helpen op 5 no vember de meerderheid in de Senaat te herwinnen en die in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Democraten op hun beurt azen er op de Republikeinen te verslaan. Maar hoe? Normaal verliest de partij van de zittende president halverwege diens ter mijn, maar de fenomenale po pulariteit van Bush taant niet erg rap. De kritiek op de weinig succesvolle jacht op Osama bin Laden en al-Qaeda is (nog) voorzichtig. De nasleep van het Enron- schandaal - het energiebedrijf uit Texas dat uiteenspatte door financieel gesjoemel - heeft de Democraten echter op het idee gebracht de aanhoudende on rust over bedrijfsschandalen po litiek uit te buiten. De Republi keinen hebben een klimaat ge creëerd waarin bedrijven regels breken en belasting ontduiken, is de boodschap wordt verkon digd. De Republikeinen weten dat ze kwetsbaar zijn, omdat ze door de kiezer meer worden geasso cieerd met 'het grote geld' en gezien worden als de partij van het Amerikaanse bedrijfsleven. Volgens een opiniepeiling van de tv-zender ABC en de krant The Washington Post hebben Amerikanen meer vertrouwen in de Democraten als het gaat om toezicht op fatsoenlijke reporta ge van de bedrijfscijfers. De traag groeiende economie en de enorme teruggang in rijkdom door de waardedaling op Wall Street - waardoor veel mensen hun pensioenvoorziening zagen slinken - beginnen ook hun tol te eisen. Het vertrouwen in het economische beleid van Bush neemt af. Er is weinig geloof meer in een krachtig econo misch herstel nu het vertrouwen in Wall Street zo is ondermijnd. En een slechte economie zorgt voor slechte verkiezingen, zo weet Bush, die dit zijn vader zag overkomen in 1992. Tot slot doet het de Democraten veel genoegen dat de Ameri kaanse beurswaakhond SEC 'onafhankelijk en diepgaand on derzoek' doet naar olie- en ener giebedrijf Halliburton, dat wordt verdacht van ondeugdelijke boekhouding in de periode dat het werd geleid door Dick Che ney. Dezelfde Cheney die vóór hij vice-president werd, mee werkte aan een marketingvideo waarin hij de accountantsprak tijken van Arthur Andersen toe juichte. De invloedrijke nummer twee van het land zou wel eens dé achilleshiel van Bush kunnen zijn. den haag/anp - Het salaris van vrouwen blijft nog steeds achter bij dat van mannen. Uit een brief van staatssecretaris Ver stand van sociale zaken blijkt dat vrouwen in 2000 voor het zelfde werk gemiddeld zeven procent minder salaris ontvin gen. Vrouwen kregen in 2000 wel evenveel variabele beloning, zo als winstdeling en opties, als mannen. Het beloningsverschil tussen autochtonen en allochto nen bedroeg in 2000 drie pro cent in het voordeel van de au tochtonen. Verschillen in opleiding, func tieniveau, ervaring en leeftijd liggen vaak ten grondslag aan de verschillen. Er volgt nog onderzoek naar on rechtvaardige verschillen. moerduk - Als de omstandigheden meezitten wordt vandaag het laatste caisson voor de brug van de hogesnelheidslijn (HSL) over het Hollandsch Diep afgezonken. De brug, met 1,2 kilometer, de langste overspanning in het tracé, wordt bovendien het hoogste punt in de spoorlijn. De nieuwe oeververbinding komt naast de uit 1871 daterende oude brug waarover nu nog de Thalys van en naar Parijs rijdt. Vanaf 2007 gaat de snelle trein over het nieuwe traject. Foto: GPD/Niels van der Hoeven den bosch/anp - De vakbonden hebben met supermarktketen Laurus afspraken gemaakt over uitbetaling van een eerder afge sproken loonstijging van 3,5 procent. De werknemers krijgen die wel, maar in etappes: per 15 juli krijgen ze alvast de helft De uitbetaling van de andere helft hangt nog af van de financiële situatie bij het noodlijdende concern. Vorige week nam het Franse Ca sino het bijna bankroete Laurus over. De Fransen sturen, vol gens Peters van FNV Bondgeno ten, vanaf volgende week tien tot vijftien managers naar het bedrijf om orde op zaken te stel len. „Dat is nodig want Laurus is nu nog een ziek bedrijf. Er zijn veel bokken geschoten. En het personeel heeft daaronder gele den. De afgelopen maanden is het ziekteverzuim omhoog ge schoten." Volgens Peters wacht het perso neel af welke ingrepen Casino uit de hoed haalt. „Iedereen is blij dat de kogel door de kerk is. Maar het is afwachten of het be ter zal gaan. Eerst zien dan gelo ven, is de stemming"', aldus Pe ters. De bonden vinden dat per soneel van Laurus een loonsver hoging verdient. „Zeker de me- door Alex Bogers den haag - Slecht nieuws komt nooit alleen. Bestuursvoorzitter Cees van der Hoeven van Ahold wordt de laatste dagen veel aan deze oude wijsheid herinnerd. Ahold gaat zijn financiële belof tes dit jaar waarmaken, beloofde hij deze week Maar het koersver loop van het aandeel vertoont de laatste weken een uiterst grillig beeld. Er zijn vragen over de boek- houdmethode van Ahold. Er be staat grote twijfel bij de beleg gers over de precieze schuldpo sitie van het concern. En er wordt gevreesd voor de activitei ten van Ahold in het econo misch instabiele Latijns-Ameri- ka. Nog niet zo lang geleden was Ahold de publiekslieveling van de Amsterdamse effectenbeurs. Grote overnames en immer stij gende winstcijfers lieten de koers van het aandeel gestaag oplopen. Ahold mocht niet ont breken in de portefeuille van el ke belegger die stabiliteit zocht. Maar met de neergang van de economie kwam daarin veran dering. In het vroege voorjaar bleek de winst van het concern volgens de Amerikaanseboek- houdkundige regels veel lager tfc SLOTKOERSEN AHOLD 2 januari t/m 4 juli 2002 jan febr mrt april mei juni juli GPD-GRAPHICS/R.S. zijn dan het cijfer waarmee Ahold - op basis van de Neder landse regels - schermde. Bo vendien verrichtte het concern enkele - voor de buitenwereld onduidelijke - transacties met vastgoed. Het leek alsof Van der Hoeven de concernwinst tracht te op te poetsen. Met enige moeite heeft Van der Hoeven die rimpels intussen glad gestreken. Maar het koers verloop van Ahold blijft onge bruikelijk grillig. Alsof het een instabiel tech-fonds betreft, kan het aandeel Ahold zomaar in een dag vijf procent dalen (zoals afgelopen woensdag) om een dag later (gisteren) weer ruim acht procent te stijgen. Nieuwe twijfel ontstond deze week na onduidelijkheden over Aholds belangen in Argentinië. Aholds partner in dat land, Ve lox, verkeert in zwaar weer. Ahold heeft samen met een dochter van Velox de super marktketen Disco in handen. Ahold heeft zich garant gesteld voor de schulden van die keten (496 miljoen dollar). Als Velox omvalt, betaalt Ahold de prijs. In een inderhaast belegd praatje voor een groep analisten wist Van der Hoeven woensdag avond veel kou uit de lucht te halen. Hij wees erop dat Ahold de buitenwereld al eerder heeft ingelicht over de garantstelling en de verliezen die eruit kunnen voortvloeien. Van der Hoeven voorspelde andermaal dat zijn bedrijf dit jaar een winstgroei per aandeel zal laten zien van 15 procent Analist Ton van Ooijen van SNS gelooft het verhaal van Van der Hoeven. Ahold is voor het grootste deel afhankelijk van de markt in de VS en daar gaat alles crescendo, stelt Van Ooijen. Uit de VS komt circa 70 procent van de brutowinst van Ahold, uit Zuid-Amerika slechts 7 procent. Ook het tikje dat kredietbeoord elaar Moody's deze week uit deelde aan Ahold lijkt al weer vergeten. Vanwege zijn relatieve onbelangrijkheid. Moody's stel de zijn mening over de schulden die Ahold heeft neerwaarts bij. Het bedrijf verwacht niet dat Ahold zijn schuldenlast dit jaar nog zal kunnen verlagen. In de negatief gestemde markt van medio deze week was dit voor veel beleggers het sein om hun stukken Ahold van de hand te doen. Van Ooijen vindt de ophef over de rating van Moody's niet meer dan koude drukte. In het ergste geval betaalt Ahold meer rente over nieuwe leningen, zegt hij, niet over de oude. „Maar Ahold hoeft dit jaar helemaal niet bij te lenen", weet Van Ooijen. „En de omzet stijgt. Daardoor dalen de schulden. De financiële positie van het bedrijf verbetert <b <s." Vaste klanten AH dupe van koersval Met de koersval van het beursfonds Ahold, moederbedijf van Albert Heijn, zijn ook de vaste klanten van de supermarkt de klos. Althans de deelnemers In het AH Vaste Klantenfonds, De waarde van dat fonds, dat is gebaseerd op het zegeltjes systeem, heeft ook een enorme duikvlucht gemaakt De koers van het spaarfonds daalde met een kwart tot 29,28 eu ro. Sinds 1992 kunnen klanten zegels kopen en sparen bij hun boodschappen voor een deelname in het klantenfonds. De helft van dat spaargeld wordt omgezet in aandelen Ahold en de andere helft in kasgeldleningen. Omdat niet al het geld van de klanten in aandelen is omge zet, zakte de koers van het AH-klantenfonds niet zo drama tisch als het beursfonds, dat deze week als laagste koers 17,19 euro noteerde. Een jaar geleden was het verschil niet zo groot als nu. Op 1 januari van dit jaar noteerde het aan deel Ahold nog 37 euro, het spaarfonds stond toen op 39,15 euro. In het AH-spaarfonds steeg het vermogen van 262 miljoen euro in 1997 naar 377 miljoen euro eind december 2001. Het aantal deelnemers nam in die periode toe van 106.952 naar 140.550. De enige rimpelingen die Van Ooijen op korte termijn ziet zijn de expansiedrift van concurrent en marktleider Wal Mart, alsme de nieuwe belastingregels in de VS. Wal Mart is zijn aantal vesti gingen agressief aan het uitbrei den. Wat betreft de belastingen hebben de VS besloten df- aftrek van rentebetalingen over schul den voor bedrijven in te perken. Ahold maakte tot nu toe veel ge bruik van die aftrek. Onduidelijk is wat precies de grens wordt. Mogelijk kan Ahold binnen de marges blijven. Zo niet; dan moet het concern de kosten daarvan nemen. u dewerkers in de winkels en de distributiecentra die hard heb ben gewerkt om het bedrijf op koers te houden." Of en wan neer zij de resterende 1,75 pro cent krijgen uitbetaald, hangt echter af van de gesprekken die bonden en bedrijf over de loon- ronde van volgend jaar voeren. umuiden/anp - Staalconcern Co- rus heeft bevestigd in gesprek te zijn met de Braziliaanse staatma ker CSN. Het Brits-Nederlandse bedrijf zegt nog geen overeen komst te hebben bereikt, maar spreekt met de Brazilianen over 'een potentiële combinatie'. CSN is de grootste staalfabrikant van Brazilië, een land dat een van de grootste producenten van staal ter wereld is. In mei ging al het gerucht dat Corus in teresse had in meerdere Brazili aanse bedrijven, waaronder CSN. Corus benadrukte gisteren dat de gesprekken geen garantie bieden op een overeenkomst. Wat de combinatie van beide bedrijven precies in kan gaan houden, is nog onduidelijk Wel geeft Corus aan dat een over eenkomst gepaard gaat met de uitgifte van aandelen. Corus schudde de afgelopen maanden het bed flink op. In maart zette het de aluminium- poot in de etalage, daarna volg de begin deze week de verkoop van het belang in roestvrijstaal- fabrikant AvestaPolarit Dat le verde 555 miljoen euro op. Voor de aluminiumdivisie is nog geen koper gevonden. De waarde van die tak wordt geschat op 1,4 miljard euro. Het staalbedrijf heeft het geld hard nodig om dé onrendb staalactiviteiten in Groot tannië op de been te hoio De dure pond sterling be Corns een slechte concurrio positie. Braziliaans staal is goedkoper en de nati 0 munt staat op een histt 0 laag niveau. Corns leed in 2001 een ^5 van 678 miljoen euro. De omzet kwam uit op cii miljard euro. CSN draaide jaar een omzet van 1,4 m euro en boekte een winst 130 miljoen euro. In capaci Corns bijna vier maal zo Het Brits-Nederlandse b produceerde in totaal 18! joen ton staal, tegen een male capaciteit van 5 m ton van CSN. De Brazü hebben hun belangrijkst briek 140 kilometer ten w van Rio de Janiero. CSN ook spoorwegen en een Ij haven in Brazilië. Mocht Corns tot overeen&slt ming komen met CSN, het niet de eerste Eur staalfabriek waar de Brazil si mee samenwerken. Sinds heeft CSN een gezamenlijk JJ, dememing in Brazilië m we Duiste staalgigant Thjedc Krupp voor de productie0*" gegalvaniseerd staal voor 1 to-industrie. Hai Jol JOL oberhausen/dpa - Opnieuw dreigt een grote Duitse onder neming te bezwijken onder een te hoge schuldenlast Machine bouwer Babcock Borsig heeft gisteren uitstel van betaling aan gevraagd omdat aandeelhou ders en banken het niet eens kunnen worden over een red dingsplan. Daardoor verkeren 22.000 werknemers in onzeker heid, onder wie 13.000 in Duits land. Eerder dit jaar vr r'h( grote bedrijven als KircM e: Philipp Holzmann en FaiEi Domier al uitstel van be aan- u Babcock Borsig heeft mirio! 1 700 miljoen euro nodig Ms overleven. Babcock bel vorig jaar een omzet va)je miljard euro. De onderra iRl maakt gas- en windturbii grote scheepsmotoren. Bovenstaande uitdrukking wordt in heel wat Nederlandse gezinnen gebruikt Maar de be kende zegswijze is ook van be lang voor beleggers. Wees zorg vuldig in je afwegingen en je handelingen, en ga vervolgens uit van de situatie die je daar mee voor jezelf hebt gecreëerd. Het heeft geen zin om je steeds weer af te vragen, wat er zou zijn gebeurd als je andere besluiten had genomen. Je hebt ze nu eenmaal niet genomen. Op de laagste koers ko pen en op de hoog ste verkopen, het is een mooie zwijme- larij maar praktisch gesproken voor geen enkele beleg ger weggelegd. In het huidige beursklimaat zullen beleggers sowieso niet graag omzien. De afgelopen tijd is niet de prettigste periode geweest. Hoewel 2000 en 2001 gemiddeld gesproken al flink in de min eindigden, dreigt 2002 nog een graadje erger te worden. In de eerste zes maan den van dit jaar is de AEX-index 20 procent in waarde gedaald, ongeveer evenveel als alle ande re grote Europese beurzen (met uitzondering van Zwitserland waar de index 'maar' tien pro cent temg moest). De Ameri kaanse technologiebeurs Nas daq - in de voorgaande jaren ook al de grootste verliezer - ver loor zelfs dertig procent. Alleen de beurs van Japan wist zich on geveer op het niveau van begin dit jaar te handhaven. Aandelen van Nederlandse technologiebedrijven leverden het meeste in. UPC, Versatel, KPNQwest en Landis zijn failliet of bijna failliet, maar ook Getro- nics, CMG en PinkRoccade moesten meer dan de helft van de slotkoers van vorig jaar inle veren. De koersverliezen voor de financiële waarden varieerden van 6 procent (ABN Amro) tot 37 procent (Aegon). Andere gro te verliezers zijn ondermeer Ahold (47 procent), Van der WIM FONTEINE Private Banking ABN Amro Haarlem leu leu Moolen en Hagemeyer (elin x" procent) en Laurus (ruim procent). Bij zulke dramatische koei q lingen kun je je afvragen ol ook nog geld te verdienen Dat laatste is gelukkig het al is het aantal verliezers a Damrak drie keer zo groot het aantal winnaars. Koers gingen van meer dan 10 p deden zich vooral voor bij roerendgoed b gingsmaatsch. en als Wereldh en Corio en bij bouwbedrijvei ker Wessels St< Ballast Nedam Heijmans). Oo delen Nedlloyt DSM, IHC Cal; Stork en CSM ben een dubbf rig positief rest opgeleverd. Ik eerlijk toegevel hier wel wat ra tussen zitten in het afgelo] halfjaar wat nig heb aanbevolen Als je nu vooruit probeert ken, zie je eigenlijk alleen grote zwarte donkere wol' hangen. Het vertrouwen leggers is volledig zoek en neerwaartse krachten op koersenborden lijken sterk dan ooit. Troost is ver te z( Je kunt je afvragen of er no n'l een bodem is. Sommige bi gers capituleren en gooien handdoek in de ring. Wat daar tegenover staat? moet het bijna fluisteren, 1 q niemand wil het nog horei Maar het schijnt dat aandf V£| nu ongeveer 20 procent zij22 dergewaardeerdvergeleke obligaties. Dat aandelen inJ2lel men van koers/winst verhi 0 f\ ding nu lager gewaardeerd Mooi den dan in de afgelopen 11 jroi En dat er ook technische ii toren zijn - volatiliteit, putl n, ratio en anderen - die duii een sterk overspannen siti aan de onderkant van de Maar je hebt wel wat gelofl hoop en liefde nodig om Svvijr mee nu in de markt te stafljjas En niet meer om te zien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 8