BINNENLAND België mogelijk bron hormonen Mat Herben als de nieuwe Dijkstal Nieuwe imams moeten inburgeren lordwapen niet der gebruikt derland weigert erpere controle ee doden bij itesie in Putten itiek in mei k beledigd ™ier stalkt tbftijdsgenoten Consument niet ongerust over betrouwbaarheid varkensvlees iktiandeling op ;,irt usboot mag f: Dreigende lagen bij IND en bij ongeluk ranse snelweg chtlijst voor 'cursus groeit Stoel in de maak Geld voor slachtoffers cafébrand Medicijn tegen beroerte 'Als er rozen bloeien op de puinhopen van Paars, zullen we die plukken' COMMENTAAR Hormonen Zweetvoeten vragen asiel aan in Duitsland na boete Opnieuw ruzie binnen LPF irdam - Het pistool waar- ^im Fortuyn is doodge- jen, is niet hetzelfde wa- jraarmee milieuambtenaar ivan der Werken in 1996 is bord. Dat blijkt uit onder van het Nederlands Fo- sch Instituut (NFI). De ver- Ie van de moord op For- |s in verband gebracht met (opgeloste moord op de uambtenaar. iel - Nederland verzet zich Duitsland, Oostenrijk en tid tegen een forse ver- ling van de controles op opese luchthavens, tellen daartoe van de Brit- hservatieve europarlemen- Foster zijn volgens Ne- tidse diplomaten onwerk- Foster wil dat alle perso- n de buurt van vliegtuigen gecontroleerd is. Volgens tland zou dat leiden tot pe vertragingen. H - Door een explosie gis- ddag in Putten zijn twee ji gevallen. De explosie zich voor in twee silo's en veevoederbedrijf. De Slachtoffers, een 23-jarige lit Harderwijk en een 37- Iman uit Ermelo, waren ig dood. Zij waren aan het pp de vijftien meter hoge De technische recherche en onderzoek in. aag - Politieke partijen en duele politici zijn na de d op Pim Fortuyn een 11000 keer bedreigd of be- I per brief, telefoon maar I per e-mail. Dat blijkt uit iventarisatie van het mi- ie van binnenlandse za- rolgens een woordvoerder n politici in de periode 16 en 28 mei 80 dreigbrie- Innen. Verder werden zij ir telefonisch bedreigd en enjr via de e-mail. ^Mrheide - De politie heeft 'ig een 14-jarig meisje uit vrijdag 5 juli 2002 den haag/gpd-anp - Het verbo den groeihormoon MPA dat in Nederlands varkensvoer is opge doken komt waarschijnlijk uit België. Volgens justitiële autori teiten in Turnhout is het hor moon afkomstig van Bioland, een door Nederlanders geleid bedrijf in het Vlaamse Arendonk. Het inmiddels failliete bedrijf le verde glucosestroop aan twee Nederlandse veevoerproducen- ten, die op hun beurt varkens bedrijven bevoorraadden. In Nederland zijn inmiddels 42 be drijven geblokkeerd. De vergun ningen van de twee Zeeuwse veevoerproducenten zijn inge trokken. Bioland is eigendom van twee Nederlandse broers. Het bedrijf ging in mei van dit jaar failliet. De eigenaren van Bioland bewe ren van niets te weten. Het be drijf produceerde ook glucosesi- roop voor menselijke consump tie, onder meer voor limona desiroop en snoepgoed. Volgens het Federaal Agent schap voor de Voedselveiligheid in België bestaat er voorlopig geen gevaar voor de volksge zondheid. Eerder maakte het Nederlandse ministerie van landbouw al bekend dat het eten van vlees met het groeihor moon voor de mens ongevaar lijk is. De circa honderdduizend ge blokkeerde varkens mogen niet worden geslacht. Varkensvlees dat afkomstig is van dieren die met hormonen besmet voer hebben gegeten, is bij slachterijen teruggehaald en vernietigd, zo laat Chris van Gis bergen van de LTO-vakgroep Varkenshouderij weten. Hij sluit evenals het ministerie van land bouw niet uit dat toch vlees dat hormonen bevat in de voedsel keten terecht is gekomen. Woordvoersters van Albert Heijn en de supermarktorgani satie Centraal Bureau Levens middelenhandel (CBL) meldden gisteren dat winkeliers niets merken van onrust onder con sumenten over het hormoon MPA dat bij varkens is ontdekt. „Onze helpdesk kreeg de hele donderdag slechts twee tele foontjes van klanten hierover", ist-Brabantse Hoogerhei- -gehouden. Zij verdenkt fTer van afpersing, stal- ielediging en bedreiging. lier had het vooral ge- op leeftijdgenootjes. Het heeft inmiddels een ge- fjilijke bekentenis afgelegd. s °rag - De stichting Women Ives mag op de abortus- Ie pil voor een overtijdbe- iling verstrekken. Een po- an de SGP om het oordeel Jinister Borst hierover met ^jotie ongedaan te maken, "Msteravond door de Ka- iggestemd. CDA, CU en en het met de SGP lij volledige aanwezig- de leden, zou de stem- irecies verdeeld geweest eest. ag - Bij de Immigratie en lisatiedienst (IND) drei- Jdwongen ontslagen, al- CNV-vakbond Publieke 9e IND wil 400 arbeids- fen van de afdeling voor Invragen schrappen, om- [nu nog slechts 30.000 e asielzoekers per jaar ederland komen. Op de g werken ruim negen- rd ambtenaren. - Een ongeluk op de k snelweg A31 heeft gis- Ind een Nederlandse man I zoon het leven gekost. Itgenote en een ander Ijn zwaargewond opge- h in een ziekenhuis. De ■ander verloor op de A31 fcgte van Toul de macht jet stuur, botste tegen een jnse vrachtwagen en be- p in een greppel. De riwagen sloeg om en kwam [wrak van de auto te- lg - Steeds meer etni- ïderheden die al langer ïrland verblijven, zijn esseerd in een taalcur- ït blijkt uit een toename (wachtlijst voor oudko- net ruim 25 procent in ïlopen half jaar. Oudko- cen ook minder snel op De tussentijdse uitval sisten daalde van 22 procent. In totaal ston- op 1 mei 8773 oudko- bp de wachtlijst. genemuiden - Bossen biezen staan ingepakt te drogen in een weiland nabij Cenemuiden (Overijssel). De biezen worden circa zes weken gedroogd en daarna gebruikt om stoelen mee te bekleden of manden te vlechten. Foto: ANP/Vincent Jannink volendajm/anp - Burgemeester I. Bulte van Edam-Volendam is zeer ingenomen met de door het kabinet aangekondigde re gelingen voor de slachtoffers van de cafébrand. Het kabinet stelt 25,9 miljoen euro beschik baar voor de slachtoffers van de cafébrand in Volendam. Het geld is bestemd voor een Cen trum voor Reïntegratie en Na zorg (CRN), een eenmalige uit kering voor schade in verband met functionele invaliditeit (tot 150.000 euro) en een tegemoet koming in de kosten als gevolg van door de brand opgelopen letstel. Het kabinet stelt het bedrag be schikbaar naar aanleiding van het eindrapport van de Com missie Financiële Afwikkeling nieuwjaarsbrand Volendam (CFA Volendam), dat gistermid dag in het stadskantoor van Vo lendam werd gepresenteerd. den haag/gpd-anp - Een choles terolverlagend middel kan in Nederland jaarlijks zeker 7000 beroertes en 10.000 hartaanval len helpen voorkomen. Uit 's werelds grootste choleste- rolstudie blijkt bovendien dat een veel grotere groep patiënten profiteert van cholesterolverla gers dan tot nu toe werd ge dacht. Het onderzoek werd uitgevoerd door de universiteit van Oxford en de Britse Hartstichting onder ruim 20.000 patiënten van 69 ziekenhuizen. De resultaten worden morgen in het toonaan gevende vakblad The Lancet ge publiceerd. „Het risico op hart en herseninfarcten wordt ook gereduceerd bij patiënten met suikerziekte, beroertes en slech te circulatie in de ledematen, die niet eerder een infarct hebben gehad", zegt de Leidse cardio loog dr. J. Jukema. Het middel werkt even goed bij vrouwen als bij mannen, en bij ouderen en jongeren. In Nederland stierven in 2000 rond de 49.000 mensen aan hart- en vaatziekten. Deze ziekten zijn nog altijd doodsoorzaak nummer 1. door Laura Westendorp en ANP utrecht-den haag - Driehon derd lesuren over de Grondwet, de verhoudingen tussen man nen en vrouwen, de rechtsposi tie van homo's en vrijheid van godsdienst in Nederland. In kleine klasjes krijgen nieuw binnengekomen imams een op hun functie toegesneden lespro gramma. In hun eigen taal, zo dat ze de informatie goed opne men. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde gisteren in met de SP-motie om een ver plichte inburgeringscursus voor imams in Nederland in te voe ren. De eerste imams beginnen in september. Zullen de moslimgeestelijken na deze cursus de Nederlandse sa menleving begrijpen en accep teren? In een uitzending van Nova, twee weken geleden, ble ken enkele imams er zeer radi cale opvattingen op na te hou den. „Iedereen is natuurlijk vrij om te denken wat 'ie wil. Wij kunnen hooguit zeggen: dit is wat in Nederland gebruikelijk is. Mensen maken zich die normen en waarden eigen - of niet. Maar uitspraken doen die tegen de Grondwet ingaan, is strafbaar", zegt Marli Tijssen, senior advi seur van het Centrum voor In novatie van Opleidingen (Ci- nop). Ook het ministerie van binnen landse zaken, verantwoordelijk voor de inburgering, stelt zich terughoudend op. „De moge lijkheden van de overheid om geestelijke bedienaren te scho len zijn beperkt. Godsdienst en levensovertuiging zijn het private terrein van de burgers. De overheid kan wel een beroep doen op de organi satorische vormen van gods dienst en levensovertuiging om ertoe bij te dragen dat leden van die organisaties hun verant woordelijkheid in onze plurale samenleving zullen nemen", stelde de minister. Tijssen bekijkt het niettemin po sitief. „In een multiculturele sa menleving zijn mensen verschil lend. Dat is juist het aardige. Laten we mensen niet bij voor baat in een hoek duwen. Radi cale uitspraken zijn soms geba seerd op onwetendheid." Het eerste deel van het inburge- ringsprogramma is voor alle al lochtonen hetzelfde. De net bin- door Ap van den Berg en Jaco van Lambalgen den haag -LPF-leider Mat Herben beleefde gisteren zijn vuurdoop in een groot Kamerdebat. Hij manifesteerde zich als een tweede Hans Dijkstal, de voormalig WD-lei- der. Bijna achteloos, luchtig en met gevoel voor humor pareerde Herben aanvallen van zijn tegenstrevers. Maar ook zonder al te veel diepgang. Op geheel eigen wijze verdedigt Mat Herben het regeer akkoord, waarover hij weken heeft onderhandeld. Zo pareert de LPF-leider de kritiek van oppositiefracties dat de Lijst Pim Fortuyn wel erg veel heeft ingeleverd bij de onderhandelingen als volgt: „(WD-leider) Zalm en (CDA-voorman) Balkenende hebben zich misschien als vissen in het water gevoeld, maar zonder het water van de LPF lagen die vissen te spartelen op het droge." Op het oog volledig op zijn gemak, soms schouderop halend, beantwoordt hij de veelal harde kritiek in het Kamerdebat over het regeerakkoord van het beoogde kabinet. Natuurlijk staan niet alle programmapunten van de LPF in het akkoord, erkent hij ruiterlijk. Hij heeft onderhandeld en gekozen. „Soms linksom, meestal rechtsom", grijnst Herben. Veel Kamerfracties halen uitspraken van de vermoorde voorman Fortuyn aan om duidelijk te maken dat de LPF wel erg ver van de koers is afgedwaald. „Er zijn vandaag twee boeken geciteerd: de bijbel en de boeken van Pim Fortuyn", zegt diens opvolger onbekommerd. „Daaruit blijkt maar weer dat exegese een vak apart is." De LPF heeft volgens Herben afgezien van het correctief referendum, waarmee burgers overheidsbesluiten kun nen veranderen, „omdat daar andere dingen tegenover staan." Het regelen van de gekozen burgemeester en stopzetten van de gemeentelijke herindelingen waren dringender, betoogt hij. De opmerking van GroenLinks- leider Paul Rosenmöller dat hij „wel eens zou willen we ten wat Pim Fortuyn daarvan vindt", laat hij zonder blikken of blozen langs zich heen gaan. Hoe de beloofde extra investeringen in onderwijs en zorg gedaan zullen worden als het economisch slecht blijft gaan, wil Rosenmöller nog weten. Een makkie voor Herben: „Weer zo'n als-vraag. Als het vandaag twintig graden vriest, hebben we morgen misschien een Elfste dentocht. Maar goed, wat te doen als dingen hier in po litiek Den Haag verkeerd lopen? Tsja, daar heeft u meer ervaring mee dan ik, meneer Rosenmöller. Maar als dat gebeurt, dan zullen we niet schromen om onze verant woordelijkheid te nemen. De LPF moet niet denken dat zij de successen in het asielbeleid geheel op haar conto kan schrijven, waar schuwt PvdA-fractieleidster Jeltje van Nieuwenhoven even later. Door het strenge beleid van het vorige kabinet is de gro te toestroom van asielzoekers en economische vluchte lingen reeds aanzienlijk ingedamd, houdt ze Herben voor. Natuurlijk, erkent Herben grootmoedig. Losjes leunend op het spreekgestoelte, voegt hij er fijntjes aan toe:Als er rozen bloeien op de puinhopen van Paars, zullen wij die zeker plukken." aldus de AH-woordvoerster, die ook bij navraag onder filiaal houders geen effect op de ver koop bespeurde. „Kennelijk zijn de klanten goed geïnformeerd dat het hormoon geen gevaar voor de volksgezondheid bete kent." Het CBL zegt dat consumenten meestal nauwelijks reageren op berichten over vlees. „Dat bleek ook al bij BSE en dioxine", aldus de woordvoerster. .Alleen als het onderwerp wekenlang in de media blijft, kopen consumen ten iets meer vleesvervangers." Demissionair minister Brinkhorst van landbouw was er gis teren als de kippen bij om de varkenshouderij de schuld van het hormonenschandaal in de schoenen te schuiven. Vol gens hem moeten de varkensboeren verantwoordelijk wor den gehouden voor het gebruik van het verboden hormoon MPA De reactie van de D66-bewindsman blijkt bij nader in zien voorbarig en het zoveelste bewijs van zijn moeizame re latie met de sector. Het ziet er naar uit dat de varkenshouders eerder slachtoffer dan dader zijn. Op de eerste plaats is het bewuste veevoeder geleverd door bedrijven die een keurmerk van de overheid hebben. Op hun beurt hebben zij een met MPA besmet in grediënt van veevoeder gekocht bij een Belgische leveran cier. Dit Belgische bedrijf lijkt de ware boosdoener. Varkenshouders hebben ook geen baat bij het gebruik van MPA. Het hormoon bevordert alleen de groei van runderen en niet van varkens. Voor varkensfokkers is MPA zelfs een re gelrechte ramp, omdat het een anticonceptiemiddel is. Hoe wel het afsluiten van varkensbedrijven omwille van de volks gezondheid terecht is, zijn de beschuldigingen van Brink horst onterecht en ongepast. De sector heeft bovendien al genoeg ellende achter de rug. De consument is door toedoen van varkenspest en BSE door alle voedselschandalen murw geraakt. Hij laat zich ondanks alles het karbonaadje nog steeds goed smaken. Toch zijn wij, de consumenten, medeverantwoordelijk voor het instand houden van wanpraktijken in de voedselsector. Zolang de consument niet bereid is extra te betalen voor duurzaam ge produceerd voedsel, zal er worden gesjoemeld met de kwali teit van veevoeder en met het welzijn van dieren. De hormo nenmaffia schrikt er zelfs niet voor terug om het welzijn van mensen in de waagschaal te stellen, zoals met de moord op een Belgische dierenarts enkele jaren geleden wel is geble ken. Ook het vlees wordt duur betaald! den haag/anp - De geruchtma kende zweetvoetenzaak die zelfs de internationale pers haalde, is gisteren voorlopig geëindigd met een boete van 250 euro waarvan 150 voorwaardelijk. Een 39-jarige Rotterdammer die berucht is om de geur van zijn voeten, kreeg de straf door de Haagse politierechter opgelegd wegens lokaalvredebreuk. De Rotterdammer kondigde na zijn veroordeling aan politiek asiel aan te vragen in Duitsland. Hij verkeert in de veronderstel ling dat hij zoveel tegenstand te genkomt, alleen omdat hij zijn schoenen uitdoet. In een brief aan bondskanselier Schroder verwijst hij naar een foto uit de Duitse krant Bild, waarop Schroder naast een vrouw met blote voeten zit. „Ge lukkig bent u niet zo kortzichtig dat u daarover problemen maakt", schrijft hij. De man betrad begin februari dit jaar de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft, terwijl hem de toegang was ont zegd wegens de stank van zijn zweetvoeten. Medebezoekers klaagden over de ondraaglijke lucht. De man had de gewoonte om in de bibliotheek zijn schoe nen uit te doen. De man zag niet in wat daar het probleem van was. Zelfs hoog waardigheidsbekleders als de koningin en Europees bankdi recteur Duisenberg lopen in het openbaar op blote voeten, zo verklaarde hij bij de politierech ter. De verdachte trok tijdens de rechtzaak ook zijn schoenen uit. Tijdens een eerdere zitting leid de dat tot een conflict met poli tierechter A van Weesenbeeck, maar dit keer liet hij het toe. De rechter kwam zelfs tot een iets mildere straf dan de officier eis te. Hij liet het toegangsverbod tot de bibliotheek, zoals de offi cier dat graag zag, in zijn vonnis achterwege. De veroordeelde zei verder dat hij in hoger beroep gaat tegen het vonnis. nengekomen imams krijgen Ne derlands in een klasje met ande re nieuwkomers in de buurt van hun woonplaats. Daarna volgt het eigen programma op een centrale plek, verzorgd door Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Naast de lessen van docenten en gastsprekers moeten de cur sisten zich thuis verder verdie pen in de Nederlandse cultuur. Het is belangrijk dat imams ken nismaken met allerlei instanties, omdat ze geloofsgenoten zullen moeten begeleiden bij proble men met studie of werk en gees telijke verzorging geven in ge vangenis of ziekenhuis. Inbur geren betekent daarom voor de ze nieuwkomers ook scholenbe- zoek en een rondleiding in een huis van bewaring. Ook krijgen de geestelijke leiders extra Nederlandse les, vooral ge richt op spreken en luisteren. In hun werk zullen ze die nieuwe taal veel nodig hebben, zo rede neerde het ministerie van bin nenlandse zaken. De derde generatie-allochtonen die de moskee bezoekt, zal ver moedelijk beter Nederlands spreken dan de moedertaal. De Rotterdammer trok gisteren ook in de rechtbank zijn schoenen uit. Hij is berucht om de geur van zijn voeten. Foto: ANP/Ed Oudenaarden den haag/gpd - Na oprichters Langendam en Dost heeft ook de derde grondlegger van de partij, Albert de Booij, de ban den met de LPF doorgesneden. De Booij stapte gefrustreerd uit de sollicitatiecommissie die kandidaten voor ministerspos ten selecteert. Hij vindt dat on zorgvuldig met sollicitanten werd omgesprongen, zo zei hij vanochtend. De Booij: .Afspraken werden verschoven of afgezegd, zonder overleg. Zo kan ik niet functio neren. Ik heb gezegd: ik doe niet meer mee. Als over twee weken het kabinet op het bordes staat, zet ik er definitief een streep on der. Overigens zonder rancu ne." De Booij vormde samen met de fractieleden Hoogendijk, Palm, Wijnschenk en De Graaf in hotel Des Indes gesprekken met kan didaat-bewindslieden. Het was volgens hem moeilijk overeen stemming over de kandidaten te bereiken. In een brief am Herben stelt hij: „In het kort komt het erop neer dat ik me geneer hoe er over mensen wordt gesproken en be slist. Er is sprake van een niveau waarop ik niet kan functione ren." De Booij is zeer ontstemd dat die vertrouwelijke brief is uitgelekt Gisteren meldde zich onver wacht makelaar en televisie-pre sentator Harry Mens publieke lijk voor een functie in het nieu we kabinet-Balkenende. Mens. die beweert nog steeds een 'lijn tje met Pim' te hebben, ziet wel wat in het ministerschap van volkshuisvesting of economi sche zaken. Of zijn kandidatuur bij de LPF serieus wordt geno men, is niet duidelijk. Eerder de ze week claimde Mens nog een hoofdrol bij een verzoeningspo ging tussen bestuur en fractie. Die bemiddeling mislukte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 3