Inwoners van Leiden kiezen burgemeester Leidsch Dagblad Kunstwerk krijgt na dertig jaar alsnog plek bij Groenoordhallen Bush in het nauw door media Strijd om ministeries in nieuw kabinet barst los Oudste deur duikt op in Alphen Uitgeblazen kaars zorgt voor stralende Peurbakkentocht heeft bestuur PvdA zorgt voor meerderheid 'Transactie werd te laat gemeld aan toezichthouder' jron: Akkoord It VS over plan >te Van Basten, lit en Rijkaard Heli's blijven aan de grond Leidsch Dagblad den helder-soesterberg/gpd-anp - De marine heeft zijn vliegopera ties met de Lynx-helikopters opgeschort Dit gebeurt uit voorzorg, omdat bij een controle van het aandrijfgedeelte van de staartrotor afwijkingen zijn gevonden. De Koninklijke Marine beschikt over 21 Lynx helikopters die opereren vanuit Den Helder en vanaf marine schepen. Buiten de specifieke taak van onderzeebootbestrijding worden zij ingezet voor kustwachttaken en opsporings- en red dingsdiensten op de Noordzee. Ook de helft van de helikopters van de luchtmacht op vliegbasis Soesterberg staat aan de grond door een tekort aan materieel en personeel kunnen ze niet de lucht in. Het gaat om de Apache-gevechtshelikopters en de Chinook- en Cougar- toestellen. Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. NaamDMDV ©x Postcode Telefoon door Marijn Kramp leiden - Meer dan dertig jaar geleden werd er opdracht voor gegeven. En pas nu krijgt het kunstwerk eindelijk een plek in Leiden. Het plein van Groenoord Plaza, de nieuwe kop van de Groenoordhallen, wordt eind augustus op gesierd met een roestvrijstalen sculptuur dat een herder met zijn schaapjes verbeeldt Het beeld is van de Amsterdamse kunstenares Wendela Gevers Deynoot. Zij kreeg de op dracht ongeveer dertig jaar geleden tijdens de bouw van de Groenoordhallen in 1969. Ook in die jaren moest een percentage van de bouwsom worden uitgegeven aan kunst. Maar een goede plek voor het kunstwerk werd tot nu toe nooit gevonden. Jarenlang is daarover gebakkeleid, weet de huidige Groenoordhallendirecteur A. de Jong uit de overlevering. „Het heeft zelfs tot juridi sche procedures geleid omdat de kunstenares vond dat de gemeente niet genoeg vaart zette achter de zoektocht. Intussen heeft die dame haar eerste 25-jarig jubileum al met het kunst werk gevierd." De Jongs voorganger heeft zich intensief be ziggehouden met de komst van het kunstwerk. Aan De Jong zelf is de kwestie voor een groot deel voorbijgegaan. Hij keek eerlijk gezegd nogal vreemd op, toen hij nog geen jaar na de sluiting van de veemarkt te horen kreeg dat er een herder met schaapjes voor de deur wordt geplaatst „Het is weliswaar een non-figuratief beeld, maar toch. Het verwijst naar de vee markt en die is er niet meer. We lopen dus een beetje achter de feiten aan." De afgelopen decennia zijn op en rond het Groenoordhallen terrein verschillende plaat sen overwogen voor het kunstwerk van Dey noot. Zo is onder andere de middenberm van de Willem de Zwijgerlaan aan de orde geweest. Maar die plek werd afgewezen omdat iets ver derop al een kunstwerk staat in de vorm van drie keien. Ook is het weiland bij de molen langs de Gooimeerlaan geopperd, maar ook die plek voldeed om een of andere reden niet, herinnert De Jong zich. En keer op keer maak te de kunstenares een nieuw ontwerp. De laat ste in de rij is de herder met zijn schaapjes. Het kunstwerk bestaat uit een herder met staf van bijna drie meter hoog met daaromheen een steeds breder wordende spiraal die een schaapskudde moet voorstellen. In het mid den van het plein dat tussen de ingang van Groenoord Plaza en de Willem de Zwijgerlaan ligt, is een cirkel van ongeveer negen vierkante meter opengehouden voor het sculptuur. Na de bouwvak gaat Van Roey, de Belgische aan nemer die Groenoord Plaza bouwt, het kunst werk plaatsen. Waterschap De Jijnstromen heeft een dagelijks bestuur. Leide- lans Schouffour, oud- uder van Leiderdorp vqeke Veldstra en veehou- UR impinghouder Aad et v&iof uit Leimuiden zijn rvic ivond vergadering geko ld t heemraad. Straathof is rou1 ^co-dijkgraaf. Het drie- mer :mt de plek in van de zes oui aden die dinsdag opstap- t p< adat ze na onderlinge n (a eten niet langer het ver tui en van het algemeen be- genoten. Dijkgraaf Pan- reeg gisteravond wel lie steun. aR4 vrijdag 5 juli 2002 Dagblad Schildersbedrijf UW SCHILDER I Tel. 071 589 57 45 Jan Peter Balkenende kwam vannacht als kabinetsformateur bij ko ningin Beatrix vandaan. Foto: ANP/Marcel Antonisse door Annette Lameijer alphen ajln den run - Tijdens opgravingen in het centrum van Alphen aan den Rijn zijn archeologen van de Universi teit van Nijmegen gestuit op waarschijnlijk de oudste deur van Nederland. De Romeinse deur en een eveneens gevon den houten tentharing stam men uit de eerste eeuw en verkeren in goede staat Twee eerder in ons land gevonden deuren uit die periode zijn niet bewaard gebleven. De vondsten zijn afkomstig van een soldatenbarak van het Romeins castellum Alba- nianae. „Het fort is waar schijnlijk ontmanteld en de deur is toen in een gracht ge gooid", aldus een opgetogen archeoloog Rien Polak. De deur is voor een groot deel van eikenhout gemaakt en heeft dwarsverbindingen die met spijkers zijn vastge maakt. Een houten spil en ko peren beslag zijn ook goed te zien. De diepzwarte kleur wordt waarschijnlijk veroor zaakt door het rottingsproces van het eikenhout. Op dit moment is de deur ingepakt om te voorkomen dat het hout uitdroogt, krimpt en daardoor te snel wordt be schadigd. Waarschijnlijk wor den de vondsten gevries droogd en geconserveerd. Door de hoge waterstand zijn de Alphense vondsten na eeuwen in de modder gele gen te hebben, gaaf gebleven. den hjlag/gpd - Op de eerste dag van de formatie is meteen een prestigestrijd ontbrand over de vraag welke partij de minister van binnenlandse zaken mag le veren. Alle drie de coalitiefrac ties leggen een claim op dat de partement De gisteravond be noemde CDA-formateur Jan Pe ter Balkenende denkt twee we ken nodig te hebben voor het vormen van een kabinet. Zowel WD, CDA als LPF heb ben zware kandidaten voor het ministerie dat de komende jaren de leiding neemt in het veilig heidsbeleid en de ontmanteling van de Haagse bureaucratie. De WD wil oud-minister Van Aartsen naar voren schuiven, het CDA brengt vice-fractievoor- zitter Maria van der Hoeven in de strijd en de LPF overweegt de post te combineren met het vi- ce-premierschap. De beschikba re kandidaat is volgens Herben 'ijzersterk'. De politieke leiders van deze twee laatste partijen, Herben en Zalm, blijven lid van de Tweede Kamer. Herben zag gisteren on der druk van de WD definitief af van zijn ambitie minister van defensie te worden. De liberalen denken dat Herben als fractie voorzitter beter de eenheid in zijn partij kan bewaren. De WD is de belangrijkste kan didaat voor Financiën en Bin nenlandse Zaken. Verder res teert er voor de liberalen Ver keer of VROM en Onderwijs of Defensie. De LPF krijgt waar schijnlijk Volksgezondheid, Eco nomische Zaken en het ministe rie voor Asiel en Migratie. Naar verwachting wordt infor mateur Donner CDA-minister voor Justitie. Voormalig CNV- kopstuk De Geus zou namens de christen-democraten Sociale Zaken gaan beheren, terwijl Ka merlid Van der Hoeven de be langrijkste kandidaat is voor On derwijs. Voormalig partijleider De Hoop Scheffer krijgt zo goed als zeker Buitenlandse Zaken. Ook Harry Mens wil zich weer inzetten voor de LPF, zo heeft hij te kennen gegeven. „Ik sta nog steeds achter de ideeën en standpunten van Fortuyn. Om te voorkomen dat achteraf wordt gezegd dat ze niet wisten dat ik beschikbaar was, zeg ik het nu alvast." washington/gpd - De Ameri kaanse president Bush is in het nauw gebracht in de media in zijn land. Kranten als de Washington Post en de New York Times hebben zijn eerdere gedrag als Texaanse zakenman opgerakeld. Daaruit blijkt dat de president het niet zo nauw zou hebben genomen met de regels. Zo heeft Bush in 1990 als mede directeur en grootaandeelhou der van Harken Energy Corpo ration een transactie veel te laat gemeld aan de beurstoezicht houder SEC. Volgens president Bush was dit een fout van medewerkers van de SEC. Die zouden het docu ment hebben zoekgemaakt. Bovendien riekt de handel naar het voor eigen gewin misbrui ken van interne bedrijfsinforma tie. Bush verkocht een groot pakket aandelen tegen een prijs van 4 dollar per stuk en verdien de daarmee 850.000 dollar. En kele dagen later presenteerde het concern slechte kwartaalcij fers en kelderde de beurswaarde met bijna 50 procent. Eind 1990 was de koers nog maar een dol lar. Het Witte Huis heeft toegegeven dat de president onjuist heeft gehandeld. Maar volgens woordvoerder Ari Fleischer is dat oud nieuws, gaat het om een nalati-ajaeid van bedrijfsjuristen, iets wat ook de SEC zou hebben erkend. Behalve van de president staat echter ook het zakenverleden van vice-president Cheney in de schijnwerpers. Cheney was eind jaren negentig topman van het óliebedrijf Halliburton uit Texas. De SEC onderzoekt of die on derneming kosten ter waarde van meer dan honderd miljoen dollar uit de boeken heeft ge houden. Het onlangs in op spraak geraakte accountants kantoor Arthur Andersen had de jaarrekeningen goedgekeurd. Pagina Economie: Democraten ontdekken achilleshiel van Bush weetvoeten ragen asiel c 11 Duitsland >o B ik igrijpen moet tc oord-Ierse 11 nrust stoppen iei leveling van jhold krijgt ,o u ook klappen Klem - De Israëlische pre- Sharon heeft gisteravond ild dat hij met de Ameri- Ie president Bush over- emming heeft bereikt over redesplan. Hij deed dat op önferentie van het Israëli- instituut voor Democratie. £a%mier wilde geen bijzon- Mden over het plan vertel- ieefiaron wil het geheime 1(l^omende week bespreken eeije ministers Peres (buiten- P Afc zaken), Ben-Eliezer (de- ng$) en Shalom (financiën), aai] - Ruud Gullit, Marco i^^sten en Frank Rijkaard k°ftn uit Italië een boete te- gelfet zien wegens belasting- 'ernjking. De drie ex-voetbal- 3etjn volgens hun advocaat e dlBelloni akkoord gegaan - seen schikkingsvoorstel van ïld liaanse justitie: ze accep- e I%en gevangenisstraf van ;n- Kaanden die wordt omge- tHeen boete van 1.500 euro. ni. fetreft de periode dat het s AC Milan onder contract eind jaren '80 en begin wallissen 1990 en 1997 zou- taalf spelers van Milan Itelijk zwart zijn betaald jen bedrag van ruim 52 in euro. NR. 42967 LOSSE NUMMERS 1,05 ZATERDAG €1,50 Leidsch OPGERICHT 1 MAART 1860 door Robbert Minkhorst leiden - Leiden krijgt alsnog een gekozen burgemeester. De PvdA- fractie kiest naar alle verwach ting voor het burgemeestersrefe rendum, nu het merendeel van haar achterban zich daarvoor heeft uitgesproken. Daarmee is er een meerderheid in de raad. De stad mag dan zelf een kandi daat kiezen die in elk geval 'midden in de samenleving staat, hart voor de stad heeft en haar als een ambassadeur pro moot. Een bestuurder in wie de Leidenaar zich goed kan her kennen en die toegankelijk, so ciaal bewogen en sociaal vaar dig is.' Die termen staan in de profielschets voor de nieuwe burgemeester, die vanochtend door PvdA-fractieleider Conny Broeyer namens de gemeente raad werd gepresenteerd. Broeyer verklaarde tegelijkertijd dat een overduidelijke meerder heid van de PvdA-stemmers voor een burgemeestersreferen dum is. Dat is gebleken uit een raadpleging onder de achter ban. De fractie heeft verklaard dat de uitkomst van die raadple ging voor haar bindend is. For meel kunnen mensen nog tot morgen reageren, maar Broeyer verwacht niet dat de stemming nog omslaat. „Het zou heel goed mogelijk zijn dat er een re ferendum komt", zei ze. De fractie bepaalt officieel pas maandagavond haar standpunt. Echt gekozen door de stad is de burgemeester straks overigens niet. Het meeste werk doet de raad, die uit de sollicitanten twee kandidaten kiest. Daarna mogen de Leidenaren zeggen wie van de twee de nieuwe bur gemeester moet worden. De raad wil een burgemeester die goed aanspreekbaar is, zo meldt de voorlopige pro fielschets, en 'die zich gemakke lijk weet te bewegen in een stad met een grote historische tradi tie en een samenleving die een grote verscheidenheid kent'. Hij of zij moet een bestuurlijk zwaargewicht zijn met een groot inlevingsvermogen. De burge meester moet de samenwerking met de regio op een originele manier 'nieuwe impulsen' ge ven. Hij of zij kent goed de weg in bestuurlijk Den Haag. „Bij ge lijke geschiktheid wordt het een vrouw", zei Broeyer, „maar we vonden het overdreven om dat in de profielschets te zetten. Dat is zo vanzelfsprekend." De raad stelt de voorlopige pro fielschets woensdag 10 juli vast. Die wordt definitief zodra de commissaris van de koningin akkoord is. Daarna begint de sollicitatiepro cedure. Het is de bedoeling dat de inwoners van Leiden dan be gin volgend jaar een nieuwe burgemeester hebben. Na een moeizame start voert de boot van kinderdagverblijf De Watergeuzen de peurbakkentocht op de Oude Rijn aan. Foto: Taco van der Eb door Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen leiden - „Nattiütiürlijk zijn ze weer van de partij. En kijk eens hoe ze hun best hebben gedaan om er wat moois van te maken. Helemaal top. Hé jongens, klas se en bedankt! En tot volgend jaar, hè. Eens kijken, wie heb ben we daar. Als dat niet" Op de voor Aad van der Luit zo ken merkende wijze babbelt hij van af het waterpodium voor An nie's Verjaardag de zeventiende editie van de Peurbakkentocht aan elkaar. Van der Luit kent ie dereen en alle deelnemers ken nen hem. En zo komt het dat de hele avond aankondigingen, verha len en persoonlijke discussies met de opvarenden door dezelf de microfoon gaan. Teksten als 'Hé lieverd, is dat nou die rare vent waarmee je gaat trouwen?" en "Waar was jij dan van de week?' wisselen omschrijvingen en serieuze commentaren af. „Nog even voor de mensen die niet uit Leiden komen. Peurbak kentocht is met e-u", omschrijft Van der Luit in onvervalst Leids de botenparade die jaarlijks één van de hoogtepunten van de La- kenfeesten vormt. Intussen drijven de meest fraaie boten langs. Waar een paar jaar terug de mooist opgetuigde boot bestond uit een eenvoudi ge schuit met verklede opvaren den, heeft nu iedereen z'n best gedaan om zo indrukkend mo gelijk voorde dag te komen. Bouter Bouw heeft voor de gele genheid zelfs een compleet drij vend zwembad gemaakt. Bete geld en wel. En gymnastiekver eniging Excelsior heeft een stel lage van enkele meters hoog op haar boot waar vanaf salto's en andere sprongen worden ge maakt De springers landen op een dik pak matrassen op de boot. Van der Luit „Ik weet niet van wie die matrassen zijn. Maar het is goed dat er een beetje op gesprongen wordt. Wat een stof komt daar vanaf." De boten komen vanaf de Bees tenmarkt, waar het voor het ver trek zoals gewoonlijk een gezel lige chaos is. De legerband van Simon Dubbelaar in oude uni formen met rode baret, Jong K en G en dweilorkest Kleintje Pils uit Sassenheim proberen elkaar muzikaal te overstemmen, ter wijl een groot aantal deelnemers zich opwarmt met een biertje. Even voor zeven uur komt het vertreksein vanuit de begelei dende politieboot Wat blijkt? Deelnemer nummer een is zoek. De 'peurbak' van kinderdagver blijf De Watergeuzen ligt keurig afgemeerd aan de Turfmarkt, maar kan door de drukte de stoet niet openen. Geen nood, dan gaat nummer twee, de boot van het Leidsch Dagblad maar voorop. Later worstelen De Wa tergeuzen zich alsnog naar de kop van de tocht Langs het hele parcours staan mensen. Veel mensen zelfs. Een ding hebben alle toeschouwers gemeen: ze klappen, kijken en genieten van de boten en het mooie weer. Want waar het wa ter de hele week met bakken uit de hemel kwam zetten, scheen gisteren de zon. „Ik heb van de week een kaarsje opgestoken in de Hartebrugkerk", vertelt Van der Luit het publiek. „Sindsdien heeft het geregend. Dus heb ik 'm vanmiddag maar uitgebla zen. En kijk eens wat voor weer het nu is!" lei ulinair Festival roost op de 2 >ede afloop ■T< I ÉÉaHH raren krijgen in Burgy les is i restaureren omplex Nieuw Ij ielgeest over n in jaar gesloopt :vt >ie efhebber wil en useum maken Jb n fabriek T-Ford Wickman ware man die niet be is hij die graag luis- als de andere praat Buien en zon Ik neem een: Bij machtiging tot maandabonnement automatische betaling automatische betaling 18,25 krijgt u bovendien een kwartaalabonnement 1/5 staatslot met automatische betaling 52,00 jackpot cadeau betaling per acceptgiro 52,50 04 autmosd» tetang s rr#i Stuur deze bon in een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl l uagD ■Mi'tri: Handtekening:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 1