REGIO Nieuwe leiding bij Oude Rijnstromen Sloop Nieuw Poelgeest volgend jaar I De Dolfijn blijft dicht Verkeerschaos door oliespoor Huttenbouw weer gered Alarm niet hoorbaar in delen Rijnwoude Klein jaar] cel geëist voor ruzies in Ter A< Waterschap massaal achter dijkgraaf Panman Eindelijk geluidsschermen Wethouder wil opknapbeurt parkeerterrein vervroegen Sommige ouderen in Koudekerk ongerust, anderen blij 'y uv ANNO 1977 HAZERSwouDE-RiJNDiJK - Zwem bad De Dolfijn in Hazerswou- de-Dorp gaat pas 2 september weer open. Het bad werd drie weken geleden gesloten omdat er olie in het water lekte. De problemen in het overdekte in structiezwembad worden ver oorzaakt door een defect filter. alphen aan den rijn - Een ofie- spoor van de Prins Bemhard- laan, over het Raoul Wallen bergplein naar de Prinses Irenelaan heeft gistermiddag voor een verkeerschaos gezorgd in het Alphense centrum. Door de olie, waarschijnlijk afkom stig van een trekker, kwam een bromfietser ten val en werd het verkeer twee uur lang gestremd. vrijdag 5 juli 2002 DnrincADFMntUFFN - Dp huttpn- snpurtnnht wprd Hp afpplnnpn roelofarendsveen - De hutten- bouw van Roelofarendsveen is weer een jaar gered. Voor de vierde achtereenvolgende keer leek het erop dat het tim- merevenement niet terecht kon op de vertrouwde stek langs de A4, in verband met de verbre ding van de snelweg. En voor de vierde keer heeft Vakantiespelen Alkemade toestemming gekre gen voor nog een jaartje. Vol gens de HSL-projectorganisatie is het dit jaar de laatste keer. Organisator Fred van Amster dam is blij met de toestemming, omdat het moeilijk is om op het grondgebied van de gemeente Alkemade een terrein te vinden waar 800 kinderen zich een paar dagen kunnen uitleven met hout, hamers en spijkers. De speurtocht werd de afgelopen jaren steeds voortijdig afgebro ken omdat het terrein tussen de A4 en de Sotaweg toch nog be schikbaar was. Van Amsterdam gelooft wel dat het dit jaar de laatste keer is. Volgend jaar wordt het terrein betrokken bij de bredere rijksweg. Om een al ternatief terrein te vinden ver wacht de organisator vooral veel van de gemeente Alkemade. „Ze moeten wel. Desnoods gaan we voor het gemeentehuis liggen." De huttenbouw in Roelof- arendsveenduurt van woensdag 24 juli tot en met vrijdag 26 juli. Meer informatie over de hutten bouw en de andere activiteiten van Vakantiespelen Alkemade is te vinden via de link 'jongeren' op de site www.alkemade.net. rijnwoude - Rijnwoude is bang dat de inwoners bij een ramp het alarm niet horen. De ge meente heeft daarover bij mi nister De Vries van binnenland se zaken haar bezorgdheid ge uit. In delen van de gemeente is de sirene alleen buiten te horen, in sommige delen helemaal niet. Dat bleek tijdens de laatste alarmtest op 6 juni. Volgens het gemeentebestuur heeft het alarmsysteem dat Rijn woude in 1996 kreeg, nooit goed gewerkt. In Koudekerk aan den Rijn is de sirene alleen buiten hoorbaar. De buurtschap Groe nendijk blijft helemaal versto ken van noodsignalen. Het mi nisterie gaat er volgens de ge meente vanuit dat in het dorpje het alarm van Zoeterwoude of Leiderdorp te horen is. Ook die zijn echter niet hoorbaar. Op aanwijzing van Rijnwoude besloot Binnenlandse Zaken een paar jaar geleden extra alarmin stallaties te plaatsen, maar dat is nog niet gebeurd. Het ministerie zegde een tweede sirene in Ha- zerswoude-Dorp toe. Verplaat sing van het alarm in Hazers- woude-Dorp moet zorgen voor een betere spreiding van het ge luid. Ook Koudekerk werd een sirene toegezegd. De gemeente heeft het ministerie nu verzocht met spoed de extra sirenes te plaatsen. Ook wil zij dat het ge luid binnenshuis hoorbaar is voor haar burgers. Binnenlandse Zaken kent vol gens een woordvoerder tiental len gemeenten waai' het alarm systeem niet optimaal werkt, maar het heeft niet genoeg geld om alle problemen in één keer op te lossen. Als eerste plaatst het ministerie daarom installaties op plekken die een hoge risicofactor heb ben, bijvoorbeeld als een che mische fabriek in de burnt staat. Rijnwoude heeft op dat punt geen hoge prioriteit voor het mi nisterie. door Tim Brouwer de Koning leiderdorp - Met een kleine nieuwe ploeg van heemraden hoopt waterschap De Oude Rijn stromen op rustiger tijden. Nadat een grote meerderheid van het algemeen bestuur gisteren haar vertrouwen in dijkgraaf Johannes Panman had uitgesproken, koos het gezelschap in het water schapshuis in Leiderdorp drie op volgers voor zes afgetreden heemraden. Hanneke Veldstra, Hans Schouffoer en Aad Straat hof vormen met de dijkgraaf het dagelijks bestuur. Na een urenlange voorbespre king met provinciebestuurder Leen van der Sar vroeg en kreeg Panman aan het begin van de tamelijk tamme vergadering massale steun vanuit de zaal (24 voor en 3 tegen). Als voorzitter van het dinsdag weggestemde oude college wilde de dijkgraaf er zeker van zijn dat hij een nieuwe koers kan varen. Pan man is voorstander vein moder nisering van het waterschap, maar kreeg voorheen slechts drie van de zes heemraden (een soort wethouders) achter zich. De overige drie vreesden vooral dat de aanstelling van een tijde lijke manager van buitenaf ten koste zou gaan van secretaris directeur Dick de Blaeij. Blijkens de massale steun voor de dijkgraaf en de duidelijke keuze voor een nieuwe genera tie heemraden lijkt de verdeeld heid weg te ebben. Van de op gestapte heemraden trok alleen Alphenaar Aad de Jong zich he lemaal terug uit het water schapsbestuur. Een andere ver liezer, oud-heemraad Chris Vink, stemde tegen de meeste voorstellen maar bleef wel aan als hoofdingeland (zeg maar raadslid). De Leimuidenaar kon rich troosten met de gedachte dat rijn jonge dorpsgenoot Straathof hem opvolgt als waar nemend dijkgraaf. Naast de vee- en campinghouder drukt ook Leidenaar Hans Schouffoer (37) de gemiddelde leeftijd in het da gelijks bestuur. Veldstra (51) brengt bestuurlijke routine in. Zij was enkele jaren wethouder in haar woonplaats Leiderdorp. Eind vorig jaar trad rij af als ge meenteraadslid, omdat haar man ernstig riek was. Na zijn overlijden is zij weer beschik baar voor publieke taken, ook al had rij nooit verwacht dat rij plotseling heemraad zou rijn. Datzelfde geldt voor Schouffoer, die als ambtenaar op het pro vinciehuis in Den Haag werkt. „Ik moet nog wat afspraken ma ken met mijn baas", zei hij na rijn benoeming. Om de taken van de zes vorige heemraden uit te voeren, rekent hij op steun van de verenigde vergadering. Hoofdingeland Jaap Haasbroek, die het bij de heemraadsverkie zing aflegde tegen Veldstra, zoekt het in een andere richting. „Ik denk dat dit college te klein is", zei de oud-wethouder van Jacobswoude na afloop. Bijna de helft van de vergadering deelde rijn mening. Dijkgraaf Panman daarentegen heeft alle vertrouwen in het compacte gezelschap. Hij ver moedt dat zijn eigen stem, an ders dan dinsdag bij de stem ming over de reorganisatie, niet meer doorslaggevend hoeft te rijn. „Ik stem wel mee in het college, maar alleen in bijzonde re gevallen maak ik gebruik van mijn vetorecht. Ik streef naar eensgezindheid. Hopelijk ko men we in rustiger vaarwater." den haagter jlar - Tegen neven van 19 en 25 jaar di Ter Aar verschillende mei zouden hebben bedreigd ei elkaar geslagen, is bij de Ha rechtbank een gevangenis geëist van tien maanden, vijf voorwaardelijk. De twee verdachten, van wi oudste afkomstig is uit Alp vermoedden dat de dorpsbt ners een complot tegen hadden gesmeed. Ze zich namelijk al langer in dorp gediscrimineerd, omdi van Marokkaanse afkomst De jongste neef onderhield relatie met een Nederl; meisje uit het dorp en dat slecht rijn gevallen in de meenschap. Ro) igen -jar het ^an te za e vu iten ettj ,|lniei wi lm alphen aan den rijn - Dertien jaar touwtrekken is eraan voorafgegaan. Bewoners van de Alphense wijk Gouwsluis klaagden al die jaren over de herrie door het vele autoverkeer op het knooppunt van de N207 en de Nn. Ze wilden daarom een geluidsscherm op de Steekterbrug. Keu kengigant Hans Verkerk die bang was dat het scherm het zicht op zijn showroom zou onttrekken, wist de komst ervan steeds tegen te houden. Vorig jaar bepaalde de Raad van State dat er een scherm mocht komen, maar niet hoger dan anderhalve meter. Of dit afdoende is? De omwo nenden hebben hun twijfels. Foto: Wim Dijkman woubrugge - De gemeente Ja cobswoude probeert een deel van het parkeerterrein bij sport hal Oudendijk in Woubrugge al vast op te knappen. Het terrein is nu niet veel meer dan een ver zameling kuilen met hier en daar een stukje berijdbare, aan gestampte grond. Het hele terrein alvast een nieuw gericht geven kan niet. Wethouder Vink wil daarmee wachten tot het ondergrondse bergbezinkbassin is gebouwd, dat overtollig rioolwater moet opvangen. Dit bassin komt on der de groenstrook die grenst aan het parkeerterrein. Vink vindt het zonde om eerst het parkeerterrein te verfraaien en er daarna bouwverkeer over te laten rijden dat materiaal voor het bassin levert. De procedure om de opvangbak voor het riool aan te leggen, is in volle gang. De gemeente houdt binnenkort een hoorzitting voor bezwaarmakers, die het niet eens rijn met kap van bomen en Jacobswoude eerder terecht be trapten op een procedurele fout. Ondanks protest uit de buurt is Vink bang dat diezelfde buurt dit najaar gaat klagen over de erbarmelijke toestand van het parkeerterrein. „Ik zie de bui al hangen als straks het nieuwe seizoen begint. Hoewel de buurt het zelf heeft tegengehouden, proberen wij een deel van het werk naar voren te halen." Daarom laat hij gemeentewer kers binnenkort bekijken of zijn plan mogelijk is. Op 9 mei barstte de bomaosi twee neven hielpen een met de verhuizing en liepen ïede van de mannen tegen heiden met wie rij ruzie hadden, schold me uit", zei de joi net 1 verdachte tijdens de rechts een Daarna zou de man eenjtruct blikje bier naar hem en rijn hebben gegooid. Daardoor gen de stoppen bij hem Hij zou een parasolstand hebben gepakt en de man mee hebben afgetuigd, slachtoffer liep daardoor schillende blauwe plekken o|q|( Het bleek niet de eerste kq zijn dat de twee neven hetH - E de stok hadden met een d( t bewoner. Zo had de plaatsf itus bloemist aangifte gedaan wege bedreigingen van de ste neef. En de oudste verda telir bleek een langlopende vete de lokale videotheekhoudi mdj hebben. Deze man zou ver! vere hebben rondgestrooid daind. 1 verdachte een meisje had 1. s vij gevallen. Daar was de verdi hille zo verbolgen over dat hij 6 jul januari met de videotheek s der op de vuist ging. In de p selijke snackbar kreeg de vi theekhouder verschillende len slaag. De officier van justitie ad HT 1 bedreigingen en het geweli wezen en eiste gevangenis IA^C De oudste neef zou ook no ?cle euro schadevergoeding aa videotheekhouder moeten len. De rechtbank doet over weken uitspraak. door Janneke Dijke koudekerk aan den run - Wo ningbouwvereniging Habeko wil wooncomplex Nieuw Poelgeest in Koudekerk aan den Rijn over een jaar slopen. Voor de bewo ners van de achttien seniorenwo ninkjes zoekt Habeko voor die tijd vervangende woonruimte in het dorp. Een aantal bewoners is ge schrokken van de plannen en vreest op straat te komen staan. Anderen zijn dolblij dat ze hun lekkende woning kunnen inruilen voor iets beters. De tweekamerwoningen in het séniorencomplex aan het Ach- térom voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Een voor beeld rijn de smalle deuren, waar een rolstoel niet goed door kan. Een ander probleem is het lekkende dak, waar vooral de bewoners op de eerste verdie ping last hebben. Eén van hen is de 82-jarige mevrouw Bruins. „Ik heb vorig jaar een hele tijd met kringen in mijn plafond ge zéten", vertelt ze. „Hiernaast za ten ze met emmertjes. Nu is het gewit, maar het kan zo weer ge beuren." Lichtgele plekjes op het behang herinneren nog aan de lekkages, die al herhaaldelijk gerepareerd rijn. „Dit dak heeft goud gekost." Woningbouwvereniging Habeko maakte vorig jaar het besluit be kend om de huisjes tegen de vlakte te gooien en op het ter rein een modem, groter Nieuw Poelgeest te bouwen. Directeur M. Bogerd van Habeko hoopt in het pand 42 woningen kwijt te kunnen, waaronder tenminste 18 huurwoningen. Onder het gebouw komt een ondergrondse garage. Wellicht wordt het ver nieuwde appartementencom plex in de toekomst aan het er naast gelegen zorgcentrum Rhyndael gekoppeld. Over de plannen is nog geen overeenstemming met de ge meente Rijnwoude, die er geld op moet toeleggen. Ook kunnen omwonenden tijdens de bezwa renprocedure roet in het eten gooien, omdat het nieuwe pand uit de Leidsch DagbladA IICIII li Vlï]\! ANNO 1902 Zaterdag 5 Juli NEDERLANDSCHE VISSCHERIJTENTOONSTEL- LINGTE KATWIJK-Thans willen wij een uiteraard vluchtige beschouwing geven. Wanneer men een kijkje neemt, zal men opmerken dat onze stadgenoo- ten zich gansch niet onbetuigd laten. De firma P. Clos en Leembruggen exposeert op duidelijk zicht bare wijze wollen vlaggendoek in alle kleuren, wol len en sajeten, garens enz., een mooie collectie naar het ons voorkomt. De Leidsche katoenvlechterij en nettenfabriek (voorheen Jaeger Co.) exposeert ha- LEIDEN - Gisteren is na enige vertra ging, het laatste gedeelte van de Breestraat weer voor het verkeer opengesteld. Wat nog niet wil zeg gen dat het weg dek al in goede conditie verkeert: borden bij het kruispunt met de Koombrugsteeg geven dat ook aan. De toegesta ne snelheid is op 25 kilometer per uur gesteld. Foto-. Archief Leidsch Dagblad ringnetten, garen en katoen, benevens kaarsen, zeeinstrumenten uit 's Rijks Verificatie te Leiden werden voor dit doel welwillend afgestaan door d minister van marine. De 'dobbertjesvlag' metant visscherijartikelen van onzen stadgenoot L. v.d. Meel ontbreekt evenmin, terwijl een Leidsche pe raar in optima forma voor het oog der nieuwsgien toeschouwers geduldig peuert in een groote kuip blinkende uitstalkasten van gouden en zilveren k pen en hoofdbeugels der heeren Maartense en V; Rossum du Chattel trokken begrijpelijkerwijze d bijzondere aandacht der vrouwelijke bezoekers. ga tos s iresi Gg'I tik teuv irkv enh teei torn gen .veil iger nC Kc Deli ilksl onie erij igp; Het wooncomplex Nieuw Poelgeest in Koudekerk aan den Rijn wordt over een jaar gesloopt. Er komen 42 woningen voor in de plaats. Foto: Hielco Kuipers hoger wordt dan het huidige. Wethouder Uljee van Rijnwoude vraagt zich daarom af of de planning van Habeko haalbaar is en of de ouderen niet te vroeg uit hun huizen worden ge stuurd. „Ik vind het ambitieus van ze als ze het binnen een jaar willen realiseren." Via Habeko krijgen alle ouderen een vervangende woning in Koudekerk. Als het nieuwe Nieuw Poelgeest af is, krijgen ze het eerste recht om terug te ke ren. Toch ontstond er onrust nadat Habeko vorige week een informatieavond hield. Direc teur Bogerd: „Daarom is er vol gende week een tweede bijeen komst. Daarna hebben wij met iedereen een persoonlijk ge sprek om de wensen te noteren. Mensen krijgen een voorkeurs behandeling." Dit betekent dat een bewoner van het Achterom een passende woning die in Koudekerk vrijkomt als eerste aangeboden krijgt. Pas als hij die afslaat verschijnt de woning in de woonkrant voor de Rijn streek. Per jaar komen in Kou dekerk slechts zo'n tien senio renwoningen viij. Bogerd hoopt daarom dat veel Achterom-be woners willen verhuizen naar de twaalf nieuwe huizen aan de Kerklaan, op het terrein van de voormalige waterzuivering. Als die huizen niet op tijd klaar rijn, wil hij desnoods wachten met sloop van het Achterom. Nogal wat bewoners zijn ge schrokken van de snelle sloop, die gepland staat voor eind vol gend jaar. Mevrouw Maurits (79) vindt sloop eigenlijk hele maal niet nodig. „Ik wil hier graag blijven. De voordeur is zo kaal als een luis en er moet een nieuw stukje kozijn in, maar dan hoeft het van mij niet weg." Het liefst woont rij en een aantal bu ren gedurende de sloop en de bouw in een portocabine in de buurt van Nieuw Poelgeest, zo als jaren geleden ook gebeurde bij zorgcentrum Rhyndael. „Want straks douwen ze me in Hazerswoude, daar heb ik geen zin in. Geef mij maar zo'n nood- huisje, maar dat vinden ze te duur." Volgens Bogerd kost die tijdelijke opvang hem 45.000 eu ro per persoon. Maurits is bang dat er voor haar geen passende woning in Koudekerk wordt ge vonden. „Straks moet ik bij mijn kinderen intrekken. Ze rijn goed voor me hoor, maar dat gaat me te ver." Bovenbuurvrouw Bruins maakt zich minder druk. Na haar tijde lijke verblijf in een andere wo ning wil zij graag terugkeren naar Nieuw Poelgeest, waar ex- bewoners voorrang krijgen. „Ik heb die plattegronden gezien, dat is hartstikke leuk. Straks heb je een aparte slaapkamer." Nu kijk je door een glazen wand het slaapgedeelte in. „Ik heb hier een bankbed genomen, want ik ga niet tegen mijn bed aan zit ten kijken." Dinsdag 5 juli ZWAMMERDAM - Vannacht hebben de 24 geeste lijk gehandicapte bewoners van 'Eljo' in Zwammer- dam voor het eerst geslapen in hun spiksplinternieu we onderkomen aan de Swadenburgerdam. Daar is zojuist het zogeheten fasehuis 'Eljo' gereed geko men. Vier groepen van zes bewoners gaan daar een tamelijk zelfstandig bestaan leiden. Het merendeel van de 'Eljo'-bewoners werkt in Alphen op de sociale werkplaats en vijf gaan er naar school. Het is de be doeling dat zij in 'Eljo' - met begeleiding van 2 vaste personeelsleden en een parttimer per groep - zelf standig hun huishouden gaan voeren, hun eigen pot je koken en zelf hun was doen. Iedere groep heeft zijn eigen huis met woon-en eetkamer, keuken, voor- en achtertuin en een eigen slaapkamer voor el ke bewoner. Voorde medische en pedagogische be geleiding echter, zal een beroep kunnen worden ge daan op het 'moederhuis' de Hooge Burch. Dat geldt natuurlijk ook voor de activiteiten die de Hooge Burch voor zijn bewoners organiseert. Het streven is om de bewoners van 'Eljo' zo zelfstandig te maken dat zij kunnen doorstromen naar een gezinsvervan gend tehuis, waar zij - nog meer dan nu het geva eeld op eigen benen moeten staan. naa; De vier woningen met kantoor zijn in de plaats gf ema men van het oude 'Eljo' (een oud herenhuis) dat jon ruim drie jaar geleden werd afgebroken. De 24 b t woners zijn toen tijdelijk ondergebracht in een vi personeelswoningen op de Hooge Burch, in afwa F)u ting van het gereed komen van hun nieuwe ondelona men. etn« NIEUWVEEN - Huize Ursula in Nieuwveen krijgt een eigen orkest, dat zal worden samengesteld u ludt bewoners van die zwakzinnigeninrichting. Voorin n T gaat men aan de slag met dertig muzikanten. Bi vme nen een jaar of twee hoopt men een orkest te het ben gevormd dat zich, wat grootte betreft, kan m g. ten met de Jostiband van de Hooge Burch in Zwi merdam. Hierin musiceren meer dan honderd fl zinmgen. De Ursulaband kwam tot stand omdat zowel de Ifste 1 ge Burch als de inrichting in Nieuwveen veel aai :nd j van pupillen had die op de één of andere manier ugo muziek wilden maken. Dertig bewoners van Urs; man die deel uitmaakten van de Jostiband, gaan nu i Nieuwveen de kern vormen voor een nieuw orkes en v Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing 2,50 (voor een exemplaar v i bij 18 in zwart wit) over te maken op gironummer 57055 Unv. Dagblad uitgeverij Damiate b.v. Postbus 507,2003 PA Haat U£ onder vermelding van Leidsch Dn{ Leidsch Dagbk blad, ANNO d.d. (datum van plaatsing) of door contante betaling aan de balie v, Leiden. U krijgt de foto büinen drie weken thuisgestuurd. n g0 ie ik n.N

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 14