LEIDEN REGIO PZ wil referendum dorpskern Zoeterwoude Leraren bouwtechniek krijgen van Burgy een lesje restaureren Vijf jaar cel voor gewelddadige roof A 'Belachelijk, een toilet delen met vijf andere mensen' Schrijf nu in voor Tour de Kans! gemeente slordig met fihuren van personeel pgepakt na inrijding R3 tetsvierdaagse Stompwijk 'ïjitiek verrast Roest niet Onteigening en sloop voor supermarkt liggen heel gevoelig Amerikaanse Rachel Moretta draait jaar mee in Oegstgeests gezin vrudac 5 JULI 2002 p ade - De politie heeft gis- hiddag een 30-jarige man eiderdorp aangehouden rhet veroorzaken van een l op de A4. De man zat ien auto die werd bestuurd r een 38-jarige Diemense. 3 een ruzie trok de man aan (handrem. De auto botste te il de vangrail. De vrouw werd Lond overgebracht naar het uw 1 Pmpwijk - Toerclub Stomp- 18% houdt van dinsdag 9 tot en jt vrijdag 12 juli voor de vijfde '"ir de avond-fietsvierdaagse ^tvertje Vier'. Start en finish ■te j in de kantine van sportpark iaa[Meerhorst. Inlichtingen: )0Jns Oliehoek (071-5802938) n%vvw.stompwijk. nl toerclub iet! door Matijn Kramp leiden - Oude zooi waar snel wat gipsplaten tegenaan moeten of een pand met mogelijk heden, geschiedenis en gevoel. De opvattingen over oude monumentale panden lopen be hoorlijk uiteen, weet Kasper Burgy. Als eigenaar van een bouwbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in restauratie ziet hij vaak al heel snel aan de ogen van mensen of ze van het vak houden of niet. Het zit 'm volgens hem in de manier waarop bezoekers van zo'n oud pand om zich heen kijken. En of ze met hun vingers aan het metselwerk peuteren, op hou ten wanden kloppen en de stevigheid van con structies testen. Aan het gezelschap dat gisteren kennis maakte met de werkzaamheden van zijn bedrijf, kon Burgy wat dat betreft zijn hart ophalen. Der tien docenten bouwtechniek keken hun ogen uit in de Pieterskerk en de twee schots en scheve grachtenpanden die het bedrijf op het Rapenburg restaureert Het bedrijfsbezoek was onderdeel van een bij eenkomst van ruim 60 technische leraren uit Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek, die meedoen aan het project Leerwegen in Rijn land. Dit project, waarin het bedrijfsleven, de overheid en de scholen samenwerken, is twee jaar geleden opgezet om het beroepsonderwijs aantrekkelijker te maken. Dat is volgens de sector hard nodig. Vmbo en mbo trekken te weinig leerlingen, die ook nog eens vaak voor tijdig van school gaan. Leerwegen in Rijnland moet de jeugd behou den voor de technische vakken. Het praktische doel van het project is nieuwe activiteiten sti muleren, zoals bijvoorbeeld extra stages voor leerlingen en docenten, materiaal-, kennis-, en gereedschapuitwisseling, gastlessen en excur sies. Dat laatste onderdeel werd dus gisteren in de praktijk gebracht door techniekdocenten van de vmbo-scholen in deze regio en het ROC Leiden. Elke onderwijsrichting was vertegen woordigd bij de bedrijfsbezoeken. Zo ging de afdelingen metaal en elektro op bezoek bij Kraanservice Katwijk, Swart Hijs en Hefwerk en Oostingh Staalbouw en stonden de vesti gingen van het Motorhuis in Alphen aan den Rijn en Katwijk open voor de motortechniek docenten.En die van bouwtechniek naar een nieuwbouwproject van Van Rhijn Bouw in Katwijk of naar twee restauratieprojecten van het Leidse familiebedrijf Burgy. De opzet bleek een succes, want de paar uur die de leraren doorbrachten op de stageplek ken van hun leerlingen bevielen best. Zeer ge ïnteresseerd beklommen de docenten de kooromgang van de Pieterskerk en inspecteer den zij de door bonte knaagkevers aangetaste houten kapconstructie. Ook trokken ze van beneden naar boven tot zelfs op het dak van de twee eeuwenoude panden aan het Rapen burg. Onderwijl vragen stellend over het res tauratiewerk. Want in welke staat breng je een pand terug dat in ongeveer drie eeuwen tot stand is gekomen en, sinds de bouw van het oudste deel vooraan de gracht rond 1600, tal loze malen is opgeknapt? Kasper Burgy heeft er geen kant en klaar ant woord op. En dat maakt het restauratievak volgens hem juist zo boeiend. „Dat besluit wordt uiteindelijk genomen door de opdracht gever. Maar daar wordt vantevoren vaak uitge breid over gesproken tijdens werkvergaderin gen. Want hoe ver ga je terug in de restauratie, is voortdurend de vraag bij een klus als deze. En hoe gelikt wil je het hebben, is een net zo belangrijke. Persoonlijk houd ik ervan om de geschiedenis in zo'n huis te zien." Als voorbeeld laat Burgy een van de haarden in het huis zien. Die is door de eeuwen heen drie keer verbouwd vanwege verbeterde tech nieken of veranderde mode. „Ik vind het mooi om die aanpassingen zichtbaar te houden. Van mij hoeft zo'n haard niet terug gebracht te worden in zijn allereerste vorm. Ik houd juist van de verhalen van zo'n huis." De verbouwing die hebben plaatsgehad, de technieken die door de eeuwen heen werden toegepast, de mode in de bouwerij: Burgy kan er gepassioneerd over vertellen. En naar die passie zoekt hij ook bij nieuwe werknemers. Want alleen als ze dat gevoel voor het am bachtelijke werk hebben kunnen het goede vaklui worden.Burgy ziet zijn personeel het liefst jong in het bedrijf komen, als ze nog niet teveel met de nieuwbouw te maken hebben gehad. „We leiden ze graag zelf op. Want res taureren is een vak apart. Hier is niks routine. Elke steen, elk plankje is anders. Ik heb dus mensen nodig die voortdurend willen naden ken. Creatief zijn in oplossingen bedenken. En simpelweg liefde hebben voor het vak." nac ld^r Eric Went ■we eb ierdorp - Leiderdorp heeft te erJ lig greep op werknemers die ad »lijk zijn ingehuurd. Dat con- >®n leert de Leiderdorpse Re- da kamer na bestudering van 5 v' uitbestedingen' in 2000. Op- ,ve hten worden niet duidelijk irmuleerd, afspraken zijn m c niet helder en de resultaten ei^ welijks toetsbaar. Wethou- Roest is het in hoofdlijnen jd) de kritiek van de Rekenka- 'e 1 eens. „Daarom hebben we jaar al een aantal maatre- te n genomen." en iet boekjaar 2000 heeft Lei- lorp voor ruim 1 miljoen eu- SSI iken uitbesteed aan derden. "J ens de Rekenkamer is dat )d' niet goed gegaan. Zo kre- u8 de ingehuurde deskundigen IS[I7 procent van de gevallen 111i opdrachtbrief. Bij op- 'n8 :hten aan derden boven de 10 euro is in 85 procent van 'e I ;evallen verzuimd meer of- eci is aan te vragen, zoals ge- t0 kelijk is. In 38 procent van L onderzochte uitbestedingen elfs helemaal geen offerte ge- igd. Onduidelijk is ook of de a krachten in alle gevallen ig waren. grond van al deze gegevens de Leiderdorpse Rekenka- i een commissie die toezicht dt op de financiën, dat het U es rond het aantrekken van lijke krachten in Leiderdorp beter kan. Zij stelt voor een [1 graal verbeterplan' op te en. Een ambtenaar moet de r krijgen de uitvoering van ilan te bewaken en hierover apporteren aan de gemeen teraad. Nu is in het merendeel van de gevallen een goede ver antwoording naar de politiek niet mogelijk, en is de doorzich tigheid van het proces ver te zoeken, stelt de kamer vast. Wethouder Roest is niet verrast door de uitkomsten van het on derzoek. „Ik had dat wel een beetje verwacht", geeft hij toe. Toch brengt hij een nuancering aan. „Dit onderzoek gaat over 2000, terwijl we een jaar later juist een aantal maatregelen hebben genomen waardoor het beter gaat Zo hebben we met elkaar afgesproken, dat we voor uitbestedingen boven de 4.500 euro minimaal twee offertes no dig hebben en bij bedragen bo ven de 45.000 euro zelfs drie. Dat is bedoeld om willekeur te voorkomen." Ook wordt volgens de wethouder bij vacatures 'niet meer automatisch een blik uit zendkrachten opengetrokken'. Roest bestrijdt de opvatting van de Rekenkamer dat resultaten bij de inhuur van deskundigen altijd meetbaar moeten zijn. „Ik vind dat een beetje academisch. Zo hebben we vorig jaar iemand ingehuurd om de parkeerver- gunningen te controleren. Maar het resultaat daarvan wordt door ons niet geregistreerd." Ook vindt hij dat 'een zekere souplesse' mogelijk moet blij ven. „Zo hebben wij de Oude- rennota laten maken door een externe kracht die we op dat moment al in huis hadden, en die dat ook al eens voor een an dere gemeente had geklaard. In dat soort gevallen vind ik het onzin om elders ook nog offer tes aan te vragen." door Pieter van Langevelde zoeterwoude - Oppositiepartij Progressief Zoeterwoude wil een referendum over de plannen met de dorpskern. Met dit voorstel kwam fractievoorzitter W. Ooij endijk van PZ gisteravond bij de bespreking van de plannen in de raadscommissie. CDA en WD zien weinig heil in een volksraad pleging. Zij zijn voor uitvoering van de centrumplannen. Volgens PZ-fractievoorzitter Ooijendijk hebben burgemees ter en wethouders onvoldoende onderbouwd waarom zij kiezen voor verplaatsing van de Cl000 naar de hoek van Dorpsstraat en Veldzichtstraat. PZ ziet ook mo gelijkheden voor een grotere su permarkt: op de huidige locatie en op het Loetheveld. „Voordat we een voorkeur uit spreken moeten we alles goed hebben bekeken", vindt Ooijen dijk. „Er zijn nog veel te veel vragen. De keuze voor dit plan komt veel te vroeg. Eerst moet duidelijk worden wat in de ver schillende mogelijkheden de fi nanciële consequenties zijn voor de gemeente en de winke liers." Daarnaast is PZ van me ning dat het college de plannen voor de dorpskern te weinig af stemt op wat de bevolking wil. „Wat in de plannen ontbreekt is de stem van de consument. PZ vindt een referendum een mid del om de stem van de consu ment wel te horen te krijgen", aldus Ooijendijk. „Overbodig", meent wethouder M. Ates. „Als ik nu nog zou be twijfelen of de bevolking de noodzaak hiervan inziet, dan zou ik het plan niet indienen. Uitbreiding of verplaatsing? De supermarkt Ciooo zit nu nog op de hoek van de Dorpsstraat, naast de kerk. Foto: Hielco Kuipers Maar als de raad een referen dum wil vind ik het prima." Ates' eigen fractie, het CDA, en de WD zien geen enkele nood zaak tot het houden van zo'n volksraadpleging. „Het onder werp is al helemaal uitgediscus sieerd", vindt CDA-fractievoor- zitter G. van der Hulst „Er is ontzettend veel gelegenheid ge weest voor inspraak en we staan onder tijdsdruk." De haast komt voort uit het voorkeursrecht, dat de gemeente op een aantal pan den in de Dorpsstraat, de Kerk- laan en de Veldzichtstraat heeft en begin 2003 afloopt. Vóór die tijd moet er een nieuw ontwerp- bestemmingsplan zijn. WD-raadslid I. Sanders heeft een andere reden om tegen een referendum te zijn. Zij vindt het onzinnig om de bevolking te raadplegen over iets dat de win keliers moeten betalen. „We moeten het standpunt van Schuitema (eigenaar van super marktketen Cl000 - red.) en de Winkeliersvereniging Zoeter woude (WIZO) accepteren", be toogt Sanders. Een maand gele den stelde de WIZO op een in spraakavond, dat de bouw van een nieuw winkelcentrum op het Loetheveld de beste moge lijkheid is. Inmiddels lijkt de ver eniging op dat standpunt terug gekomen, omdat nieuwbouw te duur zou zijn. De WIZO schaart zich nu achter het plan om de C1000 te verplaatsen en daar mee de doorstroming van ande re winkels op gang te brengen. Om de nieuwe supermarkt te kunnen bouwen moet de ge meente een aantal panden op de hoek van de Dorpsstraat en de Veldzichtstraat aankopen. De bewoners van de betreffende huizen zijn echter niet bereid te vertrekken. Wethouder H. van der Kooi herhaalde gisteravond, dat hij in het uiterste geval tot onteigening wil overgaan. „Als we alle mogelijkheden tot vrij willige verkoop hebben bekeken en het individuele belang van de bewoners niet opweegt tegen het algemeen belang zal ik ont eigening niet schuwen", aldus Van der Kool De uitspraak kwam Van der Kooi te staan op een scherpe veroordeling van CDA-raadslid W. Klein: „De wethouder heeft steeds gezegd dat het initiatief voor de verkoop bij de burger ligt Ik ben principieel tegen onteigenen. Het eigendoms recht is een van de hoogste rechten. Bovendien vraag ik me af waarom bij de Nederlands Hervormde Kerk niet en bij bur gers wel tot onteigening wordt overgegaan." Het CDA-raadslid uitte verras send felle kritiek op het voorstel van partijgenoot Ates over de dorpskern. „Er moeten in deze plannen minimaal zes karakte ristieke panden worden ge sloopt Dat past niet bij wat we in het collegeprogramma heb ben afgesproken over het be schermd dorpsgezicht." Klein is voorstander van de bouw van een winkelcentrum op het Loet heveld. „Ik vind het een gemiste kans dat dat niet is onderzocht" ha| Br# Nancy Ubert oofTGEEST - Kort douchen, niet ng telefoneren, tijdens het we i je handen boven tafel hou- en en samen de boel opruimen, •t een doorsnee Nederlands tei n is dat vanzelfsprekend. en r Rachel Moretta heeft zich slijk verbaasd over deze alle- en jse en ongeschreven wetten, ion dan ook nog een toilet delen vijf andere mensen. Ik wist wat me overkwam." Zondag |t ze terug naar haar woon- ts Houston, Texas. „Ik heb [el laten onderdompelen in de af erlandse cultuur en kom echt als de oude Rachel terug." p vijl Rachel (17) haar terug- organiseert, zijn zo'n 120 hij [eren, verspreid over alle de- ïtefvan de wereld zich aan het g i 'bereiden op een schooljaar 'ederland. Ze nemen deel ;tlhet interculturele program- w van AFS (American Field 'X ice). Omgekeerd geeft de ne nsselingsorganisatie Neder- at Ise jonge mensen de kans kennis te maken met een rdl enlandse cultuur en taal. dei doel van de non-profitorga- ee tie, die is voortgekomen uit werkzaamheden tijdens de tbi ede Wereldoorlog, is 'we- f. wijd begrip voor elkaar', irii 't uitwisselingen tussen jon- rhifen van verschillende cultu ral leren mensen van verschil- h ide afkomst elkaar te begrij- zij Uiteindelijk hoeft er dan v Sens meer oorlog te zijn. dat is natuurlijk heel idea- &ch gedacht", zegt Gwenny Wnhoven, de gastmoeder Rachel. Hnaal ingesteld op de komst de Amerikaanse was de Ptgèestse familie Kouwen- niet. Aanvankelijk woon Rachel temidden van haar gastgezin. Onder: Jolijn, Rachel en, Rens. Boven: Stijn en Gwenny. Vader Kouwenhoven ontbreekt. „Die is natuur lijk weer aan het werk", meldt Rens. Foto: Dick Hogewoning de Rachel bij een ander gezin. „Rachel raakte bevriend met on ze dochter Jolijn. Ze hebben het afgelopen jaar beiden havo 4 ge daan op het Teylingen College. Al vrij vroeg in het schooljaar werd ik gebeld met de vraag of Rachel een paar dagen bij ons kon logeren. Het klikte niet echt tussen haar en het gezin waar ze verbleef. Over dat logeren heb ik niet lang na hoeven denken. Maar toen ik vervolgens van AFS het verzoek kreeg haar voor een klein jaar in ons gezin op te ne men, heb ik wel even moeten slikken. We waren er al snel uit, hoor. Stel je voor dat onze doch ter aan de andere kant van de wereld in zo'n vervelende situa tie zou zitten._Dan ben je ook blij er mensen zijn die zich over haar willen ontfermen." „Eerst ben ik voor Rachel uit mijn kamer gegaan", meldt Rens. Maar na een paar weken had de brugklasser er genoeg van om bij zijn 18-jarige broer Stijn te slapen. Om Rachel een eigen plek te geven werd een deel van de zolder tot kamer verbouwd. „We vonden dat ook Rachel een eigen plekje nodig had om af en toe tot zichzelf te kunnen komen", verklaart Gwenny Kouwenhoven. Vanaf het eerste moment heeft Rachel voor honderd procent meegedraaid in het gezin. „We hebben ook geen extra uitstap jes georganiseerd. Natuurlijk hebben we leuke dingen ge daan. Maar die hadden we zon- der dit vierde kind ook onderno men. Wandelen op zondag, naar de verjaardag van een familielid, Rachel ging gewoon mee. Als ze zin had natuurlijk, want geen enkele puber kun je dwingen tot dat soort activiteiten." Jolijn heeft het even moeilijk ge had toen schoolvriendin Rachel opeens haar gastzusje was ge worden. Als enig meisje nam ik toch een aparte positie in, vond ik zelf. Maar nu besef ik dat ik er een vriendin voor het leven bij heb." „Ik moet me aan dezelfde regels houden als de drie andere kin deren", vertelt Rachel. „Dat ik twee broers heb, vind ik heel bijzonder. Thuis heb ik geen broers. Het Nederlandse fami lieleven is echt totaal anders dan ik gewend was. Veel intenser. Ook het contact met ooms, tan tes en grootouders is veel hech ter. Ik heb meegemaakt dat opa overleed. De begrafenis en alles, ik was erbij. Ik heb nog nooit zo iets ervaren. En een week later vierden we de gouden bruiloft van het andere grootouder paar." Dat telefoonrekeningen hoog kunnen oplopen en dat voor water heel wat euro's worden neergeteld, waren eye-openers voor de Texaanse. „Thuis stond ik rustig een uur onder douche. Hier is het wassen, afspoelen en wegwezen." Het sinterklaas feest, een dagje Efteling, Pink pop en Parkpop: Rachel somt een paar hoogtepunten op. Het schoolleven heeft ze minder in teressant gevonden. „Maar Jo lijn denkt er precies hetzelfde over." Als ze zondag terugvliegt neemt ze pakken hagelslag, potten pin dakaas en doosjes koffie mee. „De Nederlandse pindakaas heb ik moeten leren eten. In de eer ste maand heb ik mijn ouders nog een pot Amerikaanse laten opsturen. Nu gaat er niets bo ven een boterham met Holland se pindakaas én hagelslag." den haag/leiderdorp- Wegens een gewelddadige roofoverval in een woning in Leiderdorp en ontvoering van een Duitser, is een 40-jarige man gisteren door de Haagse rechtbank veroor deeld tot een celstraf van vijf jaar. De verdachte gaf gisteren aan in hoger beroep te gaan. De man beweerde twee weken geleden dat het slachtoffer de roofoverval zelf in scène had ge zet om de verzekering op te lich ten. De roof werd op 24 juli 2000 door meerdere mannen ge pleegd. De mannen kwamen binnen door te zeggen dat ze stand van de gasmeter moesten opmeten. De bewoner werd vastgebonden, zijn mond werd dicht geplakt en hij werd flink geslagen en geschopt. De vrouw van het slachtoffer trof haar man gehavend aan en belde de politie. Het echtpaar was niet goed verzekerd tegen inbraak. Toch bleef de verdachte bij hoog en laag beweren dat ze de overval 'op aanvraag* hadden De officier van justitie, mr. J. Remmerswaal, eiste twee weken geleden zeven jaar voor de brute roof en de ontvoering van een Duitser. Deze Duitser werd door verdachte en zijn kompanen naar Nederland ontvoerd, om dat hij zijn drugsschuld nog moest afbetalen. De rechtbank motiveerde gisteren niet waar om ze minder straf had opge legd. (advertentie) Doe mee aan het spel van Leidsch Dagblad rond de Tour de France. Ga naar www.leidschdagblad.nl/tourdekans. Of kijk in de krant van zaterdag 6 juli.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 13