GELOOF SAMENLEVING 'Bollenstad komt eraan' Rijnsburger krijgt drie jaar cel voor amfetaminesmokkel Eerste kleurling ii privélegertje pau£ Humanisten denken na over wereldethiek na 11 september WEKEN VOOR 22,00 DUIN BOLLENSTREEK Trias-directeur: duizenden huizen extra bij Voorhout Negenhonderd euro voor een Porsche is geen koopje Sancta-pla] oogst weing politieke lc 'h Neem een proefabonnement BEL 071-5128030 Rk jeugdkoor mag niet naar homofestival Teleurstelling over germge aandacht mensenrechten clijki 'bet voorhout - De Bollenstad komt eraan. Dat is de stellige overtui ging van Henk Bergsma, direc teur van de woningbouwvereni ging Trias. Voorhout wordt de plek waar in de komende jaren nog zeker vijf tot tienduizend huizen extra worden gebouwd. Projectontwikkelaars hebben al vast grote lappen grond aange kocht om straks te kunnen bou wen aan die toekomstige bollen stad. Trias, de grootste woningbouw vereniging van de Bollenstreek en ontstaan uit de Voorhoutse en de twee Lissese woning bouwclubs, bouwt nu al huizen in Voorhout. Volgens de officiële planning is Voorhout na de wij ken Hoogh Teijlingen, Hoogh- kamer en Voorhout-Noord uit gebouwd. Maar lang niet ieder een gelooft dat. Projectontwik kelaar Ballast Nedam heeft in middels een groot deel in bezit van het gebied dat wordt omslo ten door de spoorlijn, de Jacoba van Beierenweg en de 's Gra- vendamsweg. De provincie Zuid-Holland publiceerde vorig jaar een ruimtelijke verkenning waarin de bouw van nog eens 3.000 huizen extra bij Voorhout wordt genoemd. Die zouden dan bij de huidige nieuwbouw moeten aansluiten. Ook Bergsma ziet bij Voorhout, waar Trias samen met de Sas- senheimse corporatie Vooruit gang actief is, nog veel meer huizen komen. Hij gaat ervan uit dat er bovenop die aantallen van 2.000 en 3.000 nog eens tus sen de 5.000 en 10.000 huizen worden gebouwd: Voorhout wordt alsnog de Bollenstad die het in de allereerste Vinexplan- nen zou worden. Bergsma wijst erop dat de druk op de Bollenstreek om verder te bouwen groot is en steeds groter wordt. „De Amsterdamse cor poraties willen de buitenwijken herstructureren en ruimer gaan opzetten. Dat betekent dat ze ruimte moeten vinden voor tus sen de 30.000 en 40.000 huizen. Die komen bij Almere, in de Haarlemmermeer en ze zijn op jacht in de Bollenstreek. Wij krij gen hier al Amsterdamse corpo raties over de vloer voor verken nende gesprekken over samen werking en dat geldt ook voor andere corporaties in de streek." Daarnaast hangt de bebouwing van de marinevliegbasis Valken burg aan een zijden draadje. Sneuvelt Valkenburg als bouw locatie mede als gevolg van de politieke omwenteling van 15 mei, dan ontstaat er een enorm probleem in de Leidse regio en de streek. De provincie Zuid- Holland heeft al gedreigd dan te gaan bouwen bij Rijnsburg, maar Bergsma verwacht dat de druk uiteindelijk verder naar het noorden komt te liggen, bij Voorhout. Die druk komt er óók als Val kenburg uiteindelijk wél wordt bebouwd, verwacht de Trias-di recteur. Hij schat in dat Wasse naar en de KRV-gemeenten uit eindelijk kans zien om hun plan Valkenburcht te realiseren: „Ik ben ervan overtuigd dat er hooguit de helft van het aantal huizen komt van de aantallen die nu worden genoemd." En ook dan komt Voorhout in beeld, verwacht hij. Want waar moeten die duizenden benodig de woningen anders worden ge bouwd? „De Bollenstad komt eraan. Dat weet iedereen", zegt hij. De Voorhoutse wethouder Van Steijn wil daar vooralsnog niets van weten. Hij bevestigt dat Bal last Nedam grote stukken grond heeft opgekocht. „Blijkbaar heb ben die andere verwachtingen over de toekomst dan wij. Dat is dan hun bedrijfsrisico. Wat mij betreft bouwen we hier nog on ze Vinex-taakstelling en dan is het afgelopen". De start van de veiling. Links vraagt deurwaarder Van de Beek om het eerste bod. Potentiële kopers houden zich stil. Foto: Dick Hogewoning den haag/rijnsburg - Een 33-jarige Rijnsburger kreeg gisteren een gevangenisstraf opgelegd van drie jaar waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hij was betrokken bij de smokkel van 100 kilo amfetamine naar Engeland. Twee weken geleden eiste de officier van justitie nog een gevangenisstraf van zeven jaar. De Rijnsburger ontkende dat hij heeft meegewerkt aan de smokkel. Wel gaf hij toe dat hij gevraagd is om chauffeurs te benaderen voor het vervoer van drugs. Een door de politie afgeluisterd telefoonge sprek tussen de 33- jarige man en een 38-jarige Voorschotenaar laat een ander beeld zien. Zij ken den elkaar uit het bodybuildingscircuit. In het ge sprek vertelde de Rijnsburger dat hij vijf tassen bij zich had. De politie gaat er vanuit dat dit dezelfde tassen zijn die de Voorschotenaar diezelfde dag in een vrachtwagen heeft geladen in Leiden. De vrachtwagen werd gevolgd en zag hem de vracht boot van Hoek van Holland naar Harwich inrij den. De Engelse politie doorzocht bij aankomst van de boot in Harwich de vrachtwagen en trof de vijf tassen aan. Volgens de 38-jarige Voorschotenaar zaten de tassen vol met blikken eiwitten die hij ge bruikte bij het body-builden. door Gerard Baas oegstgeest/katwuk - Negen honderd euro voor een Porsche 924. Het lijkt een koopje, maar volgens de kenners bij de open bare verkoop van de race-boli de, die ooit van de Katwijkse ad vocaat Marcel Hengst was, is dat het zeker niet. „Je mag er niet mee op de weg, hij is alleen ge schikt als race-auto." En dat dan alleen na een grondige opknap beurt. De race-regels veranderen ieder jaar, worden ten behoeve van de veiligheidseisen telkens weer aangescherpt en dat betekent voor het oranje voormalige ra cemonster een financiële injec tie van zeker tweeduizend euro. Loont dat de moeite voor een auto die tussen 1980 en 1982 van de band rolde, want het precieze jaar in onbekend. De papieren ontbreken en dat geldt ook voor de contactsleutels. Wat er wel is, zijn de opgedroogde bladeren in de naden van de ra men die verraden dat de auto heel lang niet gereden heeft. Een poging om het ding toch te star ten - je wilt als potentiële koper immers weten of die het nog doet - faalt. De oranje Porsche met sponsorplaatjes en de naam en het bedrijfslogo van Hengst zwijgt en blijft zwijgen. „De ac cu is totaal op. Jammer, de eni ge echte waarde die de auto nog heeft, zit in het motorblok en daar kom je op deze manier dus niet achter", aldus een an de deskundigen. Het is niet de eerste openbare verkoop die wordt gehouden ten behoeve van de Katwijkse advocaat. Op 23 mei werd op de Rijnstraat in Katwijk de inboedel van zijn kantoor onder de ha mer gebracht. Dat gebeurde destijds ook in opdracht van de Belastingdienst Particuliere On dernemingen. De fiscus wilde niet zeggen of de verkoop te maken had met een schulden last van de advocaat. Op het Katwijkse kantoor wordt al da gen de telefoon niet meer opge nomen. En inmiddels is zijn kantoor in Rijnsburg dicht. De opbrengst van de openbare verkoop gisteren zou niet al te groot worden. Dat zeiden de kenners al, vlak voor elf uur toen belastingdeurwaarder A. van de Beek de miniveiling op het ter rein van Van der Ameele in Oegstgeest begon: „Voor deze auto is een liefhebber nodig, of een gek. Maar het liefst allebei." De aanwezigen op de verkoop zijn of niet liefhebber of niet gek genoeg. Met pijn en moeite is er een bereid om honderd euro te bieden. „Je wou toch een bod", krijgt Van de Beek te horen, „hier heb je het." Collega-deur- waarder G. Wortelboer biedt achthonderd euro, gevolgd door een tegenbod van 850. Wortel- boer wint een half minuutje la ter de wedstrijd die nooit span nend werd, met een eindbod van negenhonderd. „Eenmaal, tweemaal, verkocht." „Volgens de wet moet de prijs reëel zijn, dus zijn we verplicht om mee te bieden", zegt Wortel- boer. De auto is nu van de Be lastingdienst en gaat naar Staatsdomeinen. „Daar komt die binnenkort weer in de open bare verkoop. Samen met tallo ze andere auto's, dat is een zaak voor de professionele opko pers." Dan gaat het niet meer om liefhebberij of gekte. Een van de belangstellenden voegt bij het verlaten van de werkplaats toe dat de belang stelling uiteraard veel en veel groter zou zijn als er iets aén de advocaat kon worden verkocht. „Want ik ken er genoeg die hem iets willen verkopen." Wat dan? „Een hengst natuurlijk." Advocaat Hengst was onbereik baar voor commentaar. Op de vestiging in Roosendaal wordt, net als in Katwijk, geen telefoon opgenomen. ipp noordwijkerhout - Noori kerhout werkt niet mee bouwplannen voor het te Sancta Maria, ten noord-we van de dorpskern. De Rijnj Groep, eigenaar van het gel wil daar een hotel met tw kamers en ongeveer 150 we gen bouwen en heeft plannen laten ontwerpen de Hilversumse landschap chitecten Karres en Br# Na Wethouder Helsloot was od genaam verrast door de voo tce rendheid waarmee deze de plannen naar buiten we jg gebracht. „Noordwijkerhout kan en niet akkoord gaan met bouwplannen. Ze schietei n is kort op belangrijke ondert rRa als criminaliteitsbestrijdini g|jj. waterbeheer. Herhaalde n J hebben wij Rijngeest venBse daar rekening mee gehoi dan maar daar hebben we in voorstel tot dusver niets va rug gezien. Het is onbegriji dat ze weigeren daaraan ze moet te komen.'' Onbegrijpelijk, zegt Helilatei omdat beide partijen elkaa er|ai dig hebben om die bouwplf ontwikkeling te brengen. „Ii huidige bestemmingsplan bestemming van die 'zorg'. Een grondeigenaar daar willen wat hij wil, hi) jere: niet zonder de gemeente van Die moet de bestemming fber gen." ede Helsloot, sinds half mei wel het der in Noordwijkerhout, w van in de bouwplannen meer i ice) ning gehouden wordt meinsse minaliteitsbestrijding. Dat het stedenbouwkundig geen aandacht aan wordltenl; steed vindt de wethoudei doe gebruikt het woord mee tie, malen, 'onbegrijpelijk' als P "Al org; Wei geldt ook voor het ontbitede van een waterparagraaf, wijd zinnetje staat er in. Daarin >r ui te lezen dat er aandacht üiv; wordt besteed op basis var lere rapport uit 1995. Op zich i Ie ai al vaag, maar sindsdien zi omstandigheden enorm dërcbf arde thl Rac erna idei midt Leid rhe eva door onze correspondent Hans Geleijnse Vaticaanstad - Zonder al teveel ophef heeft het elitekorps van de paus, de Zwitserse Garde, met de in India geboren Dhani Bach- mann de eerste gekleurde re- cruut ingelijfd. Tot nog toe waren alleen de historische uniformen van de gardisten bont gekleurd. Het zo'n honderd leden tellende korps was vooral door de stren ge toelatingseisen een blank bastion: man, vrijgezel, Zwitser se nationaliteit, praktizerend ka tholiek, van onbesproken ge drag, militaire dienst achter de rug, niet ouder dan dertig, mini maal 1.74 meter lang. Recruut Dhani werd als vijfjarig weeskind door het Zwitserse echtpaar Bachmann geadop teerd. Hij spreekt net als zijn pleegouders Duits en leert nu Italiaans. „Om met de toeristen te kunnen communiceren", ver telde hij het dagblad Corriere della Sera. Volgens Bachmann kijken vooral de Zwitsers vreemd op als zij een gekleurde gardist zien. „Maar problemen heb ik niet. Ik kan het uitstekend met de andere soldaten vin den." De Zwitserse Garde is historisch gezien een huurlingengezel schap. Het privé-legertje van de paus werd in 1506 opgericht, in een tijd dat de kerkvorsten oor logen uitvochten met concurre rende wereldse machthebbers. De overlevering wil dat de kuit broeken van hun zwierige uni form (muts met veer, vierkleurig jak) nog door Michaelangelo is ontworpen. Het Vaticaan koos voor Zwitsers, omdat die een re putatie hadden opgebouwd als betrouwbare huurlingen. Het recruteren van Bachmann is nog het werk van de half mei naar de Zwitserse politie overge stapte Garde-commandant ko lonel Pius Segmüller. In een re cent interview vertelde Segmül ler dat het werven van meun gardisten steeds moeilijker wordt. Het Vaticaan wil vast-®*' houden aan de traditie, maai Cf het ruim zeven miljoen inwo; ners tellende, overwegend puPy testante Zwitserland is dat g^h0 sinecure. U™ Segmüller schakelde een pril. personeelsbureau in en gebavert te het internet om geschikte L kandidaten te vinden uit naa') zijn schatting hooguit 30.00cLs q aanmerking komende manril Om het geld hoeven die het i te doen. Een recruut begint i tweejarig dienstverband met rond de duizend euro per maand. Maar op het cv doet baan het prima. Veel gardist krijgen later aanzienlijk bet< betaalde jobs bij banken en ticuliere beveiligingsbedrij' De Zwitserse garde komt vrij nooit in het nieuws. Misschim. komt dat wel omdat flink 'stflU pen' er niet bij is. Gardisten moeten zich voor middemai weer in hun barakken melden Niettemin waren er (onbewc zen) verhalen over drugsgeb ERD( in het korps. In 1998 was er i^g j moord op Garde-command; .jj;^ Estermann en diens echtgen jeer Gladys Meza Romero. De da (cair gardist Cedric Tornay was vt gens het Vaticaan zwaar ove spannen. Na het beëdigen van Dhani Bachmann (met drie vingers symbool van dienstbaarheid r0( aan de heilige drie-eenheid) doet in Rome het grapje de de dat het Vaticaan zich waiig ;a loopt voor de eerste zwarte (n paus. Een aantal Curieleden iet onder wie 'ideoloog' Ratzinj jorp had in de eindeloze discussi jj-ei over een mogelijk aftreden v ,ens de met zijn gezondheid tob! de Johannes Paulus II gesug (je reerd dat de volgende paus 117 j een Derde-Wereldland zou 1 nen komen. Maar opvolging voorlopig niet aan de orde. gelopen zondag maakte de een einde aan al het gespei met de verzekering dat hij tcj£en laatste snik door zou gaan. J ntii uaac/aiid - np rnnmu-b- vnnr" alriiiQ Hp nraanisatip hanrihavpn Dp nanspliikp rnm keulen/dpa - Een Duits rooms-katholiek jeugd koor mag van de kerk niet zingen op het horhofes- tival Europride 2002 dat zaterdag in Keulen be gint. Volgens het aartsbisdom Keulen kan het op treden tot 'misverstanden' leiden, zei de koorlei der gisteren. Europride is het grootste festival van homoseksu ele mannen en wouwen in Europa. De Duitse mi nister van volksgezondheid, Ulla Schmidt, zal vol gens de organisatoren het festijn openen. Haar collega Joschka Fischer van buitenlandse zaken komt naar het slot van het festival. De Europride duurt drie weken en trekt naar verwachting twee miljoen mensen. De parade op de laatste dag in het centrum van de stad aan de Rijn vormt het hoogtepunt. den haag/anp - De rooms-ka- tholieke mensenrechtenorgani satie Justitia et Pax is teleurge steld over de geringe aandacht die de drie regeringspartijen in hun strategisch akkoord schen ken aan thema's als wede en rechtvaardige verhoudingen. „Het woord mensenrechten komt zegge en schrijve een keer voor", aldus de organisatie. Justitia et Pax mist in het ak koord doelstellingen rondom deze thema's. De organisatie doet het kabinet er een paar aan de hand. Zo wagen ze de regeringspartij en de functie van mensenrech ten-ambassadeur op het minis terie van buitenlandse zaken te handhaven. De pauselijke com missie adviseert CDA, LPF en WD verder concrete stappen te zetten om schenders van men senrechten wereldwijd te vervol gen. Justitia et Pax maakt zich in het bijzonder zorgen over de ideeën van het kabinet rond integratie en immigratie. door Silvan Schoonhoven noordwijkerhout - „We zitten midden in de globalisering. Of ik er nou voor ben of tegen, het is niet te stoppen." Deze dreigen de woorden sprak demissionair minister-president Kok gisteren in Noordwijkerhout, nadat hij een gedenkboek over vijftig jaar humanisme in ontvangst had genomen. In conferentiecen trum De Leeuwenhorst vieren ruim 300 humanisten uit meer dan dertig landen, dat vijftig jaar geleden de internationale hu manistische organisatie IHEU werd opgericht. Globalisering is een lastig punt voor de humanisten, zo blijkt tijdens het congres. Over lands grenzen heen denken is altijd een typisch humanistisch thema geweest. Na vijftig jaar IHEU blijkt het niet zo simpel te lig gen. Kok: „Er dreigen vergeten groepen te ontstaan." „Globalisering is een vorm van bezetting", stelde zijn partijge noot Jan Pronk (VROM) het nog wat sterker. Als er iets in Korea gebeurt, weten we dat meteen hier in Noordwijkerhout. Je kan je daardoor niet meer tegen ge beurtenissen beschermen, dat betekent meer afhankelijkheid en kwetsbaarheid." Grote groe pen dreigen te worden uitgeslo ten van de wereldwijde gemeen schap, waarschuwde Pronk. „Je hebt toegang tot het systeem of niet", vatte hij het samen, „en als je het niet hebt krijg je het ook niet, want dan hebben we je niet nodig. Daardoor zie je hoe grote groepen inmiddels den ken: we hóeven dat systeem niet meer." Humanisten maken moeilijke Jan Pronk hamert op de gevaren van globalisering. Foto: Dick Hogewoning tijden door. Altijd hebben ze ge droomd van een wereld waarin iedereen dezelfde normen en waarden deelt. Na elf september is dit kosmopolitisch ideaal mis schien wel toe aan bijstelling. Bestaan universele mensen rechten wel? Daar komt bij dat humanisten wereldwijd te weinig herkenbaar zijn. De beweging moet daarom een meer zichtbare identiteit krijgen om nog te kunnen groei en, riep president Levi Fragell van de IHEU. Fragell benadruk te dat de zichtbaarheid van hu manisten zal.toenemen als ze in alle uitingen de naam 'humanis me' en een gezamenlijk sym bool gebruiken, om aan te ge ven dat ze deel uitmaken van een wereldwijde beweging. Ook is het volgens hem belang rijk dat humanisten inspelen op de behoefte van mensen aan ce remonieën bij de geboorte, het huwelijk en de dood en geeste lijke verzorging in tijden van cri sis. Fragell vindt dat humanisten vertegenwoordigd moeten zijn in alle persoonlijke en openbare crisissituaties waar traditionele godsdiensten ook aanwezig zijn. De oprichters van de IHEU had den in 1952 een droom dat het humanisme de kracht zou zijn die de wereld vooruit kon hel pen, meent Fragell. Volgens hem bestaan er geen redenen om hun grote verwachtingen op te geven. Juist in de huidige situ atie in de wereld zijn visioenen van wereldvrede en rechtvaar digheid meer dan ooit nodig, al dus de voorzitter. Fragell is ervan overtuigd dat de toekomst van het humanisme er rooskleurig uitziet, zeker nu tra ditionele godsdiensten geleide lijk aan verder terrein verliezen. Hij baseert zijn optimisme op recente statistieken waaruit blijkt dat het aantal niet-religi- euzen in de wereld vele malen sneller toeneemt dan het aantal gelovigen. De vierdaagse conferentie in Noordwijkerhout moet morgen uitmonden in een verklaring over de uitdagingen voor de in ternationale humanistische be weging in de komende vijftig jaar. De conceptversie is inmid dels aangepast, omdat die voor Nederlandse begrippen te 'athe- istisch' was, zei directeur Y. Breuk van het Humanistisch Verbond. Dat kwam vooral door bijdragen van Amerikaanse hu manisten, die meer dan hun Nederlandse geestverwanten bezig zijn met het bestrijden van irrationele religieuze praktijken. Het congres is behalve voor be zinning op de eigen idealen ook bedoeld om humanisten uit an dere landen kennis te laten ma ken met de manier waarop Ne derlandse humanisten hun ge dachtegoed in de praktijk bren gen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 12