ECONOMIE Vivendi benoemt nieuwe topman Reformatorische vakbond groeit explosief Bedrijven bewaken hun integriteit onvoldoende Onrust over verhoging beltarieven door KPN 2 tile groei van jrzame energie wil groeien i iekenhuizen irnetwinkels ir Bruna.nl g iputerketen 70 no failliet i-akkoord g rmetalectro te order r Airbus •oks-zadels rgenomen >r Italianen Philips-bestuurder Kleisterlee wordt commissaris Steigers bouwen in de regen Akkoord over sociaal plan bij busbedrijf Connexxion Supermarkten mogen niet meer stunten met Breezers Bonden voelen zich buitenspel gezet bij sluiting Philipsfabriek Heineken geeft aidsremmers aan Afrikaans personeel Mobieltjes op de brandstapel iaac - Het verbruik van rame energie in de wereld sen 1990 en 2000 jaarlijks Its procent toegenomen, ijkt uit het gisteren gepre- rde Statistisch Wereld e Rapport van BP. De gde Staten zijn met een el van 35 procent de te leveranciers van duur- energie in de wereld, ge- q door Europa met 30 pro- Biomassa en afvalver- t ling zijn de voornaamste aen van opwekking van lame energie, gevolgd }g aardwarmte, wind- en 57 '-energie. 1 dam - Albert Heijn wil met :re gemakswinkels uitbrei- io aar academische zieken- 50 n en universiteiten. In het pnische Centrum Amster- AMC) is gisteren een ge- Unkel geopend. In het 53 imisch Ziekenhuis in Gro- h zit al een vestiging. ienteel worden nog ge- ten gevoerd met universi- 50 <en andere academische Ihuizen om daar ook een i go' te openen", aldus H-woordvoerster. 15 35 *J - Bruna.nl, boekverko- i internet, staat op het ivee intemetboekwinkels 1 nemen. Het gaat om 25 nBar en Science Guide. rste bedrijf levert via stu- enigingen en onderwijs- jngen studieboeken aan |0.000 studenten in het do onderwijs. Science Guide jkt informatie rondom schappelijk literatuur. nl is een volle dochter Jg Istkantoren bv, een sa- prkingsverband van TPG a Postbank. Isch - De computerwin- io ;n Memo Systems is gis- loor de rechtbank in Den failliet verklaard. Dat be- 22 ontslag voor 100 mensen 57 Jnitieve sluiting van het kantoor in Den Bosch en ikels in Den Bosch, Eind- Arnhem, Breda, Nijme- 38 trecht, Apeldoorn, Zwol- 25 lkmaar. De kans op een art acht de directie ui- ïring. 30 I 51 iedam - De werknemers letaal- en elektrotechni- idustrie krijgen er de ko- twee jaar 6 procent loon 30 vakbonden en de werk- 15 jrganisatie FME/CWM gisteravond overeenge- i in een nieuwe tweejari- 30 die op 1 juli ingaat. Op iri 2003 komt er 3,25 pro- j, in april 2004 nog eens -beent. Naast deze struc- loonsverhoging krijgen aalwerkers per 1 novem- i eenmalige uitkering p procent van het jaarsa- cton - De nationale iartmaatschappij Air >aland schaft 15 nieuwe A320's aan en neemt een nog eens 20 toestellen Dmende tien jaar. In een Imaking op de beurs zei v Zealand voor de mo- iring van zijn verouderde oot over een begroting geveer 400 miljoen dollar hikken. Een deel van de zal worden verworven «arrangementen. donderdag 4 juli 2002 eone/anp - De achter- i van wielerlegenden als 5 Anquetil, Fausto Coppi D Bartali rustten op het te leer van het Engelse [zadel. De Italiaanse fa- van hightechzadels Selle leeft de fabriek nu over- en, en wil deze klassieker èn plaats geven, is de eerste aanwinst van brikant van moderne gel- Het bedrijf wil in de toe- meer acquisities doen. s geeft het oude gevoel het ambachtsschap", al- ptuursvoorzitter Barbara jvan Selle Royal, de toentertijd negentien Üe oprichter John Boult- ioks in herinnering die in tdenzadelmakerij een za- ikte voor zijn velocipède, hij het keiharde houten at was. Selle Royal is net oks begonnen met lede- lels. Volgens Bigolin heeft tstokte Brooksgebruiker l vrezen. „We blazen het mbacht nieuw leven in." parijs/anp-rtr - Het Franse concern Vi vendi Universal heeft een nieuwe topman. Het bestuur benoemde gisteren Jean-René Fourtou tot voorzitter. De benoeming van de vice-voorzitter van de raad van com missarissen bij het farmacieconcern Aven- tis kwam niet onverwacht. Zijn naam werd al snel genoemd nadat Vivendi-top- man Jean-Marie Messier te kennen had gegeven op te stappen. Messier was gisteren de grote afwezige op de bestuursvergadering. Eerder deze week had hij in de krant Le Figaro zijn ontslag aangekondigd. Dat ontslag zou gisteren officieel worden. Volgens inge wijden wilde Messier in stijl vertrekken en het er niet op laten aankomen dat zijn vroegere collega's hem recht in het ge zicht zouden zeggen dat hij kon gaan. Nu heeft het bestuur zijn ontslag simpelweg aanvaard. Volgens enkele medewerkers was Messier al naar New York vertrok ken. Daar was hij vorig jaar met zijn ge zin gaan wonen, hetgeen hem in Frank rijk niet in dank werd afgenomen. Hem werd verweten dat hij te veel Amerikaan se inbreng in het Vïvendi-concem heeft gebracht na de overname van Universal Studios. Messier stond aanvankelijk hoog in aanzien door zijn concern om te vor men van een Frans nutsbedrijf tot een grote speler op de wereldmediamarkt. De schulden van Vivendi werden echter te hoog en de beurskoers daalde drama tisch. Ook dat werd Messier aangewre ven. Fourtou is de man die de financiën van Vivendi op orde moet brengen en een nieuwe strategie zal uitstippelen. Hij heeft daar drie maanden voor uitgetrok ken. Vermoedelijk worden er niet-renda- bele bedrijfsonderdelen verkocht Ook een opsplitsing van het concern hoort tot de mogelijkheden. Het Vivendi-bestuur zou zich ook hebben gebogen over de utrecht - Steigerbouwers waren gisteren in de stromende regen aan het werk aan het toekomstige hoofdkantoor van DaimlerChrysler Nederland. Het ovale complex komt op het nieuwe kantorenterrein Papendorp bij Utrecht. Dat terrein heeft vanwege de vesti ging van bedrijven als Origin, Cap Gemini en World Online al de bijnaam 'Mini Silicon Valley2 gekregen. Het nieuwe pand van DaimlerChrysler krijgt een oppervlak van 20.000 vierkante meter en kost ruim 15 miljoen euro. Het moet in de zomer van 2003 klaar zijn. Foto: ANP/Ton Borsboom veenendaal/anp - De reformatorische vakbond Reforma torisch Maatschappelijke Unie (RMU) maakt een explosie ve groei mee. Het ledental stijgt jaarlijks met tien procent, en is inmiddels op 14.000 beland. „We verwachten dat aantal nog te kunnen verdubbelen", aldus RMU-directeur P. Schalk gisteren. Schalk baseert de groei op de reformatorische doel groep, die de schroom tegen vakbonden steeds meer loslaat. Het beleid van de paarse regering zorgt volgens hem ook voor veel ledengroei. „Werken op zondag, eu thanasie, de verharding van de samenleving: het zijn onderwerpen die gelovige werknemers in het hart heb ben geraakt." Werknemers in de gezondheidszorg, vervoer en indu strie die op zondag moeten werken of botsen met de medische ethiek, sluiten zich aan bij de RMU. De bond probeert voor haar medewerkers dan een regeling te treffen. De achterban van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie vond het jarenlang ongewenst om lid te worden van een vakbond of om een ondernemingsraad op te richten. Gedachte was dat de ondernemer het gezag toekwam. Een bijbelstudie van de RMU benadnikte dat een werkgever best collectief met zijn werknemers over de arbeidsvoorwaarden mocht vergaderen. „Ook bedrij ven als het Reformatorisch Dagblad hebben nu een on dernemingsraad. Opmerkelijk is dat de RMU ook werkgevers vertegen woordigt. Onder de Unie valt een aparte ondernemers- en een werknemersvereniging. Het gebeurt soms dat de Unie in hetzelfde bedrijf de baas als de werknemer bij staat bij een overleg. Ook bij het vaststellen van de loon- verhoging voor nieuwe CAO's komt dat voor. „Een poldermodel in het klein", beschrijft Schalk. Heel logisch, volgens hem, dat de RMU vorig jaar uitkwam op een 'loonwens' van 3,25 procent. Dat precies het huidige gemiddelde is van de loonstijging in CAO's. Dat de werkgevers ook in de vakorganisatie zitten, is niet de reden waarom de RMU principieel tegen staken is. Stakingen gaan de organisatie gewoon te ver. „Staken vertrekpremie voor Messier. De ex-top man heeft in zijn autobiografie geschre ven dat directieleden voldoende betaald krijgen in aandelenopties en een vertrek premie helemaal niet nodig hebben. Vol gens de krant Le Monde bedraagt die in zijn geval niettemin ruim 20 miljoen eu ro. Er zijn gisteren ook twee nieuwe com missarissen benoemd. De ene is Philips- bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee. Philips heeft een belang van 3,5 procent in Vivendi. De ander is Claude Bebear, president-commissaris bij de verzekeraar Axa. hilversum/anp - Busbedrijf Connexxion en de vakbonden zijn het vanochtend na een nacht onderhandelen eens ge worden over een sociaal plan voor 176 werknemers van het bedrijf die moeten afvloeien. Het is een mager sociaal plan, maar de bonden hebben begrip voor de problemen waarin Con nexxion verkeert, aldus een woordvoerder van FNV Bondge noten. „Connexxion weet door de openbare aanbestedingen niet waar het op lange termijn aan toe is", aldus de woordvoerder. „Het is niet meer zo dat het so ciaal plan voorziet in een rege ling die de werknemer gegaran deerd naar ander werk bege leidt" De bonden zijn vooral blij dat Connexxion het aantal ontsla gen drastisch heeft weten te ver kleinen, van 370 naar 176. Eind juli moet duidelijk zijn of de le den ook instemmen. Connex xion leed over 2001 een verlies van 20,2 miljoen euro, mede door dure sociale plannen als gevolg van de reorganisaties in 2000 en 2001. In 2000 werden 1.300 banen geschrapt, een jaar later kwamen daar 150 boven op. lei dsch end am/anp Super markten mogen niet meer stun ten met de prijs van mixdrank jes als Breezers en Smirnoff Ice. Ook mogen ze geen wervende teksten meer in reclamefolders schrijven, en moeten ze duide lijk aangeven dat ze geen alco hol aan kinderen onder 16 jaar verkopen. Met deze gedragsre gels denkt het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) het alco holmisbruik onder jongeren te rug te dringen. De supermarkten en fabrikan ten van de zogeheten premix- drankjes zeggen zich net als de rest van de samenleving zorgen te maken over het drankmis bruik van de jeugd en 'de uit wassen die daarmee gepaard gaan'. Daarom slaan de koepel organisatie van supermarkten en de fabrikanten nu de handen ineen. Met Bacardi Martini, de produ cent van de Breezers, bestonden dergelijke afspraken al. Nu moe ten ook andere fabrikanten dui delijk op de verpakking aange ven dat de drankjes alcohol be vatten. Enkele maanden geleden deed de Stichting Alcoholpre ventie (STAP) beldag bij Albert Heijn, die jongeren volgens haar te expliciet aanzette de mierzoe te mixen aan te schaffen. Eind april startte de levensmid delenbranche al een campagne om het alcoholgebruik in te per ken onder het motto 'Soms moet je nee verkopen'. amsterdam/anp - De bcwaking en de bevordering van de inte griteit bij Nederlandse beursge noteerde ondernemingen laat nog te wensen over. Zo heeft slechts één op de tien bedrijven hiervoor een speciale afdeling of een aparte functionaris. Dit blijkt uit onderzoek van accoun tants- en adviesbureau KPMG. Het zijn vooral beursgenoteerde bedrijven in de financiële sector die zo'n speciale afdeling of functionaris hebben. Het me rendeel van de ondernemingen combineert het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving met veel andere functies en af delingen. Bij ruim zestig procent van die bedrijven is het de secretaris van de raad van bestuur of een be stuurslid die 'toezicht erbij doet'. Hierdoor is de onafhankelijk heid onvoldoende gewaarborgd en de aandacht voor integriteit versnipperd, aldus de KPMG- onderzoekers. De integriteitsbe- waking (compliance) betreft niet alleen de handel in eigen aande len, maar bijvoorbeeld ook richtlijnen ten aanzien van ar beidsomstandigheden, geschen ken en mensenrechten. In het algemeen vertrouwen on dernemingen op de eigen ver antwoordelijkheid van de mede werkers. Ruim 95 procent van de bedrijven gaat ervan uit dat transacties met aandelen wor den gemeld. Voor 83 procent is dit zelfs de enige wijze van toe zicht op voorwetenschap. is een machtsmiddel, zo ga je niet goed om met gezag en arbeidsovereenkomsten", vindt Schalk. „Staken mag alleen als doorwerken zondig is. Dan is het echter al gauw werkweigering, liever treffen we dan een regeling met de werkgever." De RMU wordt veelal in verband gebracht met een van oudsher reformatorisch bedrijf als Baan, maar kijkt in middels verder. CAO-coördinator Chr. Baggerman on derhandelt bij twaalf bedrijven mee over CAO's en sluit jaarlijks tientallen sociale plannen af. „Het zijn wel alle maal bedrijven in de lijn tussen Vlissingen en de Velu- we, de streek waar onze gezindte het sterkst voorkomt." De RMU is positief over de komst van het nieuwe kabi net onder leiding van de gereformeerde CDA'er Balke nende. „In het regeerakkoord heeft hij al laten vastleg gen dat er meer rekening wordt gehouden met gewe tensbezwaarden", zegt Schalk. „Hopelijk kijkt hij straks naar de arbeidstijdenwet, die ook werken op zondag re gelt. En wellicht wordt nog ons voorstel opgepakt dat al le scholieren drie weken op sociale stage moeten bij bij voorbeeld een zorginstelling." APELDOORN/GPD - Rond de slui ting van een Philips-fabriek in Apeldoorn is een controverse ontstaan. De vakbonden zeggen door Philips buitenspel gezet te zijn, maar volgens Philips heb ben de bonden het overleg ge staakt. De fabriek, waar printplaten worden gemaakt, gaat in de cember dicht nadat een overna me is afgeketst. De vijftig werk nemers zijn gisteren formeel op de hoogte gesteld. De bonden zeggen geen overeenstemming te hebben bereikt over een soci aal plan. „We moeten constate ren dat Philips CAO-afspraken toepast", zegt CNV-onderhan- delaar De Jong. „Maar in deze situatie moet maatwerk worden geleverd." Philips-woordvoerder Van Doom begrijpt het verwijt niet. „Als ze stellen dat wij hen bui tenspel hebben gezet, dan is dat een merkwaardige lezing", al dus Van Doom. „Er lag een plan dat iets was verbeterd vergele ken met het plan dat werd ont wikkeld voor 26 personeelsle den." Volgens de woordvoerder heeft het personeel gisteren te horen gekregen hoe het bedrijf hen wil begeleiden naar nieuw werk „Philips heeft hiermee juist een reputatie hoog te hou den." den haag/anp - De Consumen tenbond heeft gisteren veront rust gereageerd op de verhoging van gespreks- en abonnements tarieven die telecomconcem KPN vanaf 1 augustus en 1 sep tember doorvoert. „We maken ons grote zorgen", stelt een woordvoerder van de Consu mentenbond. Post- en telecomtoezichthouder Opta heeft KPN toestemming gegeven de beltarieven te verho gen als compensatie voor de ho gere kosten die KPN zegt te moeten maken als gevolg van inflatie. Hierbij tekent KPN aan dat de tarieven 'sinds 1998 flink zijn achtergebleven bij de infla tie'. De Consumentenbond zet vraagtekens bij de stelling van Opta dat er inmiddels sprake is van concurrentie op het terrein van vaste telefoonverbindingen. „Tot dusver is het zo geweest dat Opta KPN tot lagere tarieven dwong bij gebrek aan concur rentie", aldus de bond. Naast KPN bieden alweer enige tijd andere bedrijven, zoals One.Tel en Tele2, vaste telefonie aan. Om via hen te bellen, moet de consument echter ook een KPN- abonnement hebben. De zegsman van de Consumen tenbond vraagt zich af of er wer kelijk sprake is van reële concur rentie, waarbij de consument voldoende alternatieven heeft. KPN is nog steeds een domi nante marktpartij. Opta erkent dat de consument, ook bij de concurrentie, niet zonder KPN-abonnement kan, maar wijst erop dat consumen ten vanaf 1 augustus ook voor lokale telefoontjes bij concur renten terecht kunnen. Nu ope reren bedrijven als Tele2 en One.Tel vooral op de interlokale belmarkt. Een woordvoerder van Tele2 verwacht dat de concurrentie een impuls krijgt. Het bedrijf mag sinds deze week zelf de 'carrier preselectie' van klanten regelen. Hiermee wordt auto matisch geregeld dat de klant al leen nog via Tele2 belt. Voor heen moest de klant dat - via KPN - zelf instellen via een 0900-nummer. Tele2 en One.Tel zijn niet van plan hun tarieven op te trekken. Volgens directeur Schrama van One.Tel Nederland is een verho ging helemaal niet nodig. „Maar KPN heeft geld nodig om zijn schulden naar beneden te bren gen." den haag/gpd - Bierbrouwerij Heineken verstrekt aidsrem- mende cocktails aan met HIV besmette medewerkers van haar Afrikaanse vestigingen. Het project is in september 2001 van start gegaan in Rwanda en Burundi. Begin dit jaar kwamen daar de Democratische Repu bliek Congo en Congo Brazaville bij. De biergigant heeft voor haar werknemers in Afrika reeds lan ger gezondheidsprogramma's, maar die hadden altijd een pre ventief karakter. Het bedrijf heeft ook een aantal klinieken waar besmette patiënten terecht kunnen. Nu worden die patiën ten ook daadwerkelijk geholpen. „Aidsremmende middelen ver strekken was in het verleden erg ingewikkeld", stelt Heineken- woordvoerder Manel Vrijen- hoek. „Om de dosering te bepa len moet er namelijk bloedon derzoek verricht worden. We hebben nu een Nederlands- Amerikaanse partner gevonden die ons hiermee wil helpen. Door deze nieuwe samenwer king is het nu wel mogelijk om aidsremmers te verstrekken." Het bedrijf brengt de medicij nen wel in rekening bij haar werknemers. Vrijenhoek: „De kosten zijn zo laag gehouden dat alle werknemers het zich kunnen veroorloven. Ook fami lie van de werknemers komt in aanmerking voor de aidsrem- mende cocktail." Het middel moet beschikbaar komen voor alle tienduizend werknemers in Afrika. Hoeveel hiervan er uit eindelijk voor verstrekking in aanmerking komen voor een programma kan Vrijenhoek niet zeggen. Over de hoogte van de kosten is volgens hem niets te zeggen. „De kosten van dit pro ject rijn niet naar buiten ge bracht. Ze komen bij de perso neelskosten, net als alle andere kosten voor gezondheidszorg voor onze werknemers." etreiles - Werknemers van Mitsubishi France verbranden mobiele telefoons voor de fabriek in Etrelles. On geveer honderd werknemers deden gisteren mee aan een door de bonden georganiseerde demonstratie tegen de sluiting van de fabriek in december. Foto: AFP/Valery Hache

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 7