Leidsch Dagblad [S Ik hormonen dijt snel uit OPRUIMING Schandaal 0 Leidse vrouw van zeventig zit al vijf weken zonder gas en licht Oppositie kraakt regeerakkoord SUMMERSALE Knalgele opblaaskunst in tuin Volkenkunde Ksett geland Australië een patiënten eer naar België' utorijder betaalt veel aan pomp' Al 29 varkensbedrijven aangepakt ALLE TOPMERKEN ~§c/t/cz TartanShop Ullrich betrapt op amfetaminen Minderjarigen in cel met volwassen drugskoeriers Leidsch Dagblad Kleumen na 'zwem bad brand' NR. 42966 LOSSE NUMMERS €1,05 ZATERDAG €1,50 donderdag 4 JULI 2002 De Langebrug noet heel snel utoluw worden' zerswoudse lensenredder a het zonnetje land, zon, water, zhepje, ligstoel >n windscherm iiy - De Amerikaan Steve ett is vandaag na een histo- vlucht met zijn ballon of Freedom' geland op ralische bodem. Fossett gde erin om als eerste een ■stop solo-ballonvlucht om rereld te maken. De 58-jari- dljonair uit Chicago landde 'vai ij het plaatsje Birdsville in agbla westen van de deelstaat in ensland, 's ochtends om 6f. acht plaatselijke tijd. OPGERICHT 1 MAART 1860 door Timoteus Waarsenburg leiden - Energiebedrijf Nuon heeft de 70-jari- ge mevrouw E. Zoet uit Leiden letterlijk in de kou gezet vanwege onduidelijkheid over een rekening. De vrouw zit al bijna vijf weken zonder gas en licht. Haar huis verwarmt ze met een petroleumkacheltje, douchen doet ze bij haar zus en dagelijks fietst ze naar haar tuinhuisje om te koken op een gasstelletje. „Ik word helemaal gek van Nuon. Ik weet niet meer wat ik moet doen", zegt ze ten einde raad. Tot vorig jaar betaalde de bejaarde vrouw haar energierekeningen altijd automatisch. In december stapte ze over op handmatig over maken. „Mijn dochter heeft toen twee keer voor mij betaald en m'n zuster drie keer. Op drie juni stond er plotseling een vent bij mij op de stoep om het licht en gas af te sluiten vanwege een betalingsachterstand. Ik had zelfs nog nooit een aanmaning, of her innering gekregen! Toen ik die vent vroeg hoe hoog die schuld dan was, kon hij geen ant woord geven. Maar als ik hem dertig euro zou betalen, wil de hij de afsluiting nog wel even uitstellen." Direct na de afsluiting bemoeiden haar doch ters zich met de zaak. Ze plozen de rekenin gen na, verzamelden de betaalbewijzen en belden met Nuon „Maar daar worden we niet wijzer van. Toen ik belde, kreeg ik te ho ren dat er een betalingsachterstand van een maand zou zijn. Mijn ene zus hoorde dat het om zes maanden zou gaan en m'n andere zus kreeg te horen dat er drie of vier maanden openstonden," vertelt een dochter van Zoet „Ik heb alle rekeningen en betalingen nage keken", vervolgt ze. „En in het slechtste geval zou er één maand van vorig jaar nooit zijn betaald. Dat lijkt mij geen reden voor afslui ting. Stuur een herinnering en het probleem is opgelost Maar Nuon is een vreselijke in stantie. Drie weken geleden hebben we alle betaalbewijzen al opgestuurd. Maar tot nog toe hebben we niets van ze vernomen." Een woordvoerder van Nuon: „Volgens onze administratie staat nog een aantal nota's open. En wij sluiten nooit zomaar een aan sluiting af. Daar gaan heel veel waarschuwin gen aan vooraf. Maar misschien is er iets mis gegaan met de post. In elk geval hebben wij vandaag contact opgenomen met de dochter van mevrouw Zoet en haar gevraagd om alle betalingsbewijzen naar ons op te sturen. Dat is drie weken geleden al gebeurd? O, daar weet ik niets van. Maar zodra we de beta lingsbewijzen binnen hebben, zoeken we uit wat er aan de hand is." Overigens sluit Nuon niet uit dat er bij het energiebedrijf een fout is gemaakt. „Ik steek natuurlijk niet mijn hand in het vuur voor de betrouwbaarheid van ons systeem. Maar als alles op een misverstand blijkt te berusten, is deze vrouw morgen weer aangesloten." mheim - Een fietser is van- jen om kwart over negen iet leven gekomen bij een il bij de kruising van de en Menneweg in Sas- iieim. De bejaarde man, die le Menneweg nabij de ben- lomp reed, kwam onder rachtwagen terecht. Over Iracht van het ongeval e politie bij het sluiten e krant nog niets melden, leeftijd en woonplaats iet slachtoffer waren nog lekend. vuk - Zorgverzekeraar Zorg ekerheid werkt voorlopig meer mee aan het over- tsen van patiënten uit de o naar een ziekenhuis in het en. De affaire rond de 92- ;e Katwijker die in een Ant- >s ziekenhuis is overleden, it volgens Z&Z aan dat de itructie van de drie Leidse enhuizen niet werkt. De moest naar België omdat ties Leiden en wijde omgeving ot plek was. Vervolgens bleek jkeer onmogelijk. (naR2 haag - Oliemaatschappijen geiler als de kippen bij om de Ten van benzine of diesel de pomp te verhogen als de lelir ^P^jzen stijgen. Maar als rijzen dalen moet de con- ent veel langer wachten. De •ument betaalt zo te veel zijn brandstof. Dat blijkt ens de Volkskrant uit docu- ten van de Nederlandse Jedingingsautoriteit (NMa). rd 'enzine bij Shell werd van- 10,4 eurocent duurder. Een super plus kost nu 1,203 >en euro ongelood 1,149 Diesel ging een eurocent 'oog naar 78,3. den haag/anp - Op een groot aantal varkenshouderijen is het gebruik van het verboden groei hormoon MPA vastgesteld. Het ministerie van landbouw heeft tot nu toe 29 bedrijven geblok keerd. In een brief aan de Twee de Kamer spreekt minister Brink horst van landbouw van een 'zeer zorgelijke ontwikkeling'. Ook de Tweede Kamer reageert na de eerdere schandalen in de sector verontrust. Brinkman noemt het 'ontoelaatbaar dat dieren die uiteindelijk in het con sumptiecircuit terechtkomen, met deze verboden stoffen wor den behandeld'. Hoewel de besmetting geen ge vaar oplevert voor de volksge zondheid, heerst er bij het mi nisterie grote zorg over het uit dijende karakter van het schan daal. De sector leek tot voor kort ge vrijwaard te zijn van het gebruik van verboden hormonen. Eind juni werd het verboden hor moon MPA echter voor het eerst bij drie varkensbedrijven in Noord-Brabant ontdekt. Nieuwe gevallen zijn nu ook vastgesteld op varkensmesterij- en in Limburg, Utrecht, Gelder land, Drenthe en Zeeland. De al aangekondigde verscherping van de regels treden binnenkort in werking. Overtreders kunnen dan harder worden aangepakt, aldus Brinkhorst Hij sluit niet uit dat er nog meer gevallen worden ontdekt. Het onderzoek is daarom sterk uitgebreid en richt zich vooral op mestvar- kensbedrijven en diervoederbe- drijven. (advertentie) tot 50% korting HEREN M O D P: Brecstraat 152-154 Leiden Winkelhof Leiderdorp It reestraat 1511 Leiden Ook in België zijn vijf varkens houderijen geblokkeerd, omdat daar in totaal 5.500 biggen zijn ingevoerd van Nederlandse be drijven waar het verboden hor moon is aangetroffen. Dat heeft een woordvoerder van het Bel gische Federale Agentschap voor de Voedselveiligheid (FA- W) vanmorgen meegedeeld. Van slacht van dieren is voorlo pig geen sprake. Vice-voorzitter W. van Gemert van De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NW) zegt dat de 29 betrokken varkenshou ders machteloos staan. „Zij hebben het voer gekregen van een onderneming die nota bene MPA-gecertificeerd is", beweert hij. Het hormoon wordt verwerkt in brijvoer voor mestvarkens. Een van de mestbedrijven in Gelder land die betrapt is op het ge bruik van MPA, blijkt vorige maand meer dan dertig ton be smet veevoer naar een zuster bedrijf in Duitsland te hebben geëxporteerd. Het ministerie heeft de Duitse autoriteiten, als mede de Europese Commissie en de andere lidstaten van de Europese Unie hiervan op de hoogte gesteld. Voorzitter C. van Gisbergen van de vakgroep varkenshouderij van LTO-Nederland is ge schrokken van het aantal be trokken varkenshouderijen. „Wij willen dat spul niet in de varkenshouderij. Dit doet de sector geen goed." Volgens hem is de schade voor zeugenhouders enorm. „Een getroffene vertelde me dat hij fi nancieel naar de knoppen is. merdingen/dpa-belga - Wiel renner Jan Ullrich is positief be vonden bij een dopingcontrole. In de urine van de 28-jarige Duitser werden sporen van am fetaminen gevonden. Dat heeft ploegleider Pevenage van Tele kom bevestigd. Ullrich heeft contra-expertise aangevraagd. Hij verbleef in Tegemsee om te herstellen van de operatie die hij begin juni onderging aan een slijmbeurs in een knie. „Dit komt hard aan", aldus Penena- ge. „Ullrich reageert positief tij dens een controle die we nota bene zelf hebben aangevraagd. We hebben een systeem waarbij elke renner ten minste vijf keer per jaar wordt getest, waar hij zich ook bevindt: op reis, op training of tijdens revalidatie." Op de Tourpagina een interview met US Postal-ploegleider Jo- han Bruyneel en een beschou wing over Ullrichs ploeg Tele kom. den haag/gpd - Zowel de oppositie als de sociale partners (werknemers en werkge vers) hebben het regeerakkoord van CDA, LPF en WD gekraakt. De PvdA betwijfelt zelfs of de kinderbijslag voor kinderen die buiten de Europese Unie wonen wel mag worden verlaagd tot tien procent van het huidige bedrag. Fractievoorzitter Van Nieu- wenhoven wil dit voornemen laten toetsen aan de Grondwet. Ook Groenlinks wijst dit zogeheten 'woonlandbeginsel' af. Door de extra uitgaven voor zorg, onderwijs en veiligheid uit te stellen tot na 2003 ver waarloost het nieuwe kabinet zijn eigen speerpunten, vinden oppositiepartijen PvdA, Groenlinks en SP eensgezind. Van Nieuwenhoven laakte die beslissing in harde bewoordingen. „In plaats van het af schaffen van de onroerendzaakbelasting, hadden 30.000 extra agenten of leerkrachten kunnen worden aangesteld", zo schetste de PvdA-leidster. Vice-fractievoorzitter Kant (SP) noemt het regeerakkoord verder 'asociaal' vanwege de maatregelen om het aantal WAO'ers te be perken. CDA, LPF en WD willen straks al leen mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn een WAO-uitkering verstrekken. Groen links-fractieleider Rosenmöller vreest daar door sociale verharding. ChristenUnie-leider Veling vindt het regeer akkoord een 'liberaal verhaal van een over heid die veel aan de samenleving overlaat'. „De barmhartigheid ten opzichte van vreemdelingen is ver te zoeken. Ik zie geen politieke bevlogenheid op welk punt dan ook." D66-fractievoorzitter De Graaf mist de ver nieuwing van samenleving en overheid. (advertentie) RAMKCTTl I CU BANKSTELLEI EETHOEKEN KASTEN SALONTAFELS FAUTEUILS SLAAPKAMERS f JenciltpvS) door Herman Joustra The Gate Foundation is een or ganisatie die onder meer ten toonstellingen organiseert van niet-westerse kunst. Het werk van Nadin Ospina is zeer ge liefd, zegt Lopez. Hij laat zich inspireren door sculpturen uit de pre-Columbi- aanse geschiedenis. Maar zijn beelden hebben ook heden daagse kenmerken. „Ospina kocht het beeldje El Paseante, waarvan het opblaasbeeld een uitvergroting is, ooit in de ver onderstelling dat het authen tiek was. Een object van de Quimbaya-cultuur. Heel oud. Maar het bleek nep. Een ver valsing. Dergelijke Quimbaya- beeldjes komen heel veel voor. Echte en vervalste. Zoals er zo veel in Zuid-Amerika - en in de rest van de wereld - wordt ver valst." „Vervalsingen, reproducties, ze zijn inmiddels een onderdeel van de hedendaagse cultuur geworden. Echt en vals Moeien ook samen in de beelden van Ospina Net als de invloeden van de massamedia. Zo zijn soms de gezichten van stripfiguren als Bart Simpson en Mickey Mouse terug te vin den in de beelden die worden tentoongesteld tussen de au thentieke kunst uit Zuid-Ame rika." Overigens verliep het opzetten van het beeld niet zonder pro blemen. Door een lek in het hoofd liep het afgelopen nacht leeg. Vandaag is het gerepa reerd en opnieuw opgeblazen. maandabonnement automatische betaling 18,25 kwartaalabonnement automatische betaling 52,00 betaling per acceptgiro 52,50 Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau Handtekening: Stuur deze bon in een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagbiad.nl leiden - Natuurlijk, je kunt pos ters in de stad hangen en een paar advertenties zetten om de aandacht te vestigen op een tentoonstelling. En dat gebeurt ongetwijfeld nog wel. Maar als je echt wilt opvallen, kun je ook een enorm opblaasbaar kunst werk voor de deur zetten. Zo gedacht, zo gedaan. Dus parkeerde het Rijksmuse um voor Volkenkunde, in nau we samenwerking met The Ga- te Foundation, gistermiddag een joekel van een beeld in de museum tuin aan de Steen straat. Om alvast de aandacht te vestigen op de expositie 'Beeldmanipulaties' van de Co lombiaanse kunstenaar Nadin Ospina, die op 20 september begint. En met die aandacht zit het wel snor, zo blijkt meteen. Menig voorbijganger vergaapt zich aan het knalgele gevaarte, van een meter of acht hoog, dat zachtjes heen en weer beweegt in de wind. In bedwang gehou den door een paar scheerlij nen, want het beeld mag qua omvang gigantisch zijn, het weegt natuurlijk nagenoeg niks. Eén windvlaag en het be landt een paar meter verderop in het water van de Rijnsbur- gersingel. Vandaar ook dat Sebastian Lo pez, directeur van The Gate Foundation, aanwezig is bij het opzetten en opblazen van het beeld. Hij weet wat nodig is om de operatie tot een goed eind te brengen. Het beeld El Pa seante, wat zoiets betekent als 'de wandelaar', 'de reiziger' of 'voorbijganger', stond al eerder onwankelbaar in Bogota, de hoofdstad van Colombia, in Havana, in Venetië, in Miami en in een handjevol Spaanse musea. sassenheim - Kinderen zoeken onder een thermo- deken warmte bij elkaar. Zij deden met ruim hon derd andere vrijwilligers gisteravond mee aan een grootschalige rampenoefening in het zwembad De Wasbeek in Sassenheim. Verschillende brandweer korpsen uit de Bollenstreek namen deel aan deze oefening. Er was een flinke brand in de machineka mer en het ketelhuis in scène gezet. De oefening werd gecompliceerd door een enorme rookontwik keling en het gevaar van het vrijkomen van gevaar lijke stoffen zoals zoutzuur en chloor. Het werk van de hulpverleners werd bemoeilijkt door het grote aantal kamers en gangen in het sportcomplex. De oefening verliep goed. in een uur waren alle slacht offers naar buiten gebracht en de brand onder con trole. En konden alle zwemmers zich aankleden en weer naar huis. Foto: Taco van der Eb Met een metershoge opblaaspop vestigt Volkenkunde alvast de aandacht op de expositie 'Beeldmanipulaties', die op 20 september begint. Foto: Henk Bouwman door Pauline van der Mije haarlem - In het detentiecen trum voor drugskoeriers in Am sterdam (DCA) zitten al weken minderjarige verdachten met volwassenen in een cel. De Haarlemse advocaat J. Gaas beek, die twee jongens van zes tien en zeventien jaar verdedigt, heeft daarover een klacht inge diend bij het Europese comité ter voorkoming van onmenselij ke bestraffing, het CPT in Straatsburg. Dat comité lichtte eerder de Koraal Spechtgevan genis op Curasao door. Minderjarigen worden in het Nederlandse strafrecht be schermd. In het agressieve ge vangenisklimaat kunnen ze een speelbal worden van volwassen criminelen. Daarom zijn er aparte inrichtingen voor jonge ren, met gespecialiseerd perso neel en veel aandacht voor be geleiding, onderwijs en sport. De detentiecentra voor drugs koeriers kennen die voorzienin gen niet. Een gewoon beveili gingsbedrijf doet de bewaking, gevangenen zitten samen in een cel en mogen maar af en toe luchten. Begin dit jaar nam het parlement een noodwet aan die de sobere gevangenhouding van drugskoeriers regelt. Daarin staat dat minderjarigen niet met volwassenen in een cel mogen worden geplaatst. Een woord voerster van het ministerie van justitie ontkende aanvankelijk dat minderjarigen in het DCA zaten, maar ontdekte vanoch tend dat dit toch zo was. Pagina Binnenland: Commentaar Ja, Ik Naam Straat Postcode Telefoon en ontvang de krant eerst 2 wffcen gratis. ÜUiMoya »v, (i.vm controle natoerotgng)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 1