LEIDE Gemeenten kiezen plek voor vaccinatie 'Politie liegt in rapport over ontruiming Burcht' Wijk pleit voor paaltjes tegen drukte op Langebrug REGIO R1 0 brandt edig uit Toegetakelde activist gaat desnoods naar de rechter rkeren op aat duurder 1 in garage Een zwaluw met armen Vogelvlucht viert afronding Opstapje Taaiprogramma krijgt landelijk navolging stellingL Op centrale plaats of op eigen kosten Centrummanager moet ondernemers verenigen rd< N Bus gratis op autoloze zondag donderdag 4 JULI 2002 Kin n gerenoveerd eelterreintje Leiderdorpse jrenontmoeting ileeft frisse start - Op de Lammenschans- afgelopen nacht rond ie een auto volledig uit- ïd. Waarschijnlijk is kort- g de oorzaak van de Volgens de politie waren a aanwijzingen voor stichting. Het parkeren op straat in Leiden twee keer zo worden als in de garage, het streven van wethou- Pechtold (D66). De tarie- de garages (Haarlemmer- Korevaarstraat, Lange- zijn door verschillende ;n gestegen, waardoor ze e straattarieven zijn toe- lid. Hierdoor komt het dal 'blik van straat' slecht uit rant uder Pechtold zei gister- in de raadscommissie r dat hij nog niet weet hoe rerhoudingen gaat bijstel- it kan door de straattarie- [verhogen of door het par- 1 de garages voordeliger idslid A. Geertsema als enige bezwaren naar Volgens hem maakt zich schuldig aan het genereren van extra op- in'. „U weet zelf ook wel op straat nooit in de terechtkan." erkende dat voluit, legde er fijntjes aan toe lezettingsgraad van gara- eiden aan de lage kant is dat zo blijft als parkeren it een stuk voordeliger is. door Wlm Koevoet leiden - „Geschiedvervalsing" en „Van a tot z uit de duim ge zogen". Dat zijn de kwalificaties die Marco van Duin, lid van het Leidse anarchistische collectief Eurodusnie, toekent aan het rapport van teamchef A. van Ee- den Petersman over het politie optreden bij de ontruiming van de Burcht op 2 juni. Van Duin, die instemt met het vermelden van zijn naam, is daarbij als eni ge gearresteerd Hij is ook degene die zwaar toe getakeld uit de schermutselin gen tevoorschijn kwam. Zijn lijf, onder de blauwe plekken, is te zien op een aantal in omloop gebrachte foto's. En het is ook Van Duin die de agent die hem met de wapenstok beurs zou hebben geslagen, heeft aange klaagd wegens mishandeling. „Mijn advocaat heeft er veel zin in. Die agent moet worden ont slagen. De politie is er om de mensen te beschermen maar deed het tegendeel." Volgens Van Duin heeft de offi cier van justitie zes weken de tijd om te reageren op zijn klacht. Als deze niet tot vervol ging overgaat, dan wendt hij zich tot de rechtbank. „Dat heb ben Spong en Hammerstein ook gedaan bij hun procedure tegen politici en journalisten die Pim Fortuyn zouden hebben gede- moniseerd. Vang ik bij de recht bank ook bot dan begin ik een civielrechtelijke procedure." De gebeurtenissen rond de Burcht worden vanavond be sproken in de raadscommissie bestuur en veiligheid. Waarne mend burgemeester W. Lemstra heeft verklaard dat hij het poli tieoptreden gerechtvaardigd vindt en volgens hem heeft 'de sterke arm' bij de ontruiming van de Burcht, waar een onge veer veertigkoppige afvaardiging van Eurodusnie een actiefeest tegen verwijderingsbevelen vier de, geen disproportioneel ge weld toegepast. De eerste burger baseert zich daarbij op het vol gens Van Duin leugenachtige politierapport. Lemstra's en Van Duins zienswijze staan haaks op elkaar. In het rapport is onder meer te lezen dat de bewuste agent 'ver dachte' één keer met de wapen stok heeft geslagen. Van Duin: „Hij kan me niet met één klap beide armen, benen en mijn mg bont en blauw slaan." Van Duin, die niet bekendstaat als agressief, spreekt ook tegen dat hij zelf met gebalde vuist op de agent zou zijn toegelopen. „Onmogelijk. Ik stond net als de anderen op het punt te vertrek ken. Ik had allerlei meegebrach te dingen in mijn handen. Bo vendien waren het de politie agenten die in linie op ons kwa men afgelopen. Wij stonden met onze mg naar ze toe." „De hele toonzetting van het stuk is erop gericht om Eurodu snie te criminaliseren en het po- litiegeweld achteraf te recht vaardigen", zegt Van Duin. In het politierapport, vindt hij, zijn alle feiten omgedraaid en komt nu alle schuld bij hem te liggen. Van Duin zegt dat hij in een handomdraai een hele kudde getuigen kan laten opdraven om dat te weerleggen. De kwaliteit van het onderzoek van Lemstra is volgens Van Duin ver onder de maat. „Hij heeft alleen maar de politie en ons gehoord en kiest - hoe ver rassend - partij voor de politie. Waarom is hij niet op zoek ge gaan naar derden? Nota bene de fractieleider van Groenlinks, Dirk van den Bosch, is getuige geweest van de gebeurtenissen. En er zaten nog meer mensen op het terras van sociëteit De Burcht." Hij walgt ook van de 'moralisti sche passages' uit de verklaring van Lemstra waarin deze stelt dat Eurodusnie het verkeerde middel heeft gebruikt om zijn onvrede met verwijderingsbeve len kenbaar te maken en beter de democratische weg had kun nen bewandelen. „Democratie is meer dan je ongenoegen op schrift stellen of je tot raadsle den wenden. Demonstraties ho ren daar ook bij. Dat moralisti sche gezwam leidt de aandacht af van waar het om gaat: wij hebben niets gedaan dat recht vaardigt dat de politie met de wapenstok op ons insloeg. Nie mand van ons heeft geweld ge bruikt, wij hadden onze handen vol spullen. Het is juist door een politierapport als dit en de reac tie van de burgemeester dat steeds meer mensen hun buik vol hebben van die democrati sche weg die Lemstra zo zegt voor te staan." leiden - Wethouder Rabbae (sociale zaken) onthulde gisteren in de Leidse wijk Meerburg een kunstwerk ter herinnering aan het opvang centrum (OC) voor asielzoekers dat daar gevestigd was van 1995 tot 2000. Het staat verscholen tussen het groen bij de Kasteelhof aan de Roomburgerweg en kijkt uit over het Rijn- en Schiekanaal. De ge meente Leiden bood de Stichting Meerburg een bedrag aan als dank voor de goede omgang van de buurt met het OC. De buurt besloot zelf dat bedrag niet te verkwisten aan een feestje, maar het aan iets blijvends te besteden. Het wijkcomité stapte naar het Centrum voor Beeldende Kunst, met de vraag of daar kunstenaars bekend waren die een gedenkteken konden maken. Uiteindelijk koos het wijkcomité voor het ontwerp van Leontine Sies: een zwaluw met een mensen romp en armen in plaats van vleugels langs zijn rug. „Het beeld ver wijst naar het thema van de opdracht", vermeldt de uitnodiging voor de onthullingsceremonie. „De asielzoekers verlieten hun land en gin gen op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. In dit gegeven zag Sies een overeenkomst met de trektochten van zwaluwen." Foto: Hielco Kuipers advertentie) (advertentie) [edereen die op LPF stemde hoort u spijt te hebben ww.leidschdagblad.nl Geef uw mening door Wijnand Noot leiden - Buurtcentrum Vogel vlucht aan de Leidse Boshuizer- laan speelt een landelijke pio niersrol in programma's om de taalachterstand van allochtone kinderen vóór de basisschool weg te werken. Op tien plaatsen elders in het land zijn de projec ten Opstapje en Peutertaai in middels overgenomen. In Lei- den-Noord en de Mors lopen ze ook. Vogelvlucht zelf sloot giste ren het zevende jaar dat de pro jecten lopen af met een feestje. Feest was er ook voor Opstap, het project voor kinderen die al in de kleutergroepen van de ba sisschool zitten. De kleuters kre gen allemaal een diploma. Opstapje is een spel- en leerpro gramma voor kinderen van twee en drie jaar oud en voor hun moeders. De medewerker van Vogelvlucht bezoekt de familie thuis. Boekjes en spelletjes moe ten de taalvaardigheid, maar ook de motoriek en andere pe dagogische aandachtspunten versterken. Na een jaar Opstapje kunnen de kinderen deelnemen aan het programma Peutertaai in speelzaal Kakelbont. Vier dag delen per week breiden ze spe lenderwijs hun Nederlandse woordenschat uit. De gemeente vergoedt de helft van de kosten. In totaal hebben nu zo'n twee honderd kinderen uit de wijk aan Opstapje meegedaan en rond de vierhonderd aan Peu tertaai in Kakelbont. „Zeventig procent van de allochtone kin deren doet mee", verklaart Ma- chiel Taal, beleidsadviseur van de dienst Cultuur en Educatie van de gemeente Leiden. „Vol gend jaar beginnen we met zes nieuwe groepen." Hoe wordt de doelgroep bereikt? „We infor meren de ouders via de consul tatiebureaus", verklaart Taal. „De meeste reageren positief. Voor henzelf zijn ook taallessen georganiseerd, vanuit het Regio naal Opleidingen Centrum." Voor Opstapje werken dertien mensen, op Kakelbont nog eens dertien aan het project. Onder hen Latifah, die uit Marokko komt en nu twaalf jaar hier woont. Haar dochter en zoon hebben meegedaan en zitten in middels in de kleuterklas van de Singelschool. Ze zegt de effecten van de taaiprojecten bij haar kinderen goed te merken. De definitieve vaststelling van deze effecten kan echter pas op lange termijn. Daarvoor is de Leidse Monitor ingesteld, die de kinde ren volgt tot in hun puberteit. De kinderen vieren hun deelna me aan de projecten met een voorstelling van een clown. Als deze zich aanstelt als een kind, komt hun nieuw-verworven mondigheid aan het licht „Je bent gewoon een man, joh", krijgt de clown naar het hoofd. Tijdens werkzaamheden moeten treinen via een afwijkende route of dienst regeling rijden. Als er geen treinen kunnen rijden, zet NS bussen in. Houdt u rekening met een langere reisduur. Den Haag C-Gouda 5 juli Eindhoven-'s-Hertogenbosch Eindhoven-Tilburg Eindhoven-Venlo Eindhoven-Weert 6 juli Eindhoven-'s-Hertogenbosch Eindhoven-Tilburg Eindhoven-Venlo 7 juli Zwolle-Groningen/Leeuwarden 6 juli Zwolle-Groningen 7 juli Hengelo-Oldenzaal 6 en 7 juli Eindhoven-'s-Hertogenbosch Eindhoven-Tilburg Eindhoven-Weert 8 en 9 juli Meer weten? - Kijk op Teletekstpagina 754. - Kijkopwww.ns.nl. - Haal de folder aan een NS-loket. - Bel 0900 - 9292 (€0,50 p.m.). Onze medewerkers staan u graag te woord. door Roelf Reinders leiden - De kinderen uit de Leid se regio die na de zomer nog een prik tegen de meningokokken- ziekte krijgen, moeten misschien een eind reizen voor vaccinatie. De gemeenten mogen zelf bepa len of ze jongeren in hun eigen gemeente laten vaccineren of hen naar een centrale prikplaats laten gaan. Dat heeft het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Holland Noord gisteren besloten. In het GGD-bestuur zittën alle zorg wethouders. De GGD zelf wil dat het prikken in de tweede fase van de me- ningokokkencampagne op slechts drie plaatsen in de regio gebeurt. Tijdens de campagne in de eerste ronde, die in deze regio op 10 juli in Voorhout op houdt, kunnen bijna alle kinde ren in de eigen gemeente voor een prik terecht. Alleen de kin deren uit Valkenburg, War mond, Ter Aar en Zoeterwoude worden of zijn in een andere ge meente ingeënt. Met de verkleining van het aan tal vaccinatieplaatsen in de re gio van achttien naar drie denkt de GGD zo'n 40.000 euro te kunnen besparen. Dat geld kan de gezondheidsdienst goed ge bruiken om de financiële tekor ten te verkleinen. De GGD vindt Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn de meest logische prik- plaatsen. Een aantal gemeenten in de re gio is tegen het GGD-plan om geld te besparen, ondanks het feit dat veel gemeenten zich op winden over het verzoek van de GGD om meer geld voor de nieuwe begroting. „Ik wil de keuze hebben of ik de jongeren naar een geclusterde locatie ver weg of ergens in mijn eigen ge meente laat gaan", aldus wet houder Schrama van Liemeer. Wethouder Wienbelt van Al phen aan den Rijn is het met haar eens. „Geef de gemeenten de keuze. En laat ze er maar voor betalen als ze in hun eigen gemeente-willen vaccineren." Burgemeester Koopmanschap van Zoeterwoude is vóór het GGD-plan. '„Voor elke klap scheet gaan we al naar Leiden. En dat zouden we voor zoiets belangrijks niet doen?" Besloten werd dat de gemeen ten zelf mogen kiezen of ze lo caties beschikbaar stellen voor vaccinatie of dat ze gebruikma ken van de geclusterde inen tingsplaatsen. Als ze kiezen voor vaccineren in de eigen gemeen te, moeten ze dat wel zelf beta len. De gemeenten krijgen van het rijk ruim een halve euro per te vaccineren kind. irdt al jaren over gespro- aaar nu moet de kogel eens door de kerk: maak ogebrug alsjeblieft autol- )at vindt een groot deel bewoners van die straat j'Jen Diefsteeg. Discussies over 0 rkeerscirculatieplan van ineente wijzen keer op lit dat de Langebrug een knelpunten in het cen- een is. Het is voor veel auto listen de favoriete sluip- om de flitspaal op de traat bij 't Gangetje te om- ;d en vrachtwagenchauf- >arkeren er om buiten de officiële laad- en lostijden de winkels in de Breestraat van goederen te voorzien. Kortom, de Langebrug is de bypass van de Breestraat. Of de gemeente echter maatregelen neemt, is nog maar de vraag. Vijfjaar geleden wees onder zoek uit dat ongeveer 80 pro cent van het verkeer op de Lan gebrug bestemmingsverkeer was. Die telling werd toen uit gevoerd in verband met plan nen de straat af te sluiten voor verkeer dat niet direct in de wijk thuishoorde. De uitkomst van die telling deed de gemeente lien De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van "nmoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 «4 toen afzien van het plan de Langebrug (gedeeltelijk) af te sluiten. De tijden zijn echter veranderd. Omdat op de Breestraat streng wordt gecontroleerd en op de Witte Singel meer verkeersob stakels komen, wordt de Lange brug steeds meer gebruikt door doorgaand verkeer. Dit staat haaks op het beleid van de ge meente. Er wordt immers naar gestreefd de binnenstad autol- uw te krijgen. 'Deze toegeöo- men verkeersoverlast begint onaanvaardbare vormen aan te nemen', schrijft Hans Slot, voorzitter van de Vereniging voor de Pieters- en Academie- wijk en Levendaal-West in het wijkorgaan de Hart van de Stad Krant. 'Het aantal voertuigen is enorm toegenomen, waarbij tevens opvalt dat lang niet iedereen zijn snelheid aanpast aan de beperkingeri van de straat. Daarom komen wij als bewo ners van de Langebrug met een voorstel de huidige situatie aan te pakken', zo vervolgt Slot. Dat voorstel: sluit de Langebrug af ter hoogte van de Pieters kerkgracht. Verkeer dat de Lan gebrug opkomt vanaf het Steenschuur wordt zo gedwon gen via Pieterskerkgracht en Pieterskerkhof de wijk te verla ten. Het laatste stuk van de Langebrug, de Papengracht en een stuk van het Rapenburg zijn dan alleen nog bereikbaar vanaf de Breestraat en het Kort Rapenburg. Volgens Slot hoeft Opstoppingen op de Langebrug zijn een 'normaal' verschijnsel geworden. Foto: Dick Hogewoning door Wim Koevoet leiden - Leiden krijgt naar Haar lems voorbeeld een centrum manager. Daarmee gaat een wens in vervulling van wethou der M. Schultz (VVD/economie) die zich in de verkiezingscam pagne sterk maakte voor zo'n functionaris. De Haarlemse cen trummanager, Martin de Vries, komt binnenkort 'kwartier ma ken'. Hij heeft tot eind dit jaar de tijd om de komst van de Leidse centrummanager voor te bereiden. Wethouder Schultz heeft al va ker kritiek geuit op de gebrekki ge samenwerking van Leidse ondernemers. Ze zijn in tal van verbanden verenigd, maar con crete resultaten blijven uit. Van een onderlinge band en van een band met de (binnen) stad is nauwelijks sprake, zei ze voor de verkiezingen. „Een van de eerste dingen die een centrummana ger moet doen is het oprichten van een vereniging van vast goedeigenaren, zodat de eigena ren van winkelpanden ook mee werken aan de gezamenlijke op gave." Leiden kent reeds een centrum management, waarvan oud wethouder A. van Bochove de voorzitter is, maar die vindt ook zelf dat Leiden hard toe is aan een centrummanager. Want zijn 'club', zo vindt hij, is niet meer dan 'een overlegtafel'. Een centrummanager, die wordt betaald door overheid en onder nemers, kan nieuwe investerin gen op gang brengen en concre te projecten van de grond tillen. Als voorbeelden in het raads voorstel worden onder meer het verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte ge noemd, een anti-criminaliteits- project, een verlichtingsplan, uniforme buitenpclame, pro- motiecampagnes^rerrassen/ter- rasboten en het aantrekken van nieuwe winkelformules. In de raadscommissie economie twijfelde gisteravond de SP aan het nut van een centrummana ger. LWG/De Groenen en Leef baar Leiden zijn tegen. De rest van de gemeenteraad is vóór. de voorgestelde oplossing nau welijks geld te kosten, omdat de vereiste voorzieningen mini maal zijn. Enkele palen die nu ook worden gebruikt om het doorgaand verkeer op het Ra penburg te weren, zijn genoeg. Het spreekt vanzelf dat bestem mingsverkeer de Pieterswijk ge woon moet kunnen bereiken. Bewoners, leveranciers en be zoekers van bijvoorbeeld kle dingverhuurbedrijf Höppezak moeten gewoon voor.de deur kunnen komen, mits zij de wijk aan dezelfde kant verlaten als waar ze zijn binnengekomen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de Langebrug al autoluw en is de tijdelijke toe name van autoverkeer daar voorbij zodra de Witte Singel weer open is. „Maar we werken momenteel aan een gemeente lijk verkeers- en vervoersplan waarin wordt bekeken of de Langebrug autoluw moet blij ven dan wel autovrij moet wor den. Het is de bedoeling dat dat plan in het eerste kwartaal van 2003 klaar is." Eric-Jan Berendsen leiden - De bus is in de Leidse regio op autoloze zondag, 22 september, gratis. Dat maakte D66-wethouder A. Pechtold (verkeer en vervoer) gisteravond bekend in de raadscommissie, na vragen van zijn eigen fractie en van J. de Coo (LWG/De Groenen) over de mate waarin Leiden meedoet aan de vrijwilli ge autoloze zondag. Pechtold zei dat Leiden met gra tis busvervoer op die dag 'een regionaal gebaar wil maken'. De kosten ervan, enkele tienduizen den euro's, worden betaald uit 'een door Leiden beheerd fonds'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 11