ECONOMIE Treinkaartj wordt snel veel duurden Minima komen elke maand honderden euro's tekort WorldCom zóekt verder in Aantal faillissementen boekhouding naar fraude stevent af op record Zelfs in huize Zalm heerst onvrede over de euro Werkdruk is gelijk gebleven Vacaturesite wordt aagepakt Tekort aan hoog geschoolden Ex-werknemers op stoep Dixtone Banen weg bij Holec Hengelo Belgisch netwerk KPNQwest plat Directie koopt Rijk Zwaan Schoevers sluit vijf vestigingen Saudische vlag wappert in Geleen Extral geld nodig voor vervoeg Vivendi-topman Mess% bevestigt dat hij opstapj Winst en omzet uitgever* Swets vrijwel onverande j voorburg - Werknemers on dervonden vorig jaar nog even veel werkdruk als het jaar er voor. Dat heeft het Centraal Bu reau voor de Statistiek (CBS) vandaag gemeld. De werkdruk is het hoogst in de horeca, het vervoer en de communicatie: 36 procent van de mensen werkte er onder hoge tijdsdruk tegenover 30 procent gemid deld. Werkenden hebben in 2001 wel meer zeggenschap en verantwoordelijkheden in hun werk gekregen dan in het jaar daarvoor. Groningen - De uitgevers PCM en Wegener willen dat de vaca turewebsite NationaleVacature- bank.nl stopt met het plaatsen van samenvattingen van het banenaanbod dat in kranten verschijnt. Morgen dient daar over een kort geding in Gronin gen. De website plaatst weke lijks ongeveer 950 samenvattin gen van personeelsadvertenties uit de kranten. PCM Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad) en Wege ner (diverse regionale dagbla den) vinden dat diefstal. utrecht - Eén op de vijf werkge vers in Nederland zegt een te kort aan hoog opgeleid perso neel te hebben. Ongeveer 45 procent van de werkgevers heeft moeite om aan werkne mers te komen met een hbo- of universitair diploma. Dat blijkt uit onderzoek van het NIPO in opdracht van de HBO-raad en de Vereniging van Universitei ten VSNU. Uit het onderzoek blijkt ook dat de ondervraagde bedrijven erg verdeeld zijn over de vraag of er wel voldoende hoog opgeleid in Nederland is te vinden: 43 procent vindt van wel, 42 procent vindt van niet. den bosch - Ex-werknemers van telefoonwinkelketen Dixto ne zijn vanmiddag naar het hoofdkantoor van Dixons in Den Bosch getrokken. Zij voer den bij hun voormalige werkge ver actie om een beter sociaal plan af te dwingen. Eind mei zijn alle 45 winkels van Dixtone gesloten. Volgens de vakbond hebben 220 mensen hun baan verloren. De winkelketen was een samenwerkingsverband van Vendex KBB (moeder van Dixons) met telecombedrijf Dutchtone. hengelo - Bij Holec Holland in Hengelo gaan vijftig arbeids plaatsen verloren. Dat heeft de directie gisteren meegedeeld aan vakbonden en het perso neel. Het gaat om banen bij de stafafdelingen en het bedrijfs onderdeel Middenspanning. De vakbonden gaan er vanuit dat het merendeel van de mede werkers gedwongen wordt ont slagen. Bij Holec Holland wer ken 1000 mensen. brussel - De werknemers van KPNQwest in België, die een belangrijk knooppunt van glas vezelkabels voor heel Europa beheren, overwegen opnieuw om de stekker eruit te halen. Na het faillissement van KPNQwest kregen ze nog tot eind juni sala ris door een overgangsregeling, maar sinds gisteren worden ze niet meer betaald. Rotterdam - Koninklijke Cebe- co Groep heeft haar aandelen in het groenterassenbedrijf Rijk Zwaan verkocht aan de directie en personeel van dit bedrijf in De Lier. Cebeco had een belang van 70 procent in het bedrijf dat probeert groenterassen te verbeteren. Het concern wil zich voortaan toeleggen op dierlijke sectoren en wil af van de plantaardige sectoren. Rijk Zwaan heeft 120 miljoen euro omzet en 900 werknemers, waarvan 350 in het buitenland. den haag - Schoevers Bedrijfs opleidingen sluit half augustus Vijf van zijn zeven vestigingen. Volgens het opleidingsinstituut willen bedrijven tegenwoordig niet meer dat hun kantoorper soneel en management wordt getraind in een van de Schoe- vers-gebouwen. Ondernemers houden hun mensen liever in eigen huis of zoeken een ande re locatie met een zelfgekozen ambiance. De deuren gaan over circa anderhalve maand dicht in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen en Rotterdam. dinsdag 2 JULI 2002 DA' i? den haag/anp - De minima houden elke maand te weinig over om de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral in huishoudens met kinderen loopt het tekort op tot wel enkele honderden euro's per maand. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal In stituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), in opdracht van de Sociale Alliantie. Deze alliantie bestaat onder meer uit de vakbeweging, kerkelijke organisaties, de Chronisch zieken- en Gehandicapten raad en Sjakuus. Deze anti-armoedebe weging heeft vandaag in de Tweede Ka mer de noodklok geluid. Zij dringen aan op een algemene verhoging van het soci aal minimum, bijvoorbeeld via de kin derbijslag, bijzondere bijstand of de be lasting. Vooral over de situatie van gezinnen met kinderen maakt de alliantie zich zorgen. De koopkracht van deze mensen zou mede flink achteruit zijn gegaan door het afschaffen van het systeem waarbij huis houdens met kinderen extra kinderbij slag ontvingen. Volgens de alliantie hebben huishoudens met een minimuminkomen misschien wel voldoende om zich dagelijks te voor zien van eten, onderdak en kleding. Als mensen echter langer zijn aangewezen op alleen een bijstandsuitkering of een AOW, blijkt het inkomen ontoereikend. Op zijn tijd moet bijvoorbeeld ook de in ventaris worden vervangen. Een alleenstaande met een bijstandsuit kering belandt elke maand met ruim 80 euro in de rode cijfers. Een paar zonder kinderen staat maandelijks 36 euro in de min. Een stel met kinderen ziet de tekor ten vanaf het eerste kind tot het vijfde oplopen van 134 tot 661 euro. „Ook mensen met een minimuminko men willen volwaardig burger zijn en ac tief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat kan alleen als ze niet perma nent in onzekerheid verkeren over hun materiële bestaansvoorwaarden", stelt voorzitster Jongerius van de Sociale Alli antie, tevens bestuurslid van de FNV. In Nederland bestaat volgens de alliantie een kloof tussen de geleefde werkelijk heid aan de ene kant en de papieren wer kelijkheid aan de andere kant. Op papier kunnen mensen in hun eerste levensbe hoefte voorzien. Maar in de praktijk be staat een groot welvaartsverschil. geleen - De divisie petrochemie van het DSM-concern is gisteren officieel overgedragen aan het Saudische staatsconcern Sabic. Dat ging gepaard met het hijsen van de vlag van Saudi-Arabië op het chemiecomplex van DSM in het Limburgse Geleen. Bij de divisie pe trochemie werken 2280 mensen. DSM heeft het bedrijfsonderdeel verkocht voor 1,95 miljard euro. Het concern wil zich verder specialiseren op het gebied van voedings- en geneesmiddelen. Petrochemie paste daar niet meer bij. Foto: ANP/Marcel van Hoorn washington/new york/rtr- afp-anp - Het in opspraak ge raakte Amerikaanse telecombe drijf WorldCom controleert nu ook de boekhouding van 1999 en 2000 om te kijken of er in die jaren ook fraude is gepleegd. WorldCom maakte gisteren be kend dat het vraagtekens zet bij grote schommelingen in de re serves tegen potentiële verlie zen. Controleurs van het bedrijf speuren samen met accoun tantsbureau KPMG in de boe ken. Het onderzoek is doorgege ven aan de beurscommissie SEC, die WorldCom vorige week heeft aangeklaagd wegens frau de. WorldCom veroorzaakte vorige week een grote schok op de fi nanciële markten met de open baring van geknoei in de boek houding voor 3,85 miljard dol lar. Het gaat om het grootste fi nanciële schandaal in de ge schiedenis van het Amerikaanse bedrijfsleven. De 3,85 miljard dollar werd in 2001 en het eerste kwartaal van dit jaar onterecht opgevoerd als investeringen en niet als uitgaven, waardoor de winst kunstmatig werd opge pompt. Beleggers vrezen dan ook dat het met WorldCom dezelfde kant opgaat als Enron. World Com kwam gisteren voor het eerst weer in de notering van de Nasdaq-beurs in New York Zo als verwacht stortte de koers in. Het aandeel zakte meer dan 90 procent tot onder de 10 dollar cent. Door de lage beurskoers wordt de notering hoogstwaar schijnlijk geschrapt van de Nas daq-beurs. Dit kan volgens WorldCom 5 juli al gebeuren. Inmiddels staan de eerste schuldeisers van het telecombe drijf al op de stoep om hun le ningen terug te eisen. Daarbij gaat het om kredieten van 2,65 miljard en 1,6 miljard dollar. Ook 1,5 miljard dollar aan inkomsten is weggevallen omdat een debiteurenbeheerder een contract heeft opgezegd, al dus WorldCom. Het concern moet nu zelf de rekeningen gaan innen en wil zo voldoende binnenhalen om zelf 1,2 miljard dollar aan rekeningen te beta len. Deze ontwikkelingen duiden op acute liquiditeitsproblemen. WorldCom heeft echter hoop op een akkoord met zijn geldschie ters. Het boekhoudschandaal kan lei den tot het grootste bedrijfsfail- lissement in de VS. WorldCom heeft de afgelopen jaren door een sterke expansiedrift een schuldenlast opgebouwd van 30 miljard dollar. Bij de onderne ming werkten voor het uitko men van het gesjoemel in de boeken 80.000 mensen. Afgelopen vrijdag is begonnen met het schrappen van 17.000 banen om te redden wat er te redden valt. den haag/gpd - Het aantal fail lissementen neemt explosief toe. Geholpen door een slechte economie zullen dit jaar naar schatting 9250 bedrijven het loodje leggen. Daarbij gaan on geveer 55.000 arbeidsplaatsen verloren. De economische scha de bedraagt meer dan drie mil jard euro, goed voor driekwart procent van het bruto binnen lands product. Volgens onderzoeksbureau Graydon zijn door faillissemen ten in het eerste half jaar van 2002 al 23.000 banen vernietigd. Het gaat veelal om startende on dernemers, die korter dan vijf jaar een bedrijf voeren als een manszaak Volgens onderzoeker Blom komt in deze categorie veel slecht ondernemerschap voor. „Fouten van ondernemers leiden tot faillissement, de ver slechterde economie geeft ze dan het laatste zetje." Blom wijst erop dat veel bedrijf jes hebben verzuimd om in de lange periode van hoge econo- "1 "J "1 3ton lel.C den haag/utrecht/gpd-anp - Het treinkaartje wordt op korte termijn 'fors duurder*. Op lange termijn heeft NS opnieuw over heidssubsidie nodig als de poli tiek tenminste kwalitatief goed vervoer wil in de spitsuren. Dat heeft de vertrekkende inte rim-topman K. Noordzij van de NS geschreven in zijn 'verant woording' aan minister Netelen bos van verkeer en waterstaat. Noordzij noemt de financiële si tuatie van NS 'zorgwekkend'. Totdat een nieuwe president-di recteur is gevonden, nemen de directieleden M. Niggebmgge en B. Meerstadt de taken waar. Er ligt een profielschets van de nieuwe NS-topman op tafel, maar afronding van de sollica- tieprocedure wordt pas na de zomer verwacht. Als reden voor een forse prijs stijging - waarschijnlijk op 1 ja nuari 2003 - noemt Noordzij de stevige inflatie en de structurele verhoging van de vergoeding die NS moeten betalen voor het ge bruik van de spoorweginfra structuur aan de overheid. Voor de lange termijn is volgens Noordzij subsidie aan NS nodig, als de overheid en NS tenminste vasthouden aan hun ambitie om 70 procent meer reizigers in de spitsuren te vervoeren. NS zijn gebonden aan maximale ta riefstijgingen in het preslig contract. Die zijn vol) Noordzij niet voldoende on L investeringen te betalen. Sinds de verzelfstandigingu de NS in 1995 is de prijs vaP l treinkaartjes nooit verder g gen dan de jaarlijkse inï soms bleef de tariefstijging ,nZ( zelfs nog onder, schrijft Nci_i zij. Afgelopen jaar zagen dr helemaal af van prijsstijgifr omdat het bedrijf haar t prestaties ver onder de maa oordeelde. Het afgelopen jaar maakti Reizigers een miljoen euroM lies. De kosten stegen meH miljoen euro, de opbrenB stegen slechts met 50 mi* euro. Dat kwam voor een door het slechte presteren het bedrijf, waardoor extra 1 werk moest worden betaalte ziekteverzuim hoog was erl minder treinkaartjes w™ verkocht. NS zijn inmiddels begoi met een omvangrijke bea gingsoperatie bij de ind dienstverlening. Vooral kantoren gaat de stofkam! de organisatie. NS werkt -vf aan uitgebreide plannen 1 beter op tijd rijden, meer matie en vriendelijkheid vo reiziger, meer sociale veilig meer zitplaatsen èn schi|| treinen en stations. mische groei een financiële buf fer aan te leggen. „Bovendien kan iedereen een bedrijf starten, omdat de vestigingseisen zijn verlaagd." Het verwachte aantal van 9250 failliete bedrijven in een jaar, is een absoluut record. In 1983, toen Nederland zich herstelde van een zware economische in zinking, werden 7810 faillisse menten geregistreerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat gisteren gegevens presenteerde over het eerste kwartaal, is het aantal faillisse menten vooral in Noord-Bra bant (56 procent) en Gelderland (50 procent) toegenomen. In Flevoland nam het aantal af met 44 procent. De sectoren delfstofwinning en industrie kenden de grootste procentuele stijging van het aantal faillissementen, vlak daarna gevolgd door de bedrijfs takken financiële instellingen, verhuur en zakelijke dienstverle ning. door onze correspondent Henk Glimmerveen parijs - De voorzitter van de raad van bestuur van mediagi gant Vivendi Universal, de Fransman Jean-Marie Messier, heeft vandaag zijn aftreden be vestigd. Hij deed dat in een vraaggesprek met de krant Le Fi garo nadat al enkele dagen ge ruchten over zijn aftreden de ronde hadden gedaan. Messier treedt af onder druk van zijn overige bestuursleden. „Ik ga weg opdat Vivendi Universal verder kan. Je kunt geen bedrijf leiden als het bestuur verdeeld is." De val van Messier komt niet onverwacht. Al weken wordt met name van Ameri kaanse kant zware druk op hem uitgeoefend op te stappen. De topman van Vivendi was er niet in geslaagd miljardenschulden van het bedrijf weg te werken en toen ook de koers van de aande len begon te dalen, was het met hem gedaan. In het bestuur ontstond volgens analisten een keiharde strijd om de opvolging. De Frans* stuursleden wilden hoe da© Vivendi in Franse handen;) den. Het concern is van- sprong een waterbedrijji groeide onder leiding van sier uit tot het op een na ste mediaconcern ter werej <- De Vivendi-topman heeft i_ laatst geprobeerd zijn pos behouden. Vorige week hij echter een zware tegiur incasseren. Bernard Arnai) topman van het conce— luxe-artikelen LVMH, troj| terug uit het bestuur. AQr gold als een vertrouwelin. Messier. Het bedrijf heeft1'0 eel nog niet gereageerd jongste ontwikkelingen. staan werd vanochtend n|f mededeling dat er morge vergadering van de raad v*0 stuur wordt gehouden. IWl nomen wordt dat daar eda volger voor Messier word gewezen. Meest gent- naam is die van Jear^ Fourtou, vice-voorzitter x raad van bestuur van hét j Duitse chemieconcern Av< lisse/anp - Uitgever Koninklijke Swets Zeitlinger heeft vorig jaar de nettowinst en omzet nauwelijks zien verbeteren. De uitgever uit Lisse heeft giste ren bekendgemaakt in 2001 een nettowinst te hebben behaald van 24,5 miljoen euro, tegen 24,3 miljoen euro een jaar eer der. Swets schrijft dat vooral toe aan eenmalige bijzondere lasten van 3,2 miljoen euro. De leverancier van wetenschappelijke eik lijke informatie rekent er op 7 tot 12 procent meej| te behalen. De omzet is vorig jaar 1 men op 1,1 miljard eu lichte stijging van 1,3 ten opzichte van een jaar I De komende jaren hoop! vooral een groei te rea door het aanbod van zijijf netdiensten op de markt verder uit te breidel door John Wanders den haag - De demissionair minister van financiën moet het gevoel hebben dat hij constant tegen de stroom in zwemt. Precies een halfjaar na de komst van de euro blijft WD-leider Gerrit Zalm met een grimas op het gelaat volhouden dat de nieuwe munteenheid alleen tussen de oren van de consument heeft geleid tot hogere prijzen. „Maar daarvan krijg ik de mensen niet overtuigd", ver zuchtte hij gisteren in Den Haag op een symposium over de euro. „Dat lukt mij thuis ook niet. En als ik mijn eigen vrouw er al niet van kan overtuigen, hoe kan men dan van mij verwachten dat ik het hele Nederlandse volk overtuig van zijn ongelijk" Onderzoekers van de Nederlandsche Bank en de ING Bank constateerden on langs dat de komst van de euro wel degelijk tot prijsver hoging heeft geleid. Maar Zalm vindt ook die berekenin gen een mix van overdrijving en flauwekul: „Het lijkt wel alsof we ineens in Argentinië terechtgekomen zijn." Op nieuwjaarsdag marcheerde het halve volk in lichte euforie naar de geldautomaat. Buren, vrienden, colle ga's en familieleden toonden elkaar hun knisperende biljetten van 10,20 of 50 euro. De aanvankelijk schaarse, kleinere coupures van 5 euro werden slechts met tegen zin afgestaan aan de kassa. Minister Zalm kan zelfs zijn echtgenote er niet van over tuigen dat de euro niet tot overdreven prijsstijgingen heeft geleid. Foto: Taco van der Eb Die 'eurofolie' verdampte sneL De bedragen in de win kels oogden bij eerste aanblik laag, maar datzelfde gold voor de getallen op het loonstrookje. En wie een beetje kon rekenen, ontdekte dat het bioscoopkaartje duurder was geworden, dat 3,80 euro wel heel pittig is voor een flesje Corona-bier en dat parkeren in Groningen 28 pro cent duurder was dan een halfjaar eerder. De irritatie vertaalde zich in onvrede over de euro. En die versterkt de neiging van veel Nederlanders om de huidige prijzen om te rekenen in guldens. Nederland nam een half jaar geleden met opmerkelijk gemak af scheid van die ouwe munteenheid. Maar inmiddels valt er heimwee te bespeuren naar de gulden, voor sommi gen ineens het symbool van een tijd waarin het leven nog betaalbaar was. „Voor de meeste burgers is onduidelijk wat de voorde len zijn van de euro", constateert de Amsterdamse so cioloog Bram de Swaan. „Toegegeven, op vakantie in het buitenland hoeven ze niet langer om te rekenen van een vreemde munt naar de gulden. Maar daar staat te genover dat ze nu in eigen land elke dag moeten omre kenen." De overheid - die onder het motto 'De euro is van ons allemaal' een intensieve voorlichtingscampagne startte - heeft verzuimd om stil te staan bij het negatieve effect van prijsverhogingen op het imago van de euro, vindt onderzoeksbureau Berenschot. „De burger had bijvoor beeld duidelijker gewezen moeten worden op reguliere tariefverhogingen per 1 januari 2002", vindt onderzoe ker Victor Eiff. Maar er is vooral veel goed gegaan in de aanloop naar de introductie van de euro, memoreert Gerrit Zalm. Zo waren er bij de verspreiding van het nieuwe geld over Nederland 4000 extra politiemensen op straat aanwezig. Zalm: „Dat heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal berovingen in die periode." Weinig te merken van kopersstaking Winkeliers in Nederland hebben gisteren weinig tot niets merkt van de aangekondigde kopersstaking door consum ten, stellen woordvoerders van Albert Heijn en MKB Ned land, de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbi drijf. De consument vulde gewoon de boodschappentas als op alle andere maandagen. „We hebben geen afwijke beeld geconstateerd", aldus de zegsvrouw bij Albert Heij De actie was een protest tegen de oneerlijke prijsverhogi gen door de euro. Deejay Boris van Zonneveld van de Zu Hollandse zender Fresh FM riep consumenten op om m dag 1 juli niets te kopen. De actie kreeg weliswaar veel aa dacht, maar de consument Was niet bereid tot actie over gaan. Volgens Interpay, de organisatie die een deel van het ele] nische betaalverkeer in Nederland regeit, was het aantal talingen gelijk aan dat op andere maandagen: 2,02 miljoc Winkeliers merkten volgens het Centraal Bureau Levensi delen (CBL) „helemaal niets" van de oproep. Van Zonneveld wilde niets weten van het mislukken van actie, mede omdat hij zegt te zijn platgebeld door mense die aan de actie meedoen. Mislukt of niet, de deejay vind het vooral belangrijk dat een signaal is afgegeven. „Het b nu duidelijk de aandacht gekregen die het verdient"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 6