Vliegramp eist leven 50 kinderen Hotel en villa's op terrein Sancta Maria in Noordwijkerhout M-40MM Polikliniek Bollenstreek in Lisse lhaos LPF duurt voort ondanks compromis na crisisberaad Leidsch Dagblad Jorritsma gaat vrijuit na onderzoek Rekenkamer DEZE WEEK BIJ ZEEMAN ALLES MOET WEG z E E MA N 35 nderioek pleit eidse politie vrij 'eel geld nodig roor treinvervoer leeper Kahn este speler WK 'Crash gevolg gelijktijdige duikvlucht' Korting celstraf geen cadeautje Wildwest na ramkraak bij computerbedrijf Hoofddorp WIE SUM WINKELT, KOOPT BIJ ZEEMAN! Leidsch Dagblad NR. 42964 LOSSE NUMMERS 1,05 ZATERDAG 1,50 dinsdag 2 juli 2002 Hond kandidaat voor Huis van Afgevaardigden .Emoties bij 3f onthulling monument BülfflHjll Team Leonardo traint door in de vakantie Miljoen subsidie voor opknapbeurt van Schansen [Stationsgebouw Alphen: verkoop of sloop Lidy van Ma rissing f Niemand blijft geheel dezelfde als hij zichzelf leert kennen Veel regen >en - Het politie-optreden deze maand bij een actie- at van Eurodusnie op de de ircht in Leiden, was 'gerecht- ardigd'. Die conclusies trekt nemend burgemeester W. instra uit een onderzoek irop vanuit de Leidse ge- ïenteraad was aangedrongen. (i buitensporig geweld is vol- ïs hem geen sprake geweest, nstra stelt dat de politie, als indhaver van de openbare or- e, daadwerkelijk moet kunnen treden 'als de sterke arm'. :er als er regels worden over men die door een democra- i bestuur zijn bepaald. „Ik n ervan overtuigd dat het on lijdelijk is dat daarbij soms reld wordt gebruikt." naRl in haag - De Nederlandse loorwegen hebben veel extra ld nodig om in de nabije toe- imst goed vervoer te garande- n in de spitsuren. Het trein- Tartje zal daarom volgend jaar duurder worden, terwijl de verheid op langere termijn eer met subsidie moet bij tringen. Dat schrijft de schel ende topman K. Noordzij in 'verantwoording' aan mi- ster Netelenbos van verkeer awaterstaat. agina Economie Ioul - De Duitse doelman Oli- er Kahn is door de FIFA uitge- tepen tot de beste speler van fit wereldkampioenschap tetbal in Zuid-Korea en Japan. Jet is voor het eerst dat een «per deze eer ten deel valt. keeper in dienst van Bayem ünchen kreeg de meeste emmen van de journalisten e het toernooi in Azië hebben fivolgd. Kahn kreeg 25 procent in de stemmen. De Braziliaan onaldo, topscorer van het lemooi, eindigde op de twee plaats: 21 procent. De Zuid- oreaan Myung Bo Hong werd erde. Leidsch OPGERICHT 1 MAART 1860 Dagblad 3. \schildersbedrijf \_^S UW SCHILDER 1 Tel. 071 589 57 45 door Jan Preenen noordwuk/noordwukerhout - Een hotel met twintig kamers en onge veer 150 woningen, waaronder villa's en zorgappartementen. Dat zijn de plannen voor het terrein 'Sancta Ma ria' op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout De Rijngeest Groep wil de psychiatrische instel ling op korte termijn sluiten. Op dit moment zijn er nog tweehon derd patiënten gehuisvest Een groot deel van hen verhuist volgend jaar naar het nieuwe centrum voor gees telijke gezondheidszorg 'Rijnhout' aan de Componistenlaan in Voor hout De afgelopen jaren zijn veel bewo ners al over de regio verspreid. In de jaren vijftig had Sancta Maria nog negenhonderd patiënten. De plannen zijn ontworpen door de landschapsarchitecten Karres en Brands uit Hilversum en de Architec ten Werkgroep uit Tilburg. Zij kregen twee jaar geleden van de Rijngeest Groep de opdracht een visie te ont wikkelen voor het gebied. Eerder was vastgesteld dat een psy chiatrisch ziekenhuis niet meer van deze tijd is en dat de patiënten niet langer moesten worden afgezonderd van de maatschappij. Het oude gedeelte van de Sancta Ma ria op het grondgebied van Noord- wijk, dat nu leeg staat, blijft bestaan. Dat is ook een van de voorwaarden die is gesteld door de Rijngeest Groep, het College Sanering Zieken huisvoorzieningen, de provincie en de gemeenten Noordwijk en Noord wijkerhout Zij beschouwen het hoofdgebouw met kapel en keuken - dat tussen 1925 en 1928 is gebouwd in opdracht van de Congregatie van de Zusters voor rooms-katholieke vrouwelijke patiënten - van grote cultuurhistorische waarde. Daarin komt het hotel. De oudere paviljoens die er omheen staan, worden voor het grootste ge deelte veranderd in woonzorgappar tementen. Daarnaast komen er drie nieuwe appartementengebouwen met drie lagen. Dit alles gebeurt op z'n vroegst in 2004. De bewoners kunnen gebruik maken van de facili teiten in het hoteL In het bos komen de villa's. De nieu we paviljoens op het grondgebied van Noordwijkerhout, die dateren uit de jaren zeventig en tachtig, worden gesloopt en vervangen door eenge zinswoningen. Het is de bedoeling dat eerst het ou de gedeelte op het terrein onder handen wordt genomen. Pagina R7: 'Bouwplannen Sancta laten landschap in tacf zürich/anp-dpa-rtr-afp - De botsing tussen een Russisch pas sagiersvliegtuig en een vracht vliegtuig gisteravond boven het zuiden van Duitsland heeft zeker 71 mensen het leven gekost. On der de slachtoffers bevindt zich een vijftigtal kinderen van hoog waardigheidsbekleders uit de Russische deelrepubliek Bash kortostan. De crash tussen de Toepolev TU 154 en Boeing 757 van koeriers bedrijf DHL deed zich even voor middernacht voor nabij Über- lingen aan de Bodensee aan de grens met Zwitserland. Het ging om een botsing op ruim twaalf kilometer hoogte. De meeste slachtoffers zijn Russische va kantiegangers die op weg waren naar de Costa Brava. „Er waren ongeveer vijftig kin deren aan boord, onder wie er acht tot twaalf jaar oud waren", aldus een hoge functionaris op het vliegveld Domodedovo in Moskou. Daarnaast bevonden zich zeven volwassen passagiers en twaalf bemanningsleden in het toestel. In de Boeing van DHL zaten twee piloten. Over de toedracht van het onge luk doen verschillende lezingen de ronde. Beide toestellen zet ten volgens de Zwitserse lucht verkeersleiding, Skyguide, een duikvlucht in om het ongeluk te voorkomen. De Russische ge zagvoerder van het Russische vliegtuig deed dat echter pas na herhaaldelijke verzoeken van het vhichtieidingscentrum, al dus Skyguide. „We hebben er twee of drie keer op moeten aandringen", aldus een functionaris tegen de Zwit serse televisie. Het andere toe stel zou tegelijkertijd automa tisch een duikvlucht hebben ge- Duitse politie-agenten inspecteren de plek waar het Russische passagiersvliegtuig is neergestort. Foto: Reuters/Andreas Meier maakt, door een beveiligingssys teem in de cockpit Vluchtlei- ders aan de grond konden daar niets meer aan doen, zei Toni Maag van Skyguide. De Russische vliegtuigmaat schappij spreekt deze lezing te gen. „De bemanning heeft inte graal alle opdrachten van de Zwitserse luchtverkeersleiders opgevolgd", aldus de directeur van Bashkirian Airlines. De politie heeft op een landweg een van de zwarte dozen met vluchtgegevens gevonden. Pagina Buitenland: Vliegtuigbotsing in lucht uiterst zeldzaam den haag/anp - Dat gevange nen in Nederland maar twee derde van hun straf hoeven uit te zitten, kan gehandhaafd blij ven maar moet wel worden ge koppeld aan strenge voorwaar den. Dat heeft de commissie herziening Vervroegde Invrij- heidsstelling' vandaag geadvi seerd aan minister Korthals van Justitie. De bewindsman is zelf ook een voorstander van voorwaarden. Wie voortaan in het derde deel van de straf, wanneer hij weer op vrije voe ten is, een ook maar enigszins vergelijkbaar delict pleegt, moet dat derde deel alsnog uit zitten. De straf voor het nieuwe delict wordt daarbij opgeteld. De commissie stelt verder voor dat vervroegd vrijgelaten ge vangene zich als dat nodig wordt geoordeeld verplicht kunnen worden zich te ont houden van drankgebruik, be paalde straten te mijden en een arbeidstrainingte volgen. Wie zich daaraan dan niet houdt, kan door de rechter terug naar de gevangenis worden ge stuurd. Voor dit soort overtreders zul len ongeveer tweehonderd cel len extra nodig zijn, zo heeft de commissie becijferd. (advertentie) den haag/gpd - De Rekenkamer pleit minister van economische zaken Jorritsma vrij van belan genverstrengeling. Jorritsma heeft geen bemoeienis gehad met het verlenen van subsidies aan het bouwbedrijf waar haar echtgenoot werkt. „Van belan genverstrengeling was en is geen sprake," aldus de Algeme ne Rekenkamer vandaag in een rapport Ook bij het beheer van haar aandelen in het bedrijf van haar man heeft zij volgens de re gels gehandeld. Jorritsma reageerde vanochtend opgetogen. „Ik had niet anders verwacht. Ik ben blij dat dit rap port zo helder is, want er was een sfeer rond mij ontstaan die niet deugde." De nu nog demis sionaire WD-bewinds vrouw kondigde twee weken geleden aan dat zij de Tweede Kamer wilde verlaten als er 'iets leuks' langs kwam. Bij dat besluit speelden ook de aantijgingen dat zij het bedrijf van haar man bevoordeeld zou hebben een rol. Die leidden er eerder al toe dat zij geen voor zitter van de Tweede Kamer werd. Het Algemeen Dagblad meldde in mei dat Jorritsma Bouw in Bolsward geprofiteerd had van subsidies van Economische Za ken. Ook zouden de aandelen die de minister in het bedrijf Gerlof Jorritsma Holding b.v. Minister Jorritsma. Foto: ANP heeft niet onafhankelijk worden beheerd. In het bestuur van de stichting die haar aandelen be heert, heeft haar dochter zitting. Jorritsma vroeg na de publicatie en de daarop volgende politieke opschudding de Rekenkamer een onderzoek in te stellen. textiel Supers JAAR door Sjaak Smakman lisse - De Bollenstreek krijgt toch nog een eigen polikliniek, bij het Lisser woonzorgcentrum Berk hout. Het Leidse Diaconessenhuis en het Heem- steedse Spaameziekenhuis gaan samenwerken in dit zogeheten transmuraal centrum. De gemeente Lisse juicht de komst van een polikliniek toe. Vol gens directeur P. Jongeneel van Berkhout overleg gen de twee ziekenhuizen momenteel welke spe cialismen in de poli worden gevestigd. Hij bena drukt dat de polikliniek maar een beperkt aantal specialismen zal tellen. Het Spaameziekenhuis heeft momenteel een bui tenpoli in het gezondheidscentrum in Hillegom, waar onder meer urologie, orthopedie en KNO zijn vertegenwoordigd. Ook kunnen diabetespati ënten daar terecht. Die poli gaat volgens een woordvoerder waarschijnlijk dit najaar verhuizen naar Lisse. Het Diaconessenziekenhuis laat weten dat vanuit Leiden daar waarschijnlijk geriatrie en dermatologie aan worden toegevoegd. De kliniek kan terecht in het huidige Berkhout complex, waarbij de ingang komt te liggen aan het einde van de Berkhoutlaan. Daar ligt al een klein parkeerterrein. Een ingrijpende verbouwing is voor de poli, die twee behandelkamers krijgt, niet nodig. „Het is een kwestie van een muurtje neer zetten", zo omschrijft Jongeneel de werkzaamhe den. Hij hoopt dat de pofi voor het eind van dit jaar in Berkhout zit. Met de komst van een eigen polikliniek gaat een langgekoesterde wens van de Bollenstreek' alsnog in vervulling. Al een paar jaar wordt gepraat over een polikliniek voor de Bollenstreek, maar tot nu toe zonder resultaat. De vestiging in Berkhout is maar tijdelijk. Alle be trokkenen willen vooral ervaring opdoen voor de bouw van een 'echte' poli langs de Ruishomlaan tegenover de kruising met de Fien de la Mardreef als onderdeel van een veel grootschaliger medisch centrum. Pagina R6: Mariënhaven en Trias willen complex langs Ruishomlaan door Cees van Hoore en Wessel Mekking hoofddorp - Een onbekend aantal verdachten heeft in de af gelopen nacht omstreeks kwart over vier een ramkraak gepleegd op een groot computerbedrijf aan de Noordmeerstraat op be drijventerrein Hoofddorp- Noord. Beveiligingsmedewerkers alar meerden de politie, die snel ter plaatse was. Een van de politie auto's kwam in aanrijding met een vluchtauto van de verdach ten. Een andere vluchtauto reed in op een politieagent, die licht gewond raakte. Bij die scher mutselingen is door agenten ge schoten. Een van de verdachten, een 27-jarige Purmerender, kon bij het verlaten van het pand worden aangehouden. De daders hadden drie vlucht auto's bij zich, waaronder een zwarte BMW en een grijze Audi. Een van de vluchtauto's werd even later leeg aangetroffen in de bosjes direct tegenover het gekraakte pand. Een tweede vluchtauto - de grijze Audi - vloog op de hoek Wijkermeer- straat/Hoofdvaart uit de bocht tijdens een achtervolging door de politie Ook op die plaats is door de politie geschoten. Een andere verdachte is in een derde vluchtauto ontkomen. Om streeks kwart voor zeven werd in de nabijheid van de tweede vluchtauto een tweede verdach te aangehouden. De vier meter hoge aluminium schuifdeur van de firma werd bij de ramkraak met de trekker van een vrachtauto geramd. Afgelo pen zondagavond was het be drijf ook al het doelwit van een ramkraak. Ook deze kraak mis lukte. Volgens politiewoordvoer der Jaap Hage kan het niet wor den uitgesloten dat het om de zelfde daders gaat In het verleden was Haarlem mermeer wel vaker het toneel van ramkraken. Maar volgens een woordvoerster van de Haar- lemmermeerse politie is geen sprake van een trend. „Het zijn incidenten. Het gebeurt eerder een paar keer per jaar dan één keer per maand." Eind vorig jaar werd een 20-jarige Amsterdam mer nog veroordeeld tot een celstraf van drie maanden. De man was eerder op heterdaad betrapt bij een ramkraak. Tij dens zijn vlucht ramde de Am sterdammer een politiebusje. II haag/gpd - De chaos binnen de PF duurt voort. Nadat het er gister- rand even op leek dat de strijdende v artijen tot overeenstemming kwamen, leken de hoofdrolspelers later een to- "&al verschillende uitleg te geven aan door allen ondersteund compro- [jjs. Dat gebeurde na een crisisberaad at tot diep in de nacht duurde. °orzitter Peter Langendam en vice- "°orzitter John Dost vertelden na af kop van crisisberaad in Den Haag tot het najaarscongres in november in functie te blijven, met alle bevoegdhe den. In november zou dan door de le den een nieuw bestuur worden geko zen. Vannacht maakten fractieleider Herben en zijn rechterhand Hoogendijk echter bekend vast te houden aan hun eis dat Langendam en Dost hun functies met onmiddellijke ingang neerleggen. Ze mogen lid van het bestuur blijven, maar zonder portefeuille. Hoogendijk dreigde vannacht opnieuw met een afsplitsing van de fractie, als Dost en Langendam gehandhaafd blij ven. Langendam zei af te zullen treden als de fractie het compromis verwerpt. Dost en Langendam wordt een te ei gengereid optreden en organisatorisch onvermogen verweten. Ook zouden ze de financiën van de partij onvoldoende goed beheerd hebben. Gisteren werd bekend dat er nog voor 220.000 euro aan rekeningen openstaan. Langendam noemde dat gisteren „aanloopproble men". Dost en Langendam, van begin af aan betrokken bij de partij, verzetten zich tegen de koers van de fractie en tegen het beoogde interimbestuur, dat te veel oude mannen zou tellen en te weinig de geest van Pim Fortuyn zou uitstra len. Om de financiële problemen het hoofd te bieden is ook een plaats ingeruimd voor de Haagse vastgoedhandelaar en sponsor van de LPF Ed Maas. Maas heeft zich garant gesteld voor de nog openstaande rekeningen van Dost en Langendam. Ook Herben en Hoogen dijk zeiden gisteren ervan uit te gaan dat de financiële problemen daarmee snel zijn opgelost. Pagina Binnenland: Coalitiepartners: Nieuw kabinet kan er snel zijn Commentaar Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 NaamMD V Straat Postcode Plaats Telefoon Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 18,25 kwartaalabonnement automatische betaling 52,00 betaling per acceptgiro 52,50 je\ (Lvm nabezorgng) *- Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau &l automaftsche baaing s rr^ri Handtekening: 712141 400114 Stuur deze bon in een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice. Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagbiad.nl FTTT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 1