DUIN BOLLENSTREEK Lisse krijgt in 2005 medisch centrum Ontwikkelingshulp in plaats van feesten en beesten Unieke hulp voor Katwijkse verslaafden en ex-bajesklanten Neem een proefabonnementWEKEN VOOR 22 00 BEL 071-5128030 g 'Bouwplannen Sancta laten landschap in tact Lisse herbouwt winkelcentrum De Madelie Toeristenmarkt met muziek Auto vliegt in brand Hogere huizenbelasting Bejaarde bestolen Parkeergarage Blokhuis open 15? Project voor terugkeer in maatschappij na lange voorbereiding echt van start Arie's Druppel wordt aangepas!t mr* dinsdag 2 JULI 2002 katwijk - De Katwijkse toeris tenmarkt begint vandaag aan de 29ste editie. Tot en met 20 augustus heeft het centrum van Katwijk elke dinsdag tussen een uur 's middags en negen uur 's avonds een extra toeristisch tintje. Met kraampjes vol koop-, en eetwaar, activiteiten en mu ziek. Vanavond treedt op het Andreasplein het majorette korps Flying Start op. lisse - Een auto op de Gracht- weg in Lisse is gisteravond om ongeveer half twaalf in brand gevlogen. De brandweer rukte uit om de brand te blussen. Zij kon niet voorkomen dat de ge parkeerde auto volledig uit brandde. De auto ernaast liep ook flinke brandschade op. De politie kon vanmorgen niet zeg gen hoe de brand is ontstaan. valkenburg - De huizenbelas- ting in Valkenburg gaat met 7 procent omhoog. Dat betekent dat een eigenaar van een huis met een waarde van 150.000 euro volgend jaar 260 in plaats van 250 euro belasting betaalt. Het collegeplan wordt van avond besproken door de geza menlijke commissies van Val kenburg. De gemeenteraad moet de verhoging nog wel goedkeuren. rijnsburg - Een 88-jarige Rijns burger is gisteren slachtoffer geworden van een klassieke dieventruc. Een man van onge veer vijftig jaar oud belde bij het huis van de man aan en vertelde dat hij kwam voor de waterleiding. De 'monteur' legi timeerde zich op verzoek, waar op de Rijnsburger hem binnen liet. Toen de 'monteur' even al leen was, zag hij kans de porte monnee van de Rijnsburger mee te nemen. lisse - De parkeergarage en het parkeerdek van het Lissese win kelcentrum Blokhuis is weer in gebruik. De vrijdagochtend door brand beschadigde oprit van het parkeerdek is aan de onderzijde verstevigd. Hoelang deze noodmaatregelen nodig zijn, is niet bekend. "■'"•in vi J vervolg van voorpagina noordwijk/noordwijkerhout - 'Landgoedachtig met een hotel'. Zo omschrijven de landschaps architecten Karres en Brands uit Hilversum en de Architecten Werkgroep uit Tilburg hun plannen voor het terrein 'Sancta Maria' op de grens van Noord- wijk en Noordwijkerhout. De psychiatrische instelling maakt daar plaats voor villa's, apparte menten en een hotel. Dat laatste is gepland in het hoofdgebouw bij de ingang aan de Langevelderlaan. Op de be gane grond komen onder ande re de receptie, de ontbijtzaal, een dokterspraktijk, een ruimte voor fysiotherapie, expositie- en muziekruimten en op de eerste en tweede verdieping luxe ho telkamers. Het restaurant en de keuken zijn gepland in het voor malige mortuarium. De oude stookruimte wordt omgebouwd tot zwembad. De architecten hebben aan deze opzet de voorkeur gegeven, om dat zij een traditionele woonwijk 'niet wenselijk vinden vanwege de geïsoleerde ligging van het terrein'. „Dat zou ook te vlnJe verkeer aantrekken in dit rustzou gebied." De bouw van kantoi n°] vinden zij 'te eenzijdig en le tot een doodse situatie 's avoi11 en in de weekeinden'. Een c<ls ferentieoord bleek niet haalbi en het 'teruggeven van het rein aan de natuur' zou 'te baar' zijn. De Rijngeest Groep is het n die argumenten eens. J. Steh gen, lid van de raad van bestu „De richting spreekt ons aan. bouw die wordt voorgesl past in dit gebied. De oudere bouwen blijven gehandhaafd het landschap wordt intact houden." Stelwagen benadrukt dat met uitwerking van de plannen z'n vroegst in 2004 wordt gonnen. „We hebben nu pas nj>e maken met een voorlopig s jj™ denbouwkundig plan. Ver gens krijgen we de wijziging het bestemmings- en het stre 131 plan en moet de hele besluitv ming plaatsvinden. Ook moe f II we ons nog buigen over de nanciële kant en over de vn I#SI of de Rijngeest Groep dit proj zelf gaat runnen." j.' am chc ihij ook k°jiy ed rPr door Saskia Buitelaar katwijk - Voor verslaafde ex-ba- jesklanten ligt het werk niet voor het oprapen. Sterker, wie na een paar maanden cel wegens in braak of diefstal weer op straat staat, heeft meer kans om op nieuw in de gevangenis te be landen dan op een mooie baan. Tenzij buddy's voor begeleiding zorgen. In Katwijk bestaat sinds kort die hulp. Het Platform Verslavingszorg is begonnen met een réintegratie- project. Daarbij krijgen ex-gede tineerden en ex-verslaafden uit Katwijk ondersteuning om een nieuwe start te maken. Acht vrij willigers gaan de komende twee jaar proberen om dertig cliënten uit hun verslaving en de crimi naliteit te helpen. De buddy's staan als mentor hun partner bij in praktische dingen. Door sa men op een rijtje te zetten wat de ex-gedetineerde met zijn le ven aan wil, maar ook door con tact te houden met een werkge ver, woningcorporatie en uitke ringsinstantie. Projectcoördinator Erik de Groot is blij met de samenwer king tussen de verschillende or ganisaties, die na jaren van brainstormen het proefproject nu echt mogelijk maken. Dat zijn naast het platform Stichting De Brug (Christelijke versla vingszorg), de politie, de ge meentelijke sociale dienst, psy- cho-medisch centrum Pamassia en de ondernemersorganisatie KVIH. Vorig jaar kondigde de KVIH al aan zich te willen inzetten voor de ex-bajesklanten en ex-ver- slaafden. Nu het platform deze mensen aanlevert, gaat de KVIH onder haar leden op zoek naar werkervaringsplaatsen waar zij maximaal een half jaar kunnen werken, als opstapje naar een echte betaalde baan. „Het is grandioos dat een vereniging voor het bedrijfsleven zoiets doet. Ook de andere instellingen doen belangeloos mee. Dit toont aan wat je in Katwijk met gemeenschapszin kunt berei ken. Deze gemeente springt er landelijk toch al bovenuit wat verslavingszorg betreft, maar nu verdient Katwijk echt een pluim." Het reïntegratieproject is vooral bedoeld voor zogenoemde draaideurcliënten, legt De Groot uit. „Dat zijn vaak langdurig ver slaafden, die kort worden ge straft voor relatief kleine delic ten: diefstal of inbraak. Zodra ze voor de rechter komen, hebben ze hun straf van enkele maan den er vaak al opzitten in het Huis van Bewaring. Dus die jon gens pakken hun spullen, staan weer buiten en dan is er niets geregeld. Binnen de kortste ke ren zitten ze weer vast, want ze moeten toch 'scoren'" In de korte tijd die ze in een ge vangenis hebben doorgebracht, hebben ze geen gebruik kunnen maken van de scholings- en werkervaringsprojecten die de penitentiaire inrichtingen zelf bieden. Het Katwijkse project grijpt al vroeg in dat stadium in. Als de politie bij een aanhouding denkt dat een verdachte in aanmer king komt voor het project, krijgt de organisatie een belletje. Een cliënt die bereid is af te kic ken en te werken of een oplei ding te volgen, krijgt een mentor toegewezen. In een stappenplan leggen ze vast welke doelen de cliënt - die dan dus zijn tijd in de gevange nis of het afkickcentrum nog moet uitzitten - wil bereiken. Totdat dat is gelukt, blijft de buddy zijn partner regelmatig opzoeken. De intensieve begeleiding moet de cirkel doorbreken waarin vooral veel verslaafden vastzit ten. Volgens De Groot onder schatten mensen welk effect een verslaving op iemand heeft. „Diep van binnen wil elke ver slaafde er van af. Maar een doodziek zijn is lang, als je dat je met één shot weer de de' bent." En dan zijn de lichamelijke blemen bij afkicken nog minst zwaar. „Vaak spelen ei jaren psychische problemen, door de roes steeds onder oppervlakte bleven. Mensen gepest, onzeker, seksueel bruikt of zoekend naar h nzc identiteit. Als je clean woi moet je daar ineens mee o 9® gaan. Dan kun je wel wat hi gebruiken." De komende twee jaar hoopt Groot dertig ex-verslaafden -gedetineerden te kunnen h pen. In die periode moet blijk js of het project goed werkt en Q ook andere gemeenten er ar gt mee kunnen doen. ^a( ite lisse - Lisse krijgt langs de Ruis- hornlaan wellicht een groot zorg centrum: een verpleeghuis met minimaal zestig plaatsen plus zorgwoningen, een polikliniek, een medisch centrum dat tevens dienst gaat doen als tweede cen trale huisartsenpost en mogelijk een regionale ambulancecentra le. De felbegeerde polikliniek kan er binnen een paar maanden zijn en wordt tijdelijk gevestigd in woonzorgcentrum Berkhout. De bouw van het complex moet te gen 2005 zijn afgerond. „Een unieke combinatie van wonen en zorg", zegt directeur H. Bergsma van woningcorporatie Trias. Het centrum is een initiatief van Trias en het Warmondse Ma- riënhaven. Het verpleeghuis komt in de plaats van de onge veer zestig bedden die op last van de inspectie voor de volks gezondheid moeten verdwijnen uit Mariënhaven. De kamers in het huidige hoofdgebouw vol doen qua ruimte, privacy en sa nitaire voorzieningen niet meer aan de moderne eisen. Volgens directeur P. Jongeneel kwam bij overleg met Trias uiteindelijk de plaats aan de Ruishomlaan in beeld. Daarmee wordt de psy chogeriatrische zorg beter ge spreid over de hele Bollenstreek. Beide partijen onderzoeken nog of het mogelijk is om bij het centrum ook zorgwoningen te bouwen, waarbij aan eenzelfde constructie wordt gedacht als nu het geval is tussen Eiken horst en Berkhout. In Eiken horst wonen ouderen zelfstan dig, maar kunnen ze in geval van nood altijd een beroep doen op zorg vanuit het ernaast gele gen verzorgingshuis Berkhout. Een ander onderdeel van het complex wordt een medisch centrum waarin huisartsen, tandartsen en onder meer fysio therapeuten onderdak kunnen vinden. Volgens Bergsma is de bouw daarvan vooral bedoeld om de blijvende aanwezigheid van deze medische disciplines te verzekeren. Er is op veel plaatsen al een tekort aan huis artsen. Volgens Bergsma is een van de redenen om geen eigen praktijk te vestigen een financië le: het kopen van een woning met praktijkruimte zadelt een beginnende huisarts met bijna onbetaalbare 'woonlasten' op. „Veel beginnende huisartsen blijven daarom maar hangen in vervangingsdiensten. Met de bouw van een centrum willen we voor hen een start in de Bol lenstreek mogelijk maken". Er zijn ook plannen om in dat cen trum een tweede centrale huis artsenpost te maken voor de avond- en weekenddiensten. De eerste is vorig jaar begonnen in Voorhout, maar in de noordelij ke bollenstreek zijn er klachten over de bereikbaarheid. Volgens wethouder Schuijt lo pen de initiatiefnemers wel hard van stapel. De gemeente ziet een verpleeghuis en een me disch centrum graag komen, be nadrukt hij, en bij voorkeur ook in de Poelpolder. Maar of ze ook op het stuk gemeentelijke grond langs de Ruishomlaan moeten komen is een andere vraag. Vol gens Schuijt liggen er meerdere claims op dit stuk gemeentelijke grond. Volgende maand stelt de gemeenteraad de centrumvisie vast, waarna er ook meer duide lijkheid moet komen over de vraag wat er gaat gebeuren in de zuidelijke Poelpolder. Hij ver wacht dat in het tweede halfjaar 'wat kogels door de kerk gaan'. Of de nu aan de Delfweg geves tigde regionale ambulancecen trale verhuist naar dat centrum, is nu nog niet te zeggen. !e bent 18 en bent net ge slaagd voor het vwo. Dan is et de hoogste tijd om eens flink de bloemen buiten te zet ten. Een vliegreis naar de Spaanse costa's of een Grieks eiland en feesten en beesten als beloning voor het felbegeerde diploma. Max van Duijn pakte gisteren het vliegtuig. Met bestemming Uganda. Nu zijn er door dat Afrikaanse land best leuke trip jes te maken, maar dat is be paald niet de insteek van de reis. Van Duijn heeft voor 20.000 euro aan cheques mee om er in de stad Mbale onder steuning te geven aan projecten voor straatkinderen. Afrika. Armoede. Financiële hulp. Het is een befaamde drie eenheid en een 'fenomeen' dat door zeer grote hulporganisa ties wordt aangepakt. De vraag is dan ook: is het geld van Van Duijn en zijn twee metgezellen, met alle respect, geen druppel op een gloeiende plaat? Als antwoord vertelt Van Duijn het verhaal van de jongen en de zeesterren. Hij heeft het uit een boek. De jon gen zag de beestjes doodgaan op het strand en gooide ze in zijn emmertje om te weer terug te gooi en in zee. Totdat zijn moeder hem kwam halen. Ze zei: wat heeft dit alle maal voor zin, er zijn er wel duizen den. De jon gen zei, met een zeester in zijn hand: "Voor deze heeft het wel degelijk zin.' Kom daarom bij Max van Duijn niet aan met de opmerking dat het maar een druppel op een gloeiende plaat is. Die zeven honderd straatkinderen, die het zonder aan AIDS overleden ou ders allemaal zelf moeten rooi en, denken daar heel anders over. Zij zijn blij met de hulp, die onder meer bestaat uit het plaatsen van speeltoestellen. Van Duijn gaat er heen, ook om er zeker van te zijn dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Hij heeft er vorig jaar speciaal de stichting Stichting &joy voor opgericht. Om geld op te halen, ging hij langs basisscholen in Katwijk om er 'zijn' verhaal te vertellen. Dat Van Duijn twee jaar geleden in het Afrikaanse land was en persoonlijk de el lende optekende (hij maakte de reis met de stichting Going Glo bal, een onderdeel van de Unie voor Christelijk Onderwijs), was mooi meegenomen. Het praatje maakte indruk. De Sjaloom- school overhandigde Van Duijn vorige week een cheque van 4.700 euro. Dat was de hoogste bijdrage. Van Duijn: „Ik kan nu meer geld dan oorspronkelijk was begroot meenemen. Dat is natuurlijk prachtig." Hij staat erop dat in het verhaal wordt vermeld dat hij zijn eigen reis betaalt, zijn de het bedrag van 1.300 euro voor een vliegtic ket. Eerlijk op donderdagavond en zaterdag bij elkaar verdiend met een baantje in een Katwijkse zaak in bruin- en witgoed, audio en video. Vorig jaar betaalde hij een ticket om naar Roemenië af te reizen om te bekijken hoe daar de organisa tie rond opvang huizen verloopt. Hij gebruikt de ervaringen van de afgelopen zomer om het nóg beter te doen in Uganda. Max van Duijn lijkt geknipt om voor altijd het ontwüdcelings- werk in te gaan. Toch gebeurt dat niet. Na zijn reis naar Afrika, Onder redactie van Rob Onderwater tel. 0715356457 valkenburg - Het verkeersob stakel in de Hoofdstraat van Val kenburg, in de volksmond Arie's Druppel genoemd, wordt aan gepast. De verhoogde druppel in het midden van de weg werd ooit aangelegd om te snelheid van het verkeer in de Hoofd straat te temperen. Maar er wordt nog steeds te hard gere den, naar de zin van de omwo nenden, politiek en politie. Om het verkeer nog langzamer te laten rijden, worden er maat regelen genomen om het ver keer nog meer af te remmen. Op de middenmarkering worden verhogingen gemonteerd om het verkeer te dwingen op de ei gen rijhelft te blijven. Op de Hoofdstraat wordt verkeer ter hoogte van Middenjoght straks gedwongen een bocht naar links of rechts te maken en dus vatls te minderen. En dat laatste^ precies de bedoeling. Nu h(etiA ven auto's die op weg zijn n bal Katwijk nauwelijks vaart te mier deren. Verkeer dat van de ani re kant komt, neemt de 'dn pel' vaak van de linker-, dus v 's el keerde kant. De politie heeft het verleden gecontroleerd bonnen uitgeschreven, ni zonder veel effect Op verzoek van de politËen wordt de verkeerssituatie aangepast. In de raad spral de CDA, PvdA en WD eer hun afschuw uit over de situa(3l De WD pleitte voor het wegl len van de druppel, maar meerderheid was voor het 'h r (3 inrichten' van het obstakel. >bi aanpassingen moeten dit j De zijn doorgevoerd. seT lisse - Tachtig appartementen, duizend vierkante meter winkel oppervlakte en een ondergrond se parkeergarage. De Lissese ar chitect R. van der Kroft heeft, in samenwerking met projectont wikkelaar Horsman nieuw- bouwplannen voor het huidige winkelcentrum De Madelief op de hoek van de Heereweg en de Berkhoutlaan. Het nieuwe winkelcentrum, op de plek waar nu ook winkels zo als de Aldi en de Schoenenreus zitten, kan over drie jaar gereed zijn. Dat meldde wethouder Van der Zwet gisteravond. Hij zei dat het college het plan wel zag zit ten. De gemeente voert op dit moment onderhandelingen met de projectontwikkelaar. Met de winkeliers, die nu in totaal zo'n zevenhonderd vierkante meter tot hun beschikking hebben, is al gesproken over een tijdelijke herhuisvesting gedurende de bouw. De kosten van de nieuwe Made lief bedragen volgens architect Van der Kroft zo'n twintig mil joen euro. De architect kan haast niet wachten met het slaan van de eerste paal: „Aan de kant van de Westerdreef zet ten we de bestaande architecto nische lijn door. Aan de kant van de Berkhoutlaan krijgt elke gevel een eigen beeld met eigen details. Naarmate de panden meer in de richting van de Hee reweg komen, wordt het beeld die vijf weken in beslag neemt, gaat de voormalig leerling van het Andreas College in Leiden Nederlands studeren. Maar Van Duijn weet nu al dat de studie één jaar gaat duren. „Ik wil me gewoon nog beter dan nu kun nen uitdrukken. Het is een kwestie van de puntjes op de i zetten. Daar trek ik een jaar voor uit" Bedrijfskunde lijkt hem ook wel leuk, maar hij walgt van het type student dat daar voor kiest. „Ze willen zo snel mogelijk een eigen bedrijf of ergens een goed betaalde managersfunctie. Het gaat mij om de inhoud." Voorlopig zit hij nu in Uganda. In zijn vrije tijd en op eigen kos ten helpt hij de medemens. „Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik moet een doel hebben. Ik ver keer nu in de omstandigheid om het te kunnen doen. Het is ook mijn manier om iets van de wereld te zien. Naar Spanje of Griekenland kan altijd nog." Dorcas Over Afrika gesproken: Negen ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek gaan zich namens de hulporganisatie Dorcas in zetten voor ontwikkelingspro jecten in Oost-Afrika De onder nemers gaan geld inzamelen voor een huizenbouwproject in Nairobi, de hoofdstad van Ke nya. De reis is een initiatief van de Katwijker Harry van der Plas (harmenvdplas@planet.nl) en de Rijnsburger Paul Voshol (paul@voshol.nl). Rob Onderwater Een laatste groet uit Katwijk van Max van Duijn. Het winderige strand van Katwijk heeft hij inmiddels verruild voor de hitte in Uganda. Foto: Dick Hogewoning Het nieuwe winkelcentrum De Madelief in Lisse, op de hoek van de Heereweg, Berkhoutlaan en Weste dreef (op de voorgrond). Tekening: Architektenburo BNA kleinschaliger. De winkels ko men op de begane grond, daar boven komen de appartemen ten. Aan de kant van de Heere weg willen we sociale woning bouw. Aan de kant van de Wes terdreef komen luxueuze appar tementen met veel licht, ruimte en logia's. Aan die zijde is ook de inrit van de ondergrondse parkeergarage, die in principe alleen voor bewoners en bezoe kers is. De mogelijkheid om tra parkeerlaag voor derden bouwen, wordt onderzoc Dan kijken we met name n: de financiële haalbaarhe technisch is dat zeer mogelijk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 16