REGIO CDA trekt gesprek Trekkertrek vlot Station Alphen: verkoop of sloop >se rekent op snel vertrek veilingen uit centrum natieavond Noordplein *p Out in —iofarendsveen NS-vastgoed en gemeente puzzelen verder over nieuw stationsgebied Aanrijding op Lange Voort y nek gewond botsing Iienaar Ie vuist 9jwl bedreigd steekwapen R5 Gemeente bezorgd over veiligheid Politie houdt wacht in Potgieterlaan ANNO 1902 ANNO 1977 I Binnen afzienbare tijd veilingen Hobaho en uit het centrum van Pat zei wethouder Van t gisteravond bij het be- van de centrumplan- Iet is lastig aan te geven dat precies gebeurt, I zeker nog zo'n drie jaar- op zich wachten. Maar alle par tijen willen het kantoor en de handel los te koppelen van de facilitaire voorzieningen, die veel ruimte in beslag nemen." Die ruimte, de veilinggebouwen aan de Grachtweg/Haven in het Lissese centrum, zijn essentieel voojide-plannen die de gemeen te heeft met het dorpshart De plek die beide bollenbemidde- lings- en veilingbedrijven Ho baho en CNB vrijmaken, wil Lis- se benutten voor een grote win kelpubliekstrekker (bijvoorbeeld een grote supermarkt) en extra parkeerruimte. Van der Zwet wilde gisteravond de vraag wat er overblijft van de centrumplannen als de bloem bollenbemiddelaars op hun plek blijven zitten, niet beantwoor den. Lisse wil de bollenbemiddelaars, het hart van het hele bollenhan- delscomplex, graag in het dorp maar zeker in de Bollenstreek, houden. Het heeft om die reden gronden langs de 2e Poellaan aangekocht. Tot nog toe hebben de twee be drijven nog geen keus gemaakt. Hobaho heeft altijd aangegeven nog jaren uit de voeten te kun nen met de gebouwen aan de Haven. ade - Cees van Leeuwen klijt dat hij heeft gezegd dat -klister Netelenbos lekker IJSBrszitten'. Het citaat it in voor in het artikel giste- t bo\deze pagina over de «ïlige boerderij van Van die naar het Neder- Ipenluchtmuseum in verhuist. De boerderij IE Tjrmade moet wijken voor -9 ^snelheidslijn HSL. epm' aOkRENDSVEEN - Lekker in B slapen, zonder ouders 4Q£iurt. Zaterdag en zon- idt Vakantiespelen Al- 3 de jaarlijkse Sleep Out ideren van zes tot en f.j^rtien jaar. Kinderen Bli zich om 15 uur met Mjouders melden bij J Bad De Tweesprong aan mks van Leydenlaan in #»|rendsveen. Nadat de ■fide tenten hebben opge- I «eten ze verdwijnen. om 10.30 uur zijn ze slkom om de tenten af te LRENDSVEEN - De ge- i Alkemade presenteert javond de plannen voor reiding van winkelcen- bordplein in Roelof- teen. Na een informatie- pmst in maart werd het iigszins aangepast. Om- jen en andere belang- len, onder wie gemeen- leden en winkeliers, i daarvan morgen op de gesteld. Ook geeft de ge- informatie over het in- raject. De bijeenkomst jehouden in de raadzaal I gemeentehuis van Al ls en begint om 20 uur. oecstgeest - Vanmorgen, aan het eind van de ochtendspits, heeft op de Lange Voort in Oegstgeest een ernstige aanrijding plaatsgehad. Vlak voor het ter perse gaan van deze krant kon de politie nog niets zeggen over de aard en de oorzaak van het ongeval noch over de personen die bij het ongeval waren betrokken. Volgens een ooggetuige moest een bestuurder door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. Vervolgens werd het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Foto: Hielco Kuipers 2ii aan den rijn - Een 30- Alphense is gisteren rond ïur aan haar nek gewond it bij een kop-staartbot- p de Prins Bemhardlaan. ide voor een verkeers- at op oranje stond. De j"® «obihst achter haar, een age man uit Ter Aar, kon ?tijd stoppen en reed i achteren aan. aan den rijn - Een 31- \lphenaar is gisteren bij enhof aangehouden op ^Pking van mishandeling n 41-jarige plaatsgenoot, dachte zou het slachtof- aanleiding hebben CyjfSpt en geslagen. Twee ge- ^Tskwamen tussenbeide en de verdachte in be- gehouden tot de politie Het slachtoffer heeft Vv/ nek en onderbeen en in het gezicht. Op (politiebureau gaf de 31-jari- ïjfe agente een vuistslag in S :icht en schold uit andere n uit. Hij moet morgen aan den rijn - De poli- rt zondag een 31-jarige ingehouden op verden- in poging tot beroving a 22-jarige Alphense. Hij gde de vrouw in het Bos- et een scherp voorwerp 3 een sieraad. De gealar- e politie vond de ver- later bij de kinderboer- boi) Alphen peilt miing burgers lik ll aan den rijn - De WD len aan den Rijn onder af het zogeheten burger- 3f in de gemeente kans k ften heeft. Op haar ver- je website (www.wdal- I 1) kunnen belangstellen- f M en hoe zij volgens de lijke politieke partij on- ^^pen kunnen aanzwenge lde gemeenteraad. Dat gens de Alphense libera- Pinen door handtekenin- rerzamelen om een on- p rechtstreeks op de IJU jjpnda te krijgen. door René van Zoen alphen jvan den run - De ge meente Alphen aan den Rijn en NS-vastgoed zijn overeengeko men dat het stationsgebouw in zijn huidige hoedanigheid ver dwijnt. Dat betekent dat het wit te gebouw aan het Alphense Stationsplein plaats moet ma ken voor een nieuw station of dat het pand een andere be stemming krijgt In het laatste geval moeten NS elders een sta tion bouwen. NS-vastgoed zegt ook overeenstemming te heb ben met de gemeente over de grote lijnen van de nieuwe in richting van het stationsgebied. Ondanks de afspraken komt de nieuwe inrichting van het Sta tionsplein in Alphen maar niet op gang. Ruim tien jaar stegge len de gemeente en NS al over de vraag wat zij gaan doen met het gebied. Illustratief voor de besluiteloosheid is het toilet in de stationsrestauratie. Het klein ste kamertje van het station is al maanden gesloten wegens riool problemen. Reparatie heeft niet plaats, want het stationsgebouw zou wel eens kunnen verdwij nen om plaats te maken voor een nieuw station. Over de plek waar het nieuwe station zou moeten komen, be staat ook nog steeds geen dui delijkheid. De NS willen af van de gevaarlijke situa tie waarbij reizigers over het spoor moe ten lopen om het perron te bereiken. Verder bestaan nog altijd de plannen voor de Rijn Gouwe Lijn en een snel treinverbinding tus sen Leiden en Utrecht. De ge meente wil af van de spoorwegovergang voor fietsers. Daar om trok zij twee jaar geleden nog ruim 40.000 euro uit voor onderzoek naar een fietstunnel. In de loop van de maand bespreken de twee partijen waar huizen, kanto ren en winkels ko men. Ook kijken zij dan of de plannen te betalen zijn. De ge meente en NS-vast goed besloten in middels wel dat het stationsgebouw zijn huidige functie ver liest. Dat kan bete kenen dat het histo rische gebouw wordt gesloopt en, zoals dat vaker met bouwaf val gebeurt, gaat dienen als golf breker in de Noordzee. De mooie en minder mooie kant van het stationsge bouw in Alphen aan den Rijn. Foto's: Wim Dijkman Sloop van het witte pand is een schrikbeeld voor liefhebbers van markante gebouwen in Alphen. „Maar wat kun je er tegen doen", vraagt een be stuurslid van de plaatse lijke historische vereni ging zich af. „Wij willen het station graag behou den. We hebben al zo weinig historische ge bouwen in Alphen. Er zijn toch wel andere functies mogelijk?" De gemeente opperde dat restaurant De Brasserie of de fysiotherapieprak- tijk wellicht de toekom stige gebruikers kunnen worden. De twee onder nemingen zijn immers gevestigd in een huizen blok dat plaats moet maken voor een weg. Een vergrote stations restauratie wordt het ze ker niet, want volgens NS-vastgoed komt er een restauratie in het nieuwe station. Ondanks alle plannen weten de gemeente en NS-vastgoed nog niet wanneer er iets veran dert rond het stations plein. Busbedrijf Con- nexxion is zelfs niet op de hoogte van toe komstplannen. Onder tussen mogen reizigers die dat netjes vragen, een plasje doen in Brasserie Toor/Golden Tulip Hotel naast het station. DINSDAG 2 JULI 2002 door Tim Brouwer de Koning KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Dank zij bemiddeling van het plaatse lijke CDA kan de Trekkerktrek Fa miliedag in Koudekerk aan den Rijn op zaterdag 3 augustus on gestoord doorgaan. Jack van der Salm, die de grote vrijwilligersor ganisatie van het jaarlijkse eve nement met honderden land bouwvoertuigen leidt, prijst de politieke partij in Rijnwoude. Met name door toedoen van fractie voorzitter Hans Démoed van het CDA krijgt Van der Salm de ver gunning van de gemeente bin nenkort binnen. De bemiddeling van Démoed was nodig, omdat de gemeente en de organisatoren van mening verschilden over de veiligheids eisen. Trekkertrek trekt jaarlijks zo'n 10.000 mensen en honder den voertuigen naar het Latex- falt-terrein aan de Hoogewaard. Waarnemend-burgemeester Westra stelt als eerste verant woordelijke hoge eisen aan de vrijwilligers. Toen de vergun ning voor het evenement uit bleef, riep de organisatie de hulp van Démoed in. „De com municatie tussen de organisatie en de gemeente verliep aanvan kelijk met horten en stoten", zegt Démoed. „De partijen had den een zetje nodig. Ik moet zeggen dat burgemeester Westra het goed heeft opgepakt. Ik meldde het 's ochtends en de zelfde dag had hij het geregeld." Volgens organisator Van der Salm zit het allemaal wel snor met de veiligheid. Zo heeft de organisatie dit jaar voor het eerst het parkeerterrein van tractors tot verboden gebied voor onbevoegden verklaard. „Voorheen konden vaders met hun kinderen daar nog tussen door wandelen, maar dat is nu verleden tijd." Met behulp van Démoed heeft Van der Salm ook Westra overtuigd van dat bezoe kers en deelnemers geen gevaar lopen op de eerste zaterdag van augustus. „En mochten er toch problemen ontstaan tussen ons en de gemeente, dan hebben we afgesproken die binnenskamers te houden." Démoed verwacht dat na zijn 'lijmpoging1 de lucht is geklaard tussen beide partijen. Omdat de CDA-voorman het evenement al jaren volgt, kon hij waarne mend-burgemeester Westra, die voor het eerst met het evene ment te maken krijgt, zijn erva ringen vertellen. Démoed: „On danks het kwetsbare wegenstel sel in Koudekerk is TreWeertrek een prachtig evenement voor zo'n klein dorp. Het wordt ook nooit een chaos." Van der Salm is het uiteraard eens met de bemiddelaar. Wel hoopt de organisator dat de groei van de drukbezochte fami liedag binnen de perken blijft. Want na geschatte bezoekers aantallen van 8.000, 10.000 en 12.000 vindt Van der Salm het welletjes. Veel drukker hoeft het van hem niet te worden. Aan de andere kant prijst hij het spekta kel aan. „Wij krijgen onder meer Franse sumoworstelaars die tot de we reldtop behoren." Andere pu bliekstrekkers zijn de acrobaten van Future Guys, het Circe du Soleil en de Limburgse pop groep Rowwen Hèze. Burgemeester Westra was van morgen niet bereikbaar voor commentaar. HAZERSwouDE-RiJNDiJK - De po litie houdt tijdens de spitsuren het verkeer in de Potgieterlaan in Hazerswoude-Rijncfijk in de gaten. Dat hebben waarnemend burgemeester Westra van Rijn woude en politie Holland-Mid den na overleg besloten. Buurtbewoners stuurden burge meester en wethouders zondag een brandbrief over de gevaarlij ke situatie. „Ik heb de brief nog niet gezien", zegt wethouder De Best. .Afgelopen donderdag heb ik poolshoogte genomen in de Potgieterlaan. Het is een hele gevaarlijke situatie. Iedereen kan zien hoeveel ellende het veroor zaakt." De Best ging gisteren ook nog even kijken. „Ik vertelde een vrachtwagenchauffeur dat de straat verboden is voor vracht verkeer, maar hij was niet van plan om te keren. Er is geen be grip voor de buurtbewoners", aldus De Best. De buurt moet van de wethou der echter ook enig begrip op brengen. Volgens De Best heeft rijkswaterstaat twee weken gele den een brief gestuurd aan de bewoners waarin werd uitgelegd hoe lang het zou duren. „Ik heb van rijkswaterstaat nog geen be richt gekregen dat de werk zaamheden langer duren. Dus als het goed is gaat de Rijndijk morgen weer open." uit de Leidsch Dagblad/A 1LCIII li VEN Woensdag 2 Juli LEIDEN - Het Rijks-Ethnographisch Museum, alhier heeft van den heer A. Greshoff, die de Congo-afdee- ling van het Museum reeds zoo dikwijls heeft ver rijkt, wederom ten geschenke ontvangen: 1. een staatsiepijp met ijzeren kop, houten waterzak en houten gebogen roer, beide met ijzer- en geelkoper draad omwoeld, terwijl de waterzak door een geelko peren ketting aan het roer is verbonden, afkomstig van de Boven-Mobangi; 2. een masker in den vorm van een kop, waarvan het gelaat van hout en het ove rige gedeelte van vezelstof vervaardigd en rood, wit en zwart gekleurd is. Uit de kruin komt een kokervor- mig uitsteeksel voort en uit iederen slaap een gebo gen hoorn; aan het eerste is een houten vogel met uitgebreide vlerken bevestigd; de kop komt uit een grooten bos bladvezels voort. Gebruikt bij de besnijdenis-ceremonie aan de Kuan- go, Congostaat. Aan den schenker is de dank der Regeering betuigd. WARMOND - Het weer werkte gisteren tijdens de Kaagweek bepaald niet mee. De jeugdige handelaren op de 'kindermarkt' hadden echter geen enkele last van het slechte weer, want hun stands waren op gebouwd in de feesttent. Foto: Archief Leidsch Dagblad Zaterdag 2 juli KATWIJK - De Nederlandse haringreders hebben hun schepen teruggeroepen uit de verboden Britse wateren. Dit hebben zij besloten na een gesprek gis teren tussen het visserijbedrijfsleven en minister Van der Stee van Landbouw en Visserij. "Onder de huidige omstandigheden, kunnen wij niets anders doen, dan onze schepen terug te trek ken", aldus de Katwijker Parlevliet, voorzitter van de Nederlandse Reders Vereniging, die de onrust onder de vissers niet op de spits wil drijven. Schipper Arie Jonker van de Katwijkse treiler KW 39 'Johanna', die gisteren door de Britse marine werd opgebracht, zal woensdag voor de rechtbank in Ler wick op de Shetland eilanden moeten verschijnen. Hij is door de Britse autoriteiten in staat van be schuldiging gesteld wegens illegaal vissen op ha ring. "Natuurlijk, m'n man had die marineboot wel ge zien. Maar hij wist niet beter of hij mocht op die plek waar hij lag gewoon vissen. Hij was niet de enige. Vlak bij hem lagen nog meer kottBK Toen 'ie z'n net ophaalde kwam die marineboot langszij en kwamen er vijf man aan boord. Het schip ligt nu in het visser shaventje van Lerwick". De eerste emoties heeft mevrouw Nellie Jonker (30), de vrouw van schipper Arie Jonker (31) van de door de Britse marine opgebrachte treiler (eigendom van rederij Kennemerland) kranig verwerkt. "Hier in Kat wijk was iedereen toch wel erg nerveus. Je kunt niks doen hè. alleen maar afwachten. En weet je wat ik nou zo gek vind? Ze hebben alleen mijn man opge pakt. Alle andere schepen hebben ze met rust gela ten. Volgens mij hebben ze er zo maar iemand uitge pikt". Schipper Jonker, die gisteravond even met zijn vrouw telefoneerde, was het enige bemannings lid dat het schip mocht verlaten. De rest (zestien man) had een 'uitgaansverbod'. "De stemming aan boord is goed. Dat kan ook haast niet anders want m'n man heeft een fijne ploeg. Ik moest in ieder ge val alle verloofdes, vrouwen en kinderen gerust stel len en zeggen dat alles okee in Engeland is." Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veerden d a plaatsing 2,50 (vt Ij 18 in zwart wit) over te maken op gironummer 57055 tauv. Dagblad uit geverij Damiate b.v. Postbus 507,20031*A Haarlem, neldlng van Leidsch Dagblad, ANNO d.d. (datum van plaatsing! of door contante betaling aan de balie vn Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 te Leiden. U kri|gt de foto binnen drie weken thuisgestuurd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 15