Miljoen voor opknapbeurt de Schansen K de kans LEIDEN 8REGIO Mishandeling om schoolrapport GERECHT Schrijf nu in voor Tour de Kans! MacDonald-huiskamer nu in het ziekenhuis zelf 'Echt fantastisch, al die reacties' Basisschool lokt leraar met euro's Wijkcafé of dagverblijf in flat Solidariteitsacties voor Braziliaanse zwerfmeisjes jtodiefstal na ninginbraak murbrandje 1 Engelendaal LgK Laurentius D>ent 170 leden Hongerige Leidse dj krijgt veel aandacht bij eurostaking School moet oom kappen Ceeie om het schoolrapport In zoon liep bij een Ira- ditpaar behoorlijk uit de De man sloeg zijn vrouw gezicht en trok een flinke aar uit haar hoofd. Een fceijvan de familie was getui- P' ^de mishandeling. je politierechter speelt de Jnoot mooi weer. „Alles inqied met mijn gezin, we tl geen ruzies meer." Van kan hij zich beer herinneren. „Er vie- |t woorden over en weer. ch normaal", zegt hij [ftvaardigd. snapt niet waarom hij |moet staan. „Politie- vonden bloedsporen en "c haar van uw vrouw op Hoe verklaart u dat", chter weten. „In onze voelen vrouwen zich huldig na een ruzie. Ze |i dan hun haren uit hun rijpt u", vraagt de et is even stil in de recht- legrijp ik helemaal niet", vervolgt de rechter uiteindelijk. „Uw familievriend verklaart ook dat u uw vrouw heeft mishan deld. U moet weten dat u hier uw vrouw niet mag slaan. Be grijpt dat?" De rechter veroor deelt de Leidenaar tot vijftien uur taakstraf. De man is echter nog steeds van mening dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Buiten het kantongerecht gaat hij daarover nog eens met zijn vrouw in discussie. Met veel handgebaren, verheven stem en in het Irakees probeert de man zijn vrouw iets duidelijk te ma ken. De twee worden het uitein delijk eens en gaan samen naar huis. Kledingdiefstai Het is lastig rondkomen van honderdzestig euro per week als je twee kleine kinderen hebt. Misschien was het daarom wel zo aantrekkelijk voor de twee Chinese vrouwen om van een kennis een tas met gestolen kin- der- en dameskleding aan te ne- men. Of hadden ze op 11 april eigenhandig de kleding uit de Leidse winkels ontvreemd? De politierechter wil graag we ten van de twee verdachten hoe ze aan de gestolen hemden, jurkjes en jassen van Hennes Maurits en Vroom Drees- mann zijn gekomen. Dat blijkt moeilijker te zijn dan het lijkt. Allereerst spreken de vriendin nen geen woord Nederlands. Een tolk moet uitkomst bieden, maar ook met zijn hulp blijft hun verhaal warrig. Diverse ver sies van de gebeurtenissen op die dag lopen door elkaar heen. Bij iedere vraag van de rechter veranderen de jonge vrouwen hun verhaal. De ene keer heb ben ze een tas met kleding ge kregen op het centraal station in Den Haag. Een minuut later is de tas in een van de winkels in hun hand gedrukt. „Maar vond u het niet vreemd dat aan de kledingstukken nog beveiligingslabels hingen", vraagt de rechter. „Ik kreeg de tas van een kennis. Ze zei dat ik de spullen kon houden", ant woordt een van de verdachten zacht. De rechter leest de getui genverklaringen voor waaruit blijkt dat de vriendinnen op he terdaad zijn betrapt. Ook nu weer wordt het verhaal zonder enige moeite wat bijgesteld. „Die kennis vertelde ons dat we in deze winkels zomaar kleding konden pakken." Over het ge zicht van een van de vrouwen rolt een traan. De rechter heeft inmiddels schoon genoeg van het toneelspel. „Ik vind jullie verhaal volstrekt ongeloofwaar dig." De officier van justitie eist een week gevangenisstraf omdat de vrouwen al eerder zijn veroor deeld voor winkeldiefstal. Zo ver wil de rechter nog niet gaan. „Ik geef jullie een geldboete van honderdvijftig euro. Eigenlijk hebben jullie gevangenisstraf verdiend, maar omwille van de kinderen geef ik deze boete. Mochten jullie binnen twee jaar weer gepakt worden voor win keldiefstal dan gaan jullie alsnog de gevangenis in. Denk maar eens na wat dat voor jullie kin deren zal betekenen." Floor Ligtvoet voorschoten - De Emmaus- school uit Voorschoten gaat mee met de stedelijke tendens om leerkrachten te werven met beloningen. Voor de functie le raar van groep 8 looft De Em- maus, dat samen met De Re genboog de Stichting Katholiek Onderwijs Voorschoten (SKOV) vormt, 500 euro uit voor degene die met een geschikte kandidaat komt voor het volgende school jaar. Reden voor deze aanpak is het nijpende tekort aan leerkrach ten. „Om geschikte leerkrachten te vinden, gaan wij concurreren met scholen in grote steden die beloningen uitloven", legt SKOV-bestuurslid M. Schellin gerhout uit. „Wij zijn de eerste school in Voorschoten die daar op deze manier iets tegen pro beert te doen." De advertentie werd ook ge plaatst omdat de school een er varen kracht zoekt. „Die zijn ook moeilijk te vinden", vervolgt Schelfingerhout. „Groep 8 is een leuke maar lastige groep, waar voor ervaring is vereist" door Eric Went leiderdorp - Leiderdorp krijgt ruim 1,1 miljoen euro subsidie van de provincie Zuid-Holland voor een opknapbeurt van de binnen terreinen van de Schansen. Een meevaller, want vorig jaar wees het provinciebestuur een soort gelijk subsidieverzoek nog af. Na de zomer begint de Algeme ne Woningbouwvereniging Lei derdorp (AWL) met een grote renovatie en de gedeeltelijke sloop van de 690 flats aan de Schansen en de Dreven. Tegelij kertijd zorgt de gemeente Lei derdorp dat de omgeving van de flats een facelift krijgt. „De be doeling is dat we dat samen met de bewoners gaan doen", aldus wethouder Molkenboer. Vorig jaar vroeg Leiderdorp voor de herinrichting van de buiten terreinen ook al subsidie aan uit het provinciale potje Investe ringssubsidie Stedelijke Ver nieuwing. Toen kreeg de ge meente nul op het rekest. „Maar we hebben ons verzoek nu beter onderbouwd", zegt wethouder Molkenboer. „Dat leidt nog tot een hogere subsidie ook. Daar ben ik best een beetje trots op." Het subsidiegeld dat Leiderdorp van de provincie krijgt is be doeld om de openbare ruimte rond de flats 'meer kwaliteit' te geven. „t)an denk ik aan meer groen, betere oplossingen voor parkeren in de wijk, meer water en meer speelruimte", filoso feert Molkenboer. „En mis schien dat we ook iets kunnen doen op de begane grond van de flats. Er een wijkcafé vestigen bijvoorbeeld, of een kinderdag verblijf." De toezegging van de provincie betekent overigens niet dat Lei derdorp de buit al binnen heeft. „We moeten eerst onze plannen uitvoeren, en zorgen dat we de doelen die we stellen ook halen. Pas als dat gelukt is krijgen we het geld van de provincie ach teraf uitbetaald." oecstceest - De werkgroep Steun Ontwikkelingsamenwer king Oegstgeest (SOS) heeft een nieuw project uitgekozen, dat de gemeente gaat steunen. Uit een tiental goede doelen koos de werkgroep voor een project in Fortaleza, Brazilië. Straatmeisjes die slachtoffer zijn van verwaarlozing of gedwon gen prostitutie worden daar ge steund om een nieuwe toe komst op te bouwen. Ze krijgen een beroepsopleiding aangebo den. Analfabeten leren eerst le zen en schrijven. Zwangere meisjes worden voorbereid op het moederschap. Oegstgeestse scholen, verenigin gen en instellingen zijn ge vraagd om solidariteitsacties op touw te zetten. Voor elke euro die de acties opbrengen doet de gemeente twee euro vijftig in het zakje, tot een maximum van 11.360 euro. De afgelopen drie jaar hield SOS acties voor een kindertehuis in Albanië. (advertentie) naar de wc. Vervolgens raakt Boris compleet in paniek en gilt de hele boel bij elkaar. Zijn actie eindigt wanneer zijn accu zoge naamd leeg raakt. „Nee nee, mijn accu is leeg, ik kan elk mo ment wegvallen, help me dan, e jo n mi ierstfijnand Noot ir oij aasli - Het Ronald MacDo- De his krijgt een huiskamer in i jultids Universitair Medisch dat jm (LUMC). Met deze uit- bhg kan het huis zijn doel- hetg - familie van ernstig zie- deren een rustpunt te bie- I de medische tredmolen - taken in het hol van de De 'huiskamer' bestaat n paar ruimtes plus een n. Die werden al in 1995 Wd in het kinder- en ientrum van het LUMC. onald MacDonaldhuis is na, Dan speciaal bedoeld voor de familie van kinderen die langdurig in het ziekenhuis moeten verblij ven. In Leiden gaat het vaak om kinderen die een beenmerg transplantatie moeten onder gaan. Het LUMC is gespeciali seerd in deze transplantaties. De kinderen komen uit heel Neder land en soms zelfs uit het bui tenland. Voor ouders is het meestal onmogelijk om op en neer te reizen. Zij zijn vaak acht uur per dag in touw als ze bij hun kind willen zijn. „Een niet- ziekenhuisachtige ruimte zon der mensen in witte jassen is meer dan welkom", verklaart huismanager Ellen Reuter. Aan de Boerhaavelaan, op drie honderd meter van het LUMC, zit het eigenlijke Ronald Mac Donaldhuis. Dit herenhuis uit 1904 heeft 24 slaapkamers, een grote eetkamer, twee zitkamers, een keuken en een tuin met vij ver. Dat alles in oranje en geel, met vrolijke gordijnen, blank houten meubelen en schilderij en aan de muur. Het moet de gasten een 'thuisgevoel' geven. Er werken tachtig vrijwilligers. Voor de huiskamer in het LUMC moeten er nog veertig vrijwilli gers bijkomen, plus een betaal de kracht. Het aantal betaalde krachten komt daarmee op drie: de huismanager met haar assis tenten. Giften moeten alles be kostigen, want de overheid steunt het Ronald MacDonald huis niet. Van het nationale Ro nald MacDonald Kinderfonds komt het geld ook niet Elk van de negen Ronald MacDonald- huizen is een zelfstandige stich ting, die haar eigen inkomsten werft. De huizen zijn gelieerd aan de academische ziekenhui zen, omdat langdurige opnames daar het meest voorkomen. Daar zitten de specialisten die ziekten zoals kanker behande len. Desondanks zijn er plannen om ook bij vijf streekziekenhui zen een Ronald MacDonaldhuis te vestigen. Het LUMC had in 1993 behoefte aan een Ronald MacDonald huis. Met de trend om de fami liesfeer uit te breiden tot zo dicht mogelijk bij de patiënt, is die behoefte alleen maar ge groeid. In navolging van Leiden overwegen het academisch zie kenhuis van Nijmegen en het Amsterdamse VU-ziekenhuis nu ook een huiskamer door het Ro nald MacDonaldhuis te laten in richten. In Leiden is de fondsen werving voor de uitbreiding nog gaande. Vanavond heeft de eerstvolgen de informatieavond voor vrijwil ligers plaats. Voor donderdag 11 juli staat ook een bijeenkomst gepland, waarvoor belangstel lenden zich nog kunnen aan melden. De bijeenkomsten du ren van 19.30 tot 21.30 uur en vinden plaats in de huiskamer zelf, op de zesde verdieping van het LUMC. Voor meer informa tie kunt u bellen met: 071- 5158158. DJ Boris van Zonneveld hield een lu dieke actie te gen de prijs stijgingen bij de komst van de euro. Foto: Dick Ho- gewoning help me dan, help.." Snuivend loopt hij de studio uit „Het was een zware, leuke en fantastische topdag", zegt hij. „Ik heb honger als een paard, maar eten zit er niet in. Ik heb het er graag voor over." idorp - De bewoners van roning aan de Alphons P>nbrocklaan in Oegstgeest sun auto kwijt. Tussen pmacht en drie uur van- aizec werd in het huis ingebro- ouw)e sleutels van de auto, ige Colkswagen Golf Cabrio, la- ej de bijkeuken. Er werd aanlen fototoestel gestolen, nd de j idorp - Vanmorgen vroeg rTjrandweer van Leiderdorp 'rukt voor een schuurbrand e Engelendaal. Toen de i mefa^en ter Plaatste kwam. oleri buurtbewoners al met t tinslang bezig de brand te lste *n. De schuur heeft flinke y We opgelopen. De techni- baatecherche steh een onder- jii naar de oorzaak van de rlani Mid mdCHOTEN - Drumfanfare ^aurentius uit Voorscho- id, ert zaterdag het tienjarig laanin met een straatparade, of augdkorpsen zullen een er danfare vormen, bestaan- bedimeer dan 170 jonge mu- uitiien. Zij trekken vanaf twee al spelend door t is ntrum van Voorschoten, rond ijus, Toikjrp - De Gomarusschool aan de an ^orpse Vronkenlaan moet twee Vrj in de schooltuin zelf omhakken gsnoeien. De gemeente weigert surrisje te klaren, omdat het school- gd: ir de bomen de afgelopen jaren rerwaarloosd. ch, n de bomen staat er zo slecht bij Cop een voetpad dreigt te vallen. Duilere boom die voor kap ik aan- vijkjg komt krijgt te weinig ruimte, Rogeen soortgenoot hem verdringt, erofees de gemeente een spoedaan- eei/an het schoolbestuur voor het Pefen van de bomen af. Elke school lorqgt immers van het Rijk een jaar- iteeergoeding voor tuinonderhoud, aer r hoort het snoeien van bomen 'ttei. Blijkbaar heeft het schoolbe- lat niet of in onvoldoende mate i, redeneert Leiderdorp, directeur Aarnoudse reageert ge- p de afwijzing van het gemeente- i iif. „Als Leiderdorp vindt dat die i gesnoeid moeten worden, dan re dat maar." Maar de boom die >g. Jetpad bedreigt moet hoe dan ook tzatjjnoeien helpt niet meer. Dan Biji we het maar op eigen kosten Foto: Dick Hogewoning ïz. 1 E°n1 door Bas Pronk zoetermeer - „Waar ben je het meest besodemieterd, laat het weten op Fresh FM tijdens de Nationale Euro Stakingsdag." Woorden van de 23-jarige Leid se dj Boris van Zonneveld van het commerciële radiostation voor jong Zuid-Holland aan het begin van zijn vier uur durende uitzending. Voor Van Zonneveld staat 1 juli in het teken van het protest tegen de 'belachelijke' prijsstijgingen met de komst van de euro. De hele dag eet hij niks en geeft hij geen euro uit als te ken van protest. Zijn talrijke bel lers beloont hij rijkelijk met prij zen als karten en bungeejum- pen. Zijn ludieke actie, die vorige week begon, heeft succes. Ca meraploegen willen Boris in de Zoetermeerse studio filmen en talrijke journalisten zijn nieuws gierig of de eurostaking nu wel echt het idee van Boris van Zon neveld is. „Ja, ik had nog niet van andere plannen gehoord", legt Boris uit. „In Duitsland schijnen ze er ook iets aan te doen. Maar dat wist ik niet toen ik de actie aankondigde. Ik wil hiermee een signaal geven dat het uit de hand loopt met de prijzen." „Gekkenhuis", verzucht ac count manager Sacha Roeper achter zijn bureau over de mas sale mediabelangstelling. „Een mens komt niet eens meer aan zijn werk toe." De medewerker van Fresh FM vertelt hoe Boris 's ochtends vanaf Leiden Cen traal naar huis wilde fietsen na de opnames voor RTL Z in Hil versum. Een lekke band zorgde voor problemen. Er stond de vierdejaars student Communi catiewetenschappen aan de Universiteit in Amsterdam niets anders te doen dan ruim twintig minuten te gaan lopen, want zijn band laten plakken kost geld en juist dat is vandaag ver boden. En de kosten van de treinreis naar Hilversum dan? „Haha, ik heb nog een OV', al dus Van Zonneveld. Tijdens het zoveelste interview van de dag, tussen het draaien van de plaatjes door, legt de dj maar weer eens uit waarom hij het allemaal doet. De vergelij king van het biertje dat van vier gulden naar twee euro ging, is zijn favoriete voorbeeld om aan te geven dat de prijzen 'schan dalig' zijn gestegen. Aan de telefoon hangt Latoya, die eerst haar schoenen kocht voor 60 gulden en nu voor 57 euro. „En het zijn echt dezelf de", voegt ze eraan toe. Een te lefoontje van Boris naar de schoenenzaak kan uiteraard niet uitblijven, maar hij vangt telkens bot. „Tja, die nemen natuurlijk niet op", concludeert hij nuch ter. Eindelijk spreekt Boris tegen vij ven 'de eerste vijand', een snackbar in Leiden. De discussie gaat over de prijs van een kro ket, die van anderhalve gulden naar één euro is verhoogd. „Puur bedrog", briest Van Zon neveld door de lijn. De respons is vijandig. „Jongeman, we zijn altijd te goedkoop geweest. Dat is de reden. Anders moet je maar eens even langskomen." „Ik zet geen voet meer in jouw winkel", pareert Boris. De man van de snackbar hangt op. Volgende beller is Mariska. „Ik ben niet gierig, maar dit gaat te ver", vertelt ze over de prijsstij gingen. Opeens wordt de ver binding verbroken. Pas een half uur later komt ze weer in de uit zending. „De politie reed achter me en daarom moest ik ophan gen." Boris moet hard lachen. De lach verdwijnt van zijn gezicht als ze vertelt dat ze net een telefoon kaart heeft gekocht. „Wat heb jij gedaan Mariska? Wat hebben we nou afgesproken? We geven geen geld uit! Dan houdt het op met de prijzen. Dames en he ren, u hoort het, ik ben dus nog steeds op zoek naar de tiende beller." Boris lijkt niet te vermurwen, maar geeft haar uiteindelijk toch haar prijzen. Rond zes uur ein digt de protestactie. Boris belt 'de meest schandalige prijsver- hoger' op. Een Leids restaurant Boris doet net of hij vastzit in de wc bij de benedenverdieping. De receptioniste stuurt iemand Doe mee aan het spel van Leidsch Dagblad rond de Tour de France. Ga naar www.leidschdagblad.nl/tourdekans. Of kijk in de krant van zaterdag 6 juli.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 13