LEIDE Lemstra staat achter omstreden politieoptreden Blauwe Racebaan of 30-kilometerzone? Team van Leonardo traint door in de vakantie REGIO Pechtold wil meer vaart achter brede school in Leiden-Noord traatsteengooier wordt psychiatrisch behandeld Half jaar cel geëist voor schuld aan dood vriend R1 x>rgereden aanrijding einverkeer naar recht gestremd iuw medicijn iarming werkt GroenLinks vindt schoonvegen Burchtheuvel onrechtmatig .llu: DUIVENBERICHTEN dinsdag 2 JULI 2002 1 Hulp in plaats tan feesten en beesten g Recensie niet ran invloed op toneelbezoek n - Een 20-jarige fietsster is eren op de Morssingel aan- tden door een auto. De uw werd gesneden door de Dmobilist die vlak voor haar ïtsaf sloeg en daarbij haar rwiel raakte. De Leidse im hierdoor ten val en liep aafwonden en een pijnlijke ip. De automobilist reed na lanrijding door. en/utrecht - Het treinver- t tussen Leiden en Utrecht inochtend enige tijd ge- md geweest door een istoring. De stoptreinen tus- Leiden en Utrecht reden waardoor reizigers tot een vertraging opliepen. Na tijd kon de storing wor- 'erholpen en kwam het rkeer weer geleidelijk op iet en - Het Leidse biotechbe- fPharming heeft proeven een nieuw medicijn tegen ijk angio-oedeem met suc- afgerond. Het medicijn, Cl- )itor geheten, werd goed ragen en had genezende ten. Erfelijk angio-oedeem n ziekte die acute zwellin- veroorzaakt, die dodelijk len zijn als ze in de mond keel voorkomen. Omdat hts weinig mensen aan de ij te lijden, heeft het medicijn uropa en in de VS de status esgeneesmiddel' gekregen, betekent dat Pharming het a «irecht heeft op de produc- -j foor zeven jaar in de VS en iaar in Europa. door Wim Koevoet leiden - Het politieoptreden, be gin deze maand bij een actiefeest van Eurodusnie op de de Burcht, was gerechtvaardigd. Van bui tensporig geweld is geen sprake geweest. Die conclusies trekt waarnemend burgemeester W. Lemstra uit een onderzoek waar op vanuit de Leidse gemeente raad was aangedrongen. Het omstreden politieoptreden wordt donderdag besproken in de raadscommissie bestuur en veiligheid. Nu al is duidelijk dat GroenLinks het volstrekt oneens is met Lemstra De fractie trok, als enige, het politieoptreden di rect na de gebeurtenissen op de Burchheuvel al in twijfel en komt nu volgens woordvoerster Y. van Delft tot de conclusie dat 'een onrechtmatig beroep is ge daan op verwijderingsbevelen'. Van Delft zal er donderdag op aandringen dat de gemeente raad dit uitspreekt. Burgemeester Lemstra heeft de politie uitvoerig laten rapporte ren. Ook heeft hij een gesprek gehad met een afvaardiging van Eurodusnie. De organisatie ver oordeelde het politieoptreden, waarbij zo'n twintig agenten on geveer veertig feestvierders hardhandig van de Burchtheu vel verwijderden nadat verzoe ken om weg te gaan zouden zijn genegeerd. Bij de ongeregeldheden vielen klappen. Een actievoerder die werd gearresteerd omdat hij zich zou hebben verzet tegen zijn verwijdering, is daarbij flink toegetakeld. Hij heeft een offici ële klacht ingediend tegen de agent die hem heeft geschopt en geslagen, maar volgens burge meester W. Lemstra is het pro test niet bekend bij de politie. Ook de foto's die Eurodusnie heeft verspreid van de toegeta kelde Eurodusniër beschouwt Lemstra niet als een bewijs van disproportioneel geweld. De eerste burger zegt er niet bij waarom niet. Van Delft van GroenLinks is verbaasd over Lemstra's visie op de foto's. „Ik weet niet wat hij gewend is, maar als ik zo thuiskom krijg ik wel vragen." Lemstra stelt ech ter dat de politie, als handhaver van de openbare orde, daadwer kelijk moet kunnen optreden 'als de sterke arm'. Lemstra keurt de actie van de politie goed en juist die van Eu rodusnie af. Hij vindt dat de ac tievoerders met het actiefeest 'het verkeerde middel hebben gekozen om hun onvrede met het verwijderingsbeleid te laten blijken'. Eurodusnie wil dat de politie ophoudt daklozen en hangjongeren van de Burcht heuvel en uit andere stadspar ken te verwijderen. Juist door zelf de regels te overtreden met een actiefeest en een verwijde ringsbevel uit te lokken, dacht Eurodusnie het gemeentelijk be leid aan de kaak te moeten stel len. Maar volgens Lemstra is er geen reden om er op voorhand vanuit te gaan dat Eurodusnie zijn doel langs democratische weg niet zou kunnen bereiken. Onder die weg verstaat Lemstra 'het onder de aandacht brengen van je mening'. De visie van Van Delft van GroenLinks staat haaks op die van Lemstra. De fractie heeft de stukken erop nageslagen en heeft geconstateerd dat het ver wijderingsbeleid vooral gericht is op verslaafden en niet op mensen die in groepsverband een biertje drinken. „De beraad slagingen zijn duidelijk en die horen ook bij de algemene plaatselijke verordening. Het geeft dan geen pas om die ver ordening letterlijk op te vatten en mensen de Burchtheuvel af te rossen." Van Delft spreekt tegen dat Eu rodusnie overlast veroorzaakte op de heuvel. „Er is een klacht ingediend, maar het toeval wil dat onze fractievoorzitter, D. van den Bosch, die avond daar op een terras zat en dat het eni ge lawaai dat hij hoorde van een saxconcert in de buurt kwam. Het was snikheet, dus alle deu ren stonden open. Daarbij komt nog dat ruim voor de verwijde ring al politiemotoren rondre den en agenten de wapenstok in de aanslag hadden. Dat is eerder provocerend dan deëscale- rend." door Robbert Minkhorst leiden - De brede school voor Leiden-Noord staat over een aantal jaren gewoon op één plek, bij voorkeur bij het Kooi- plein. En dus niet ergens anders, zoals veel mensen in de wijk denken. Ook wordt het allesbe halve een leerfabriek, zegt de nieuwe wethouder van onder wijs, D66'er A. Pechtold. Pechtold merkt dat er in de wijk negatieve gevoelens, onrust en verwarring leven over de brede school. Het plotselinge vertrek van directeur Doorduijn van de Springplank - een van de beoog de partners - heeft het negatieve beeld versterkt De wethouder kondigt aan dat hij het beeld gaat veranderen. In de brede school zijn kinderen en ouders niet alleen tijdens maar ook voor en na schooltijd welkom. De school in Noord - straks de eerste in Leiden - wordt ook een plek waar leerlin gen hulp kunnen krijgen bij hun huiswerk, en waar ze kunnen sporten of muziek maken. Kin deropvang, een peuterspeelzaal, buurtwerk en een politiepost moeten ook in het gebouw van de brede school opgaan. De school als brede voorziening voor de wijk is een stokpaardje van de PvdA. In Leiden-Noord werken drie schoolbesturen samen: de openbare, katholieke en protes tantse zuil zijn de fundamenten voor de brede school. Elke zuil behoudt zijn eigen identiteit, zijn eigen manier van onderwijs geven. Volgens Pechtold wordt dat tegenwoordig vaak vergeten. „Men heeft het gevoel dat het een grote leerfabriek wordt, met één grote deur waar duizend kindertjes door naar binnen moeten en waar onder één dak alles rond onderwijs gebeurt." Dat is dus niet zo, benadrukt de wethouder. „Ik heb het gevoel dat het draagvlak nog ontbreekt. Ik ben nu schoolbezoeken aan alle scholen in Leiden aan het afleg gen en de brede school staat hoog op mijn verlanglijstje. Slechts de helft van de kinderen in Noord gaat in de wijk naar school. Dat is een keihard sig naal. Het heeft te maken met witte en zwarte scholen, met de kwaliteit van het onderwijs en met achterstallig onderhoud. Kennelijk hebben mensen het idee: hier moeten we niet zijn. Dat geldt zeker voor de openba re school, zeker voor de katho lieke, en in mindere mate voor de protestants-christelijke school." Pechtold erkent dat het verve lend is dat de directeur van de protestantse school is opgestapt - naar verluidt omdat hij alleen op een protestantse school wil werken. „De directeur terugha len is niet mijn verantwoorde lijkheid. Hij heeft een welover wogen keuze gemaakt. Ik be treur zijn stap wel. Ik heb het protestants-christelijke onder wijs hard nodig. Ik heb dan ook veel waardering voor de drie schoolbesturen die vanuit ver schillende achtergronden en vi sies toch zeggen: we gaan sa men een brede school oprich ten." De verdere uitwerking van de plannen - samen met de buurt, met de scholen, de ouders - richt zich op nieuwbouw tegen over of in de directe omgeving van het Kooiplein. Als nieuwe wethouder verkeer regelt Pecht old meteen de verkeersveilig heid, belooft hij. De wethouder merkt dat ook aan andere locaties wordt ge dacht. „Ik hoor ook mensen zeggen: doe het maar op die overkapte Willem de Zwijger laan. Maar dan praat je op z'n vroegst over 2010, 2015. Die lo catie is voor mij niet aan de or de. In het convenant met de be sturen staat klip en klaar: hij komt bij het Kooiplein en omge ving. Ik zie daar de meerwaarde: je hebt een buurthuis, een bi bliotheek, een zwembad en een sporthal."" Sommige buurtbewoners vrezen dat de vernieuwde Witte Singel uitnodigt tot te hard rijden. Foto: Hielco Kuipers haag/leiden - Een 21-jarige l die in Leiden een straatte- ïaar een agent gooide, moet jaar lang worden behandeld jen psychiatrisch ziekenhuis. heeft de rechtbank in Den gisteren besloten. De ver- ïte, afkomstig uit Den Haag, aan een ernstige vorm van ifrenie. |nan kwam tot zijn daad om- hij van een kennis zou heb- j gehoord dat hij een gratis slaapplaats zou krijgen als hij dat zou doen. Daarom besloot hij op 10 november vorig jaar met een straattegel het politie bureau binnen te lopen en deze naar de baliemedewerkster te gooien, in de hoop dat hij in de cel zou belanden. De politie dacht aanvankelijk met een dronken man te maken te hebben. De verdachte had die avond inderdaad het een en an der gebruikt. Zo was hij een zwaar gebruiker van cannabis. Dit bleek echter niet de hoofd oorzaak van zijn agressieve ge drag te zijn. De verdachte zou stemmen in zijn hoofd horen. De enige vraag was in hoeverre hij verantwoor delijk kon worden geacht voor zijn daad. Volgens sommige deskundigen zijn mensen met het ziektebeeld van de verdach te nooit helemaal toerekenings vatbaar, volgens anderen zijn ze in sommige gevallen wel verant woordelijk voor hun daden. De officier van justitie vond hoe dan ook dat de Hagenaar het best geholpen was als hij psy chiatrisch behandeld zou wor den. De rechtbank, die meteen uit spraak deed, was het daarmee eens. Wel moet de verdachte een schadevergoeding van 263 euro betalen aan de agente naar wie hij de straatsteen gooide. leiden - De Witte Singel is nog maar voor de helft af en in de aangrenzende Vreewijk wordt al hardop getwijfeld aan het nut van de werkzaamheden. Want de eerste verkeersdrempels die ter hoogte van de Universiteits bibliotheek zijn gemaakt, zijn volgens mevrouw Van Veldhui zen uit de Vreewijkstraat schrik barend laag. Het gevolg is, zo verwacht zij, een nog hogere snelheid van de auto's op de Witte Singel in plaats van een la gere. Zo'n strak geasfalteerde weg met een paar lichte glooiingen verleidt tot scheuren, denkt Van Veldhuizen. „Want dat is span nend en geeft zo'n gevoel." De Witte Singel wordt dus geen 30- kilometerzone, concludeert zij aan de hand van het resultaat van het eerste deel van de werk zaamheden, maar een racebaan. En dat vindt zij zonde van al die miljoenen guldens gemeen schapsgeld die erin gestoken zijn. Ze hoopt dan ook dat de drempels op het stuk Witte Sin gel waaraan de woonwijk Vree wijk grenst, alsnog wat hoger gemaakt kunnen worden. Volgens P. Snelderwaard van de buurtvereniging gebeurt dat ook. Op het stuk singel bij Vree wijk worden de plateaus onge veer 15 centimeter hoog. „En de drempels schijnen vrij steile hel- lingsvlakken te krijgen die bo vendien nog enigszins hol zijn, zodat het voertuig een verticale tik krijgt" De plateaus op dit deel van de Witte Singel worden anders, omdat de weg in de bocht bij de Sterrewacht 30-kilometer gebied wordt Bij de Universiteitsbiblio theek en ook ter hoogte van de Schelpenkade is dat niet het ge val; daar blijft de maximale snel heid 50 kilometer per uur. „Die drempels daar, die inderdaad vrij laag zijn, moeten het verkeer slechts iets afremmen voor de zebrapaden die op de plateaus liggen. Als het goed is worden de drempels die momenteel worden gemaakt, dus heel an ders." De maatregelen op de Witte Sin gel zijn het resultaat van een ja renlange strijd van de wijkbewo ners voor een lagere snelheid. Hun inzet werd een kleine twee maanden geleden beloond met de komst van de wegwerkers. Volgens de planning hadden zij deze week klaar moeten zijn, maar wethouder Pechtold laat weten dat ze een week langer nodig hebben. Hij heeft er overi gens alle vertrouwen in dat de maatregelen het verkeer vol doende afremmen. Ook de lage re drempels hebben volgens hem het gewenste effect, omdat de strepen op het wegdek waar schuwen voor een te hoge snel heid. 7 I vakantie staat voor de deur, 0! iar toch krijgt een aantal leer- gen van Leonardo, een vesti- ig van het Da Vinei College de Noachstraat, het druk. trainen, patronen uit het Ju le en en zich voorberei- op een reis naar Mexico Ci- Orüangs plaatste het fla- lotball-team van de middel- 0 re school, Lightning Leonar- .i zich namelijk voor de we- n| dkampioenschappen in deze van sport die van 15 tot 18 Jgustus in het Midden-Ameri- cf, anse land worden gehouden, lef Mexico moeten de jongens an itreden tegen het neusje van de zalm van deze sport, ploegen uit onder meer de Verenigde Staten, Canada en Australië. Flagfootball is american foot ball maar dan zonder contact. In plaats van met snoeiharde tackles kan een aanval worden gestopt door een lintje van de broek van de tegenstander af te trekken. Het spel is populair onder scholieren. Zo ook op het Leonardo, waar het wordt ge speeld door jongens in de leef tijd van twaalf tot veertien jaar. Een team bestaat uit vijf spelers en één wissel en er wordt twee keer 20 minuten gespeeld op een veld van 30 bij 60 meter. De 8lauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 53 56 MA Er zijn stedencompetities en de winnaars van dat toernooi stre den in de Amsterdam Arena vóór een thuiswedstrijd van de Amsterdam Admirals om de na tionale titel. Het Leonardo bleek uiteindelijk de sterkste en kwam zo in Düsseldorf terecht bij de Europese kampioenschappen. In het Ruhrgebied verzekerde de ploeg van hoofdcoach en docent bewegingsleer Koos van Duijn zich van tickets voor Mexico door in de kleine finale Frankrijk na verlenging met 46- 40 te verslaan. Van Duijn en zijn zes spelers reizen 12 augustus af. De kos ten worden betaald door de su perrijke Amerikaanse NFL, zeg maar de football-bond. Als oud speler en voormalig bestuurslid van Lightning Leiden heeft Van Duijn volop ervaring in het american football Maar geen ervaring heeft hij met het spe len op ruim 2000 meter hoogte. „De conditie moet in elk geval goed zijn en we hebben een paar dagen om daar te acclima tiseren. Er resten fiog twee we ken school waarin we drie keer per week trainen. Tijdens de eerste weken van de vakantie moeten de spelers hardlopen en oefeningen doen die hun vaardigheid en coördinatie ver groten." Daarnaast bestaat een groot deel van het huiswerk uit het uit het hoofd leren van de aanvals- patronen die in een schrift zijn genoteerd. „In het playbook staan zo'n dertig mogelijkheden Hoofdcoach Koos van Duijn met 'zijn' team en een aantal imposante trofeeën. Foto: Henk Bouwman om terreinwinst te boeken. Meestal gebruiken we er per wedstrijd een stuk of tien. Aanvallend heeft Van Duijn weinig aan te merken op zijn spelers. „Maar we krijgen te veel scores tegen. Er moet dus nog aan de defensie worden ge sleuteld." Voor iedereen is de reis één groot avontuur. De spelers zelf weten niet veel meer van Mexi co dan dat er Spaans wordt ge sproken, dat de mensen er sombrero's dragen en dat er boven de stad, waar bijna net zoveel mensen wonen als in heel Nederland, een vuile mist hangt. „Het belangrijkste is dat de spelers tijdens de wedstrij den goed naar elkaar luisteren", vindt Van Duijn. „En daarnaast moet de stemming natuurlijk goed zijn. Toen wij na de Euro pese Kampioenschappen in het busje van Düsseldorf naar huis reden, zei een van de spelers: 'Hé, wij hebben iets vergeten.' Nee toch, dacht ik, dan moeten we omkeren en weer terug naar Duitsland. 'Nee mijnheer', zei die speler toen, 'we hebben ver geten om ruzie te maken.' Kijk, zo goed was de sfeer binnen het team. Als dat in Mexico ook zo is, dan komen we op zeker te rug met een beker." Eric-Jan Berendsen leiden - Tegen een 26-jarige man uit Leiden heeft de Haagse rechtbank gisteren een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaar delijk, geëist wegens schuld aan een dodelijk verkeersongeval. Ook mag hij twee jaar niet meer rijden, als het aan de officier van justitie ligt. De bestuurder was in de vroege ochtend op 13 januari vorig jaar samen met twee andere late feestgangers vanuit Alphen via de NI 1 op weg naar Leiden toen hij op de Willem van der Made- weg in de slip raakte. Het was daar glad. Ook reed hij waar schijnlijk harder dan vijftig, het maximum dat op die plek is toe gestaan. Hij had die nacht bo vendien zeker tien glazen bier op. De bestuurder verloor alle con trole en ramde een lichtmast. Zijn beste vriend, een Boskoper, stierf even later. De verdachte, die zelf niets mankeerde, had hem nog uit de auto getrokken. Dat gold ook voor de jongen die achterin zat. Hij had een lift ge kregen van de vrienden. Deze jongen had drie gebroken rib ben en een gecompliceerde en kelbreuk. De nabestaanden van het slachtoffer dienden een claim van bijna 7000 euro in voor begrafeniskosten. De ver zekering probeert voorts nog ruim 16.000 euro te verhalen op de verdachte in verband met overige schade. De tranen die de Leidenaar gis teren tijdens de behandeling van zijn strafzaak plengde, zul len zijn vriend nooit meer terug brengen. Wat advocaat J. van der Spigt betreft, hoeft er daar om geen zware sanctie meer te volgen. „Mijn cliënt heeft al enorme klappen gekregen. Niet alleen econonmch omdat hij moet gaan lajj|>en, maar ook emotioneel omdat hij zijn vriend verloor." De verdachte had vlak na het ongeluk nog wel contact met de nabestaanden, maar na de crematie 'lukte' hem dat niet meer. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. De duiven vlogen dit weekeinde vanuit Pont St. Maxence. P.V. Blauwkras P. Landesbergen 1, 2, 3, 5, 6, 10; P. de Mooij 4; R. v.d. Veen 7, 9; Comb. Groenendijk/Pikaar 8. P.V. Leiderdorp W. Tolboom Zn 1, 6; W. de Roode 2, 3, 4; Comb. Roomburg 5, 9; W. van Oosten 7,8,10. P.V. De Rijnklievers Comb. v.b. Poel/Kooy 1, 2, 3, 4, 7; T.H. Kraan 5; F. Ladan 6, 9, 10; J.J. van Leyden 8.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 11