ECONOMIE Postbedrijf moet diep snijden Europees hof beperkt veto overheid Grote nervositeit op financiële markten Meer vrijheid voor pensioenfondsen Gevolgen van terreur weer te verzekeren paling aantal /-uitkeringen Ongeveer vijfduizend banen weg door opkomst e-mail a cheldegroep aat inkrimpen iron-stukken rerhandigd uitstand bouwt it euwe zeehaven oedkoperuit en in Frankrijk Balken voor Betuwelijn 'Gouden aandeel' in strijd met vrij verkeer van kapitaal ang wachten ij helpdesk normaal Stress even gevaarlijk als zware arbeid in de bouw Beleggers negeren signalen van economisch herstel Treurnis op veiling hsterdam - De uitvoeringsin- ntie van de sociale zeker- |id, het UWV, heeft in maart ider WW-uitkeringen be jel. Het aantal uitkeringen Lalde met 12.000 naar 177.500. pkomt vooral doordat de sei- lensgebonden bedrijven, zo- 5 agrarische en bouwbedrij- m, minder werkloosheid ken- en, zo maakte het UWV van- lag bekend. In andere secto- 101 n steeg het aantal uitkeringen ist. Dit was bijvoorbeeld het i val in de elektrotechnische 1 dustrie, de metaalindustrie en 43 zakelijke dienstverlening. woensdag 5 juni 2002 i issingen - De Koninklijke j helde Groep (KSG) zet het ies in tandwielkastenfabrikant s! helde Gears. Het concern 2' impt het dochterbedrijf in tot i inder dan een kwart van de lidige grootte. Personeel irdt in principe herplaatst i nnen KSG of moederbedrijf 5 amen Shipyards. Schelde Ge- jj s maakt tandwielkasten voor 3 ote schepen. Er werken 55 1 ensen. In 2000 en 2001 heeft 4| [t bedrijf nog goed gedraaid, s igin dit jaar werd duidelijk dat J [t slecht gaat met Schelde Ge- s. Oorzaak is volgens de di- 1 ctie een instortende markt. 8! ishington - Het Witte Huis eft gisteren een begin ge lakt met de overhandiging 13 ode Senaat van documenten i [betrekking hebben op con- 8 eten tussen de Amerikaanse 8 ;ering met het failliet gegane ergieconcern Enron. De eer- 1 istapel documenten werd erhandigd, nadat de door een 1 naatscommissie gestelde lslimiet met vijf uur was erschreden. Voordat de over- 2 ndiging plaatsvond, is geen 3 ireenstemming bereikt met nmissievoorzitter Lieberman ir beperkende regels voor enbaarmaking van de stuk- 7 15 emen - De Duitse deelstaten dersaksen en Bremen heb- gisteren het officiële start - n gegeven voor de bouw van 5 t nieuwe zeehaven in het lord-Duitse Wilhelmshaven. t de haven wil Duitsland de ïcurrentie met Rotterdam en 1 isterdam aangaan. De haven 4 vanaf 2009 ook de grootste i itainerschepen ter wereld nnen bedienen. De kosten ir het Duitse project worden 2 :ijferd op 800 miljoen euro. 3 rijs - Frankrijk heeft de Euro- se Unie gisteren gevraagd om stemming voor het verlagen n het BTW-tarief op buiten deur eten. Volgens restau- 5 ïthouders worden zij door 3 thoge tarief benadeeld ten 5 zichte van fastfoodzaken. 21 ministerie van financiën 2 eft Brussel gevraagd om een 4 laging van de BTW op uit 4 n toe te staan van de huidige jj 6 naar 5,5 procent. Dat is het 2 ief dat ook geldt voor een 6 inburger. De aanvraag kwam 4 ïdag nadat ongeveer vijfdui- 4 ld restaurants in Frankrijk 1 ie voerden. Zij gaven al hun nten maandag vijf procent 4 ting om te laten zien hoeveel zouden besparen als het be- 4 tingtarief omlaag zou gaan. door Hans Gertsen milaan - TPG Post moet de komende vijf tot acht jaar een ingrijpende reorganisatie doorvoeren om een winstgevend bedrijf te blijven. Van de huidige 30.000 tot 35.000 banen zullen er naar schatting vijfduizend verdwijnen. Volgens directievoorzitter Koorstra van TPG Post, zijn gedwongen ontslagen niet uit te sluiten. „Door te kie zen voor de weg van de geleidelijkheid proberen we de pijn zoveel mogelijk te verzachten", aldus Koorstra. De reorganisatie is nodig omdat TPG Post een drastische daling van de omzet voor geadresseerde post voorziet. De be zorging van dat soort post was altijd de grootste winstmaker voor TPG. Op iedere brief die wordt bezorgd, verdient het concern bijna een kwartje. Maar sinds twee jaar daalt het aantal brieven dat TPG verwerkt. In het jaar 2000 was dat nog maar 0,3 procent, maar vorig jaar liep het volume aan geadresseerde post met 0,8 procent terug. TPG gaat er van uit dat die daling dit jaar toeneemt tot 1,2 1,4 procent. „Een daling van zo'n 20 procent in de komende acht jaar is denk baar. Als we een bedrijf met gezonde marges willen blijven, moeten we snel in grijpen", zei Koorstra gisteren tijdens een bijeenkomst in Milaan. De terugloop in het volume aan geadres seerde post heeft vooral te maken met het feit dat steeds meer bedrijven de rela ties met hun klanten via het internet la ten lopen. Ook particulieren schrijven minder brieven en sturen steeds meer e- mailtjes, maar die maken slechts een be scheiden deel van de omzet uit. Vorig jaar oktober kondigde het postbe drijf al aan dat er banen zouden verdwij nen, maar het noemde toen geen aantal len. Het banenverlies gebeurt zoveel mo gelijk door natuurlijk verloop. De maat regel moet in vijf tot acht jaar leiden tot een jaarlijkse besparing van 320 miljoen euro. TPG gaat de postsortering de komende jaren verder automatiseren. Bij de Itali aanse dochter Rinaldi l'Espresso in Mi laan slaagt men er al in om 97 procent van alle post machinaal op adres te laten voorsorteren. Soortgelijke proefprojecten draaien inmiddels ook in Nederland. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het werk van de postbode. Over een paar jaar hoe ven postbodes zelf niet meer handmatig hun wijk te sorteren alvorens ze gaan be zorgen. Dat maakt het volgens Koorstra mogelijk om veel meer met parttimers te gaan werken. Parttimers die bovendien minder goed betaald zullen worden dan de huidige postbodes. De vakbonden zijn op de hoogte van de plannen, maar wachten op concrete voorstellen van TPG Post alvorens zich er over uit te spreken. Vergeleken met de meeste con currenten in Europa staat TPG Post er nog alleszins redelijk voor. Het Britse Consigna, het vroegere staatspostbedrijf Royal Mail, dat net als TPG inmiddels is geprivatiseerd, maakte onlangs bekend 30.000 banen te schrappen. Het bedrijf verliest 1,5 miljoen pond (2,4 miljoen eu ro) per dag en ook de Italiaanse posterij en, nog altijd een staatsbedrijf, hebben zo'n 30.000 banen geschrapt via een enorme reorganisatie. dodewaard - Bij Dodewaard in de Betuwe zijn gisteren de eerste balken ingehesen voor een groot viaduct over de snelweg A15. Dit 'kunstwerk' maakt deel uit van de Betuwelijn. Vanavond worden opnieuw stalen balken met een lengte van 36 meter geplaatst. Tijdens het plaatsen van de leggers wordt het verkeer stilgelegd. Het viaduct verrijst naast een be staande overgang die later wordt gesloopt. Foto: ANP/Vidiphoto haag/anp - De helpdesks internetproviders zijn nog 1 eds erg lastig te bereiken. Van bellers moet 38 procent een artier of langer wachten voor- ze iemand aan de lijn krij- blijkt uit een test van de ïsumentenbond, die de re- taten in de Consumentengids >ft geplaatst. Chello komt op- uw als slechtste uit de bus, tls bij hetzelfde onderzoek halfjaar geleden. De helft de hulpzoekenden moest er dan een kwartier wachten meer dan eenvijfde kreeg mand te spreken. „Geen nder dat 80 procent van de dio-abonnees ontevreden is de bereikbaarheid van de pdesk", concludeert de Con- nentenbond. beste hulpdiensten zijn te 'den bij de providers MyWeb InterNLnet. Provider XS4A11 gt de bronzen medaille van Consumentenbond. De bond fkt op dat de aanbieder jeknet zijn helpdesk het afge- i 'en jaar sterk heeft verbeterd, aantal ontevreden gebrui- is teruggelopen van 58 pro- 't in januari naar 23 procent door onze correspondent Mare Peeperkorn brussel - Regeringen mogen geen grote grote invloed blijven uitoefenen op voormalige staatsbedrijven via constructies zoals 'gouden aandelen'. Volgens het Euro pees Hof van Justitie frustreren dergelijke praktijken het vrije verkeer van kapitaal in de Europese Unie. De Ne derlandse staat heeft 'gouden aandelen' in KPN en de TNT Post Groep. Het Hof in Luxemburg verbood gisteren de speciale constructies die Portugal en Frankrijk voor geprivati seerde ex-staatsbedrijven kennen. Lissabon discrimi neert buitenlandse investeerders die aandelen willen kopen van een voormalig staatsbedrijf. Daarnaast eist Portugal, net als Frankrijk, vooraf toestemming van de regering. Volgens het Hof zijn dit soort beperkingen strijdig met het Europese Verdrag dat vrij kapitaalver keer voorschrijft. De Europese Commissie is blij met de uitspraak van het Hof. De Commissie liet vorig jaar - na een verhitte inter ne discussie - weten de jacht op de 'bijzondere aande len' van nationale regeringen te willen voortzetten. Het arrest van het Hof ziet Brussel als steuntje in de rug. 'Bijzondere' of 'gouden' aandelen geven de overheid via een veto, beperking van de aandelenverkoop of uitslui ting van sommige (meestal buitenlandse) investeerders, de mogelijkheid ongewenste directiebesluiten tegen te houden. Het Hof stelt dat slechts bij uitzondering een dergelijk overheidsingrijpen te rechtvaardigen is. Het gaat dan om situaties waarin het algemeen belang (voldoende energie), de veiligheid of de volksgezondheid in het ge drang dreigt te komen. Maar dan nog mogen de be schermingsconstructies niet bepaalde groepen inves teerders (buitenlanders) uitsluiten en moeten ze zeer precies omschreven en doelgericht zijn. Frankrijk en Portugal voldoen niet aan deze criteria. De Belgische brussel/gpd - Pensioenfondsen in de Europese Unie krijgen rui mere mogelijkheden om hun kapitaal te beleggen in winstge vende maar risicovolle projec ten. Daarnaast mogen de fond sen overal in de EU hun pensi oenplannen aanbieden. De Eu ropese Commissie en de lidsta ten verwachten lagere premies en meer zekerheid voor de pen sioengerechtigden als de plan nen over circa twee jaar ingaan. De EU-ministers van financiën stemden gisteren in met de gro tere vrijheid voor de pensioen fondsen. Onder druk van Parijs wordt de kwestie echter pas na de Franse verkiezingen (16 juni) officieel bekrachtigd. De oude dagsvoorziening is een zeer hei kel onderwerp bij de komende parlementsverkiezingen in Frankrijk. Europees Commissa ris Bolkestein (interne markt) is zeer ingenomen met het politie ke akkoord tussen de ministers van financiën. Bedrijfspensioenfondsen behe ren de premiegelden van een kwart van de Europese werkne mers. Momenteel gaat het om ruwweg 2.300 miljard euro, op lopend tot 3.500 miljard in 2005. Dit enorme kapitaal dient goed belegd te worden om zowel de pensioenbetalingen veilig te stellen als de premies betaalbaar te houden. De miljarden zijn onmisbaar voor bedrijven die via de uitgifte van aandelen ka pitaal willen binnenhalen. De EU-ministers volgen het voorstel van de Commissie om de pensioenfondsen meer vrij heid te geven bij het aanleggen van omvangrijke aandelenpor- tefeuilles. Beleggen in aandelen is weliswaar riskanter dan het kopen van staatsobligaties, maar ook veel winstgevender. Streng toezicht moet onverantwoord avonturieren met pensioengel den voorkomen. In Nederland werden de knellende beleg gingsvoorschriften al eerder af geschaft. De grotere armslag voor pensi oenfondsen is onderdeel van het Commissievoorstel om de nationale kapitaalmarkten vanaf 2005 volledig open te gooien- Eerder stemden de lidstaten al in met EU-regels om misbruik via voorkennis en manipulatie van de aandelenkoersen hardér aan te pakken. Tevens is er over eenstemming over strikte regels voor de financiële jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven. De lidstaten zijn nog verdeeld over de bescherming van dé kleinere aandeelhouder bij de overname van een bedrijf. heid, een sector die wordt gedo mineerd door mannen, daalde in die jaren met 56 procent. On der alle mannelijke werknemers bedroeg de daling van de WAO-; instroom 41 procent. De bouwvakkers lijken hun ach terstand op het gebied van ge zondheid op de werkplek te hebben weggewerkt, aldus het UWV. De groeiende vraag naar bouwlieden en de krapte op de arbeidsmarkt hebben er ook toe bijgedragen dat werkgevers in amsterdam/anp - voor de bouwvakker is stress net zo'n groot gevaar geworden om in de WAO te belanden als zware li chamelijke arbeid. Door techno logische ontwikkelingen zijn de arbeidsomstandigheden in de bouw de laatste jaren flink ver beterd. Allerhande hulpmidde len verlichten tegenwoordig het werk. De bouwvakker wordt steeds meer een werknemer als ieder ander. Dat constateert het Uitvoerings instituut Werknemersverzeke ringen (UWV) op basis van on derzoek naar de instroom van bouwvakkers de laatste tien jaar in de WAO. Mede door techno logische ontwikkelingen is het aantal bouwvakkers dat arbeids ongeschikt raakt sinds 1990 sterk gedaald. Vooral in de jaren 1990 tot 1997 is de instroom van bouwvakkers in de WAO specta culair gedaald. Het aantal nieu we WAO'ers in de bouwnijver- de sector meer oog kregen voor arbeidsomstandigheden. Wel waarschuwt het UWV vopr nieuwe risico's. Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt in tjët bouwbedrijf meer gebruik ge maakt van werknemers met een verhoogd WAO-risico. Verder worden in de bouw de risico's van stress, door werken onder tijdsdruk en het combineren van arbeid met zorgtaken, on voldoende onderkend. bescherming van gasbedrijf Distrigas is volgens het Hof wel conform de vereisten. De Commissie - het dagelijks bestuur van de EU - heeft al eerder Spanje en Groot-Brittannië voor de rechter ge sleept wegens ongeoorloofde bemoeienis met voormali ge staatsbedrijven. Madrid heeft onder meer bij Telefo nica en Iberia een grote vinger in de pap, Londen bij het toezicht op de vliegvelden. Nederland heeft volgens het ministerie van financiën alleen bij KPN en de TNT Post Groep nog een bijzondere zeggenschap. De Commissie liet eerder weten deze constructies te willen onderzoe ken. Brussel benadrukt dat grensoverschrijdende investerin gen van groot belang zijn in de EU. Vorig jaar belegde de lidstaten voor 670 miljard euro in eikaars bedrijven, ongeveer acht procent van het gezamenlijke Europese bruto product. Zonder 'bijzondere' aandelen zou dit nog hoger zijn amsterdam/anp - Bedrijven kunnen zich voorlopig weer ver zekeren tegen terreurschade. Sinds de aanslagen van 11 sep tember bestond die mogelijk heid niet meer. Dat zijn de verzekeraars en de verzekeringsmakelaars, die de grote risico's proberen voor klanten proberen te dekken, overeengekomen. Verzekeraars bieden een maximumdekking van 50 miljoen euro. Daarnaast blijft de lopende interim-rege ling van kracht. Die biedt dek king tegen zogeheten klein-ter rorisme, zoals bijvoorbeeld ac ties bij nertsfokkerijen. De premies voor terrorismedek- king kunnen wel, zo valt in de markt te beluisteren, hoger lig gen in vergelijking met de perio de voor 11 september, zo ver wacht directielid Soeteman van verzekeringsmakelaar Marsh. „Het zal daardoor voor bepaal de bedrijven niet aantrekkelijk zijn om deze dekking te kopen." Overigens is het niet zo dat gro tere risico's helemaal niet kun nen worden gedekt. „Grotere in dustriële risico's zijn op indivi duele basis wellicht te verzeké ren, zij het tegen substantiële premies", aldus Soeteman. Hij verwacht dat als aanslagen in Europa langer uitblijven de mo gelijkheden voor dekking ruimer zullen worden. De verzekeringssector wacht op een wettelijke regeling voor ter reurschade. Die wordt begin 2003 verwacht. Het Verbond van Verzekeraars, de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) erj ambtenaren van Economische Zaken en Financiën hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een voorstel voor een pool van verzekeraars en herverzekeraars, samen met de overheid. Dat ligt nu bij de minister van financiën. Kem van het voorstel is een maximaal bedrag dat bij schade door aanslagen door verzek^ raars, herverzekeraars en dë overheid wordt opgehoest. Hoe groot dat bedrag moet worden is nog onduidelijk, net als de verdeling over de drie partijen. sint annaland - De aardappel veiling in het Zeeuwse Sint Anna land verkeert in mineurstem ming. De prijzen voor aardappels zijn momenteel zo laag dat veel partijen door de veiling worden ingehouden. De veiling op het ei land Tholen is de enige in haar soort in Nederland. Foto: ANP/Wim van Vossen door Maurice Wilbrink amsterdam - De aandelenhandel reageert momenteel extreem gespannen en ner veus op negatief nieuws uit het internatio nale bedrijfsleven. Dat is het oordeel van de belangrijkste aandelenstrateeg van For- tis Bank, William de Vijlder. Hij constateert dat beleggers de steeds positievere signa len over het herstel van de Amerikaanse en Europese economieën volledig negeren. Volgens De Vijlder hebben de financiële markten in de afgelopen jaren grote moeite gehad om vast te stellen hoever de aandelen waren overgewaardeerd op het moment dat het beursklimaat om sloeg in 2000. In een presentatie gaf hij gisteren aan dat veel indicatoren wijzen op een economisch herstel in de VS en de eurozone, maar hij sloot tegelijkertijd niet uit dat de westerse economieën in een 'quasi-recessie' terecht komen, waar in een klein herstel in het ene kwartaal teniet wordt gedaan door een groei-te- rugval in het volgende kwartaal. Zo'n ontwikkeling zou, aldus De Vijlder, 'uiterst pijnlijk' zijn, omdat de institutio nele beleggers in dat geval nog steeds veel te positief zijn over aandelenrende- menten en te veel hebben geïnvesteerd in effecten. Fortis beheerde eind maart voor 81 miljard euro aan vermogen voor grote zakelijke klanten en particulieren. De bank heeft recent het aandeel effec ten in haar beleggingsportefeuilles nog verhoogd, omdat ze rekent op toekom stig koersherstel. De aandelenhandel heeft nu twee jaar achter de rug van negatieve beursrende- menten en stevent af op een derde ver- liesjaar, als in 2002 koersherstel uitblijft. Alle grote internationale effectenbeurzen boekten de afgelopen tijd verliezen, waarmee ze inmiddels zijn teruggekeerd op het niveau dat begin oktober 2001 was bereikt. De belangrijkste index in Amsterdam, de AEX, zakte gisteren op nieuw verder weg en stond bij de ope ning van Wall Street op een verlies van 2,45 procent op ruim 466 punten. Aan het eind van de dag had de AEX 3,24 pro cent ingeleverd op 462 punten. De belangrijkste Amerikaanse beurzen gingen maandag, na eerdere verliezen vorige week, weer onderuit. Aanleiding was het bericht dat de topman van het Amerikaanse bedrijvenconglomeraat Ty co International, was opgestapt. Hij ver trok vanwege een strafrechtelijke vervol ging wegens belastingontduiking. De Vijlder vindt de negatieve die volgde te kenend voor de 'super gespannen zenu wen' op de aandelenmarkt. „Dit is nieuws over iets uit de privé-sfeer. In normale omstandigheden zou de aande lenhandel hier veel minder op reageren." Maar aandelenhandelaren vrezen dat achter het nieuws over de financiële boekhouding van ex-Tyco-bestuursvoor- zitter Kozlowski, meer ellende schuilt met betrekking tot de boekhouding van het conglomeraat dat hij leidde. Sinds de Enron-affaire is het vertrouwen geschon den van beleggers in de cijfers die beurs genoteerde bedrijven presenteren. Dat verpest het beursklimaat, zeggen beursanalisten en dat wordt verergerd door twijfels over de duurzaamheid van het herstel in de VS en Europa. Deze twij fels zijn de markt binnengeslopen na aanvankelijk optimisma®ver het vermo gen van de Amerikaanse economie om de recessie en de aanslagen van 11 sep tember vorig jaar te boven te komen. Het koersherstel dat intrad op 22 sep tember en duurde tot eind november, is volgens De Vijlder te verklaren uit de we tenschap dat aandelenkoersen altijd vier tot zes maanden vooruitlopen op de con juncturele ontwikkeling. De koerscorrec tie naar boven bleek echter overdreven, toen het economisch herstel langzaam bleek te gaan en bovendien onduidelijk was of er sprake was van een blijvend herstel. Beleggers vrezen nu een 'double dip'- scenario, waarin een aanvankelijk herstel wordt gevolgd door een nieuwe terugval, voordat de echte opgaande cyclus in de econcmie zich voordoet. Cruciaal is vol gens analisten de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. Zolang die zich niet her stellen, zal de malaise in de aandelen handel voortduren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 9