BINNENLAND 2 Minder misdaad bij veel sociaal contact Kok wil geen andere baan, ook niet in Europa Dutchbatter zag verdwenen foto's Srebrenica CBF trekt keurmerk voor goede doelen in man d^rhaven el buit in dekluizen vervolging J" agent SCP: Investeren in samenhang woonwijken 'Lange wachtlijsten soms doodsoorzaak patiënten' a geld voor spraak nodig' et uitgaven te meten' achte moet 1 weghalen er verdrinkt ''"ivé-zwem bad 6 Taf geëist •«li consulent f voor kiezen lurgemeester Even rust rond Zwanenburgbaan Allochtonen krijgen hulplijn homoseksuelen LPF: Afstand van aanklacht Vertrekkend premier wil nu graag tijd voor zichzelf 2»» - In de Bierhaven in iim is gisteren het leven aam van een nog onbe- ian gevonden. Hoe de iet water terecht is ge- nog onduidelijk. De ie het stoffelijk over een tip van een om- e heeft geborgen, gaat g niet uit van een mis- - De kluizen die m twee maanden in rvijftien discotheken in am hangen, hebben tot ■gm rijke buit aan wa- drugs opgeleverd. De lalde er in de maanden nei 280 pillen, 168 wik- verdovende middelen, vloeistoffen (zoals de gghb), 105 steekwa- gasbusjes en negen J: n de categorie diversen 0 aatste categorie kan ).3gels bevatten, maar oevendraaiers en prie- utrecht/anp - Vijf patiënten met hoofd- of halskanker liepen vorig jaar een operatie en daarmee de kans op genezing mis. Hun tu mor was gedurende de wachttijd zo ge groeid, dat deze inoperabel was geworden. Dat stelt de Nederlandse Werkgroep Hoofd- Hals Tumoren (NWHHT) in een onderzoek. De NWHHT onderzocht bij zeven academi sche ziekenhuizen en het Nederlands Kan ker Instituut de wachttijden van tweehon derd patiënten die in januari 2001 werden aangemeld. Geen van de instellingen slaag de er in om patiënten binnen dertig dagen te helpen. Dat is de maximaal toelaatbare wachttijd tussen het moment van diagnose en behandeling die de specialisten zichzelf stellen. Bij vier centra moesten in totaal zeven pati ënten een grotere operatie ondergaan dan van te voren was gepland, door de groei van de tumor tijdens de wachttijd. Vijf instellin gen meldden dat de tumor van sommige patiënten zich tijdens de wachttijd zo ver had ontwikkeld, dat de eerste diagnose on bruikbaar was geworden. Voorzitter van de NWHHT, dr. J. Kaanders, noemt de wachttijden onacceptabel. Hij zegt niet te kunnen bewijzen dat patiënten door de wachtlijsten overlijden. „Wel mag verwacht worden dat mensen onnodig aan hun ziekte overlijden." Als mensen geope reerd moeten worden maar dat niet meer kan, kunnen zij alternatieven krijgen als be straling- en chemotherapie. Daarbij is de kans op genezing aanzienlijk kleiner. De NWHHT heeft het rapport en een verzoek om snelle maatregelen opgestuurd naar de minister van volksgezondheid, de Inspectie voor Gezondheidszorg en het parlement. Als grootste knelpunten noemt Kaanders het gebrek aan personeel op operatiekamers en het gebrek aan geschoolde medewerkers en materieel voor radiotherapie. Voor radio therapie heeft de minister enige tijd geleden veel geld uitgetrokken, maar het duurt een jaar of drie voordat patiënten wat van die investering merken. Maar volgens Kaanders moet de minister hoofd- en halskanker er kennen als een ziekte met een hoge priori teit en moet zij ziekenhuizen aansporen om patiënten binnen de verantwoorde termij nen te behandelen. Deze problematiek is juist typisch voor aca demische ziekenhuizen, omdat zij de moei lijke gevallen krijgen en niet meer kunnen doorverwijzen. De Tweede Kamer wil op verzoek van Kant zo snel mogelijk in een debat uitleg van mi nister Borst van volksgezondheid over de kwestie. Het SP-Kamerlid Kant verweet Borst eind vorig jaar al dat er honderden doden vielen door het tekort aan plaatsen op de intensievé zorg (IC). den haac/cpd - Veel en goede onderlinge contacten tussen de bewoners in een buurt verminde ren sterk het gevoel van onveilig heid in die wijk. De criminaliteit is in wijken met goede sociale re laties ook daadwerkelijk kleiner dan in buurten waar de bewo ners weinig contact met elkaar hebben. Dit blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Plan bureau (SCP). Volgens dr. Joep de Hart, coör dinator van het onderzoek 'Ze kere banden: sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid', is dit verband tussen onderlinge rela ties, criminaliteit en criminali- teitsbeleving voor het eerst in Nederland vastgesteld. „Als de contacten in een wijk intensief zijn, heb je minder kans slacht offer te worden van criminaliteit en gaat het gevoel van veiligheid omhoog. Dat komt in dit onder zoek veel sterker dan voorheen naar voren." De belangrijkste aanbeveling van het SCP aan de nieuwe re gering is dan ook, te investeren in de samenhang van wijken. Dat kan volgens De Hart door goede voorzieningen te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, kinderopvang of vrijwilligerswerk. Uit het rapport blijkt verder dat het idee dat Nederlanders zich massaal onveilig voelen, onjuist is. Een ruime meerderheid zegt zich veilig te voelen; 28 procent voelt zich 'soms' en 5 procent 'vaak' bedreigd door criminali teit. Deze cijfers zijn de laatste jaren constant gebleven. Voor vrees voor criminaliteit is objectief gezien ook minder re den dan vaak wordt gedacht. Het percentage mensen dat slachtoffer werd van woningin braak of poging daartoe, daalt al jaren gestaag: van 9,6 procent in 1995 naar 5,6 procent vorig jaar. De kans om in aanraking te ko men met geweld is wel toegeno men: 0,8 procent van alle Ne derlanders in 1995, 1,1 procent in 1999. Sindsdien is het percen tage stabiel. Opmerkelijk is dat de meeste mensen hun eigen woonwijk het veiligst vinden, óók wanneer uit politiegegevens blijkt dat die wijk helemaal niet zo veilig is. Het onveiligst zijn over het alge meen de dichtbebouwde oude stadswijken, de buurten die kort na de oorlog zijn gebouwd en de hoogbouw- en rijtjeswijken uit de jaren zeventig. De voor naamste oorzaak is volgens het SCP dat het daar ontbreekt aan sociale samenhang en onderlin ge contacten. Het SCP concludeert dat de ge voelde onveiligheid in wijken met veel allochtonen groter is dan elders. In zulke wijken vin den ook in werkelijkheid meer misdaden plaats, maar of dat te maken heeft met gebrekkige in tegratie van buitenlanders valt niet uit het rapport op te maken. De verschillende etnische groe pen en hun mate van inburge ring lopen daarvoor te veel uit een. In het algemeen neemt de maatschappelijke betrokken heid van de Nederlander niet af, zegt het SCP. die is weliswaar minder vaak lid van traditionele organisaties als politieke partij en en kerken, maar sluit zich des te gemakkelijker aan bij clubs als Greenpeace en bij ac tiegroepen. milversum-den haag/anp - Een gewondenverzorger van Dutch- bat die in Srebrenica heeft ge diend, zou foto's hebben gezien van het rolletje waarvan het mi nisterie van defensie zegt dat het door een fout van een labo rant is vernietigd. In het televisieprogramma Nova zei de man gisteren dat hem een foto is getoond die 'voor 99 pro cent' lijkt op een situatie die ook op het verdwenen rolletje stond. De anonieme man kreeg de fo to's te zien tijdens een debrie- fingsgesprek met twee hoge mi litairen. De foto vertoonde volgens hem grote gelijkenis met een schets die is gemaakt op aanwijzing van de maker van de verdwenen foto's. Op de foto waren acht of negen lichamen te zien die op hun buik op een grasveld lagen. De man zei bereid te zijn deze verklaring onder ede af te leggen voor de parlementaire enquête commissie die het drama in Sre brenica gaat onderzoeken. Het CDA wil hem daarvoor oproe pen. Die commissie, die de ge beurtenissen rond de val van de moslimenclave Srebrenica gaat onderzoeken, zal overigens ge leid worden door D66-Kamerlid Bakker. Verder zijn de Kamerle den B. de Vries (WD), Koenders (PvdA), Mosterd (CDA), Vergeer- Mudde (SP) en Huizinga-Herin- ga (ChristenUnie) toegetreden tot de commissie. Dat hebben de fractiesecretarissen gisteren besloten. De voorbereidende commissie onder leiding van oud-Tweede-Kamerlid Van Middelkoop adviseerde eerder dat er een korte parlementaire enquête moet komen naar de val Srebrenica in juli 1995. De enquête zou voor het eind van het jaar moeten worden afge rond. Zij moet de Tweede Ka mer in staat stellen een definitief politiek oordeel te vellen over de kwestie-Srebrenica, als aanvul ling op de bevindingen van het NIOD-rapport. Bakker (43) is Tweede-Kamerlid sinds 1994. Sinds 1998 is hij vi- ce-fractievoorzitter bij D66. Een agent van het Hollands Midden dit jaar bij een alco- in Ouderkerk aan schoot op een automobilist, strafrechtelijk ver- ;ens het OM was er een bedreigende si- 1 handelde de agent uit i De automobilist uit aan den IJssel werd in geraakt. g - De komende kabi- pde moet de overheid ben euro extra investe- rechtspraak. Alleen ben de rechtbanken de (van de voorgenomen plen op het gebied van d en rechtshandhaving zangen. Dit stelt de br de Rechtspraak in de. De maatregelen om eeld meer misdrijven sen zullen de recht- bxtra belasten. C - Ministeries kunnen poradisch aantonen tot [ecten extra uitgaven de de afgelopen regeer- hebben geleid. Dat eert de Algemene Re fer woenscag nadat ze ipartementale begro- ;eft gekelen tot welke 1 het uitgegeven geld :id. Sinds drie jaar pre- le Rekenkamer elk ïaar betindingen over iciële beheer van de in het afgelopen jaar. 2ien - Een 43-jarige man Ironingse Zuidwolde (last van de rechtbank «•^eage laten verwijderen, ^jrrst is het gezicht van W en getatoeëerd die ja- noor de man seksueel jiikt. Ook de naam van ia en de tekst 'I will love Tver my son' moeten S Weggehaald. n' |e - Een 65-jarige inwo- ri^Nieuwstadt is gister- Mhet Limburgse Maas- zeitironken in een zwem- ekirnan was volgens de M J) visite in Maasbree. larschijnlijk onwel ge- tijdens het zwemmen Ien - Tegen een zelfdo- bsulent uit Nieuw-An- gisteren een gevan- van 300 dagen, waar- torwaardelijk geëist, ig van de rechtszaak uit boven de ten laste feiten, omdat de proce- itelijke richtlijnen en kan opleveren voor het Qvan zelfdodingscon- b - De WD wil akkoord ft gekozen burgemees- ïjWD-studiegroep be- juit burgemeesters, we- dlpers, en leden van de 3 en Eerste Kamer advi- jpartij met deze moge- n te stemmen als blijkt £or de Kroon benoem- meester maatschappe- Inger haalbaar is. De 'e was altijd faliekant 1 gëkozen burgemees- Schiphol - De Zwanenburgbaan van Schiphol is een paar dagen en nachten buiten ge bruik vanwege onderhoud. Een van de werkzaa nheden is het schilderen van belijningen. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden hebben inwoners van het door vliegtuiglawaai geteisterde dorp Zwanenburg een paar dagen rust. De overlast voor andere omwonen den kan echter tijdelijk toenemen, omdat het vliegverkeer meer gebruik maakt van de overige banen. Foto: ANP/Koen Suyk den haag/anp - Voor het eerst krijgen homoseksuele allochto nen in Nederland de beschik king over een eigen hulplijn. In Den Haag is daartoe gisteren een informatieloket geopend. De initiatiefnemers denken dat ze in een behoefte voorzien om dat 'er in de allochtone gemeen schap een taboe rust op seksua liteit in het algemeen en homo seksualiteit in het bijzonder'. Verantwoordelijk wethouder J. Klijnsma verrichtte de officiële openingshandeling op een sym bolische plaats: in het Volks buurtmuseum in de Haagse Schilderswijk. Deze wijk staat landelijk bekend als een achter standswijk met een grote alloch tone gemeenschap. De Stichting ter Ondersteuning van de Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverle ning (STTOM) in Den Haag is verantwoordelijk voor de hulp lijn. Volgens de STIOM kunnen allochtone homoseksuelen met vragen en problemen niet goed terecht bij reguliere voorzienin gen omdat er angst bestaat voor ontdekking. Ook zegt de STIOM dat deze voorzieningen te weinig reke ning houden met de specifieke allochtone problematiek. Door dat ze van hulp verstoken blij ven, leven veel allochtone ho moseksuelen onder een grote sociale druk en raken ze daar door in een isolement. De STIOM schakelt professione le hulpverleners in die zich be zig gaan houden met het spreekuur. Allochtone homo seksuelen kunnen als ze dat wil len, ook anoniem contact met hen zoeken. den haag/gpd - De Lijst Pim Fortuyn (LPF) zegt niets te ma ken hebben met de aanklacht van advocaten Spong en Ham- merstein. De advocaten zeggen namens de vermoorde Fortuyn en de LPF een klacht ingediend te hebben tegen politici en jour nalisten wegens het aanzetten tot haat jegens Pim Fortuyn. WD partijvoorzitter Bas Een hoorn wil nu dat die klacht van tafel gaat, anders gaat het gevol gen hebben voor de formatie. Volgens Mat Herben, politiek leider van de LPF, heeft de partij echter helemaal niets met de aanklacht van doen. „Dat ge beurt namens de vrienden van Pim." Gisteren maakte het openbaar ministerie (OM) in Rotterdam bekend de klacht van de advo caten niet in behandeling te ne men. Volgens het OM is geen sprake van aanzetten tot haat je gens een persoon, omdat alle aanvallen gericht waren op het gedachtengoed van Pim For tuyn en niet op zijn persoon. Spong kondigde daarop aan te gen die beslissing in hoger be roep te gaan. Dat deed hij na mens Pim Fortuyn en de LPF zei hij. Een van de aangeklaagden is Eenhoorn. De WD-voorzitter beschouwt de aanklacht als een persoonlij ke belediging en zei dat er een politiek probleem ontstaat als de aanklacht niet wordt inge trokken. amsterdam/gpd - Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft gisteren zijn keurmerk voor goede doelen ingetrokken bij Mixt, een stichting voor in terculturele projecten. Het is de eerste keer dat het CBF een or ganisatie haar keurmerk af neemt. Mixt, dat probeert met muziekprojecten wederzijds res pect te kweken tussen jongeren van verschillende culturele ach tergronden, is er overigens niet echt rouwig om. Het CBF-keurmerk wordt toege kend aan organisaties die op verantwoorde wijze met ingeza meld geld omgaan. Het keur merk garandeert donateurs dat gegeven geld goed wordt be steed. Houders van het keur merk moeten zich houden aan regels met betrekking tot be stuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaggeving. Mixt -vooral bekend van het 'Racism, Beat It Festival' - heeft haar keurmerk verloren, omdat het bestuur van de organisatie niet voldoet aan de eisen die het CBF stelt. Adjunct-directeur Louise van Deth van het CBF wil niet in detail ingaan op wat mis is bij Mixt. „Ik kan alleen zeggen dat wij bij de beoordeling van het bestuur kijken naar onaf hankelijkheid, familiebanden en belangenverstrengeling. Op ten minste één van deze punten, ik zeg niet welke, schoot de be wuste organisatie tekort om ons keurmerk te blijven ontvangen." Voorzitter David Pinto van Mixt had gistermiddag nog geen offi ciële bekendmaking van het CBF onder ogen gehad en wist nog niet precies waarom zijn stichting het keurmerk verliest. Maar een idee heeft hij wel. „Er zaten een tijdje geleden twee mensen uit één familie in ons bestuur. Toen ik daar achter kwam, moest meteen één van hen het bestuur verlaten. Maar als gevolg daarvan zitten we nu met maar vier personen. En dat is één persoon minder dan de vijf die het CBF als minimum eist. Dus dan zal het daar wel aan liggen.'f Het kan Pinto niet veel schelen dat zijn stichting het CBF-keur merk moet missen. „Ach, het is een leuk reclamestempeltje, maar je hebt er bar weinig aan", zegt hij. Pinto is dan ook niet van plan het besluit van het CBF aan te vechten. „Dat keurmerk kost ons eerlijk gezegd meer dan het oplevert. Je bent zoveel tijd kwijt aan extra administratieve rompslomp. Nee, eigenlijk ben ik blij dat we ervan af zijn." amsterdam/gpd - Wim Kok wü niet langer in de spotlights staan nadat hij zijn status van demis sionair premier heeft afgelegd. „Ik wil geen baan meer", zei hij gisteravond op een thema avond over het onderwerp 'stoppen' in het Amsterdamse theater De Balie. „Toen ik twijfelde of ik nog ver der wilde in de politiek, speelde mijn leeftijd een belangrijke rol. Wil ik mijn hele leven laten dic teren door een agenda? Nee. Ik wil nog veel doen, maar ik wil mijn verdere leven zelf inrich ten. Het is niet leuk geleefd te worden. Een nieuwe baan spreekt me niet aan." Kok werd het laatste jaar vaak genoemd als toekomstige opvol ger van Romano Prodi, de hui dige voorzitter van de Europese Commissie. Zelf ziet hij dat ech ter helemaal niet zitten. „Ik wil niet meer dwangmatig bezig zijn en vijf, zes dagen in de week hetzelfde doen. Ik ben 63. Ik zou dolgraag nog een aantal jaar zelf willen bepalen wat ik met mijn leven doe." De demissionaire minister-pre sident gaf aan nog niet met de invulling van zijn toekomst be zig te zijn. „Ik ben het slachtof fer van mijn eigenaardigheden. Zolang ik nog premier ben, sta ik mezelf niet toe met later bezig te zijn. Dat komt pas als ik het stokje heb overgedragen. Daar na ga ik een weekje met vakan tie, of een maandje misschien. En wat daarna komt, is een groot donker gat. Maar ik ben er niet bang voor. Ik heb er zin in eindelijk mijn eigen keuzes te kunnen maken." Kok gaf aan lang getwijfeld te hebben over zijn beslissing om op te stappen als politiek leider van de PvdA. „Ik ben van nature een enorme twijfelaar. Ik heb het een keer eerder meege maakt, aan het eind van mijn periode als voorzitter van de FNV. Ik had toen het gevoel dat de beweging een nieuwe voor zitter nodig had. Ook toen wist ik nog niet wat ik daarna zou gaan doen. Ik kon burgemeester van Groningen worden, maar uiteindelijk was het Joop den Uyl die me overhaalde in de Tweede Kamer te komen. Op dat moment had ik nog geen idee dat ik binnen een paar we ken fractievoorzitter van die partij zou zijn. Mij is alles over komen. Ook het premierschap. Uiteindelijk verloor Brinkman (CDA voorman, red.) in 1994 meer dan ik, waardoor de PvdA de grootste werd." Tegen het eind van 2000 ging hij opnieuw nadenken over zijn toekomst. „In het binnen- en Wim Kok spreekt Cox Habbema in 'De Balie'. Foto: GPD/Bas Beentjes buitenland zijn genoeg voor beelden dat de houdbaarheids datum van een politicus eindig is. Je ziet dat er behoefte is aan vernieuwing. Slechts een enke ling zei dat ook hardop." Na lang wikken en wegen had Kok het uiteindelijk het moei lijkst met het bepalen van het moment waarop hij zijn vertrek zou aankondigen. „Je gezag is verbonden aan de continuïteit van je ambt. Je hebt te maken met coalitiepartners en de Tweede Kamer. Bovendien had ik toen nog de kwestie-Zorre- guieta onderhanden, waarvan ik niet wist of het goed zou aflo pen. Ook wist ik dat het laatste jaar van een kabinet altijd heel moeilijk is. Als ik het eerder had gezegd, was de boel misschien wel uit elkaar geklapt. Maar uit eindelijk kun je ook niet te lang wachten." Een kleine twee weken nadat hij bekend maakte er mee op te houden, vond de aanslag op het WTC in New York plaats. Als dat eerder was gebeurd, had Kok zijn besluit nog een paar maan den uitgesteld. „Elf september was meer dan een aanslag in Amerika, het had ook grote ge volgen binnen onze eigen sa menleving. Er werd vanaf dat moment anders over bevol kingsgroepen gepraat en ge dacht dan daarvoor. Als ik het toen nog niet gezegd zou heb ben, had ik langer gewacht. Het land had behoefte aan leiding." Uiteindelijk denkt Kok dat 11 september het slijtageproces van zijn premierschap heeft uit gesteld. „Na dêramp was ieder een even vergeten dat ik weg zou gaan. Zonder die aanslagen zou ik eerder zijn afgebrand." Spijt van zijn beslissing heeft hij nooit gehad, ook niet na het dramatisch verlies van de PvdA bij de afgelopen verkiezingen. „Ik heb nooit tandenknarsend naast mijn opvolger gestaan. Wel is het af en toe moeilijk te beseffen dat jij niet meer aan de beurt bent." Ontwenningsverschijnselen zal hij nog wel hebben. „Toen ik net premier was, dacht ik iedere keer dat ze het over Lubbers hadden als iemand het woord minister-president liet vallen. Straks zal dat andersom zijn. Dan heeft iedereen het over de premier en zal ik denken: ver domd, ze hebben het over Bal kenende."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 5