BARCELONA MADR Van der Luit Ter overname aangebodfi zeer goed lopende A.G.F. Op goede lokatie, omgeving Leiden. Hoge omzet en hoog rendefe Gebr. Heemskeje een medewerk^ en een medewer Waar staak; de flitspar VOORBEREIDINGSBESLUIT Alkemade ro iui KRAS WOENSDAG 5 JUNI 2002 HDC901 Als je ouder wordt. Soms niet meer weet waar je bent. als je mensen ziet. ze niet meer herkent, als je toeh blijft strijden om bij ons te leven, dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven. Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar voor alles wat zü voor ons heeft betekend, de len wij u mede dat na een liefdevolle verzor ging in het verzorgingshuis „Huize Emmaus" te Zoeterwoude op 92-jarige leeftijd is overle den. onze lieve zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder CORNELIA ANTHONIA VAN NIEROP-HELLEMAN Cor weduwe van FERDINANDUS VAN NIEROP AJkemade 25 mei 1910 Zoeterwoude t 4 juni 2002 Zoeterwoude AGEETH en GÉ Oldehottpade: NEL en FRANS Zoeterwoude JAN en WIL CEES en MIEP Leiden: FER en MARIAN Koudekerk a/d Rijn: ANNEKE en JAAP Dronten: RIAN en KEES Zoeterwoude ARIE en JOSÉ Klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres J. C. van Nierop Zuidbuurtseweg 59 2381 AG Zoeterwoude Moeder is opgebaard in de rouwkamer van ..Huize Emmaus". Bennebroekweg 1 te Zoe terwoude, waar u in gedachten bij haar kunt zijn dagelijks van 9.00 tot 19.00 uur. De Avondwake voor moeder wordt gehouden op vrijdag 7 juni om 19.30 uur in de St. Jan's Kerk aan de Zuidbuurtseweg 14 te Zoeter woude. waarna gelegenheid is de familie te condoleren. De Eucharistieviering wordt voor haar opge dragen op zaterdag 8 juni om 10.30 uur in bo vengenoemde Kerk. waarna we haar zullen begeleiden naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar. Lieve OMA, bedankt voor alles. MONIQUE en MARK. FERNAND en AGNES. MIRJAM t en KLAAS. FRANK en JANTINE. FRÉZE en MONIQUE. FERNAND en JACQUELINE. CAROLINE en RON. PAUL. RONALD en SANDRA. WENDY en JOHAN, EDITH en MARTEN. NICOLE en KEES. MATHIEU en PAULA. SUZANNE en JEFFREY. YURI en MADELON, JOOST en LEONOOR. CHRISTEL en CRAWFORD. DIEDERIK en MELANIE, BARRY en MANIËLLE. CHRISTA. NATASCHA en JOSÉ. PAULINE en achterkleinkinderen Rectificatie. Op 86-jarige leeftüd is overleden onze zorg zame en lieve moeder, zuster, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder HERMINE RIJNBENDE-BRASSER weduwe van JOHAN WILLEM RUNBENDE eerder weduwe van SIMON ADRIAAN DE GRAAFF Bergen op Zoom, 3 februari 1916 Leiderdorp, 1 juni 2002 Het verdriet om haar heengaan kan nooit zo groot zijn Als de vreugde die zij ons heeft geschonken. TINEKE en DICK ANKE en HANS MEREL. JASPER. UNDE AD en SYLVIA MARTUN. JORDY. ROBIN MONIQUE en HERMAN NICKY. CAR STEN GERRY en ED WALTER Wil I FMUN. FRISO PETRA C.W. LOMAN-BRASSER MARIANNE en VICTOR DAGMAR en ROBERT CHANTALLE en BART Correspondentieadres T.W. Ubink-de Graaff Rhünvreugd 6 2314 BC Leiden Moeder is overgebracht naar het uitvaartcen trum Soek, Van Geerstraat 2a te Leiderdorp, alwaar geen bezoek. De crematieplechtigheid vindt plaats in de aula van crematorium Rhünhof, Laan te Rhjjn- hof 4 te Leiden op donderdag 6 juni om 11.00 uur. Na deze plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het cre matorium. Auf Wienerschnitsel! Vol verbijstering en ongeloof hebben wij plot seling afscheid moeten nemen van onze lieve Kanjer. MARCEL VAN DER POST mjjn man, onze vader, mijn zoon. onze schoon zoon. onze broer, zwager en oom. Hij is veel te vroeg gestorven op de leeftüd van 44 jaar. CONNY VAN DER POST- VAN DER HORST JOERY STEFAN NIKKI Familie VAN DER POST Familie VAN DER HORST 4 juni 2002 Kruidenschans 72 2215 BR Voorhout Gelegenheid tot condoleren en afscheid ne men op donderdag 6 juni 2002 van 19.00 tot 20.00 uur in het Uitvaartcentrum "Vliem". Jacoba van Beierenlaan 4 te Sassenheim. De uitvaartdienst wordt gehouden op vrüdag 7 juni 2002 om 10.30 uur in de St. Bartholo- meuskerk. Herenstraat 47 te Voorhout, waar na de crematieplechtigheid zal plaatsvinden om 12.00 uur in het crematorium "Rhijnhof", Laan te Rh'ünhof-Haagseschouwweg te Leiden. Tevens is er gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in één der ontvangka mers van het crematorium. Dag MARCEL We zullen je missen. Ma VAN DER POST Pa en Ma VAN DER HORST Broer en zusters Zwagers en schoonzusters Neefjes en nichtjes Verbüsterd zün wü door het bericht dat op 44-jarige leeftüd. geheel plotseling, is overle den ons redactielid en vormgever van ons clubblad "Het Viaduct" MARCEL VAN DER POST Als redacteur heeft hu jarenlang de zorg ge had over de opmaak en indeling van "Het Viaduct". Zün creativiteit en toewüding zullen lang in onze herinnering blijven. Wij wensen Connie, de kinderen en familie leden veel kracht en sterkte toe dit verlies te dragen. Bestuur en leden van R.K.S.V. DoCoS Leiden, 5 juni 2002 Heel verdrietig, maar dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wü u kennis van het overiüden van mün moeder, onze oma en overgrootoma MAR<5 ARETHA VAN GRIENSVEN-KRAMER 4 mei 1911 3juni2002 Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Kompas D van Mariënhaven voor de goede zorg. WIM VAN GRIENSVEN JOLANDA VAN GRIENSVEN- DE WIT EUGÈNE DE WIT JEFFREY SIDNEY WILLIAN en CHARLOTTE VAN GRIENSVEN Correspondentieadres: Hendrik Andriessenlaan 6 2341 LC Oegstgeest De crematieplechtigheid zal worden gehou den op vrüdag 7 juni om 15.00 uur in de aula van het crematorium Rhünhof. Laan te Rhün hof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het cremato rium. Enige kennisgeving Na een volledig en prachtig leven, waarin alle aspecten van het bestaan aanwezig waren, is plotseling overleden onze zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve oma en oma-klokje MARIA JANSEN-WYNBEEK weduwe van JACOBUS JOHANNES JANSEN in de leeftüd van 86 jaar. Wjj danken het personeel van het ..Huis op de Waard" voor de liefdevolle verzorging. Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen Leiden, 1 juni 2002 Correspondentieadres: Familie Jansen Ussy Ansinghstraat 7 2331 LC Leiden Overeenkomstig moeders wens heeft de be grafenis, in familiekring, plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Hoogma- deseweg te Leiderdorp. Mün Hassie, onze Pap en Opa is er niet meer. Na een moedige strüd is overleden HANS WEUERMARS 2 maart 1944 4 juni 2002 Hü heeft eruit gehaald wat er in zat. CORA WEUERMARS-BLOM HUGO en IVY JEROEN en JEANETTE NIENKE De Kempenaerstraat 48 2341 GN Oegstgeest Gelegenheid om afscheid te nemen en te con doleren na de Avondwake op donderdag 6 juni om 20.00 uur in de parochiekerk H. Willibrord. Rhüngeesterstraatweg 37 te Oegstgeest. Op vrüdag 7 juni begint om 14.00 uur de af- scheidsdienst in bovengenoemde kerk. waar na wü Hans zullen begraven op de begraaf plaats aldaar. Na de begrafenis is er nog gelegenheid om te condoleren in het Witte Huis. Wilhelminapark 33 te Oegstgeest. Toch nog onverwacht is. zoals zü zich dat ge wenst had, in haar slaap van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma GEERTJE SERLIER in de leeftüd van 80 jaar. ADRIE VAN TONGEREN-DOOL PETER VAN TONGEREN JERRY en ANNEMIEK RICHARD PATRICK 4 juni 2002 Correspondentieadres Evertsenstraat 24 2315 SL Leiden Er is gelegenheid tot afscheid nemen op don derdag 6 juni van 19.00 tot 19.30 uur in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwü- gerlaan 179 te Leiden. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrüdag 7 juni om 9.00 uur in de aula van het crematorium Rhünhof. Laan te Rhünhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Heel verdrietig, maar dankbaar dat verder lüden haar bespaard is gebleven, geven wü u kennis van het overiüden van GEERTJE SERLIER in de leeftüd van 80 jaar. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Leiden. 4 juni 2002 t Met droefheid, maar dankbaar dat wü hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wü kennis dat thuis, rustig van ons is heenge gaan mün lieve man, onze vader, schoonvader en opa JOANNES ANTONIUS PANCRATIUS VRIJBURG Jan echtgenoot van JOHANNA MARIA WILHELMINA VAN DER BURG Sassenheim, 12 mei 1914 t Sassenheim. 4 juni 2002 Sassenheim: J.M>W. VRUBURG- VAN DER BURG Oude Wetering: GREET VAN EEDEN- VRUBURG HARRY VAN EEDEN PASCAL ANDREA Sassenheim: MARIANNE PRINS-VRUBURG JAN PRINS EMMY MIEKE Zandslootkade 38 2171 XS Sassenheim Vader is thuis opgebaard, alwaar donderdag 6 juni van 19.00-21.00 uur gelegenheid is tot bezoek. De gezongen Uitvaartmis wordt opgedragen op vrüdag 7 juni om 11 uur in de St. Pancra- tiuskerk, Hoofdstraat 188 te Sassenheim. waarna wü hem zullen begeleiden naar zün laatste rustplaats in het familiegraf op het kerkhof aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in "De Oude Tol", Hoofdstraat 147 te Sassenheim. Na het overiüden van onze geliefde broer, zwa ger en oom Piet Bocxe heeft uw medeleven ons getroost. Voor uw komst, de bloemen, de kaarten, een warme handdruk en een woord van troost, zeggen wü u allen hartelijk dank. Onze speciale dank gaat uit naar dokter Beek huis, de verzorging door Zorgcentrum Jacobus. Thuiszorg Groot Rijnland en in het bijzonder Thea Akerboom. Familie Bocxe Oude Wetering, juni 2002 uift'acirtverzorging sinds 1935 Uw wensen staan centraal DRIE ROUWCENTRA Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Wassenaar, Deijlerweg 127 Oegstgeest, Piet Heinlaan 42a ÉÉN TELEFOONNUMMER 071 - 5213231 (dag en nacht bereikbaar) Internet: www.vanderluit.nl Br. o. nr. 301414 Groothandel in Groente en zoekt voor 38 uur per week voor 20 uur per week Ervaring in de groente is een voj: Arbeidsuren bij 38 uur van 12.00 en bij 20 uur van 16.00 tot 20.%e 9! Voor informatie tel. 071-576? of kom langs Rooseveltstraat 37, De burgemeester van de gemeente Alkemade maakt ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 29 mei 2002 heeft verklaard dat een wijziging van het bestemmings plan wordt voorbereid voor de percelen: a. De Baan 47 te Oude Wetering (bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost); b. Westeinde 44 te Roelofarendsveen (bestemmingsplannen Roelofarendsveen-Midden en De Lasso-Zuid). Het besluit (dat in werking treedt met ingang van 7 juni 2002) en de bijbehorende tekeningen, liggen op de afdeling algemene zaken van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage, tijdens werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur (kamer 120). Verkeerskrant www.leidschdagblad.i gemeente Nltuw* weiertflg 0w> Ade Op grond van de Algemene wet bestuurs recht kunnen belang hebbenden binnen zes weken na de datum van dit besluit een bezwaar schrift indienen. Dit bezwaarschrift dient u te richten aan de gemeenteraad van Alkemade, Postbus 1, 2$]o AA Roelofarendsveen onder vermelding van 'AWB-bezwaar'. Gaat u mee naar Barcelona, de stad waar onze Louis van Gaal weer trainer zal worden in het mooie Nou Camp stadion en waar u kunt genieten van het Gaudi- jaar? Of gaat u liever naar de hoofdstad van Spanje: Madrid? Waar u kunt genieten van cultuur, kunst, heerlijk Spaans eten en uit gaan. In nauwe samenwerking met de directie van de 5-sterren de luxe Inter-Continental hotels in Barce lona en Madrid en KLM/Lufthan- sa/Transavia hebben wij grandioze 4-/5-daagse arrangementen voor u samengesteld! U verblijft daarbij 4/5 dagen in deze 5-sterren hotels incl. grandioos luxe ontbijtbuffet!! Normaal gesproken kosten dergelij ke 5-sterren arrangementen inclu sief vliegreis elders rond de 500- 650, maar nu betaalt u alleen bij ons slechts een prijs vanaf 429.... Tja, een dergelijk voordeel kunt u toch eigenlijk niet laten liggen? voordelige 4-/5-daagse stedenreizen O Onze Tophotels Princesa Sofia Inter-Continen tal Hotel Barcelona: dit schitte rende 5-sterren hotel is zonder twij fel één van de beste hotels van de stad. Op korte afstand van het hotel bevindt zich een metrostation van waar u binnen 10 minuten op de Ramblas bent, hartje centrum Barcelona. En hier vandaan kunt u alle bezienswaardigheden bezoe ken. Het hotel is niet ver gelegen van het voetbalstadion Nou Camp en alle tegenstanders van de voet balclub Barcelona verblijven dan ook in dit tophotel. Het hotel beschikt over een zeer gezellige bar, restaurant en een healthclub met o.a binnen-/buiten zwembad (gra tis), sauna, jacuzzi, fitness en een beauty salon. Castellana Inter continental Hotel Madrid: het schitterende 5-sterren Castellana Inter-Continental hotel bevindt zich in het centrum van Madrid niet ver van het Prado Museum. Het hotel beschikt over een gezelli ge bar en een restaurant (fameuze paella!!) en een schitterend terras. Beide hotels behoren tot de abso lute top in deze steden. Uw 2-per- soonskamer in deze hotels beschik ken over airco, tv, minibar en een complete badkamer. Q Barcelona en Madrid Tijdens uw verblijf in Barcelona kunt u talrijke kunstschatten bezoe ken zoals de wereldberoemde La Sagrada Familia van Gaudi, de musea van Miro en Picasso en de Montjuic. En wat dacht u van een bezoek aan het welbekende Olym pische stadion, of gezellig winkelen op bijvoorbeeld de Plaza de Cata- luna? Kortom: een boeiende we- reldstad waar u zich zeke vervelen! In Madrid is o| te doen. Zoals bijvooi bezoeken van het schittei El Rctiro en het Prado Of heerlijk struinen langs boulevards en pleinen, de la Paja. Het traditionel van de stad 'Madrid., Austrias' dateert no 'Gouden Eeuw' en is zei moeite waard om te bekij u leest zult u ook in Ma tekort komen! Jfjd< fivé BARCELONA vertrekdata (dinsdag-zaterdag en woensdag-zoii Juli 15-22-29 |*2| Augustus 19 Vertrekdata HZ 41.46S||( (maandag-vrijdag: 5 dgn) Juli 16-17-23-24 j(N - Augustus 6-7-21 jjgyj Toeslagen per persoon: 1-persoonskamer 195, luchthaven!, lastingen 27 (SPHZ 41 466), 8 C MADRID vertrekdata HZ 1001 (vrijdag-maandag: 4 dj, 5-12-19-26 [Uit Augustus 2-9-16-23-30 (gitp September 6-13-20-27 Augustus 4-11-18-25 Vertrekdata HZ 41.464karl (donderdag-maandag: 5 dgn) Juli 4-11-18-25 Augustus 1-8-15-22-29 September 5-12-19-26 Oktober 3-10-17-24-31 Toeslagen per persoon: 1-persoonskamer 139 (4 dgn), luchthaven-/toeristenbelastingen INCLUSIEF: vliegreis naar Amstt vv. per KLM of Lufthansa, vlied dam-Madrid v.v. per Transavia, 3/4 sterren hotel in 2-persoonskamer, verT van logies en ontbijt Exclusief: tra toer belasting etc div verzekering! deeln 6. Uit ann.term bij onvold voor vertrek VRAAG UITGEBRI SCHRUVING HZ 41.463 t/m 41 hi va i el W] it t iper S¥gv',l/&k&yitie.c> SP. of kom naar ons reisbureau in: Alkmaar: Kanaalkade 28 Haarlem: Schagchelstraat 1a Hoorn: Veemarkt 45-47 INFORMATIE, REISBESCHRIJVINGEi, 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PE www.kra 072 - 5 2(

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 4