BINNENLAND 1 Nederland schendt kinderverdrag* Politie rijdt straks niet meer in Skoda's en Seats Philips en Stork spekkopers door besluit JSF 'Zittenblijven' wekken ergernis bij PvdA-fractie arts betast rig meisje staties na op Schiphol k iel pinnen deurwaarders i-voorzitter 3115 maanden ligenverhoor twangeren ingsdienst ippenjacht iroof bij dvat-filialen Organisaties houden pleidooi voor eigen ombudsman Prik voor zeehond 'Geen akkoord einde spaarloon' :BSjers blijven '«hiphol achter COMMENTAAR JSF Buurtbewoner ontvangt bij ramp bericht per gsm Van Aartsen tevreden over uitspraak zaak Hakan K. ==t - Een maandag in het jollandse Rijswijk aange- i huisarts wordt ervan titeen 11-jarig meisje ijk te hebben betast ct uit het proces-verbaal en van de huisarts aan ie van het meisje. De dt vandaag voorgeleid echter-commissaris ienging van zijn voorlo- ;htenis. In een brief aan ie motiveert de arts zijn ils een medische han- Borstjes zuigen", zo de man, „is medisch ivolstrekt natuurlijk." i - De marechaussee op il heeft acht milieuacti- GroenFront! gearres- sinds gistermorgen wkraan bezet hielden, rdt het betreden van ;n terrein en het belem- iran bouwactiviteiten gelegd. De actievoer- iindigden hun actie aan L van de middag. Met de otesteerden ze tegen ing van de luchthaven. hem - Deurwaarders waterschap Rijn en IJs- ranaf deze week uitge- jt een mobiel pinappa- t schap verwacht dat ilers die een bezoek LIT nan de deurwaarder pinmogefijkheid sneller instaande belastingaan- .^jlen voldoen. Tot nu toe Je belastinginners van erschap met veel geld sterAangezien dat soms tot Q e situaties leidde, kwam 5rrn( de deurwaarders op ;t er om mobiele pinappa- '°gt gaan gebruiken, afre is 4c - Het gerechtshof in ;?P%g heeft de directeur 3imlh00gbegaafdeninstituut ^ad[steren veroordeeld tot 1- Mtraf van vijftien maan- onjarvan vijf voorwaarde- 3114ns ontucht met twee n ^jarige meisjes. De man ^°|et meer naar de gevan- ad%idat hij al tien maan- Ijft vastgezeten. Desal- "Mn gaat hij in cassatie te- !n- «{oordeel: hij wil dat zijn öealordt gezuiverd, aads Ich - Voor de rechtbank Bosch is vandaag een [e gjig getuigenverhoor be- jvan vrouwen die zwan- (geworden, hoewel zij laarlbehoedmiddel Impla- ervd fabrikant Organon ge- egt ji. Vandaag hoorde de tocljnk drie van de acht 1 ech die een schadevergoe- 1'. zjen. Bij hun advocaat Ik ad zich inmiddels nog ze- boJiwen gemeld. nietk - De Keuringsdienst eerfen heeft een speurders- -neldgezet dat op jacht gaat ie vjrtijen Duitse kippen. De e acPeeg gisteravond van de ierziPen in Duitsland te ho- j zelf kippen uit dat land die gvujc met nitrofen zijn be- vooön Nederlandse impor- /ocajn geleverd. Het is nog Fort[end om hoeveel kippen )f nil en aan welke bedrijven 1 deifn zijn geleverd. woensdag 5 JUNI 2002 den haag/gpd-anp - De aanpak van kindermishandeling en de opvang van minderjarige asiel zoekers in Nederland strookt niet met het VN-verdrag voor de rech ten van het kind. Dat concludeert het Kinderrechtencollectief in het rapport 'Opgroeien in de Lage Landen', dat vandaag aan Twee de-Kamervoorzitter Weisglas is aangeboden. Volgens schattingen worden jaarlijks tussen de 50.000 en 80.000 Nederlandse kinderen mishandeld en misbruikt. De wachtlijsten voor psychische behandeling van deze kinderen lopen soms op tot een jaar. On geveer 15.000 asielkinderen zit ten zonder adequate voorzie ningen. Bijna 340.000 kinderen leven in een gezin met een mi nimuminkomen. Sinds het vori ge rapport van het Kinderrech tencollectief (KRC) - een spreek buis voor 45 instanties die opko men voor de rechten van kinde ren - in 1997 is het meldsysteem voor mishandeling, misbruik en verwaarlozing van kinderen ver beterd. Dat systeem is nu lande lijk ondergebracht bij het Ad vies- en Meldcentrum Kinder mishandeling. Maar daardoor komen er nieuwe problemen aan het licht Er blijkt onvol doende hulp voor mishandelde kinderen en hun ouders. Ook de bestrijding van seksueel mis bruik van kinderen kan beter, concludeert het KRC. Het schort aan capaciteit en deskundigheid bij de uitvoerende diensten van politie en justitie. Het collectief maakt zich ernstige zorgen over het vreemdelingenbeleid van de overheid. De mogelijkheden om vluchtelingen met hun ouders te herenigen zijn te beperkt. Ook laten de voorzieningen in asiel centra soms te wensen over en is de onzekerheid over hun toe komst vaak een zware belasting voor asielkinderen. Nederland schendt daarmee het VN-ver drag inzake de Rechten van het Kind, meent het KRC. Volgens dat verdrag moeten de rechten van het kind gerespec- texel - Ruim twintig zeehonden zijn gisteren uit voorzorg gevaccineerd bij zeehonden opvang Ecomare. In Denemarken en Zweden zijn de afgelopen tijd honderden dieren ge storven aan een virus. Het betref een epidemie die ook de populatie in de Waddenzee kan treffen. Foto: ANP/Salko de Wolf den haag/anp - Vooral Philips en Stork hebben profijt van de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF), het Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat in Neder land waarschijnlijk de opvolger wordt van de F-16. Van de geschatte omzet van on geveer 8 miljard euro voor het Nederlandse bedrijfsleven, ne men beide bedrijven driekwart voor hun rekening. Een belang rijk deel daarvan besteden zij weer uit aan onderaannemers. Het kabinet kan na een maan denlange discussie met de Tweede Kamer deze week als nog het contract tekenen met de Amerikaanse overheid voor het meedoen aan de verdere ont wikkeling van de JSF. De Kamer gaf daarvoor gisteren groen licht, toen de Lijst Pim Fortuyn de al langer bekende voorstanders CDA, WD, Chris tenunie en SGP aan een grote Kamermeerderheid van 99 ze tels hielp. PvdA, D66, SP, Groen links en Leefbaar Nederland waren tegen. De Nederlandse Staat draagt 800 miljoen dollar bij aan de ont wikkeling van het gevechtsvlieg tuig. Het bedrijfsleven betaalt hiervan vanaf 2006 een deel te rug. Netto is dat ongeveer 191 miljoen euro. Philips levert de hightechpro ducten, zoals beeldschermen, spraakherkenning en halfgelei ders. Maar veel geld denkt dochter ETG binnen te halen. Deze voormalige Philips Machi nefabrieken zouden mechani sche componenten leveren voor de motoren. Stork verwacht dat het de komende 25 jaar tot 5 miljard dollar (rond 5,3 miljard euro) aan opdrachten voor de JSF binnenhaalt. Dit bedrijf berekent overigens dat er niet voor 8 miljard maar voor 10 miljard dollar aan te- genopdrachten voor het Neder landse bedrijfsleven binnen te halen zijn. Minister Jorritsma (economi sche zaken) tekent vandaag op de luchtmachtbasis Soesterberg het contract met de Nederland se bedrijven die meedoen aan de zogeheten SDD-fase. Daarna tekent staatssecretaris Van Hoof van defensie samen met de Amerikaanse ambassadeur So- bel het memorandum met de Amerikaanse regering. In 2006 beslist Nederland over de vervanging van het gevechts vliegtuig F-16. Het ligt voor de hand dat dat de JSF wordt. De fensie houdt rekening met de aanschaf, over een groot aantal jaren, van mogelijk 85 JSF-toe- stellen. Daarvoor is bijna 6 mil jard euro begroot. den haag/anp - Voor het CDA is schrappen van het spaarloon al leen bespreekbaar als daarvoor in de plaats een fiscaal gunstige regeling komt voor het sparen voor verlofregelingen. CDA-lei- der Balkenende ontkende van daag voor de start van de be sprekingen dat er een akkoord zou zijn over het spaarloon. Vandaag is de tweede fase van de kabinetsformatie begonnen. Daarin komen politiek gevoelige thema's als lastenverlichting en WAO aan bod. Informateur on- ner zou vandaag al een voorlo pige versie van het regeerak koord op tafel leggen. - Drogisterijketen iter Jt heeft al maandenlang stekp met een golf inbra- uistjarbij de dieven het heb- lunt op gouden en zil- verraden. De ringen, hor kettingen behoren tot CDemde 'Goudkoorts'- ten kunnen deze sie- het korting kopen. Justi- °-tweegt de inbraken lan- an te pakken maar wil ten wat Kruidvat doet inbraken te voorkomen, [aken zijn gepleegd in ?r dpien van de ruim vijf- rgem filialen. s va» om i Een storing in het /rn'/jbagagesysteem heeft er 'riem voor gezorgd dat enke- iijk inden koffers op Schip- og ztkerbleven. De koffers %eze» achter de reizigers aan we. ld, aldus de Schiphol en ji Om hoeveel koffers het 5 kil^gaat, kon een woord- irtzefniet zeggen. De storing agagesysteem onder de ïad aari het begin van dag op en zorgde ervoor töffers niet de vliegtui- ttden bereiken. Aan het i de middag konden de ssagiers zelf hun_koffer— nen naar hun vliegtuig. door Ferdi Schrooten den haag - Zeven autofabrikanten zijn nog in de race voor de levering van poli tiewagens. Met de order is jaarlijks een bedrag van 100 miljoen euro gemoeid. Gevestigde merken als Ford, Mercedes, Opel, Volkswagen en Volvo gooien hoge ogen. Ook Mitsubishi en Toyota maken nog kans. De politie zal niet meer uitruk ken in een Skoda, Seat, Fiat of Hyundai. Voor de order hebben Peugeot, Renault en Nissan zich teruggetrokken. Op dit moment betrekken de korpsen hun opvallende dienstwagens bij 25 ver schillende autofabrikanten. Dat aantal moet worden teruggebracht naar vijf a zes leveranciers, in de hoop zo met een gezamenlijke Europese aanbesteding miljoenen euro's te besparen. Ieder jaar heeft de politie 2500 nieuwe auto's no dig. De overgebleven merken hebben met succes de 'operationele test' doorstaan. Vorige week zijn op een testbaan in Lely stad diverse types van in totaal achttien merken onder de loep genomen. Zo'n vijftig politiemensen uit het hele land hebben daarbij de prestaties van de voer tuigen getest. Bij de aanbesteding wordt veel aandacht geschonken aan het imago van de auto. De politie wil het beeld uit buiten dat leveranciers van politiewagens stoere, degelijke, veilige en comfortabele -wagens maken. Een aantal bestaande le veranciers, zoals marktleider Opel, liet vorig jaar al weten koste wat kost bij de nieuwe leveranciers te willen zitten. „Het is ons best wat waard huisleverancier van de Nederlandse politie te worden", zegt woordvoerder Dick Braakhekke. Bij Nissan weten ze dat de overblijvers bereid moeten zijn diep in de buidel te tasten. Het Japanse merk was met Peu geot en Renault aanvankelijk bij de tien laatste gegadigden, maar heeft zich net als de Franse merken teruggetrokken. „We willen echt heel graag opvallende auto's aan de politie leveren. Maar de ei sen van de politie zijn zo ongelooflijk hoog dat we er geld op toe moeten leg gen", zegt Bart van Tienen van Nissan Nederland. Volgens hem eist de politie niet alleen een lage inkoopprijs, maar eist ze ook een hoge inruilwaarde en geringe onderhoudskosten. Willem-Jan Oosterveld van Mitsubishi, dat nog wel in de race is, spreekt zuinig jes van 'een extra inspanning'. „Dat doe je voor een belangrijke vaste klant Zeker voor eentje met een uitstraling als die van de politie. Zo'n klant is hele goede reclame voor je merk." Voor fabrikanten die geen wagens mogen leveren voor noodhulp, surveillance en recherche - tachtig procent van de totale politie- vloot - is nog niet alles verloren. Zo din gen Nissan, Citroën en BMW nog wel mee naar het leveren van de speciale voertuigen. Dan gaat het bijvoorbeeld om auto's voor het vervoer van honden en bepantserde wagens voor vervoer van zware criminelen tussen gevangenis en rechtbank. Ook zijn nog diverse merken kandidaat voor levering van wagens aan hoge poli tiefunctionarissen. Onder meer Audi, Mazda, Seat en Skoda dingen mee naar teerd worden ongeacht ras, huidkleur, geslacht, taal, gods dienst, politieke overtuiging, af komst of andere omstandighe den van het kind of zijn of haar ouders. Het KRC pleit daarom voor invoering van een kin derombudsman, zoals in België, Noorwegen en Zweden. Het collectief pleit ook voor een ver hoging van het huidige mini mumloon voor gezinnen met kinderen van 700 euro per jaar en een verhoging van nog eens 135 euro per jaar per kind. Een schoonheidsprijs verdient de politieke discussie rond de Nederlandse deelname aan de Joint Strike Fighter niet. On danks het feit dat de PvdA-ministers in het tweede paarse kabinet zich vierkant opstelden achter deelname aan de ont wikkeling van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig, haakte de PvdA-fractie op het laatste moment af. De vrees bestond dat de bijdrage van de Nederlandse belastingbetaler (800 mil joen euro) te veel risico liep. En daarmee ontstond er een patstelling in de Kamer met evenveel voor- als tegenstanders van het project Het kabinet besloot - niet geheel onverstandig - de besluit vorming over de verkiezingen heen te tillen. Als gevolg van de enorme politieke aardverschuiving tekende zich een grote meerderheid in de Kamer voor de JSF a£ Een kanttekening: de JSF is nooit tot inzet van de verkiezingen gebombardeerd, sterker nog: de hele kwestie speelde voor de meeste kiezers geen enkele rol bij het bepalen van hun keus. Nederland doet sinds gisteren tot groot genoegen van het Nederlandse bedrijfsleven mee aan het JSF-project. En dan zal, zoals premier Kok eerder suggereerde, de Koninklijke Luchtmacht ook met het ding moeten gaan vliegen. Het ele ment van de militaire noodzaak van de JSF is echter in de politieke discussie volledig ondergesneeuwd door de econo mische belangen van het Nederlandse bedrijfsleven bij deel name aan het project. Ondanks het feit dat de militairen natuurlijk in hun nopjes zijn met het modernste gevechtsvliegtuig ter wereld, had aan de JSF-discussie een militair inhoudelijk debat vooraf moe ten gaan over de rol van de Nederlandse krijgsmacht in de toekomst. Moet Nederland wel een eigen luchtmacht in stand houden, of moeten wij ons meer bekwamen in het vak van vredesbewaarder op de grond? Is de toekomst niet veel meer aan het onbemande gevechtsvliegtuig? In Afghanistan mochten onze F-16's alleen foto's schieten en daarvoor heb je een vliegende camera nodig, geen peperdure JSF. den haag /gpd - Binnen de 23- koppige PvdA-Kamerfractie is met grote ergernis gereageerd op leden die de afgelopen dagen hebben gezegd dat ze niet wijken voor de beoogde ver nieuwing. Recent gaven minis ter Tineke Netelenbos (verkeer) en staatssecretaris Ella Kalsbeek (justitie) aan dat ze hun plek niet opgeven ten gunste van nieuwe leden. Intern was afge sproken dat iedereen zijn besluit zou uitstellen tot de jaarlijkse 'heide-sessie', die over twee we ken wordt gehouden. Frans Timmermans en Ferd Crone stuurden fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven een e- mail, waarin ze hun ongenoe gen over de gang van zaken ken baar maakten. Timmermans stelde de kwestie ook in de frac tievergadering aan de orde. „Als we nu ieder voor zich gaan roe pen wat we van plan zijn, dan is die heide-sessie overbodig", al dus Timmermans. Hij bestrijdt dat alle oudgedien den zouden moeten verdwijnen. „Ik ken ook mensen die pas vier jaar Kamerlid zijn en toch al uit geblust. Het gaat dus niet om anciënniteit." De deining in de fractie verontrust Timmermans overigens niet al te zeen Ach, als je na zo'n verkiezingsneder laag nu al weer rust zou hebben gevonden, dan kwam van de vernieuwing waarschijnlijk ook niets terecht." Crone beaamt dat en voegt eraan toe: „Ik zou het ook niet goed vinden als col lega's riepen dat ze stoppen. Laat iedereen na de heide-bij- eenkomst de balans opmaken." Crone wordt deze week door zijn oud-collega Oudkerk ge noemd als iemand die 'niet ge schikt' is voor de oppositie. Dat zou ook gelden voor minister Netelenbos. Oudkerk noemt zichzelf en de Amsterdamse burgemeester Cohen als moge lijke kandidaten voor het lijst trekkerschap bij de verkiezingen in 2006. Fractielid Mariëtte Hamer zegt de discussie nu al een beetje moe te worden. „Er wordt nu wel erg gedaan alsof iedereen er zestien jaar zit. We hebben er genoeg tussen die net vier jaar in de fractie zitten. Vernieuwing is niet alleen de poppetjes, maar vooral de ideeën en de inhoud." den haag/gpd - Iedereen in de buurt van een ramp krijgt in de nabije toekomst een waarschu wend tekstbericht op zijn mo biele telefoon. Als aanvulling op het landelijke sirenesysteem kunnen zo vele duizenden men sen direct vernemen wat ze uit veiligheidsoverwegingen moe ten doen en laten, zonder dat het mobiele netwerk wordt overbelast. Het initiatief van telefoonmaat schappij KPN, informatiserings- bedrijf CMG en het ministerie van binnenlandse zaken is van daag getest in de regio's Rotter dam-Rijnmond en de omgeving van Ede. Via 700 zendmasten krijgt een geselecteerde groep doven en slechthorenden dan zes minuten lang een tekstbe richt op het scherm van hun gsm. Een half uur later volgt een vergelijkbaar bericht als mede deling dat het proefalarm beëin digd is. Voordeel van het nieuwe sys teem is dat hulpverleners zelf kunnen bepalen welke berich ten hoe vaak, hoe lang en in welke regio verspreid dienen te worden. Het systeem is uiterma te geschikt voor alarmering bij calamiteiten als de vuur werkramp in Enschede en of een grote gifwolk in het Rotter damse havengebied, zo melden de initiatiefnemers. Voor het nieuwe alarmerings systeem wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek, het zogeheten 'cell-broadcast' „Hiermee kun je een bericht sturen naar alle mobiele tele foons in een bepaald gebied, zonder dat je de nummers hebt", aldus een woordvoerder van binnenlandse zaken. Extra voordeel is dat het nieuwe systeem bij massaal gebruik geen mobiele netwerken kan pl atleggen door overbelasting. Het gebruikte radiosignaal wordt weliswaar via gsm-masten ver stuurd, maar dat gebeurt op een apart kanaal, los van de com municatie voor spraak en sms. Op dit moment betrekken politiekorpsen hun dienstwagens bij 25 verschillende autofa brikanten. Foto:.GPD/Phil Nijhuis een dealerschap in deze categorie 'auto's met privégebruik'. Dit type - onherkenbare - politiewagens heeft echter lang niet zoveel uitstraling als de oranje en blauw bestickerde dienstwagens. den haag/anp - Minister Van Aartsen (buitenlandse zaken) is zeer tevreden met de uitspraak van de rechter in Alanya. Die besliste gisteren dat Hakan K. opnieuw naar de gevangenis moet. Hakan K. werd onder meer ver oordeeld voor verkrachting van en moord op een Nederlandse vrouw. Hij mag niet profiteren van de amnestieregeling die vo rige maand in Turkije werd in gesteld. „Het is goed dat dit is rechtgezet door een onafhankelijke rechter. Nederland heeft er om gevraagd dit tot de bodem toe uit te zoe ken en we hoopten dat Hakan K. weer achter de tralies zou be landen", aldus de woordvoerder van Van Aartsen. Van Aartsen reageerde vorige week zeer verstoord toen hij hoorde dat Hakan K. vervroegd was vrijgelaten. Maandag had Van Aartsen een telefoonge sprek met zijn Turkse collega Qem. Daarna besloot de rege ring het werkbezoek aan Turkije van kroonprins Willem-Alexan- der en prinses Méxima uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet gekozen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 3