DUIN BOLLENSTREEK 'Fusie de manier om identiteit te houden' Ongelooflijk hoe iedereen twee jaar na de brand nog Rijnsburg beslist no niet over Plan West Gedeputeerde Staten prijzen opstelling Valkenburg Wandelen in Katwijk Klachten over drukke Oosthoutlaan Herindeling a ir Neem een proefabonnement, WEKEN VOOR 22,00 BEL 071-5128030 Horeca Lisse: Z na één uur geer' nieuw bezoek Witte School in Noordwijk voert actie voor herbouw woensdag 5 JUNI 2002 COMMENTAAR katwijk/runsburg/valkenburg - De samenvoeging van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg is de beste manier om de identiteit van de drie plaatsen te behou den. Dat is de vaste overtuiging van de Katwijkse burgemeester Wienen nu de drie gemeenten willen fuseren. Gisteren spraken B en W van Katwijk zich definitief uit vóór het vormen van één gemeente. Het college van Rijnsburg nam dat besluit vorige week al en lichtte gisteren het personeel in. De raad moet zich op 20 juni uitspreken. De gemeenteraad van Valkenburg is in een eerder stadium reeds akkoord gegaan. De provincie heeft gezegd dat de ftisie uiterlijk op 1 januari 2006 een feit moeten zijn. Wor den de drie gemeenten het voor 1 september van dit jaar toch niet eens, dan beginnen gede puteerde staten alsnog de wette lijke procedure voor herinde ling. De drie gemeenten mogen straks wel de eventuele bouwlo catie op het marinevliegkamp Valkenburg bebouwen. Wienen wijst op de sterke socia le samenhang tussen de drie ge meenten, maar op ook de sa menwerking tussen bijvoor beeld ondernemers-, sport- en de Oranjeverenigingen. „De im puls tot samenwerking komt ook vanuit de gemeenten zelf. En het hoeft straks niet een gro te mix te worden. Kijk ook maar naAr het huidige Katwijk dat uit Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn bestaat. Die vormen al heel lang een gemeente, maar hebben hun eigen verenigings leven, een eigen karakter, cul tuur en achtergrond." Wienen verwacht in Katwijk weinig op positie. „In Rijnsburg kan het nog een moeilijke beslissing zijn. Dat snappen wij best, maar ik denk dat ook Rijnsburg be grijpt dat deze oplossing de bes te garantie is voor het behoud van haar eigen identiteit. Een dorp als Valkenburg bijvoor beeld wordt verzwolgen als het bij Leiden wordt gevoegd." De nieuwe gefuseerde gemeente staat volgens Wienen ook sterk tegenover centrumgemeente Leiden. Hoewel Katwijk, Rijns burg en Valkenburg straks de grootste gemeente in de Duin en Bollenstreek vormen, hebben zij niet de neiging om heel do minant te zijn of de 'arrogantie van een grote stad' aan te ne men. „We hebben ook de histo rische last van Leiden niet, dat wel eens heel makkelijk met de belangen van anderen omging." Interim-burgemeester Van der Reijden van Valkenburg gaf gis teravond tijdens de raadsverga dering aan dat de fusie welis waar bijna een feit is, maar dat het nog niet zover is. „Over een aantal zaken moet je overeen stemming bereiken. En dan gaan we ons als Valkenburg niet op voorhand eerbiedig opstel len, omdat we de kleinste zijn." Hij zei niet ongelukkig te zijn met de huidige ontwikkelingen. „Zelfstandigheid zat er niet in, dan is dit de beste uitkomst. Dat Leiden ook niet de regie mag voeren over de eventuele be bouwing van het vliegveld is voor mij een positieve verras sing." Volgens CDA-firactievoor zitter Aten mag herindeling niet betekenen dat Valkenburg als leefgemeenschap onder sneeuwt. „De drie dorpen moe ten hun identiteit blijven be houden." CDA-wethouder Van Van der Reijden langer in Valkenburg valkenburg - De kans is groot dat interim-burgemeester Van der Reijden nóg langer aan Valkenburg blijft verbonden. De gemeenteraad ziet in hem de ideale man die het dorp naai- de nieuw te vormen ge meente met Katwijk en Rijns- biirg moet leiden. Officieel had Van der Reijden dit jaar al moeten afzwaaien, maar hij kreeg van de provincie respijt tot volgend jaar. Van der Reij den blijft nu waarschijnlijk nog langer om het Rijndorp bij te staan in de fusiebesprekingen. Gisteravond gaf Van der Reij den al te kennen dat hij daar toe bereid is. En de gemeente raad, die officieel toestemming moet geven voor een langer verblijf van Van der Reijden, gaf al aan dat de huidige inte rim-burgemeester mag blijven. der Nagel zegde toe dat hij er al les aan zal doen dat Valkenbur gers bijvoorbeeld voor verlen ging van hun rijbewijs ook in de toekomst gewoon op hun ge meentehuis terechtkunnen. Politiek Rijnsburg heeft gister avond met geen woord gerept over de nota die burgemeester en wethouders eerder op de dag presenteerden over een vrijwilli ge fusie met de buurgemeenten Valkenburg en Katwijk. Van de Christenunie en de VVD was al bekend dat zij geen onoverko melijke bezwaren hebben tegen een fusie. CDA-fractievoorzitter Binnendijk zei gisteren na af loop van de algemene raads commissie dat zijn fractie nog geen standpunt heeft bepaald. Vooral voor Gemeentebelangen Rijnsburg is een grote omslag nodig. Die partij heeft zich op geworpen als de kampioen van de zelfstandigheid en was de grote winnaar bij de raadsver kiezingen. Toch zei GBR-wet- houder Vletter gisteravond dat hij deze stap aan zijn kiezers kan uitleggen. Het Rijnsburgse college ziet wel voordelen in een fusie: het ge meentelijke apparaat wordt minder kwetsbaar en de positie van de KRV-gemeenten in re gioverband wordt sterker, onder meer omdat er dan fulltime - wethouders komen. Besluit Rijnsburg zelfstandig te blijven, dan bestaat het risico van een isolement ten opzichte van Val kenburg en Katwijk. Bovendien neemt de gemeente dan het risi co van een gedwongen herinde ling. Het college stelt wel voor waarden. Rijnsburg moet een herkenbare gemeenschap blij ven. Middelmors, de recon structie van het glastuinbouw gebied, het multifunctioneel centrum in De Hom en het op knappen van het centrum moe ten gewoon doorgaan. Gedeputeerde Staten prezen gisteren de opstelling van met name Valkenburg. Die gemeen te zocht openlijk toenadering tot Katwijk en Rijnsburg en erkende bovendien dat ze zelf kwetsbaar is. „Klein maar dapper", zei Dekker. „Valkenburg heeft er hard aan gesleurd, een hele be langrijke rol gespeeld. Wij zeg gen hier in huis altijd: de me thode Dekker werkt. Van onder op. Richting deze drie gemeen ten zeg ik: hulde, hulde, hulde." katwijk - Het is weer wandeltijd in Katwijk. Deze week lopen duizenden wandèlaars de vierdaagse. Officieel werd de eerste stap gisteravond om zes uur gezet, maar officieus begon het loopevenement maandag al. Dat was de zogeheten inhaaldag. Dat beviel de deelnemers slecht, want een enorme re genbui verpestte het plezier. Gisteravond was het weer stukken beter. Vrijdag worden de deelnemers zoals gebruikelijk feestelijk onthaald. Foto: Dick Hogewoning voorhout - De Oosthoutlaan wordt veel te druk. Zo druk dat bewoners van de Bonekruids- traat klagen dat zij niet eens meer in hun achtertuin een ge sprek kunnen voeren. Reden voor het echtpaar M. Cools bij de gemeente Voorhout aan de bel te trekken tegen het ver- keersbesluit om vrachtverkeer uit de Voorhoutse Herenstraat te weren. Op dit moment rijden vrachtwa gens vaak via de Herenstraat, de winkelstraat van Voorhout, van en naar de Leidsevaart. Via deze weg rijden ze vervolgens naar de rijksweg A44. Dit verkeer is Voorhout, dat al jaren probeert de winkelstraat verkeersluwer te maken, een doom in het oog. Zo werden er een omleidings route en verkeersdrempels aan gelegd. Maar desondanks bleef het druk op de Voorhoutse win kelstraat. Voorhout wil nu proberen het vrachtverkeer dat niet in de He renstraat hoeft te zijn om win kels te bevoorraden uit die straat te weren. Voor dit verkeer wordt de Herenstraat afgesloten. Vol gens M. Cools kan dat beteke nen dat straks veel vrachtwa gens via de Oosthoutlaan gaan rijden. En die is volgens haar al druk genoeg. „Onze achtertuin grenst aan de Oosthoutlaan. Daar kun je echt niet onge stoord meer zitten. En het wordt steeds drukker. Elke morgen en elke avond staan de stilstaande auto's voor onze schutting te ronken." Volgens haar moet de gemeente eerst zorgen dat au to's gebruik maken van de nieuw aangelegde Schoutenlaan en de randweg. „Die weg ligt ver van de huizen en bovendien is er op veel plekken een hoge ge luidswal. Wij hebben alleen on ze eigen schutting." Het ver baast haar dat de randweg vóór zien is van allerlei bochten en drempels. „Waarom leg je dan zo'n dure randweg aan?" Cools die vanavond haar bezwa ren voorlegt aan de commissie beroep- en bezwaar, hoopt dat Voorhout iets met haar nood kreet gaat doen. „Ik ben 65 en mijn man 68. Ik heb geen zin om de hele straat langs te gaan. Maar de buren hebben hetzelf de probleem. Wij hebben zelfs al eens gekeken naar een flat. Maar aan de andere kant wonen we hier fijn, hebben alles op de begane grond. Voorhout praat al jaren over het autoluwer maken van de Oosthoutlaan. Laten ze dat dan eens gaan doen." De gemeentelijke herindeling in de Leidse regio en de Bol lenstreek krijgt eindelijk vorm. Katwijk, Rijnsburg en Valken burg gaan in 2006 vrijwillig samen, Warmond kiest voor een samengaan met Oegstgeest, Sassenheim en Voorhout, en Leiden blijft noodgedwongen op zichzelf aangewezen. Die ontwikkeling is een mooie voor de randgemeenten, maar ronduit een slechte voor centrumgemeente Leiden. Het provinciebestuur heeft langs lijnen van vrijwilligheid kleine gemeenten de ruimte gegeven zelf partners te kiezen. Dit beleid oogt sympathiek, maar leidt ook tot een zekere willekeur. De keuze van de bedreigde gemeenten staat niet automatisch gelijk aan de beste ontwikkeling voor de regio. De afwezigheid van een sturende hand van een niet daad krachtig provinciebestuur wreekt zich hier sterk. Het is gezond dat Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg samen een sterke en levenskrachtige KRV-gemeente, van zo'n 60.000 inwoners, vormen. Maar het is ronduit verkeerd dat Leiden als centrumgemeente zonder verdere groeimogelijk heden en met de nodige grote stadsproblemen buiten spel is gezet. Met de vorming van de KRV-gemeente is Leiden ook de regie over de toekomstige woningbouwlokatie op het vliegkamp Valkenburg kwijt. Leiden heeft redenen om boos op de provincie te zijn. Maar Leiden zal onder leiding van zijn nieuwe waarnemend-bur gemeester ook kritisch naar zichzelf moeten kijken. Het heeft er alle schijn van dat Leiden wordt afgerekend op de weinig coöperatieve wijze waarop de stad in het verleden met zijn buurgemeenten is omgegaan. Leiden zal op basis van gelijk waardigheid met zijn buren moeten omgaan wil het nog meer in de problemen komen. Eén optie ligt nog open - die van een samengaan met Leiderdorp en Zoeterwoude. Maar dan zal Leiden op kousevoeten en zonder de vroegere arro gantie het gesprek met de buren moeten aangaan. leP cat iyg <fc.E (?ss rijnsburg - De Rijnsburgse raad zal zich voorlopig niet (hoeven) uitspreken over de sloop van ruim 300 flatwoningen in plan West en de bouw van 370 nieu we huizen. De raad krijgt pas een voorstel ter beoordeling op het moment dat duidelijk is wat woningbouwcorporatie Spinoza precies wil. De algemene raadscommissie boog zich gisteravond over de plannen zoals die er momenteel liggen na overleg tussen het be wonersplatform en de woning bouwvereniging. Ruim de helft van de bewoners is voor sloop en nieuwbouw, bijna 40 procent wil liever renovatie van de gale rijflats uit de vijftiger jaren. Spi noza wil sloop en nieuwbouw en heeft een ruwe schets ge maakt. Daarbij komen er uitein delijk bijna zestig huizen meer dan er nu staan, die bovendien voldoen aan de huidige woonei- sen. De commissieleden kwamen er gisteren niet uit wat er nu pre cies voor hen op de agenda stond. „Nemen we een beider sing of is dat een adhesiebe ere ging", wilde CDA'er Eldei weten. Wethouder De Mooij verzektfcre de raadsleden dat ze geen ei den besluit namen. Over de plan dlei met West zijn herhaaldelijk) ig', gen gesteld in de raad en college wilde de raadsleden vooral op de hoogte hou< Pas wanneer er daadwerki zaken moeten worden geda komt de raad in beeld. Om dere verwarring te voorkoi besloot wethouder Mostert teren om op 20 juni het stuk alleen als informatie was doeld, niet op de raadsagend Ha zetten. Gisteren werd overigens duidelijk dat er weliswaar n ha; woningen terugkomen dan nu zijn, maar dat er minjuit goedkope huurwoningen bij ten dan nu. Alle zittende bei »üg« ners krijgen de garantie dal£ti desgewenst kunnen terugkt edr en krijgen een toezegging een maximale huurverhoging J nièri IE- akt ivol lisse - De Iissese hoji moet na één uur 's ave geen nieuwe bezoekers m| toelaten. Een half uur stopt de verkoop van waarna de cafés uiterlijk twee uur of half drie moeten zijn. Met dat plan wil de Lis horeca de overlast van nai telijke stappers in het einde tegengaan. Volgens' horecaondernemers looi kans op zogeheten alc< toerisme flink temg door één uur 's nachts geen we bezoekers meer toe te ten. Bovendien krijgen stappers meer de kans zonder gedrang naar huis gaan. Ook staan er niet één tijdstip heel veel mens met een borrel achter de zen op straal. De ondernemers zeggen hun voorstel te verwacht dat de aanwezige politie co tact met hen onderhol* Verder zal de politie mf controle moeten uitoefen op naleving van de sluitinj ei* tijden. Een uitzondering vo de regels kan volgens de b reca gelden voor de broc)el jesbedrijven die uiterlijk I kwart voor twee nieuwe kis TOl ten mogen bedienen. 0 deze bedrijven moeten uiti lijk om half drie leeg zijn. E voorwaarde is wel dat in t broodjeszaken na één uur eÉ nachts geen alcohol mag worden geschonken. de irt L el, iel. al mag «vuiucn gcouiuii&cii. De ondernemers willen o' t rigens dat de regels ook g ,ls den voor de niet-commercf|e le horecabedrijven. Burgemeester Van Zon naar aanleiding van de ho 'nt cavoorstellen, dat op ko termijn een bijeenkon r1 wordt belegd met vertegi woordigers van alle partijei door Jan Preenen noordwijk - Acties hebben op de Witte School in Noordwijk- Binnen een dubbele betekenis. De fancyfair op 22 juni en de ga- la-avond op 2 november moe ten niet alleen geld opleveren om de school uit de brand te helpen. Ze moeten er ook voor zorgen dat de gemeenteraad zich blijft inspannen voor her bouw van de school. „We willen de zaak onder druk houden. Ik ben best een beetje pessimis tisch dat het nog heel lang gaat duren. Ik zeg niet dat we moe deloos worden, maar we moe ten wel vechten om het niet zo ver te laten komen", zo geeft di recteur Fred van der Woerd van de openbare basisschool de stemming weer. Toen het karakteristieke witte gebouw aan de Van Panhuys- straat op 9 juli 2000 grotendeels in vlammen opging, ging ieder een er nog vanuit dat de 'nieu we' school er binnen twee jaar zou staan. Nu is het streven au gustus 2004. „Als we dat destijds hadden geweten, was de strijd baarheid wellicht veel minder geweest Ik verbaas me er nu over dat het enthousiasme nog zo groot is. Iedereen, leraren, leerlingen en ouders, hebben nog steeds de drang om de school in de oude staat te her stellen." De ernstige vertraging heeft vol gens Van der Woerd te maken met een 'soort jojopolitiek'. „Het ene moment werd gedacht aan dit, dan weer aan dat. Maar gebouwd werd er niets. Vorig jaar om deze tijd kwam de Noordwijkse Woningstichting vanuit het niets met het plan voor het héle Morgenstergebied, waarin de Witte School ligt. Wo Directeur Fred van der Woerd tussen de artikelen voor de fancyfair. „Van alles is aangedragen. In mijn kamer staan de duurdere spullen." Foto: Henk Bouwman ningen met een moderne school. Toen is het tumult be gonnen en bleek dat het college een heel nieuwe school wilde, terwijl wijzelf juist de school in de oude luister wilden herstel len. Wij hebben vervolgens met steun van omwonenden een al ternatief plan ingediend. Her bouw dus." Tijdens de raadsvergadering van december vorig jaar werd een compromis bereikt. De nieuwe school moet aan de buitenkant lijken op het oude gebouw uit 1931 met een rieten dak en een witte muur. Binnenin wordt al les anders. Er komen twee ver diepingen, waardoor meer loka len ontstaan. In het gedeelte dat is overeind is gebleven, komen kinderopvang, buitenschoolse opvang en opvang voor jonge ren onder zestien jaar. Alleen is er nog het probleem dat de school voor slechts 550.000 euro was verzekerd en dat de kosten van herbouw ongeveer drie keer zoveel bedragen. Het verschil moet komen uit de opbrengst van appartementen op de plaats van de voormalige Willibrord- mavo. Aanvankelijk wilde de ge meente pas beginnen met de herbouw als er een totaalvisie zou zijn voor het hele gebied. Op aandringen van de Progres sieve Combinatie wordt uiterlijk in oktober de knoop doorge hakt. Als dan nog geen duide lijkheid bestaat over de op brengst van de rest van het ge bied moeten B en W aangeven hoe de Witte School moet wor den gefinancierd. Van verder uitstel mag dus geen sprake zijn. „Ik hoop het", zegt Van der Woerd verre van over tuigd. Ik ben pas gerustgesteld als de aanbesteding heeft plaatsgevonden en er daadwer kelijk wordt gebouwd. We moe ten ons al lang genoeg behel pen. Voor korte tijd is dat geen probleem. Wel als het zo lang aanloopt. Natuurlijk waren we blij dat er na de brand geen noodlokalen hoefden te komen en dat we terechtkonden in de Willibrordmavo hier tegenover. Daar zitten bijna alle leerlingen vanaf groep 3. Hier in het over gebleven gebouw hebben we nog vijf lokalen. Voor de com municatie is het lastig als je met twee gebouwen te maken hebt. Je moet steeds heen en weer lo pen met materialen en je moet je best doen om met iedereen contact te hebben. Anders zie je elkaar niet meer." Na twee jaar komt de Witte School er ook steeds meer ach ter dat de Willibrordmavo niet geschikt is voor basisonderwijs. „De akoestiek is slecht en er is een grote hal met daaromheen alle lokalen. Dat staat leuk, maar als één klas herrie maakt, heb ben andere er ook last van. Het is altijd rumoerig. Ook daarom snakken we naar de nieuwe si tuatie." Daarvan stelt Van der Woerd zich heel wat voor. „We zijn al gaan kijken in Hilversum waar een origineel staat van architect Dudok. Daarin kunnen we ons in grote lijnen vinden. Een school met twee verdiepingen, zoals wij die krijgen. In Arnhem staat nog zo'n gebouw en heel opvallend ook in Peru. Com pleet met een rieten dak." De gemeente wil dat nu ook, maar betaalt alleen het riet dat vanaf de weg (Van Panhuys- straat en Irisplein) is te zien. Verder moeten er pannen op het dak komen. Die zijn immers goedkoper. „En daar zijn wij het niet mee eens. Als je het doet, moet je het goed doen. Daarom hebben wij acties op touw gezet om het verschil, zo'n veertigdui zend euro, bijeen te brengen. Zodra in december duidelijk heid ontstond over de plannen, zijn we begonnen. Er is een stichting Herbouw De Witte School in oprichting, die tot doel heeft geld in te zamelen. In eerste instantie via een fancyfair en een gala-avond in het Palace HoteL In een later stadium wordt gedacht aan een sponsor loop een koffieconcert." Dat de school nog altijd gelooft in de toekomst blijkt uit de vele teddyberen en andere pluchen beesten die zijn opgeslagen in een oud lokaal dat net niet door het vuur is aangetast. „Kinderen en ouders hebben van alles aan gedragen voor de fancyfair op 22 juni. In mijn kamer staan de duurdere artikelen van het be drijfsleven, veilig achter een kluisdeur. Het is ongelooflijk hoe iedereen meeleeft."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 18