'Politieke klimaat moet verbeteren' LESD5E REGIO r$ Leiderdorp bezorgd over 'zoek-maar-uit-scenario' senaar it bezwaar ttidjen kap aan enhorst af Coalitie wijt val Vergeer aan oppositie Paddenpoel en vlindertuin op complex De Bloemhof fringsdienst: ers uit keuken ■dl wacht unstgras ftwoudschool <ft het mooist rtschouw in t Buitenhof Alarm bij Vliko 'Warmond met fusieplan op de goede weg' in diAAR - Het enige bezwaar celijlfebruari door een inwo- inu^i het Drentse Balinge ;el Ingediend tegen de kap filmen bij villa Eikenhorst, sn, 1 de gemeente Wassenaar doijtvankelijk verklaard. De vrofrmaker, die voordat hij •llicHen klom nog nooit op Ei- kojst was geweest, is volgens iro?peente geen belangheb- in 1 Bij Eikenhorst, het toe- ïtspfc onderdak van Willem- plei^er en Méxima, moeten nstei worden gekapt voor een n bigebouw voor de beveili- en o de.Joner van Balinge voerde mgS|te instantie aan, dat hij :>m (hebbend was omdat hij en cjvan Nederland is. Toen toveneente aangaf dat wat nes te vinden, richtte hij in djhting 'Boom en Aarde' ;en (ar omdat de oprichtings- leteitvan de stichting na de iere[ van de bezwaartermijn vai^akte dat voor de beoor- andyan de bezwaren niets M. |t luit nog wel even voordat =k gebouw voor de beveili- In worden begonnen. Dat v-ryöordat inmiddels op ver- fan Willem-Alexander de c Ji gewijzigd zijn. De 5>Crins gaf er bij nader in- 1 voorkeur aan het bijge- lem|0° meter verder van de g0J)ouwen dan oorspronke- ■as gepland. Daardoor ie gemeente een nieuwe pre in gang zetten om ing te geven voor het waarprocedure tegen het 5de bouwplan loopt nog. idag kunnen belangheb- i bezwaar maken. Een oerder van de gemeente (aar laat weten dat er tot len nog geen bezwaren fnengekomen. Overigens - er door het nieuwe plan ,ev^ bomen te worden ge- aair11 oorspronkelijk de be lt IeJwas- g mh ■mfc h hdc973 woensdag 5 juni 2002 door Pleter van Langevelde vervolg van voorpagina warmond - De Warmondse poli tieke partijen gaan bespreken hoe zij het politieke klimaat kun nen verbeteren. Dat zeggen zij in reactie op het aftreden van wet houder Henk Vergeer (recreatie, economische zaken en welzijn). De wethouder van Warmond An ders treedt vandaag af, omdat zijn gezondheid naar eigen zeg gen te zeer is gaan lijden onder de druk van het wethouderschap. Vergeer was nog geen tien we ken wethouder. Warmondse politici betreuren het aftreden van Vergeer, maar tonen respect voor diens besluit. Vergeers collega-wethouder An- toon de Vroomen (CDA): „Het is jammer dat iemand met zoveel integriteit en passie voor War mond verloren gaat voor het ge meentebestuur." Zowel het college als de fractie voorzitters van de coalitiepartij en CDA en Warmond Anders geven de oppositie de schuld van de snelle aftocht van Ver geer. Progressief Warmond en de WD namen de wethouder vorige week zwaar onder vuur in het debat over de toekomst van de oude gymzaal. De partijen verweten hem dat hij weigerde op hun vragen en bezwaren in te gaan en dienden daarom een motie van afkeuring tegen het voltallige college in. Fractievoorzitter Jozef van der Vooren van Warmond Anders heeft geen goed woord over voor het optreden van de oppo sitie. „Ik vond het ongehoord en onfatsoenlijk. Het ontbreekt PW en de WD aan een constructie ve opstelling." Hij spreekt van 'moedwillige beschadiging' van Vergeer door de WD en PW. „De volgende die aan de beurt is, is Antoon de Vroomen (CDA- wethouder - red.). Nu blijkt pas hoe zuur PW en de WD zijn over de verkiezingsuitslag." CDA-fractievoorzitter Lidia van Kempen valt Van der Vooren bij. „Ik heb het gevoel dat de oppo sitie misbruik heeft gemaakt van Vergeers gebrek aan ervaring. PW en de WD hadden hem de kans moeten geven om zich te ontwikkelen, in plaats van direct de aanval te kiezen." Ook bur gemeester Vosjan laakt het op treden van de oppositiepartijen. „Zij speelden het op de man", aldus Vosjan. „Onzin", reageert raadslid en voormalig wethouder John van de Velde (Progressief Warmond) „Ons treft geen blaam. Eigen lijk zijn we nog tamelijk aardig geweest. We hadden nog veel harder kunnen zijn. Vergeer had antwoord moeten geven op on ze vragen, maar dat weigerde hij." Van de Velde denkt dat Vergeer niet geschikt is voor het wethouderschap. „Hij is te zachtaardig. In de politiek moet je hard zijn. Wat je ook doet, het is nooit goed. Daar moet je te gen kunnen. Toen ik zelf net wethouder was, heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd waar ik in vredesnaam aan begonnen was." Net als Van de Velde vindt ook WD'er Ard van der Steur de harde verwijten van de coalitie aan het adres van de oppositie volstrekt onterecht. „Ik vind niet dat we Vergeer te hard hebben aangepakt. Wij hebben nooit het doel gehad om hem persoonlijk onderuit te halen." Burgemeester Vosjan wil met de oppositie bespreken hoe het po litieke klimaat verbeterd kan worden. PW en WD zijn tot een dergelijk gesprek bereid. Van der Steur: „Ik heb niet de indruk dat er iets aan de hand is, maar het is altijd goed om over kli maatsverbetering te spreken." Wie de opvolger wordt van Ver geer is onduidelijk. Aan partijlei der Jozef van der Vooren van Warmond Anders de taak om met een nieuwe kandidaat te komen. Hij is bang dat het vin den van een opvolger lastig wordt: „Als PW en WD op deze manier doorgaan met politiek bedrijven, blijven er weinig mensen over die wethouder wil len worden." Van de Velde heeft een suggestie: „Misschien moet Van der Vooren zelf zijn verant woordelijkheid nemen en wet houder worden." Van der Voo ren wil niet op die suggestie in gaan. „Ik sluit op dit moment niemand uit. Ook Ard van der Steur niet. Als hij tenminste zijn handtekening wil zetten onder het collegeakkoord." erf leiderdorp - De Leiderdoipse volkstuinvereniging De Bloem hof krijgt een paddenpoel en een vlindertuin. De voorzienin gen komen op een braakliggen de strook grond tussen de tui nen en de provinciale weg N446. De aanleg begint in het najaar. De paddenpoel en de vlinder tuin worden aangelegd door de gemeente en komen onder be heer van de volkstuinders. De poel krijgt een ondiep en een diep gedeelte, zodat de padden ook in de winter kunnen overle ven. Om de poel heen wordt het terreintje licht heuvelachtig ge maakt en komen twee bankjes voor recreanten. Om vlinders naar het terrein te lokken, legt de gemeente bovendien een ak kertje aan, waarop de tuinders zogenaamde vlinderstruiken planten. „De natuur doet de rest", voorspelt voorzitter Van Huut van De Bloemhof. De inrichting van de strook grond is gebaseerd op een schets van volktuinder Kanbier, voormalig beheerder van de Heemtuin. „Het gebied, een strook grond van 100 bij 22 me ter, vormt een prachtige ecolo gische verbinding tussen het Groene Hart, aan de overkant van de provinciale weg, en De Bloemerd. Het is zonde als dat soort gebieden niet goed ge bruikt wordt", vindt Van Huut. De keuze voor een paddenpoel en vlindertuin is een logische, zegt hij. „Je ziet dit soort combi naties overal in het land. Vlin ders, bijen en in mindere mate padden zijn namelijk broodno dig voor de bestuiving van aller lei gewassen. Het zijn dus graag geziene gasten op een volkstuin complex." Met de aanleg van de poel in het najaar slaat de gemeente twee vliegen in één klap. Het volks tuincomplex krijgt er aan de noordzijde namelijk negen volkstuinen bij, omdat De Bloemhof er. aan de zuidzijde twaalf heefl^noeten inleveren vanwege de toekomstige recon structie van de Persant Snoep- weg. „Als er dan toch groot ma terieel naar het sportpark komt, dan is het heel eenvoudig om dit soort extra werkzaamheden meteen even mee te pakken", stelt Van Huut. Zijn de paddenpoel en vlinder? tuin klaar, dan overweegt De Bloemhof het complex een aan* tal uren per week open te stellen voor belangstellenden. „Zater dag heb ik nog een rondleiding gegeven voor een groepje na tuurliefhebbers", aldus Van Huut. „Zij keken hun ogen uit, want er is hier genoeg te zien, Als straks het complex klaar is, kunnen we dat vaker doen. Het vergroot de sociale controle en de veiligheid. En we doen veel mensen er een plezier mee." id - De gemeente War- heeft een waarschuwing jen van de Keurings van Waren. Gevolg van •schuwing is dat in het itehuis niet langer ge- 'mag worden. Tot op he- ibruikte het gemeente wei de keuken van het jntehuis als rookruimte, •ft de Keuringsdienst van verboden. Het ingestel- jkverbod geldt voor zowel ngimeentehuis als de ge- •werkplaats. irp - Nog voor de zo- itie beslist Leiderdorp kunstgras krijgt. „Op dit it ligt er een rapport van indmij. De financiële ver- laarvan is half juni rond. beslist de gemeente- het doorgaat of niet", ,/ethouder Molkenboer. ^het sein op groen gaan, yi het veld nog voor de in het nieuwe voetbalsei- aar zijn, verwacht de ider. „Misschien dat het liets overlapt, maar dat |tvoor lang zijn." iude - Groep 6 van de ■katholieke basisschool md uit Zoeterwoude iteren de eerste prijs in gwedstrijd, waaraan iisscholen meededen, iten nog twee scholen bij imgeving: de Nutsschool iet jssenaar en de Wegwijzer iburg. De leerlingen van itwoudschool gingen met ite beker naar huis. Het festijn vond plaats in het leater in Rotterdam en icieel mogelijk ge- tejdoor de provincie Zuid die het zingen op wil stimuleren. k>rp - Burgemeester en tl uders van Leiderdorp, de ent en vertegenwoordi- n de woningbouwver- -H t gaan donderdagavond ICjmet buurtbewoners van hof op inspectie door de e 'buurtschouwers' let- n ^mankementen aan de ra^ng, zwerfvuil, verkeers- len in de buurt en de lorziening. De inspectie 19.00 uur bij basis- e Hobbit aan de Kler- Wethouder Henk Vergeer vertrekt, naar zijn zeggen omdat zijn gezondheid te zeer lijdt onder zijn nieuwe baan. Foto: Hielco Kuipers regio - De herindelingsplannen van de provincie zijn koeltjes ontvangen in de regiogemeenten die op dit moment de dans lijken te ontspringen. Alleen de Leiderdorpse wethouder Molkenboer maakt zich zorgen. „Geen enkele vari ant wordt uitgesloten, dus ook een va riant met Leiderdorp niet. Dat verbaast ons. Van de provincie hebben we daar tot nu toe geen enkel signaal van ge had." Hij vindt de nieuwste plannen 'typisch des provincies'. „Het touwtje wordt wat strakker aangetrokken, maar voor de rest blijft alles mogelijk. Ergens eind verantwoordelijkheid voor dragen, daar past Gedeputeerde Staten voor. In plaats daarvan ligt er nu weer een 'zoek het maar uit-scenario'. Van een door tastende visie is absoluut geen sprake." Leiderdorp vindt het logisch dat War mond, met de dreiging van een ge dwongen herindeling boven het hoofd, nu eerst probeert aansluiting te vinden bij Oegstgeest, Voorhout en Sassen- heim. „Als deze vier gemeenten samen een fusietraject ingaan, is de dreiging voor ons van de baan. Wij zullen in elk geval geen enkel initiatief richting War mond nemen. Meer regionale samen werking zonder verlies van zelfstandig heid blijft voor ons het uitgangspunt." Burgemeester Meerburg van Alkemade wordt niet warm of koud van de herin delingsplannen rond de buurgemeente Warmond. „Ik geloof dat wij als num mer vier op het voorkeurslijstje van Warmond staan", zegt hij. „Maar het is logisch dat wij meepraten, want wij grenzen aan Warmond. Meerburg noemt de verbinding tussen zijn gemeente en de kleine buur zowel een voor- als een nadeel. „Het water (de Kagerplassen) bindt en scheidt ons. Doordat wij beide aan het water liggen hebben onze dorpen hetzelfde karak ter: kleinschalige en landelijke recrea tie, in elk geval niet van die grote pret parken. Aan de andere kant is de af stand tussen Roelofarendsveen, de hoofdkem van Alkemade, en Warmond groot. Over de weg moet je zelfs door verschillende andere gemeenten (Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp) heen. Als Alkemade en Warmond ooit samengaan, zou er in Warmond in elk geval een soort hulpsecretarie moeten komen." Mocht een gemeentelijke herindeling die kant opgaan, dan vermoedt Meer burg dat Alkemade en Warmond er met zijn tweeën nog niet zijn. Ook dan kijkt hij voor een herindelingspartner ook de andere kant uit: naar de ge meente Jacobswoude, dat net als Al kemade een halve ring om het Braasse- mermeer vormt. Zoeterwoude blijft voorlopig buiten alle herindelingsplannen, en dat is precies wat wethouder Ates had verwacht. Wel dringen Gedeputeerde Staten erop aan dat de gemeente om zich heen blijft kij ken. Op de wat langere termijn lijkJ ook Zoeterwoude niet aan herindeling te ontkomen. „Dat is ook gezegd in het gesprek dat we drie, vier weken geleden hebben gehad met de gedeputeerde: ga eens kijken of je over tien tot vijftien jaar je taken als gemeente nog goed kunt vervullen en of je tegen die tijd nog een duidelijke stem kunt laten ho ren in de regio", aldus Ates. Zoeterwoude kiest als het erop aan komt voor samengaan met Rijnwoude en eventueel een derde gemeente in het Groene Hart. De Zoeterwoudse wethouder gaat ervan uit, dat ze ruim de tijd heeft om die samenwerking te onderzoeken. „Bij ons heeft de provin cie de indruk gewekt dat we tien tot vijftien jaar de tijd hebben. En in de ge sprekken met Rijnwoude werd zelfs over twintig jaar gesproken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de ko mende jaren niets gaan doen. We gaan binnenkort beginnen met alle voor- en nadelen op een rijtje te zetten. Want dat is ook de opdracht: we krijgen de tijd, maar we moeten wel in beweging blijven." leiderdorp - De brandweercorpsen van Leiderdorp, Koudekerk en Lei den hebben gisteravond een brandweeroefening gehouden bij Vliko in Leiderdorp. In de achterste recydinghal van de afvalverwerker was even voor achten een 'zeer grote brand' uitgebroken. Het vuur sloeg door het dak van de afvalhal en bedreigde een depot voor gevaarlijke stoffen. Met slangen van een kilometer lengte werd bluswater uit de Rijn gepompt. Ruim twee uur na aanvang van de oefening kon het sein 'brand meester' worden gegeven. Foto: Hielco Kuipers vervolg van voorpagina De provincie Zuid-Holland is blij met het voornemen van Warmond om samen te gaan met Voorhout Sassenheim en Oegstgeest. „Warmond is op de goede weg", aldus een woordvoerder van de provin cie. Als de vier gemeenten er samen uitkomen, is de kans volgens hem groot dat de provincie niet met een eigen fusieplan voor de gemeente Warmond komt. „Een ander plan ligt niet voor de hand." Burgemeester Buddenberg van Sassenheim wijst erop, dat samengaan van Sassen heim, Voorhout en Warmond zijn eerste voorkeur is. Bij Oegstgeest heeft hij wat re serves, omdat dat van ouds her geen bollengemeente is en meer bij de Leidse regio hoort „Maar Oegstgeest zit een beetje in de klem. De provincie zal alleen een sa mengaan van Warmond en Oegstgeest onvoldoende vin den. En de kant van Rijns burg kunnen ze niet op, want die gemeente doet mee met Valkenburg en Katwijk. Dus is dit geen slechte start voor een discussie." Buddenberg is tevreden over de opstelling van de provin cie, die met haar voorstel gis teren het speelveld voor War mond heeft gemarkeerd. „Warmond moet nu gewoon kleur bekennen en dat doet ze ook. De provincie geeft de gemeenten wel de speelruim te om eigen keuzes te maken. Dat is altijd beter dan dat ze een fusie van bovenaf opleg gen. Het wordt pas een ander verhaal als iedereen blijft roe pen dat ze vooral niet met el kaar samen willen gaan." Burgemeester De Ronde van Voorhout wil geen commen taar geven op de uitnodiging die Warmond vanmorgen deed aan Voorhout, Sassen heim en Oegstgeest om over herindeling te praten. Die uitnodiging heeft De Ronde nog niet ontvangen, laat hij via zijn woordvoerster weten. „Hij wil niet via de krant dis cussiëren. Zeker niet omdat het college nog bij elkaar moet komen. En gisteren was een heftige dag, dat wil de burgemeester eerst even la ten bezinken." Burgemeester Timmers vindt het niet te recht dat 'alles nu aan War mond wordt opgehangen'. „We zullen met elkaar moe ten bekijken wat haalbaar is. Ik heb ook een bevolking om rekening mee te houden." hi Leiden is teleurgesteld ge reageerd op de opstelling van Gedeputeerde Staten die en thousiast zijn over de voorge nomen fusie van Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk. Daar door is de kans klein dat Lei den ooit nog op vliegkamp Valkenburg kan bouwen. „De problemen van Leiden wor den niet opgelost, ze worden niet eens erkend", klaagt wethouder Hillebrand. „Onze positie wordt niet serieus ge nomen. De gedeputeerde heeft een rondje langs alle gemeenten gemaakt. Op de allerlaatste dag kwam hij in Leiden. Dat toont aan hoe belangrijk hij ons vindt Eerst worden met andere gemeen ten afspraken gemaakt en dan pas komt Leiden aan bod."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 17