Bentwoud verdubbelt zich 'De Zegerplas ruikt naar aquarium' RIJN VEENSTREEK Krakers verlaten boerden Vermiste pythi duikt weer op t Run-bike-run voor brugklassers etsen voor DLG koopt 43 hectare in Rijnwoude aan eigen club Fietsster geschept i rotonde iitomobilist rijdt etser aan Herdruk van boek dorpsveldwachter Zoetermeers viertal zoekt pand buiten Rijnwoude f Leerlingen Groene Hart Lyceum onderzoeken waterkwaliteit OEVERLOOS okse, am km nuio'm looo torn mvac ve micpmoucm 64AT HoKBJD AfMT&ÜlT1. Fietsersbond pleit voor 11 zelfde regel op alle roton 'Zo krijg je ouderen weer op de fiejm Van Duijn volgt Sandee op als voorzitter van AlphenseL alphen aan den rijn - Onge veer 600 leerlingen uit alle brugklassen van het Groene Hart Lyceum doen morgen in Alphen aan den Rijn mee aan de run-bike-run. Vanaf 9.00 uur farijgen de scholieren de op- tiracht om 3 kilometer hard te lopen, 22 kilometer te fietsen en bjttiieuw 3 kilometer hard te lo pen. De start en finish zijn op sportpark Zegersloot bij voet- palvereniging ARC. Rond 13.30 r is de race afgelopen. woensdag 5 JUNI 2002 kikemade - De fietssponsor- tocht van Rabobank Braasse- P^rmeer en Alkemade vindt g voor de vijfde keer |ats. Inwoners van Alkemade, obswoude, Abbenes en Bui kaag kunnen geld bijeen Sjsen voor hun vereniging, rten kan vanaf 9.00 tot 13.00 r vanaf elke vestiging van de bobank en het dorpshuis in benes. Het totaal uit te keren drag aan de verenigingen is naai 15.000 euro. phen aan den rijn - Een 42- |Hge fietsster uit Alphen aan Rijn is gisteren gewond ge- t op de rotonde aan de der Continenten. Zij kreeg jen voorrang van een automo- $lst uit haar woonplaats, die ©rotonde verliet. Het slachtof- Sliep nek- en rugklachten op kis overgebracht naar het ïland Ziekenhuis in Leider- zerswoude-rijndijk - Een Sjarige automobilist uit Zoe- neer heeft gisteren in Ha- tswoude-Rijndijk een zes- enjarige bromfietser uit Kou dekerk aan den Rijn aangere den. Toen de automobilist van de Rijndijk afsloeg, zag hij de jongen op het fietspad over het hoofd. De Koudekerker is met onbekende klachten overge bracht naar het Rijnland Zie kenhuis in Leiderdorp. jacobswoude - De Alphense vrijetijdshistoricus Hans van der Wereld peilt de belangstel ling voor een heruitgave van het boek Jacobswoude en Wou- brugge. Dat schreef de Wou- brugse veldwachter en histori cus Otto Comelis van Heines sen in 1932. Van der Wereld vindt dat de dorpsklassieker ondergewaardeerd is. Hij hoopt voldoende afnemers te vinden voor het boek van 168 pagina's om het te laten herdrukken. De kosten schat hij op 10 euro per exemplaar. Belangstellenden kunnen schrijven naar de Stich ting Oud Jacobswoude, Zuider keerkring 253, 2408 NX Alphen aan den Rijn. door Marieta Kroft rijnwoude - Er zit weer schot in de aanleg van het Bentwoud. De DLG (Dienst Landelijk Gebied) heeft 43 hectare grond kunnen aankopen. Komende winter ko men er bomen. Het nieuwe stuk woud aan de Hoogeveenseweg in Rijnwoude sluit aan op één van de twee percelen van elk ruim twintig hectare waarop twee jaar geleden bomen zijn ge zet. Projectleider Eilander van de DLG is blij met de uitbreiding. „Alle beetjes helpen." Hij weet niet of er binnenkort nog meer aankopen volgen. „Besprekin gen zijn gaande. Je weet nooit hoe die lopen. Morgen zouden we bij wijze van spreke tot over eenstemming kunnen komen." Met de 43 hectare erbij beslaat het Bentwoud een oppervlakte van bijna honderd hectare. De eerste fase van het Bentwoud moet duizend hectare gaan be slaan. Tijdens het afgelopen plantsei zoen, zag de DLG er vanaf om de zes hectare grond die vorig jaar is verworven, vol te planten. De aanbestedingen van de drie aannemers die voor de beplan ting waren benaderd, vielen te hoog uit. Eilander verwacht niet dat dit probleem komend plant seizoen opnieuw parten gaat spelen. „We gaan een openbare aanbesteding houden. Meestal vallen de prijzen dan mee." Het Bentwoud komt in eigen dom en beheer van Staatsbos beheer. Opzichter Van Osch ver wacht dat de recreatie in het nieuwe gebied over enkele jaren al op gang komt. „Nu zijn er al mensen die in de aangeplante percelen hun hond uitlaten." In de nieuwe gebieden komen on der meer elzen, essen, eiken, struiken en zoete kers. Het is, aldus projectleider Eilan der, niet de verwachting dat dit plan wordt doorkruist door een nieuw plan van het duo Smit en Van Leeuwen. De twee gebieds- kenners lanceerden onlangs het idee om het Bentwoud door een Bentwad te vervangen. Er moe ten volgens hen geen bomen komen, maar water. Projectlei der Eilander vindt dat het plan 'mooi klinkt'. „Het voldoet aan alle beleidsuitgangspunten. Maar als je je erin verdiept, zit ten er toch heel wat haken en ogen aan." De deelgebiedscommissie Bent woud, waarin alle betrokken overheden en instanties zijn vertegenwoordigd, heeft het provinciebestuur dan ook een negatief advies gegeven, aldus Eilander. De provinciale staten buigen zich over een maand over het Bentwad. hazerswoude-dorp - De vier Zoetermeerse krakers vertrek ken binnen een week uit de Hazerswoudse boerderij aan de Zuiddijk. „Het heeft geen zin om langer te blijven", zegt kra ker Paul. .Anders wordt het politiewerk. Wij gaan ons niet verzetten tegen de politie." Paul reageert gelaten als hij de uitspraak van de rechter hoort die eigenaar en projectontwik kelaar Schaap volledig in het gelijk stelde. Hij verwachtte weliswaar binnenkort een ont ruimingsbevel te krijgen, maar niet dat ze er al op zo'n korte termijn uitmoeten. Het viertal is inmiddels naarstig op zoek naar een ander onder komen. „Zolang ik nog geen huis krijg toegewezen, moet ik wel een woning kraken", zegt hij. „Voor het slapen in een tentje in een park voel ik niets." Paul heeft al iets op het oog. „Dat gaat vermoedelijk wel luk ken. Gunstig is dat de gemeen te eigenaar van het pand is. Die stelt zich vaak wat minder agressief op." Om welke ge meente het gaat, zegt hij niet. „In elk geval is het niet de ge meente Rijnwoude." Het viertal zag er dondfct vanaf om naar Den Haa$k reizen om het kort geding] wonen. Ze waren bang ze de zaak zouden verlie; kosten te hoog zouden pen. De rechter veroord de vier nu tot het betalei 1 de kosten van het kort 712 euro. Schaap aan dat de krakers d« een gepeperde rekei hem achteraan krijgen, er niet van onder de „Dan moet hij ons eerst ren en hardmaken dat hebben gewoond.' ift alphen jlan den rijn - Op het Groene Hart Lyceum Noord in Al phen aan den Rijn is het milieue ducatie-project 'Kleur het Groene Hart' begonnen. Het proefproject is opgezet door de Dienst Natuur- en Milieueducatie van Midden- Holland. In het project doen leer lingen van middelbare scholen onderzoek naar grondgebruik in het Groene Hart. De jongeren kij ken daarvoor naar huizen, bedrij ven en de groenstroken in het ge bied. Elk onderdeel heeft een kleur gekregen die overeen komt met de legenda van een atlas. De leerlingen van het Groene Hart Lyceum beginnen met de kleur blauw van water. „Ik heb mijn thermometer in het water laten vallen", roept een leerling bij wijze van grap naar biologiedocente Ellen Froon. Met thermometers en andere apparatuur doen de leer lingen uit de derde klas van het VMBO (voorbereidend middel baar beroepsonderwijs) een aantal metingen in de Zegerplas. Froon begeleidt met collega Liesbeth Hoogenhoud de scho lieren bij hun onderzoek naar de waterkwaliteit van de recrea tiepias in Alphen. De helderheid van het water wordt bepaald door een zwart-witte schijf aan een meetkoord te laten zinken tot de schijf niet meer te zien is. Met de helderheid zit het wel goed, want de schijf is tot op de bodem zichtbaar. Door een zo geheten PH-papiertje in het wa ter te houden wordt de zuur graad gemeten. Ook onderzoe ken de leerlingen de geur van het water. „Het ruikt naar aqua rium", constateert een leerling Leerlingen van het Groene Hart Lyceum doen onderzoek naar de waterkwaliteit bij Wet 'n Wild aan de Zegerplas. Foto: Mark Lamers die met zijn neus in een plastic flesje hangt. De groep vergelijkt het resultaat van de metingen met gegevens van eerdere pei lingen van het hoogheemraad schap. Zo kunnen de leerlingen een vergelijking maken over een langere termijn. Na de verrichtingen aan de Ze gerplas krijgen de scholieren een rondleiding over de aan grenzende rioolwaterzuiverings installatie van het Hoogheem raadschap Rijnland. Het water schap zorgt voor 'droge voeten en schoon water', vertelt rond leider Hans van den Hoek. Ver vuild water wordt door een na tuurlijk proces zo gezuiverd dat het in de Oude Rijn mag worden gepompt. Het resterende afval wordt verbrand. In het kader van het proefpro ject geeft een waterdeskundige uit de Indiase stad Puna volgen de week een gastles. Een school uit Puna doet sinds vorig jaar al onderzoek naar waterkwaliteit in haar omgeving. Na afloop van de les vergelijken de leerlingen van de twee scholen met behulp van het internet de resultaten van hun onderzoek. Docente Froon is ook betrokken bij de ontwikkeling van het ver volgprogramma van het project. Als het proefproject slaagt, neemt het Groene Hart Lyceum het volgend jaar op in het schoolexamenprogramma. Golfjes van klein leed kabbe len over het platteland. De krakers van tegenwoordig houden er eigentijdse eetge woonten op na. Luxe Klein leed is groot leed of groot leed is klein leed. Het is maar hoe je het bekijkt. Een pont langs je achtertuin in Oud Ade, terwijl je juist in deze maanden altijd rustig kon zonnen en fcwemmen. Een jeugdsoos in een wijk in Oude Wetering, ter wijl je op zaterdagavond, juist op zaterdagavond, geen lawaai wenst van beschonken jonge lui. Ook het vergaande monu mentenleed in Hoogmade en Koudekerk aan den Rijn kent zijn prijs. De ene monumentale boerderij gaat zonder, dat de Voormalige eigenaar het.gewen- ste bedrag heeft ontvangen, naar het Openluchtmuseum in Arnhem en het andere pand wordt met vereende krachten een schitterend monument, maar de gewenste subsidie blijft achterwege. Zie hier de oogst van een week plattelandsleed. In alle gevallen zijn de eigenaars boos en ver drietig. De ene partij is in zijn privacy aangetast, de andere in zijn beurs. De totale mensheid is er de dupe van en de schuld ligt natuurlijk bij de bestuur ders. Zijn dit de luxeproblemen van het platteland of de waar borgen voor een mooi leven? Grapje (2) Het regent nieuwe namen in de politiek van Alkemade. Het be gon met nieuwkomer Mooi Al kemade. Kort daarop grapte WD'er Ton van Velzen tijdens een borrel dat hij wel wat beters wist dan Volkspartij voor Vrij heid en Democratie: Van Velzen Democratie. Hij sollici teerde met zijn grap openlijk Tekening: Maarten Wolterink naar deze rubriek en nam onze drempel warempel nog ook. De plaatselijke PvdA kon na tuurlijk niet achterblijven. Je zou denken dat Piet van Veen en Floris Schoonderwoerd, nu ze het met zijn tweetjes moeten rooien, helemaal suf worden van het vergaderen. Blijkbaar tast dat hun creativiteit niet aan, want zij schudden vorige week zomaar een nieuwe naam uit hun mouw: LPF, de Lijst Piet en Floris. Geen speld tussen te krijgen, hoewel de twee ver moedelijk niet met het gedach tegoed van de LPF willen wor den geassocieerd. Blijven we nog zitten met het CDA, de partij met de minste humor in Alkemade. Misschien kan burgemeester Arie Meer- Bijdragen aan deze rubriek van Saskia Stoelinga, Janneke Dijke en Tim Brouwer de Koning van ouderwetse krakersrellen in Amsterdam? De overjarige hip pies van toen schamen zich de ogen uit hun kop als zij zien wat kraker Paul er nu van bakt. Niks geen ontruiming door honderd man Mobiele Eenheid, maar het loopt hun al dun door de broek als de boze huisbaas met een rechtszaak dreigt. Toe gegeven, projectontwikkelaar Cor Schaap heeft ook zijn min der aangename kanten. Maar om hem nu op de Haagse rechtbank te ontlopen, getuigt van weinig ruggengraat. De argumenten van Paul en zijn makkers doen helemaal te rugverlangen naar het goede oude guldentijdperk. Want waarom zien de slapjanussen (of slabakken, in het jargon van huisbaas Cor) af van een gang rechtbank? Omdat het te duur is. Maar wat kost zo'n zaak nou helemaal? In totaal 712 euro, zegt de rechter. En die rekening moeten de krakers toch beta len, ongeacht hun aan- of afwe zigheid in Den Haag. Dus welgeteld hebben de vier met hun laffe actie gilleen een trein- of buskaartje uitgespaard. Hun principes verkwanseld voor een luttel bedrag van 4 eu ro 80 of daaromtrent. Boven dien afficheert het patatkwartet zich als enthousiaste fietsers. Welbeschouwd had het vervoer de krakers dus helemaal niets hoeven kosten. Maar in plaats van een fikse fietstocht naar het gerecht zappen de vier in hun tijdelijke boerderij wat met de afstandbediening van hun kleu rentelevisie. Pas als hun oog valt op oude zwart-wit beelden, schrikken zij wakker. Vroeger, toen had je tenminste nog kra kers uit één stuk. Zij waren met geen stok weg te slaan uit hun panden. En moesten zij er toch even op uit, bijvoorbeeld voor een onderhoud met de rechter, dan moesten zij het doen met veel gammeler fietsen. burg, de CDA-burgemeester die het grappen nooit kan laten, ze een handje helpen met het be denken van een nieuwe naam. Dat zullen ze nodig hebben. Volgevreten Watjes zijn het. Verwende ver tegenwoordigers van de patat generatie. Nee, het gaat nu eens niet over de volgevreten vedet ten die Nederland hadden moeten vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap voetbal in Japan en Zuid-Korea. Dichter bij huis laten vier sof ties uit Zoetermeer zich bij het eerste zuchtje tegenwind uit hun Hazerswoudse kraakpand zetten. Waar zijn de tijden gebleven alphen aan den run - Een py thon die sinds het weekeinde was vermist uit de Alphense die renwinkel Dierenvreugd is weer terecht. Gisteren dook het dier even voor sluitingstijd weer op in de winkel, waar hij zich had verscholen in een warm hoekje. „We dachten eerst dat de slang gestolen was", zegt Dennis de Jong, werkzaam in Dieren vreugd. „Zaterdag merkten we dat het terrarium leeg was. De deuren zaten echter potdicht. Het is me werkelijk een raadsel hoe de python heeft kunnen ontsnappen." Gezien de lengte van de slang, ruim een meter, heeft hij zich dus vier dagen lang goed schuil gehouden in de winkel. De python is ei giftige wurgslang, ma; niet bij machte een wurgen. Volgens De Joi daarom nooit sprake van een gevaarlijke situat De eigenaar van de p; van der Zwaan uit H; de-Dorp, had zijn hui: verzorging bij Dierenvrei dergebracht, omdat het zijn winterslaap niet met eten. „Daarom voeden m onder dwang muizen ePj( sters", zegt De Jong. sputtert hij eerst evenf>e maar hij eet wel goed hij eenmaal de smaak te| heeft." Van der Zwaan bereikbaar voor een reacl door Annette Lameijer alphen aan den rijn - Voor alle rotondes in Alphen moeten de zelfde voorrangsregels voor fiet sers gelden. De huidige situatie schept verwarring voor fietsers en automobilisten. Dat is de mening van Groenlinks-raads lid Henk van der Zanden. Hij wil dat fietsers op alle roton des voorrang krijgen. „Dat is veiliger. Ook krijg je daarmee je meer ouderen op de fiets. Voor senioren is het lastig elke keer te stoppen en af te stappen, dat is een aanslag op hun energie." Van der Zanden onderschrijft daarmee de landelijke aanbeve ling van de Fietsersbond. Hij wil de maatregel opgenomen zien in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. „In het GWP mis ik het roton- debeleid. Blijkbaar heeft door stroming van het autoverkeer de prioriteit. Maar wil je mensen op de fiets krijgen, moet je er al lereerst voor moeten zorgen dat de fietsers zonder gevaat een ro tonde kunnen nemen. Vooral oudere mensen hebben veel moeite met het verschil in voor rang bij de rotondes", aldus Van der Zanden. Fietsers hebben bij de rotonde aan het Raoul Wallenbergplein geen voorrang, vervolgens mo gen ze bij rotonde aan de Laan der Continenten wel weer onge stoord doorrijden. Bij de roton de aan de Europalaan heeft de fietser weer geen voorrang en vervolgens wel weer bij de ro tonde aan de Noorderkeerkring. Van der Zanden is niet te spre ken over deze inconsequentie. „Dat werkt de onveiligheid in de hand." Het raadslid heeft inlichtingen gevraagd aan het college. De Fietsersbond heeft alle gemeen ten en provincies een 1 stuurd waarin voorraj fietsers op de rotondi aanbevolen. De provini negen om de aanbeve de Fietsersbond in ha< op te gaan nemen. Ik gemeente dit ook gaat" Van der Zanden zegt te als raadslid, maar ookf stuurslid van de Fietsersli „Onderzoeken hebben ij zen dat Alphen één van <i vriendelijkste gemeentel voor korte routes van dan vier kilometer* woj houdingsgewijs hier auto gepakt." Hoog tijd iets voor de fietsers tj vindt Van der Zanden, dat de maatregel ook voor het milieu. Verder stoort het Van den dat de gemeentelij tuigen pas per 1 janu: een extra zijspiegel „Doordat chauffeurs fi< de dode hoek niet zien, jaarlijks landelijk 90 di je de maatregel vervri voert spaart dat wellicl senlevens. En wat k< spiegel nou, 50, 60 euro?jiee Wethouder Groen in ]Bi laat weten dat de fietsp het Raoulwallenbergplei Europaplein, in tegensti de andere fietspaden bj phense rotondes, geen maken van de rotonde, is er dus geen voorrang voor de fietsers. Dit om tie veilig te houden en stroming van het autove bevorderen. Verder zijn al zes van meentelijke voertuigen jar zien van de zogeheten va hoekspiegel. De andere men later als gevolg v; traging die een brand >aj zaakte bij garage LIAM. |jt. de alphen aan den rijn - Het kers- verse raadslid Linda van Duijn is sinds kort de nieuwe voorzitter van de Alphense afdelingspartij van de SP. Zij volgt Chris Sandee op, die tijdens een buitengewo ne algemene ledenvergadering aftrad. Sandee, die anderhalf jaar pre ses was, trok zijn consequenties uit de nederlaag tijdens de ge meenteraadsverkiezingen. De SP moest een raadszetel inleve ren en hield er nog drie over. De Socialistische Partij was daar mee de grootste verliezer. Dat kwam niet overeen met het lan delijke beeld. Bij de Kamerver kiezingen trok de SP juist meer kiezers. Sandee trekt zich helem uit het bestuur. De Bo 101 is van plan zich nu in z woonplaats te gaan I voor de daar nog op te116 partij- "g Van Duijn neemt de hr™ enthousiasme over. De se begrijpt dat sommig ten wennen aan de coi ~j raadslid-voorzitterschap b inderdaad niet geb061 maar ik heb er geen^31 mee. Ik heb veel tijd en en klopt het allemaal. Zelfs nei tievoorzitter kan partij^ zijn. Het past in onze w gaan samenwerken aar: 1 komst. Daarin staat le»1^ ving centraal."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 16