LEIDEN REGIO Varm onthaal voor waarnemer Lemstra Dankzij Judith naar het pretpark raaOZHHQMO iimpeler koeren voorkomt spraakverwarring HORA EST Bewoners Condorhorst en Portaal ruziën over kosten voor huismeester R3 'Een blije dag voor Leiden' [ONDERZOEK Het veranderende repertoire van de tortelduif EDOX Leidsch DagbladAltCHIIi\IiN ANNO 1902 ANNO 1977 woensdag 5 JUNI 2002 d/utr Timntauc lA/aarcankuro Hnns mpl tal van nrioami rliprpn hnilt ipdfireen Taaa! ..Pak Robbert Minkhorst in - Een warmer welkom is I een waarnemend burge- ster haast niet voor te stel- "iefj/Volter Lemstra, tijdelijk op wijk van Jan Postma in Lei- vai kan niet meer stuk, getuige Enthousiaste onthaal waar in", de gemeenteraad de CDA- rekjjsteravond begroette. Wet- j oqer Ron Hillebrand typeerde ntt^tra als 'een zeer aimabel en itig bestuurder'. Voor de le- tieijvan de gemeenteraad vol- iit dhij nu al aan 'alle verwach- ee' 1 (Inag ook wel, lieten politici lemeren, want Leiden de komende maanden l opgaven. De stad barst le ambities en heeft een e gi dobber aan het verder Inhken van de regionale sa- d Werking. Onder andere wat itste betreft, rekent Leiden oseje expertise en kunde van ondjt ïfortiaag is een blije dag voor Jöpjn", vond Hillebrand. „Om- zo kort na het bewogen ;n van Jan Postma weer lieuwe burgemeester mo- Outyerwelkomen. Ik hecht er onze erkentelijkheid uit ;en voor de voortvarende lar.an de commissaris van de Jan Franssen." Juist imdat die met de CDA'er, Kamerlid, oud-topamb- en voormalig burgemees- Hengelo, op de proppen „Een bestuurder die zon- lijfel de komende maan- ^^eel zal kunnen betekenen stad en haar inwoners." :n flinke dosis zelfspot Hillebrand het Leidse 'ejur. „Er valt heel veel te hei De Aalmarkt, een stadsvi- je «stellen, investeringsplan- e rnptsteUen, en de discussie kenLeiden in de 21ste eeuw h de worden afgerond. Die aat e zinnen komen allemaal rt d( welkomstspeech voor Jan 'rojejia. Dat laatste toont maar eens aan dat u van onze 1G«1°ge ambities niet in de de i hoeft te schieten. Onze sterf11 gaan vele bestuurders opd uw^rand wees ook op de ou i ge( :e stk net I ;ter<fl plannen van de provincie met het regionale bestuur en de sa menwerking tussen gemeenten. De wethouder voelt zich in de steek gelaten door Zuid-Hol land. „Ons verzoek om hulp wordt niet beantwoord. De ver gelijking dringt zich op tussen een Leids bestuurder en iemand die in een kolkende rivier wordt gegooid, met de handen gebon den op de rug, en van de kant hoort roepen: 'maar dan moet je natuurlijk wel zelf zwemmen'." Een rol die is weggelegd voor Lemstra, aldus de wethouder. „Tegelijk bent u niet voor een kleintje vervaard." Voor hilariteit zorgde PvdA-ffac- tieleider Conny Broeyer. Ze ver sprak zich en begon haar toe spraak met de woorden 'burge meester Postma'. Broeyer bood haar excuses aan, maar was zo ontdaan over haar faux pas, dat ze verder maar moeilijk uit haar woorden kwam. Ze omschreef Lemstra als een man die 'een open, directe, noordelijke geest combineert met een Bourgon disch hart'. Van de SP, Leefbaar Leiden en LWG/De Groenen kreeg Lemstra cadeaus. Lemstra vond het een eer om de uitdaging in Leiden aan te mo gen gaan. „Een stad met grote potentie, veel ambities en vitali teit. Bruisend. Ik ben met pensi oen, zoals dat heet, waardoor sommige vrouwen gaan denken: hij komt nu wat vaker thuis. De ze man dus niet. Ik dank mijn vrouw Margien, die me de ruim te geeft om dit ambt tijdelijk te vervullen. Ik zie mijzelf als een coach, een stimulator van een goed team." De nieuwe burge meester stond ook even stil bij zijn voorganger. „Ik wil hier mijn respect uitspreken voor Jan Postma. Ik ken Jan goed en ik weet dat het geen licht besluit voor hem was om temg te tre den. Die stad pakt je beet en houdt je vast" DOOR WILFRED SIMONS wsgierigheid is de belang- hete drijfveer voor de weten- De rubriek In Onderzoek een greep uit de vele on- erpen waar Leidse onder- küooers zich in hebben verdiept, er dcjaag: gedragsbioloog Selvi- ïele e Kort (31). at tw grolmensen hebben het idee estelie evolutie toewerkt naar it dofls ingewikkelder en gevari- vanjer levensvormen. Dat klopt it hefaltijd, ontdekte de Leidse n gr( tgsbioloog Selvino de Kort. een romoveerde onlangs op aninderzoek naar het koeren Hij ortelduiven die hun leefge- r intfl delen met een andere tor- iteritort. De Kort ontdekte dat aar duiven hun 'repertoire' aindkoergeluiden juist verklei aden >m 'spraakverwarring' te :osrr comen. Het doel daarvan, g. tieve onderlinge commu- ucei ie zonder storende invloed een indere tortelsoorten, heeft n, w«ïr een keerzijde. De onder- ondi communicatiemogelijkhe- 5 bei lemen af. „Als je repertoire ningkoeren kleiner is, kim je el- sel," minder vertellen", veron- :olle| elt de Leidse gedragsbio- soefc mer eidse biologie-instituut y 1 verricht al jaren onder- 1 me| naar het gedrag van tor- et vo iven StreptopeliaDeze er bi ;oed te bestuderen omdat dere ste leefgebieden hebben, ingei in ze veel voorkomen. Ze taar (lus gemakkelijk te vinden, over hebben tortelduiven een plan mensen duidelijk te begrij- 1 te tl aangeboren 'koerrepertoi- tijd 1 De fijne finesses van hun n, m er ontgaan ons, maar in 1 plailijnen is duidelijk te be- nodi en wat ze elkaar meede- aldus De Kort. ilduiven maken drie koer den: een perchkoer, een ;oer en een nestkoer. Elke - -^heeft specifieke geluiden y jbehorende gebaren. Bij de ïkoer zit een mannetje in 'k 108e boom in zijn territori- 'vatti en na<iru^cel1jk te koe- laarmee wil hij aan wtjes laten weten dat hij erritorium heeft en dat hij eli likbaar is. Voor andere nHP ^etles 1S perchkoer een iphuwing: blijf weg! De roer is een baltsgebaar, in- uitgevoerd voor vrouwtjes. pboi derzoek stil." De Kort besloot met behulp van genetisch onderzoek eerst een stamboom op te stellen. Enkele miljoenen jaren geleden was er één 'oertortel', die sindsdien is geëvolueerd tot zeventien soor ten. Hij stelde vast dat ze in vier groepen ondergebracht kunnen worden, maar de meeste soor ten zijn nog altijd nauw aan el kaar verwant. De Kort toonde aan dat de oertortel drie oer- koeren kende en dat tijdens de evolutie het 'koerrepertoire' tenminste twee keer, onafhan kelijk van elkaar, is 'versimpeld' tot één koergeluid. Waarom is dat gebeurd? De Kort ontdekte dat twee soorten tortelduiven die één leefgebied delen, simpeler koeren om 'spraakverwarring' te voorko men. Een mannetjestortel bij voorbeeld die zijn territorium verdedigt, verliest veel energie als hij een mannetje van een andere soort moet verjagen. Als hij anders koert, trekt hij die an dere mannetjes niet aan. „Het verminderen van het koerreper toire heeft als voordeel dat de communicatie met de eigen soort efficiënter wordt." Tijdens het onderzoek kreeg De Kort een unieke gelegenheid om 'evolutie in actie' te zien. Een savanne nabij het Albert- meer in Oeganda wordt nu be woond door de Kaapse tortel en de wijntortel, die vroeger door een smalle band regenwoud van elkaar gescheiden bleven. „Je zou verwachten dat de soorten bezig zijn hun repertoi re te versimpelen", meent hij. „Dat blijkt echter niet. De Kaapse tortel en de wijntortel zijn zó verwant, dat zij met suc ces met elkaar kruisen." Die verwantschap gaat ook op voor de koergeluiden van beide soorten. Daardoor zien de die ren elkaar niet als verschillende soorten. Aan het Albertmeer gaan deze soorten nu mogelijk in elkaar op. Dat versimpeling van koergeluiden spraakver warring tussen soorten voor komt, werd in Oeganda dus niet bewezen. „Toch ook wel een opmerkelijk resultaat." Daags na zijn promotie is De kort afgereisd naar de Universi teit van Cambridge, waar hij een aanstelling voor drie jaar heeft gekregen bij de vakgroep Experimentele Psychologie. Hij gaat nu onderzoek doen naar het geheugen van gaaien. Opmerkelijke stellingen toegelicht Selvino de Kort. Foto: Mark Lamers Tegenover andere mannetjes heeft het een agressieve beteke nis. De nestkoer speelt een rol bij de 'paarbinding', zoals De Kort dat noemt. Het mannetje koert met zijn staart omhoog en met trillende vleugels op een nest of op een plekje waar een nest kan worden gebouwd. Een vrouwtje dat, gestimuleerd door een koerend mannetje, nest- koert, krijgt een eisprong. De meeste tortelsoorten heb ben een repertoire van verschil lende koergeluiden. Sommige echter niet: zij voeren wel alle voorgeschreven gebaren uit, maar produceren daarbij slechts één koergeluid. Soortge noten moeten uit de context af leiden welke mededeling de duif doet. Waar komt dat ver schil vandaan? De Kort besloot dat grondig uit te zoeken. Zijn speurtocht bracht hem de afge lopen vier jaar in laboratoria voor het doen van genetisch onderzoek, maar ook in lemen hutjes onder de Oegandese en Kameroense tropenzon. Daar komen namelijk veel tortelsoor ten voor. Gemakkelijk was dat niet altijd. „Malaria, buikloop, noem maar op, ik heb het alle maal gehad. Er is geen ontko men aan", zegt hij.Als ik ziek was, dan was ik zo twee weken onder de pannen en lag het on- Ook uit een roze wolk kan het regenen. Stelling 12 uit het proefschrift 'Het water meester. Het recht rond de overheidszorg voor de beveiliging tegen overstro ming', Marianne Dekker, Rechtsgeleerdheid. „Tja, de liefde hè. Iedereen weet dat niets in het leven per fect is. Alles, hoe leuk ook, heeft wel een aspect dat min der leuk is. Denk maar gewoon aan je baan. De meeste men sen hebben leuk werk, maar geheid dat er altijd tenminste één vervelend kantje aan zit. Dat is gewoon een kwestie van realiteitszin. Het gekke is nu dat als je verliefd bent - en dan vooral als het voor de eerste keer heel heftig toeslaat - je ge neigd bent om die realiteit uit het oog te verliezen. Het leven is dan volmaakt, tenminste je wil dat dat zo is. Dat kan na tuurlijk niet, maar dat heb je niet door. Als dan blijkt dat die volmaakte partner dingen wil die jij niet wil, of als hij andere gewoontes heeft dan jij, dan kan dat heel verrassend en on aangenaam zijn. Zelfs al ben je heel erg verliefd. Ik denk dat mijn stelling vooral opgaat bij een eerste grote liefde. Bij late re relaties weet je beter wat er komen gaat en koester je min der overdreven verwachtingen. 'Roze brillen kunnen barsten', zo had de stelling ook kunnen luiden." door Timoteus Waarsenburg leiden - „Weten jullie wat Judith voor jullie gewonnen heeft?" Groep acht van de Zijlwijk- school is muisstil. Ze zijn ver bijsterd en gespannen. De klas is net tijdens de Engelse les 'overvallen' door een camera ploeg van de Avro. Als de man voor de camera bekend maakt dat de hele groep het in de Efte- ling mag opnemen tegen twee andere klassen van winnende scholen ergens uit het land, maakt de stilte plaats voor een hels kabaal. „Judith, Judith", scanderen de leerlingen. Judith van den Besselaar deed op persoonlijke titel mee met de Pandawedstrijd van het Wereld Natuurfonds. De opdracht luid de 'Maak je eigen pandadroom'. Waarop de ijverige leerlinge aan de slag toog om een soort kijk doos met tal van origami dieren te maken. Uiteindelijk werd haar inzending met nog twee andere inzendingen bekroond. En omdat de Avro aan de WNF- wedstrijd een tv-programma heeft verbonden, won niet al leen Judith maar haar hele klas. Dinsdag strijd groep acht van de Zijlwijkschool in de Efteling te gen de twee klassen van de an dere winnaars. De winnaar van die strijd krijgt een overnachting in het sprookjeshotel van de Ef teling aangeboden. Wederom voor de hele klas. En op 19 juni wordt de wedstrijd uitgezonden op tv. 'De Pandawedstrijd', heet het programma. „Zijn jullie klaar voor de meest spannende, heftige, bloedstol lende wedstrijd van de Neder landse jeugdtelevisie?", roept de man door de klas. Het antwoord laat zich raden. Uit volle borst brult iedereen 'Jaaal'. „Pak je spullen, storm naar buiten want de bus staat nu voor de deur om jullie naar Kaatsheuvel te bren gen!" Dit is natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd. Als een raket schieten de leerlingen het lokaal uit, de deur door, het plein op. Helaas, geen bus. Ejcjzfe actie is nodig om de uitzending van 19 juni een 'live-karakter' te kunnen geven. Als de cameraman de band stop zet, krijgen de leerlingen te ho ren dat ze wat dit meevallertje betreft voor de gek zijn gehou den. Geen vrij vandaag, mear dinsdag pas. Maar de leerlingen zien het niet echt als een tegen valler. Morgen vertrekken zfe met de hele klas voor vier dageh néar Austerlitz. Schoolkamp. Eh dankzij hun klasgenoot Judith zitten ze dinsdag alweer in de Efteling. Voor de tv nog weL Waarnemend burgemeester Lemstra tijdens zijn installatie. „Leiden is een stad met grote potentie, veel ambities en vitaliteit." Foto: Mark Lamers door Annet van Aarsen leiden - De kosten voor de huis meester blijven een voortdu rend punt van geschil tussen de bewoners van de Condorhorst in de Slaaghwijk en Woonstich- ting Portaal. Voor het kantonge recht diende gisteren een be roep van Portaal tegen een uit spraak van de huurcommissie die door bewoners J. van der Boom en H.B. van 't Hof was in geschakeld. De huurcommissie stelde het paar eerder dit jaar in het gelijk bij zijn klacht over een te hoge bijdrage in de service kosten. Volgens die uitspraak moet de Woonstichting de bij drage voor de huismeester over 1998 terugbetalen. Dat komt neer op 25 gulden per maand. Van der Boom en Van 't Hof hebben de servicekosten altijd keurig betaald. Maar net als de andere bewoners van de Con dorhorst vinden ze dat ze te veel moeten afdragen voor wat ze te rugkrijgen. In 1998 maakte Por taal het volgens hen helemaal te bont: toen de huismeester van de naastgelegen Arendshorst overleed, kreeg de in hun ogen toch al slecht functionerende en nauwelijks bereikbare huis meester van de Condorhorst ook die flat onder zijn hoede. Zo was hij op papier nog maar voor de helft van de tijd beschikbaar. Anders dan bij de huurcommis sie kwam Portaal gisteren met uitgebreide specificaties van de kosten. Maar volgens de advo caat van het bewonerspaar zijn die uitvloeisel van een staaltje creatief boekhouden. Opvallend is - zo wezen hij en zijn cliënten aan - dat sommige kostenpos ten wezenlijk verschillen van het staatje dat Portaal bij de huur commissie inleverde. Volgens de advocaat horen flink wat op gevoerde posten eigenlijk voor rekening van de verhuurder te komen, omdat die verantwoor delijk is voor een groot deel van de huismeesterstaken. Andere opgevoerde kosten zijn volgens de advocaat van de be woners onverklaarbaar hoog. Zo betalen de bewoners van de Condorhorst mee aan de lasten van een in 1988 uitgevoerde ver bouwing van drie huismeester- onderkomens in de Slaaghwijk. Die operatie kostte indertijd 170.000 gulden voor drie ver trekjes van 24 vierkante meter. ,Als die gegevens kloppen, dan heeft Portaal met geld gesme ten", zegt de advocaat van de huurders. „Dat onderkomen in de Condorhorst wordt door de huismeester niet eens meer ge bruikt", vult Van 't Hof aan. En zo zijn er nog tal van punten, die Van 't Hof en met haar de bewonerscommissie niet zin nen. „Het is niet voor niets (lat Portaal vorig jaar is uitgeroepen tot de slechtste verhuurder van Nederland", zegt Van 't Hof. De advocaat van Portaal be strijdt de kritiek. „De hoofdta ken van de huismeester zijn Al lemaal in het belang van de huurder", zegt hij onder andere. En: „Klachten over onbereik baarheid van de huismeester zijn ongegrond. Hij was altijd via het kantoortje of via zijn iho- biele telefoon bereikbaar. De bewering dat het onderkomen in de Condorhorst niet meer" in gebruik is, is feitelijk onjuist." Het hoger beroep van PoftSal zal niet meteen tot een uit spraak leiden. De kantonrechter verlangt meer gegevens - orider andere over de taakomschrij ving van de huismeester - voor dat ze haar oordeel kan velden. Eind deze maand komt de kwestie opnieuw aan de orde-.' (advertentie) WA f H Dit superplatte staaltje Zwitserse horlogemakerskunst is verkrijgbaar bij onderstaande juweliers. Katwijk aan Zee, Juwelier v.d. Zwart, Zeilmakerstraat 2 Leiden, Plessen Juweliers, Bevrijdingsplein 12-13 Leiderdorp, Juwelier De Jonge, Winkelcentrum Santhorst Sassenheim, Juwelier Wielinga, Hoofdstraat 196 uit de Donderdag 5 Juni LEIDEN - Volgens het verslag van den toestand en de exploitatie der Stedelijke Gasfabriek over het jaar 1901 heeft van April tot September de gasfabriek van Zondagmorgen 6 uren tot Zondagavond 6 uren geheel stilgestaan en hebben dus de stokers en de machinedrijvers op iedere 14 dagen één rustdag ge had. Na het hervatten van de wintercampagne werd hiermede voortgegaan, zoodat thans aan het ge noemde personeel het geheele jaar door op iedere 14 dagen een rustdag is toegekend. In Mei werd de diensttijd van het ambachtsperso- neel aan de fabriek en van de terreinwerkers van 11 uren op 10 uren daags teruggebracht. Het uurloon werd zoodanig geregeld dat de weeklonen dezelfde bleven. Aan het einde van 1901 werd met de Steenkolen- Handelsvereeniging te Utrecht contract afgesloten voor de levering van Westfaalsche gaskolen geduren de den termijn 1 April 1902 - 31 Maart 1904 voor 9 per 1000 K.G. franco op den wagen aan het sta tion der H. IJz. Sp.-Mij. Zaterdag 4 juni LEIDEN - Het gebied tussen Herengracht, Zijlsin- gel, Haven en Nieuwe Rijn vormt het meest oostelij ke deel van de Leidse binnenstad. Het was de laat ste uitleg van Leiden voor het jaar 1670. In de volks mond kreeg het gebied bekendheid als de 'Leidse Jordaan'. In de jaren zestig werd de slopershamer er rigoureus gehanteerd. De vele grachtenpandjes moesten verdwijnen en plaats maken voor de vindin gen in een bestemmingsplan die de geest van die tijd uitstraalden: brede, geasfalteerde wegen, hoge kantoorgebouwen, de drang naar groei. Eigenlijk door geldgebrek is het er nooit van gekomen dat dit soort plannen ook daadwerkelijk ten uitvoer kwa men. De gedachten over wat planologisch wenselijk is in oude binnensteden veranderden. In hoog tempo zelfs. En zo werd in de beginjaren zeventig door de gemeente gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Het doel: woningbouw en dat zoveel mogelijk in de sfeer die een grachtenstructuur met zich meebrengt. Het bestemmingsplan dat in 1974 werd vastgesteld, is allerminst omstreden. Herinneringen aan het ou de brachten overgebleven buurtbewoners en ande ren tot bezwaarschriften. De voorgenomen demping van de Waardgracht trof velen pijnlijk. Die werd ge deeltelijk al uitgevoerd om de bouw van het bejaar dencentrum Huis op de Waard aan de Nieuwe Rijn mogelijk te maken. Nog altijd is het de vraag wat er met de gracht gebeurt: komt het water erin terug of niet. Omstreden is eveneens de toekomstige breedte van de Oosterkerkstraat, die volgens de plannen on geveer dezelfde breedte als de Hooigracht zal krij gen. Verder is een nog onopgelost probleem de om vang die de garage van Kempeneers in de Lange- straatzai moeten krijgen. Buurtbewoners willen het liefst geen garage, Kempeners houdt het op een lengte van 125 meter en de gemeente op 45 meter. De Kroon zal moeten beslissen. Tenzij de gemeente en Kempeneers overeenstemming bereiken over bij voorbeeld een verplaatsing van het bedrijf naar de Merenwijk. VOORSCHOTEN - In het kader van de activiteiten ter verlevendiging van de dorpskern werd afgelo pen zaterdag in de Voorstraat een kindermarkt gehouden. Jeugdige marktkooplieden boden er aan wat ze kwijt wilden, hetgeen tot redelijke verkoopresultaten leidde. Foto: Archief Leidsch Dagblad Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing 2,50 (voor een exemplaar van 131 bij 18 In zwart wit) over te maken op gironummer 57055 tn.v. Dagbladuitgeverlj Damlate b.v. Postbus 507,2003 PA Haarlem, onder vermelding van Leidsch Dagblad, ANNO d.d. (datum van plaatsing) of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad, Rooscvcltstraat 82 te Lelden, krijgt de foto binnen drie weken thuisgestuurd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 15