GELOOF SAMENLEVING 'Wij zijn beesten' Dominee Hakvoort naar Gereformeerde Gemeente Amerikanen gaan Amsterdi evangeliseren vanaf woonboi Reuzentelescopen vinden eerste zonnestelsel in wording Centraal Joods Overleg geschokt door nazi-vergelijking Wilde appels gedijen op Schiermonnikoog Botanicus: Opfleurend bloemetje kan zieke nare besmetting gevejï Drees roemt religieus winkelen Tien gezinnen volgen predikant WETENSCHAP woensdag 5 JUNI 2002 leiden - „Wij zijn, zo weten we nu, beesten, nauw verwant aan de chimpansee en bonobo. In onze cellen zitten dezelfde ge nen als in gist. De werking van onze hersenen kunnen we met scans volgen. Dat leidt tot de uitdaging zelfkennis." Deze voor een theoloog niet heel gebruikelijke woorden sprak prof. dr. Willem B. Drees gisteren in zijn Leidse oratie als hoogleraar wijsbegeerte van de godsdienst, zedenkunde en en cyclopedie van de godgeleerd heid. Drees - natuurkundige en theoloog - volgt prof. H.J. Adri- aanse op. Drees sprak over de twee aspecten van zijn vak; wijs begeerte van de godsdienst én de godsdienst zelf. De hoogleraar, kleinzoon van premier W. Drees en zoon van de DS'70-minister van die naam, sprak over 'Het Christe lijk barbarendom in Europa'. Drees is voorstander van een vrijzinnig, verlicht christendom. Als natuurkundige probeert hij de inspiratie van het geloof te combineren met de kritische re delijkheid van de moderne we tenschap. De geschiedenis van dominee Béhler, die eind ne gentiende eeuw met zijn 'verta ling' van het boeddhistische ge schrift de nodige opschudding veroorzaakte in Christelijk Ne derland, gebruikte hij als voor beeld van een meer open, ver lichte benadering van het ge loof. De hervormde ds. Louis A. Béh ler uit het Friese Oosterwolde vertaalde een pamflet van een boeddhistische monnik uit Ti bet, Het 'Christelijke' Barbaren dom in Europa. De vertaler vond de Nederlandse koloniale politiek en de christelijke zen ding zedelijk verwerpelijk. Hij juichte het toe dat de 'Ooster- schen zuurdesem ons Christelijk meel doortrekken gaat' en vond dat wij spiritueel veel van de Aziatische culturen konden le ren. De brochure en Béhlers in leiding leidden ertoe dat het provinciaal kerkbestuur hem schorste. De algemene synode handhaaf de hem echter als predikant. Die gang van zaken had de oprich ting van de Gereformeerde Bond tot gevolg, al meende de predikant dat 'ware christenen' aan deze teksten geen aanstoot zouden nemen. Zij zullen 'daar in diezelfde heerlijke heilswaar heden ontdekken, waarin hun ne eigene ziel zich verheugen mag". Béhler viel de auteur bij in diens visie op de mens. De christelijke 'barbaren van het Westen' kenden slechts de bui tenkant, maar veronachtzaam den het belangrijkste, de ziel. Drees vond de 'zaak-Béhler' nog steeds actueel. Historici kunnen dit plaatsen in het kader van de moderne 20e eeuw. 'Boeddho- logen' vinden hier wat men toen wist van het boeddhisme. Bij belwetenschappers kunnen la tere geloofsovertuigingen con fronteren met precies bronnen onderzoek. Godsdienstweten schappers - zoals Drees - kun nen de 'godsbeelden' van Oost en West onderzoeken en gods dienstsociologen ontdekken dat de strijd van Béhler eigenlijk binnen het christendom werd gevoerd. Wat voor bedoelingen allemaal een rol speelden in dit optreden van de hervormde dominee uit het Friese Oosterwolde, is object van de godsdiensthistorie. Sa men met de godsdienstsociolo gie, de godsdienstpsychologie en andere disciplines maakt de ze deel uit van het geheel aan godsdienstwetenschappen, dat sinds jaar en dag één van de twee pijlers vormt van de Leidse theologische faculteit. De ande re pijler is de theologie, die zich baseert op openbaring en tradi tie. De godsdienstfilosofie staat daartussen. Aan de ene kant doet zij méér dan vormen van godsdienst be schrijven en herleiden tot socia le, historische en psychische factoren. Zij stelt de vraag naar de waarheid en de waarde van het geloof. Wat dat betreft voegt zij toe aan wat de wetenschap kan. Aan de andere kant beperkt de godsdienstwijsbegeerte zich tot wat door middel van kriti- amsterdam/anp - Het Centraal Joods Overleg is 'geschokt' door de opmerking van S. Agterhuis, volgens wie Israël in Jenin dezelfde methodes heeft toegepast die de Duitsers gebruikten om getto's uit te kammen. Agterhuis is burgerwaame- mer in Israël en Palestijns gebied namens Novib en vijf kerkelijke organisaties. Het CJO, waarin de drie joodse kerkge nootschappen, Centrum Informatie en Documentatie Israël, Federatie Neder landse Zionisten en Joods Maatschappe lijk Werk zijn vertegenwoordigd, vraagt rie zes organisaties of zij achter de woor den van hun gezant staan. Het CJO ver wacht dat zij zich distantiëren van Agter huis, die de gewraakte opmerking maak te in het Amsterdams Stadsblad. In Palestijnse kring wordt Jenin de 'zelf moordhoofdstad' genoemd wegens de grote aantallen zelfmoordacties die er sche, redelijke en publieke toet sing kan worden vastgesteld. Wat dat betreft doet zij minder dan de theologie. In het geloof zelf is rationaliteit wellicht niet het eerste. De emoties spelen daar een minstens zo belangrij ke rol. worden beraamd. Joodse burgers hebben in de Tweede Wereldoorlog nooit zelf moordaanslagen gepleegd, noch wapens gemaakt om onschuldige burgers te ver moorden. Verder noemt het CJO de ho locaust een 'unieke wandaad' in de mo derne geschiedenis. alphen aan den rijn - Dominee E. Hakvoort is uit de Christelijke Gereformeerde Kerken getre den. De predikant van de ge meente in Alphen aan den Rijn is van plan zich met zijn gezin aan te sluiten bij de Gerefor meerde Gemeenten. Ook wil hij graag predikant in dit kerkver band worden. Ds. Hakvoort heeft dat meege deeld in een brief aan de chns- telijk-gereformeerde classis Den Haag, zo bevestigt ds. K. Hoef nagel uit Katwijk. Gisteravond heeft de classis over de brief ver gaderd en bekeken hoe het nu in de gemeente van Alphen ver der moet. Helemaal onverwacht kwam de stap van de Alphense dominee niet. „We zagen dit al een tijdje aankomen", aldus ds. Hoefna gel. Al langere tijd was bekend dat Hakvoort zich qua prediking meer thuisvoelt bij de Gerefor meerde Gemeenten. Zo zou hij leren dat verbond en uitverkie zing samenvallen, wat als con sequentie heeft dat Gods belof ten van redding in de prediking alleen bestemd zijn voor de uit verkorenen. Hakvoort is niet de enige Alphe- naar die de Christelijk Gerefor meerde Kerken vaarwel heeft gezegd. „Er zijn zo'n tien gezin nen, waaronder enkele grote, uit de kerk gestapt", aldus Hoefna gel. „Hoe groot de schade is we ten we pas volgende week, na dat aanstaande zondag een compleet nieuwe kerkenraad is bevestigd." De nieuwe kerkenraad is nodig, aangezien de oude samen met ds. Hakvoort is teruggetreden. Kerkenraad en predikant beslo ten 21 maart zich af te scheiden van de Christelijke Gereformeer de Kerken. Onder druk van de classis keerden ze op hun schre den terug. De predikant werd tot oktober op non-actief ge steld en de kerkenraad trad te rug. Het werk in de de gemeente werd tijdelijk overgenomen door de kerkenraad van Nieuw koop. Vorige week stuurde de classis een brief aan alle gemeentele den in Alphen, waarin erop werd aangedrongen lid van de kerk te blijven. Aan ds. Hakvoort ite was gevraagd deze brief yji dertekenen. „Omdat wijp over geen antwoord vajfca kregen, wilden wij er i%n met hem over spreken", fa Hoefnagel. „Dat gesprekfc doorgegaan, omdat hij oije een brief van zijn ontt stuurde." Onduidelijk is wat de tiei^ nen gaan doen die uit zijn gestapt. Vorige weekt reerde ds. Hoefnagel wellicht een Gereformed meente zouden vormen.|t de Gereformeerde Gen werd ontkend dat er i vraag voor een nieuwe g te in Alphen zou zijn. In formatorisch Dagblad ambtsdrager L. Huisir ongeveer tachtig mensej der wie hijzelf- 's zonqi diensten in de Gerefor» Gemeente van Boskooph nen. Ook zouden nog zoje tig mensen naar de meerde Gemeente in 1 zen en de Alphense Oui formeerde Gemeente gal minee Hakvoort was i commentaar bereikbaar, y Amsterdam - De Amerikaanse evangelische organisatie 'Great Commission Ministries' (GCM) wil volgend jaar vanuit Amster dam een grote Europese evan gelisatiecampagne beginnen, het 'Amsterdam Project.' Die moet leiden tot het stichten van een jongerenkerk in de hoofd stad. Van daaruit wil men dan jongeren in Europa bekeren. Voor dit 'Amsterdam Project' van de GMC - wat staat voor 'Bedieningen van de Grote Op dracht' - zal binnenkort een groep van negen gezinnen en 21 alleenstaanden uit de VS in Am sterdam aan de slag gaan, voor lopig vanuit een woonboot in een van de grachten. Die boot moet dag en nacht beschikbaar zijn voor inwoners en toeristen 'om hier elkaar en God te ont moeten'. Het project moet uitlopen op het stichten van jongerenkerken in Europa, eerst in de grote ste den, later ook op het platteland. Leiders van dit project worden de evangelisten Steve en Ali Bush. Steve Bush is leider van een, volgens GCM snelgroeien de, jongerenkerk in Fort Collins (Colorado). Daar wordt nu de groep medewerkers voor Am sterdam getraind. Een aantal van hen spreekt al Nederlands. In het maandblad Uitdaging zegt Bush, dat er in Amsterdam zo'n 400.000 jongeren zijn tus sen de 18 en 30 jaar, 'e# heel weinigen van he|D naar de kerk. Denk je 4>sl zoveel mensen die we raps opzet kunnen bereikenM niet fantastisch?' Bush dfl 1 God iets geweldigs gaat f - Amsterdam. Hij zegt dfw Zelf 'hen met zijn projrf2- Amsterdam brengt'. ee In een toelichting van Gil10! Amsterdam een van de j ft en meest artistieke sterf' de wereld, 'met een ope ding tegenover nieuw# beelden'. Daarom zou i tematieve stijl van get gemeenschap in deze si kom zijn, een kerk met I zichten in hartje AmsterJ door Anko de Jong Schiermonnikoog - Plotseling doken ze op langs de paden door de duinen op Schiermon nikoog: wilde appels. Nergens in Nederland komt een zo om vangrijke concentratie van zaailingen voor, en waar schijnlijk zelfs niet in Europa, zegt fruitdeskundige Thijs Vis ser uit Wageningen. Bloeiende wilde appels tegen een achtergrond van duinen en een vuurtoren, waar vond je dat anders dan op Schiermon nikoog? Oud-Schiermonniko- ger Thijs Visser (79), gepensio- eerd pomoloog, zou het niet :en. „Het meest verrassende wel dat de zaailingen soms met de voeten in het water staan. Ik heb ze zelfs gevonden tussen twee berken in." In 2001 werd het aantal wilde appelbomen geschat op zeker iehonderd. „Een paar weken leden ging ik weer een mid- op zoek en ik vond in een uur meer dan veertig ieuwe. Het werkelijke aantal nog veel hoger liggen." ederland is een land van mo- culturen, met een enkel ge- op een vrij groot opper- Dit is bijvoorbeeld het ge- met dennenbossen en lappelvelden, maar ook met appelbomen. Zo kunnen de gewassen onder gecontro leerde omstandigheden groei en. „Maar de appel komt van oorsprong uit de bossen van -de Kaukasus", vertelt Visser. ^Appels groeien van nature dus niet zoals ze in de Betuwe sta lei :n zaailing is een boompje dat groeit uit een van de pitten van een klokhuis. Is dit bij voorbeeld van een Elstar, dan zal de zaailing erop lijken, maar een echte Elstar is het niet meer. „Eigenlijk verschil len alle zaailingen van elkaar. Zie het maar als kinderen, die wel wat op de ouders lijken, maar niet dezelfde zijn." In zijn jeugd kwamen wilde appels niet voor op Schier; dat herinnert Visser zich heel goed. Maar in de jaren vijftig gebeurde er iets dat de wilde appel ruim baan gaf: op het ei land brak de konijnenziekte myxomatose uit. Vrijwel de volledige populatie van 150.000 tot 200.000 konijnen ging eraan. De boompjes wer den nu niet langer aangevre ten. Het kaartje dat Visser van de zaailingen maakte, laat zien dat ze vooral langs de paden en bij de camping voorkomen. Daar komen veel toeristen, die appelts eten en klokhuizen weggooien. Zo moeten in de loop der jaren vele tienduizen den pitten in de eilander na tuur terecht zijn gekomen. Want volgens de berekeningen van Visser zijn minstens tien duizend klokhuizen nodig om een enkele zaailing succesvol te laten groeien. Dat ze afkom stig zijn van consumptieappels blijkt uit de aangetroffen soor ten: Golden Delicious, Benoni, James Grieves, Granny Smith en sinds 1988 de Elstar. Dat de wilde appel juist op Schier voorkomt, en bijvoor beeld weinig op Ameland, heeft te maken met de onder grond. De grond op Schier is rijk aan kalk. De appelboom gedijt daar goed op. Bovendien is de lucht rijk aan stikstof, een gevolg van verontreiniging, die voor het appelblad juist heel nuttig is. Het doel is nu om Schier zijn eigen appel te geven. Visser en zijn collega's Louis Michiel- sens en Rob Koning hebben vele tientallen zaiaifingen op een onderstam geënt. Dit ge beurt al sinds de jaren tachtig. Slechts één ras bleek zo goed dat het tot beschermd ras werd verklaard - de 'Ambro', naar Vissers grootvader Ambrosius. Het ras is echter beperkt houd baar en de commerciële waar de is nog niet bewezen. De zoektocht naar een goede ap pel van Schier gaat door. door Ben Apeldoom/gpd garching - Europese en Ameri kaanse astronomen hebben met twee reuzentelescopen het dui delijkst zichtbare zonnestelsel in wording tot dusverre gevonden. Het bij toeval gevonden stelsel, bestaande uit een enorme mate rie-ring rond een piepjonge ster, blijkt te zijn weggedreven uit de stof- en gasnevels waaruit het gevormd werd. Mede daardoor is de ring, waar we vanaf de aarde van opzij tegenaan kijken, duide lijk te zien. Zo moet ons eigen zonnestelsel er vóór zijn ontstaan, pakweg zes miljard jaar geleden, hebben uit gezien. De sterrenkundigen stuitten met de Europese New Technology Telescope (NTT), die opgesteld staat op de top van de Chileense berg La Silla, bij toeval op een merkwaardig object in het ster renbeeld Ophiuchus (Slangen drager). Dat gebied is rijk aan stof en gas, en bijgevolg ook aan piepjonge sterren die daaruit nét zijn ontstaan, of bezig zijn te ontstaan. Het 500 lichtjaar van ons verwijderde, uitgestrekte gas- en sterrencomplex is de dichtst bij ons gelegen kosmi sche 'kraamkamer' die we ken- nqn, en staat bekend als het Rho-Ophiuchi-complex. Toen men het object met een nog veel grotere telescoop be keek, bleek dat het een schotel- vormige structuur had, wat on vermijdelijk leidde tot de bij naam 'Flying Saucer'. Bestude ring van het object in het infra rood, bracht aan het licht dat het schotelvormige uiterlijk ver oorzaakt wordt, doordat we te gen de zijkant van een grote stof- en gasnevel aankijken, die zich rondom een centrale, jonge ster bevindt. Door het stof kunnen we de ster zelf niet zien, maar zijn aanwe zigheid blijkt uit verstrooiing van zijn licht in het bovenste en het onderste deel van de nevel. Dat geeft de daardoor ogen schijnlijk in tweeën gespleten nevel het uiterlijk van een vlie gende schotel. „Deze nevel kunnen we door een gelukkige samenloop van omstandigheden zo goed zien," aldus de Duitse astronoom Ni colas Grosso, leider van de on derzoeksgroep, en verbonden aan het Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Gar ching. „Enerzijds is het object door een of andere oorzaak vrij wel geheel uit de wolken van het Rho-Ophiuchi-complex wegge dreven. Anderzijds wordt de flauwe gloed van de nevel zelf niet overstraald door hetje c van die centrale ster." p. De materieschijf waar weee aan kijken heeft een midjer| van ruim 90 miljard kiloDers Dat is acht keer groter d^aa doorsnede van ons hele fc K stelsel. De schijf bevat tui zoveel materie als de grOmi planeet in ons zonnestelfe c piter. Analyse van het dofls i stof verstrooide licht vanfer 1 centrale ster, leert dat hefalti ster is, ongeveer even gr< igs onze zon, maar met een roi vlaktetemperatuur vanine 3000 graden Celsius. Hij on dan ook veel minder int ede de zon. Zowel de materitort als de ster zelf zijn naar i di waarschijnlijkheid mind ;oe een miljoen jaar geléden )m vormd. Dat is naar kosn|;oi maatstaven piepjong, jtie^ „Met deze Flying Saucei ie moeder natuur ons een nd studieobject gegeven, wtr e we in staat zijn de condi co bestuderen zoals die be: ier ten tijde van de vormingkoe ons eigen zonnestelsel," mi Grosso. Hij en zijn collej elt bliceren hun onderzoek ten in het juni-nummerleic tijdschrift Astronomy i vei hysics. Daarin maakt meina vens melding van het vo live men de Flying Saucer bi ;oe golflengten te bestudere ste structuur en beweginge in 2 materieschijf zichtbaar 1 lus ken. Men verwacht ovei iet geen kant-en-klare plan me de materieschijf aan te daar In een miljoen jaar tijd HDe iswaar veel gebeuren, m er c de vorming van een plai liji toch echt meer tijd nodipn 1 aid eldi ider breda - Bloemen houden van mensen, althans van gezonde mensen. Bij zieken ligt dat ingewik kelder. Worden bloemen naast een ziekbed niet goed verzorgd, dan verspreiden zich giftige stoffen die goed gedijen op natte verbanden en wonden. Daardoor kunnen nare besmettingen ontstaan. Dat beweert althans de botanicus Kees Boele in het blad Gezondheidsnieuws. Volgens Boele vormt met name bloemenwater een ideale voedingsbo dem voor schimmels en bacteriën die giftige stof fen afgeven. Gezonde mensen hebben van die stoffen niks te vrezen, bij verminderde weerstand van een patiënt kan een schimmel tot een lastig te bestrijden besmetting leiden. De Gezondheidsraad ken het probleem en advi seert dan ook het water waarin bloemen staan el ke dag te verversen. In de meeste ziekenhuizen gebeurt dat ook. „Ten minste, als er tijd voor is", aldus een verpleger. Volgens P. Rademacher van ziekenhuis De Honte in Temeuzen wordt de verzorging van bloemen zeer serieus genomen. „De hygiëniste hier in huis heeft er zelfs een protocol voor opgesteld. De ver versing van het bloemenwater wordt daar expli ciet in genoemd." Bovendien geldt in De Honte net als in andere ziekenhuizen een verbod op bloemen op kwets bare afdelingen, als de intensive care en hartbe- waking. Familieleden van patiënten moeten zich zeker be iko niet laten afschrikken door mogelijke 2^ men die hun bloemetje kunnen bevatti j men kunnen ook een heel opbeurend h< dat is weer goed voor het genezingsproce GJ. nog, in hetzelfde artikel in Gezondheid pleit een Amerikaanse arts voor het regeli pen van een bloemetje door gezonde,,l Daarmee kunnen ze volgens hem v< weerstand tegen ziekten en kwalen opboiT-' zo blijven ze langer uit het ziekenhuis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 14