LEIDE :aad vindt plannen college te duur Een boekje vol feesten Buurt staakt strijd tegen dagopvang Twijfels over juistheid van politieoptreden jxmg over jllem Drees ecteur nieuwe fcnst gemeente REGIO Licht boven de Burcht Hogeschool Leiden begint opleiding bio-informatica 'Wethouders lijden aan verzameldrift' ömer staat weer voor de En daarmee is ook de tijd ebroken van buitenfeesten oepentochten. Want wat is omerser dan op een warme id met wat happen en ge- e glazen op zachte kussens de Leidse grachten te kab- n en met de sloep te eiridi- op de eerste rang bij een cert in het Rapenburg? Of ifhet water de verrichtin- van de straatmuzikanten de Gouden Pet te volgen? Of op te gaan in de Kaagweek? Of aan te meren bij een culinair festival? Of dragonboatraces... Er is zoveel te doen op het wa ter van de Leidse grachten en de weidse waterwegen en plas sen in de omgeving. De Zuid- Hollandse waterdagen, het Rembrandt-concert, de Peur- bakkentocht, de Kaagweek, de culinaire festiviteiten en ga zo maar door. Stuk voor stuk eve nementen die hartstikke leuk zijn, de moeite van het bezoe- ec/pi iëTiv w :n 3m '0 ;ER!( hete borst T 704 ROST! De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Etic-Jan Berendsen TELEFOON O 71 - 53 56424 Bentwoud gint nu e groeien |en - De Leidse hoogleraar aider (politieke weten- jppen) geeft morgen een le- |in hotel Nieuw Minerva Willem Drees (1886-1988). Ider werkt al enige tijd aan firiografie van 'vadertje' Is en zal ingaan op de pro llen die bij zo'n omvangrijk lect komen kijken. De lezing n initiatief van de Studie- tiiging voor Politicologen in jen (SPIL). Na afloop van de g krijgt Daalder het erelid- ftschap van de vereniging geboden. Nieuw Minerva is fetigd aan Boommarkt 23. ing 20.00 uur. - Ambtenaar D. van Wie- jwordt directeur van de jwe gemeentelijke afdeling Jnene en Facilitaire zaken, lenst, die per 1 augustus pit, is onder meer verant- jdelijk voor belastingen, Brzaken, juridische zaken nunicatie. woensdag 5 JUNI 2002 vervolg van voorpagina leiden - Voor wethouder Hille- brand is het klip en klaar dat een groep feestvierende actie voerders zondagnacht volgens de regels van de Burcht is ver wijderd. „De politie heeft de mensen uitdrukkelijk verzocht zich van de Burcht te verwijde ren. Daar is geen gehoor aan ge geven", verklaarde hij gister avond in de gemeenteraad. Die versie wordt door feestvier ders bestreden. „Ik heb ze niet gehoord of gezien tot het mo ment dat de agenten ineens achter ons stonden. Ze zeiden dat we weg moesten gaan en een fractie van een seconde la ter werd er al geslagen. Ik kon nog maar net mijn tas pakken", zegt één van hen. „Misschien heeft de politie eerder één of twee personen aangesproken. 'Maar de meeste mensen op De Burcht wisten daar niets van." Ook fractievoorzitter Van den Bosch van Groenlinks betwijfelt of de politie zich aan de regels heeft gehouden toen ze het feest op de Burchtheuvel - bedoeld als protest tegen de verwijde ringsbevelen die in het gebied tegen lastige mensen mogen worden uitgevaardigd - kwam opbreken. „Bij verwijderingsbe velen gaat het om mensen die overlast veroorzaken, waarbij dreigende situaties ontstaan. Ik zat zondagavond op het terras bij de Burcht en ik heb zeker na elf uur 's avonds geen overlast kunnen constateren, laat staan dreigende situaties. Ik vroeg me op een gegeven moment wel af waarom er zo veel agenten rondliepen met wapenstokken. Een onplezierige aanblik." Hij wil nu dat het college uit zoekt op welke schaal de politie op de Burcht en in stadsparken als het Van der Werfpark verwij deringsbevelen toepast en hoe vaak het voorkomt dat die maat regelen onterecht zijn. „Toen de gemeenteraad deze maatregelen aannam, heeft de Groenlinks fractie zich er tegen uitgespro ken. We waren bezorgd dat we met de verwijderingsbevelen mensen zouden duperen, die geen overlast veroorzaken." De uitspraken van Van den Bosch werden vanaf de publieke tribune, waar zich enkele tien tallen sympathisanten van Eu- rodusnie hadden verzameld, met applaus begroet. Eurodus- nie is blij met de steun maar is bezorgd over de stappen die het college heeft aangekondigd. Waarnemend burgemeester Lemstra gaat in gesprek met de politie over de toedracht, maar de vraag is of hij dat ook doet met de feestvierders. „We moeten ervoor zorgen dat ook onze versie van de gebeur tenissen bij de burgemeester te rechtkomt", zegt woordvoerder Marco van het collectief. Verder zijn een paar mensen van plan deze week aangifte te doen te gen het door de politie gebruikte geweld. Maar van die stap wordt weinig heil verwacht. Ook speelt de Directe Actie Groep van Eu- rodusnie met de gedachte om aanstaand weekeinde opnieuw een feest op de Burcht te orga niseren. Want de door het col lectief verfoeide verwijderings maatregel - 'een onredelijke in breuk op het recht om van de stad te genieten' - bestaat nog. leiden - Het zware onweer dat gisteravond boven de regio losbarstte, heeft volgens de politie nergens tot grote schade of overlast geleid. Wel zorgde de bliksem voor spectaculaire effecten, zoals hier boven de Burcht in Leiden. Foto: Taco van der Eb door Marijn Kramp leiden - Buurtvereniging Pan- cras-Oost is uitgestreden tegen de komst van een dagopvang voor daklozen en verslaafden. De buurtvereniging had als laat ste verzetspoging een rechtszaak aangespannen, maar die zet de buurtvereniging niet door nu zij in een versnelde uitspraak niet in het gelijk is gesteld. De versnelde uitspraak is welis waar niet bindend voor de nor male behandeling van de zaak, maar geeft wel aan welke rich ting die uitgaat. De kans is klein dat de buurtvereniging in een langere procedure wel gelijk krijgt, concludeert voorzitter A. Schouten. „Doorgaan heeft dus niet veel zin en is zonde van het geld", meent hij. „Wij zijn van mening dat we alles geprobeerd hebben om die dagopvang te gen te houden. Maar helaas. We hebben gevochten en verloren." De buurt strijdt al twee jaar te gen de komst van een dagop- vangproject voor dak- en thuis lozen en (ex-)verslaafden aan de Middelstegracht. Momenteel is de verbouwing van het voorma lige pand van de Leidsche Duin water Maatschappij (LDM) in volle gang. Eind juni, begin juli, moet de verbouwing klaar zijn en kunnen de deelnemers hun dagactiviteiten gaan volgen. Die bestaan uit cursussen en oplei dingen waarmee ze hun leven weer op orde kunnen krijgen. De gemeente joeg de buurtbe woners tegen zich in het harnas doordat zij uit de krant moesten vernemen dat er een opvang- project bij hun in de wijk kwam. Het verzet tegen het project is groot, omdat de buurt al jaren veel overlast ondervindt van drugsverslaafden. Om dejtè overlast terug te dringen stelde de gemeenteraad vorig jaar een budget van 23.000 euro gulden beschikbaar. Het betreffende plan van aanpak had echter niet het gewenste resultaat De pro blemen in de buurt zijn nog steeds groot. Voordat de buurt vereniging naar de rechter stap te deed een buurtbewoner op persoonlijke titel al een poging bij de bestuursrechter. De ver snelde uitspraak in de zaak van de buurt is gebaseerd op de be handeling van dit eerdere be zwaar. In beide zaken werd uit gesproken in het voordeel van de gemeente. De buurtvereniging toog naar de rechter omdat zij twijfel had over de naleving van een eerde re toezegging van de gemeente dat de dagopvang voor maxi maal vijf jaar in het LDM-ge- bouw wordt gevestigd. Ook plaatste de buurtvereniging vraagtekens bij het verloop van de inspraakprocedure. De club was hierin gesterkt door een eerdere uitspraak van de in spraakcommissie van de ge meente die het bezwaar van de buurt gegrond achtte. Nu die laatste stap tot niets heeft geleid, gaat de buurtver eniging deelnemen in de bege leidingscommissie van het dag- opvangproject Deze houdt de ontwikkeling rondom het pro ject in de gaten. De buurtvereni ging was daar al eerder voor ge vraagd maar wilde, in afwach ting van de rechtszaak, nog niet mee gaan praten over de con trole in en om het opvanghuis. door Wilfred Simons leiden - De Hogeschool Leiden begint in september 2003 een opleiding bio-informatica. Hier mee wil de Hogeschool een bij drage leveren aan de perso neelsbehoefte van biotechnolo- gische bedrijven in de Leidse re gio. Naar verwachting neemt de werkgelegenheid in deze be drijfstak de komende jaren enorm toe. De branche-organi satie BioPartner vreest zelfs al voor een groot tekort aan gespe cialiseerde werknemers. De nieuwe opleiding combi neert biotechnologische vakken zoals biologie en geneeskunde met informatica. De afgestu deerden kunnen terecht in de farmaceutische industrie, aca demische ziekenhuizen, bio technologische onderzoeksbe- drijven en in de voedingsmidde lenindustrie. Met de komst van de opleiding versterkt Leiden zijn leidende positie op het gebied van bio technologie veader. De universi teit, het LUMC, Naturalis, het Bio Science Park en de onlangs geopende kraamkamer voor be ginnende bedrijven in de Annex van het Syiviuslaboratorium maken Leiden tot de aantrekke lijkste vestigingsstad in Neder land voor biotechbedrijven. Een HBO-opleiding bio-informatica ontbrak echter nog. In Gronin gen bestaat een vergelijkbare opleiding al wel. De Hogeschool zegt te verwach ten dat de afgestudeerden een werkplek vinden in het Beagle Life Sciences Center, een verza melgebouw voor biotechbedrij ven die het kraamkamerstadium zijn ontgroeid. Dit centrum, waarvoor afgelopen week een bouwvergunning is aange vraagd, moet verrijzen naast Na turalis aan de Darwinweg. In 2004 moet het in gebruik zijn. bbert Minkhorst - PvdA, WD, D66 en CDA Ijfelen dat alle plannen van iwe college in Leiden te en zijn. De vier partijen - van er drie deel uitmaken et college - uitten hun zor- isteravond in de gemeente- het CDA was bij de he eling van het collegepro- ima kritisch over de gemak waarmee de nieuwe coali- de ogen van het CDA geld itgeven - maar de christen- icraten maken dan ook uit van de oppositie. „Veer- mbities en verbeteringen daaronder een financieel van 3,7 miljoen euro in gaf lijsttrekker W. Bleijie ,De titel 'Ambities en even van het programma ver wij in 'gas geven en rem- Eerst is het vooral gas ge- n bij de financiën wordt op m getrapt. Het programma vele interessante ambities uke ideeën, maar zijn ze ook te betalen?" Diezelfde vraag had D66-leider O. Welling, alleen formuleerde hij het voorzichtiger. Welling had het over 'een reële opgave' voor de wethouder van financi en, WD'er R. van der Sande. Welling zei benieuwd te zijn hoe die erover denkt. Bovendien verwacht hij van burgemeester en wethouders na de zomer een spoorboekje, een programma waarin ze aangeven wanneer ze wat en hoe willen gaan uitvoe ren. PvdA-lijsttrekker C. Broeyer vreesde voor bezuinigingen van het rijk en een fikse korting op het lucratieve gemeentefonds. „Dekking voor de verschillende prijskaartjes is nog niet voor zien. Extra bijdragen van het rijk staan onder druk. Ik zie weer al lerlei duiveltjes de kop opsteken die met de PvdA in de regering aardig onder de duim werden gehouden. Als je de voorlopige plannen hoort over bezuinigin gen, houd je je sociale hart vast." „We weten niet hoe het gaat lo pen", erkende WD'er L. de Lan ge. Desnoods moet Leiden maar pas op de plaats maken, opper de de liberale leider. „Je moet je ambities realiseren binnen de middelen die je hebt." Een soortgelijk verhaal hield wet houder Van der Sande. „We moeten misschien keuzes ma ken. Ik ga alleen niet zo gauw de stormbal hijsen, omdat bij het rijk nu drie wolken - CDA, LPF en WD - bij elkaar zitten. Voor de wind varen is comfortabel, maar scherp aan de wind is spannend. Indien nodig, zal ik een reefje leggen." Het nieuwe college kondigt in zijn plannen een aantal onder zoeken aan en wil fors investe ren in het Aalmarktgebied, de Lammermarkt (de culturele poort van Leiden), de schone stad en in sociaal beleid, zonder dat daarvoor de lokale belastin gen omhoog gaan. Althans niet in de eerste paar jaar. PvdA, WD, Groenlinks en D66 her kenden veel terug van hun eigen programmapunten in de plan nen. De oppositie was negatief. „Eerder in de media heb ik ge zegd: oude wijn in nieuwe zak ken", zei P. Day, SP-fractievoor- zitter. „Eigenlijk is het oude wijn in dezelfde zakken, omdat de zelfde vier partijen nu door gaan. Het programma is eerder eenzijdig dan evenwichtig." „LWG/De Groenen vindt weinig tot niets van haar ideeën en ide alen terug", gaf J. de Coo aan. „Er rest ons niets anders dan hiervan kennis te nemen en alle voorstellen te leggen langs de meetlat van duurzaamheid. De PvdA vindt dat de wethou dersportefeuilles te weinig sa menhang hebben. Daarom moet de verdeling van de taken tijdig worden geëvalueerd. Die wens uitte fractieleider C. Broeyer gisteravond. „Er moet me één ding toch dui delijk van het hart, en dat gaat over de portefeuilleverdeling", zei Broeyer. „We streefden naar meer samenhang, maar dat is te weinig gelukt. Er is wel meer evenwicht, maar versnippering en verkokering dreigt." Impliciet beschuldigde Broeyer gister avond tijdens de gemeenteraad een aantal wethouders van de drang om 'taken binnen te ha len'. „We moeten tot een voor stel komen de portefeuilles te evalueren en daarna tot meer samenhang te komen. De verza meldrift van wethouders heeft wat ons betreft minder prioriteit dan die samenhang." Namen van wethouders noem de Broeyer niet, maar duidelijk is dat ze doelde op de porte feuilles van Schultz (WD), Rab- bae (Groenlinks) en Pechtold (D66). Zo doet Pechtold naast cultuur, onderwijs en verkeer. Rabbae heeft onder meer mi lieu, .personeel en grotesteden- beleid. Schultz houdt zich naast economische zaken ook bezig met toerisme, monumenten, evenementen en veiligheid. Geen van de wethouders trok zich gisteravond overigens de kritiek van Broeyer aan, of voel de zich aangesproken. Meer sa menhang kan haast niet, gaf Van der Sande over zijn taken pakket aan: financieel beheer, stedelijk beheer en wijkbeheer. Partijgenoot Schultz greep de uitdaging aan om van haar por tefeuille-onderdelen 'een sa menhangend geheel te maken'. „Ik ben een verzamelaar", zei Pechtold tegen Broeyer, „en had al een sterk idee dat ik een van die kandidaten was die u be doelde." Maar hij haalde zijn schouders erover op. „De meeste samenhang krijg je als alles door één persoon wordt gedaan", gaf Rabbae aan. „Maar dat is onmogelijk. Er is het maximale gedaan om zoveel mogelijk samenhang te krijgen." Dit jaar ook weer van de partij: de peurbakkentocht. Archieffoto: Taco van der Eb ken meer dan waard. Maar wanneer is nou precies welk feest en waar gebeurt wat? Tot voor kort lastige vragen, maar sinds gisteren in één boekje ge vat. De organisatoren van alle eve nementen in Leiden, Warmond en Kaag, samen met de provin cie, de betrokken gemeenten en last but not least WV Holland Rijnland, hebben gezamenlijk een boekje uitgebracht. In 40 pagina's het complete overzicht van drie weken feest. Alle eve nementen die in de periode van 21 juni tot en met 7 juli in Lei den en omgeving plaatsvinden, staan hierin vermeld met tekst en uitleg. En de belangrijkste feesten tot en met de strontrace Workum-Warmond-Workum half oktober staan ook nog eens genoemd in een kort en bondig overzichtje. Wat staat er zoal in? De Zuid Hollandse waterdagen, het smartlappen- en levensliede- renfestival 'Waterlanders', de Leidse Waterdagen, Beestachtig Culinair, het Zomerfestival Lei den en nog veel méér. Of beter gezegd: en de rest. Kortom, wie zich de komende tijd niet wil vervelen en vooral niets wil missen moet het overzichtje ze ker ophalen. Bij de WV-kanto- ren in Warmond, Leiden of Kaag. Ook handig voor de ware wa terliefhebber is de gebruiksaan wijzing van de Leidse Passan tenhaven verderop in het boek je. Daar staat uitgelegd hoe je aan de douchesleutel en water en elektra kunt komen en hoe veel het havengeld bedraagt. Pieterskerk We hebben er al over bericht en bestéden er binnenkort weer uitgebreid aandacht aan: de Pieterskerk verkeert in een slechte staat van onderhoud en heeft hard geld nodig voor de noodzakelijke restauratie. Daar om organiseert de Pieterskerk op 15 juni een Open Dag. Met tal van activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan de restauratie van de monu mentale en beeldbepalende kerk. „Er zal die dag onder meer een fancy fair zijn en een veiling on der leiding van gelegenheids veilingmeester wethouder Alexander Pechtold", zegt An nette van Vorselen. Zij is mede organisator van de Open Dag. „We zijn nu hard op zoek naar spulletjes, voor zowel de veiling als de fancy fair. Dus als ie mand nog wat op zolder heeft staan en de Pieterskerk een warm hart toedraagt, houden wij ons aanbevolen. Alles is wel kom en de opbrengst diént een goed doel." Annette van Vorselen is dage lijks telefonisch te bereiken: 071 -5124319. Timoteus Waarsenburg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 13