MEDIA Kantoorklerk, maar in weekeinde beest Publieke omroep vraagt honderd miljoen Oranje uit bij SBS 6 The Bar gaat ondanks slechte kijkcijfers toch gewoon door AVRO brengt elke zomerdag Engelse politieserie The Bill Sms-actie van Wereldomroep rond de Tour Geschrapte tv-interviews nu op internet Hooligans toont ware gezicht van de moderne voetbalvandaal WOENSDAG 5 JUNI 2002 hilversum/mediaredactie - Een complete Rabobankfiets-outfit winnen. Dat kan straks via de Wereldomroep, die tijdens de Tour de France (start: zaterdag 6 juli) een sms-actie houdt. Luisteraars van het actualitei tenprogramma Nederland Cen traal (onderdeel van Nieuwslijn Europa) kunnen dagelijks (be halve op zondagen) vóór 13 uur via een sms-bericht (gsm-tele- foon of internet) aangeven wie die dag als eerst de finish be reikt. Uit de goede inzendingen wordt via een loting van de We reldomroep bepaald, wie aan de haal gaat met het fietspak. De winnaar wordt in de uitzending geïnterviewd. Overigens is het telefoonnummer nog niet be kend. hilversum/mediaredactie - Op de VPRO-website (http://7dag- en.vpro.nl) zijn alle interviews te zien, die Frans Bromet met de lijsttrekkers van de politieke par tijen maakte. Door de moord op Pim Fortuyn en het stilvallen van de campag nes vlak voor de verkiezingen, heeft de VPRO de zes interviews nooit uitgezonden. Die waren op twee dagen vóór de verkie zingen gepland. Bij de omroep zijn de afgelopen dagen echter talloze telefoontjes binnengekomen met het ver zoek het materiaal via internet alsnog 'uit te zenden'. Het gaat om interviews met De Graaft (D66), Rosenmöller (Groen links), Dijkstal (WD), Fortuyn (LPF). Marijnissen (SP) en Teeven (LN). Hilversum - Uitgerekend in de eerste week van het WK voetbal, waar saamhorigheid en vrede lievendheid flink worden gepro pageerd, begint SBS 6 morgen avond met een driedelige serie over hooligans. De reeks, die voor een groot deel tot stand kwam door undercover-reporta ges, werd in mei uitgezonden door de BBC en veroorzaakte in Engeland veel opschudding. 'Hooligans' toont ondubbelzin nig aan dat het probleem van het voetbalvandalisme in tegen stelling tot wat voetbalbazen en politici zeggen helemaal niet is opgelost, maar juist (weer) groeit Voor de BBC-serie infiltreerde redacteur Jason Williams met een verborgen camera enkele maanden in de wereld van de hedendaagse hooligans. Op de website van de Britse omroep is te lezen tegenover welke geva ren hij kwam te staan en hoe hij zich aanpaste om niet op te val len. „Ik moest er als een moder ne hooligan uitzien en dat bete kende allereerst dat ik de juiste kleding moest dragen. Tegen woordig herken je een hooligan namelijk niet meer aan de kleu ren van zijn club of land, maar aan de merkkleding die hij draagt. De Britse hooligan heeft een zwak voor dure merkkleding als Lacoste, Burberry, Aquascu- tum en vooral het Italiaanse Sto ne Island", aldus journalist Wil liams. Eenmaal 'gecamoufleerd' moest de redacteur nog voortdurend op zijn tellen passen. Je hoeft maar toevallig de fans van de verkeerde clubs tegen het lijf lo pen en je bent je leven niet ze ker. „Daarnaast moest ik uitkij ken dat ik bij politiecontroles niet door de mand zou vallen." In de reportage, die soms schokkende beelden van vecht partijen bevat, is enkele keren te zien hoe Williams de controles probeert te omzeilen of agenten net op tijd kan melden dat hij een camera onder zijn kleding heeft Het undercoverwerk van Wil liams heeft duidelijk gemaakt dat de huidige hooligan abso luut niet meer lijkt op zijn voor ganger uit de jaren tachtig. Het groeiende netwerk van vooral mannen die op een georgani seerde manier aanzetten tot ge weld, rellen en confrontaties door de hele wereld, bestaat vooral uit twintigers tot veerti gers. Ze komen uit alle lagen van de samenleving. Sommigen zijn aan lager wal geraakte alco hol- en drugsverslaafden, maar anderen zelfs zeer welgestelde en succesvolle zakenmannen, met connecties naar directieka mers en politieke groeperingen. Lennie, midden dertig en vader van twee kinderen, is zo iemand die door de week een rustig be staan leidt, maar in het week einde overal de beest uithangt. Williams komt hem regelmatig tegen, om te beginnen bij het WK-kwalificatieduel tussen Duitsland en Engeland in Mün- chen. Lennie blijkt aan het hoofd te staan van een georga niseerde groep, 'firma's' ge noemd, die er alleen maar op uit is de confrontatie aan te gaan met een vijandelijke firma. Daarbij is de mobiele telefoon een belangrijk wapen. Via de gsm wordt rechtstreeks contact gelegd met andere firma's, zodat de politie niet kan meeluisteren. Op een vooraf verkende locatie, vaak ver verwijderd van het voetbalstadion, vindt dan de confrontatie plaats. En de politie op het Britse eiland plaat den, onderstrepen dat. „Eigenlijk is het vandalisi nooit weggeweest. Er wasl een rustige periode, maai] kwam doordat de topjoi zich meer met ecstasy-pii zig hielden en vooral de party's bezochten. Toen daar begonnen te vervel» keerden ze terug naar hi bal. Net als bij drugs, is bleem veel groter dan de ring zegt." De voormalige politiech» Curtis bevestigt dat in de i mentaire. Curtis was tijd» WK van 1998 en Euro 2C antwoordelijk voor het in| ten houden van Engelse schoppers. Hij bekritiseei al de politici. „Ze zijn bang dat ze aan iemands' heid komen. Daardoor i ze geen vergaande maat len." Curtis denkt dat er in Jap^ Zuid-Korea de komende weinig gebeurt, maar hij schuwt voor het EK van 2 Portugal. „Voor weinig g» je er naar toe. Het is er wa dus mensen zullen veel di en veel op straat vertoe- de zware jongens hou je niet tegen met maatregel het inleveren van hun p; ten of het melden op pol reaus. Daarvoor heb je te| administratieve rompsloi dig." Een Duitse hooligan van Borussia Dortmund staat uitdagend tegenover een Rotterdamse politiemacht na afloop van de wedstrijden tegen Eric de Bie Feyenoord.Foto: AP staat meestal machteloos. „Het begint met een simpel spelletje treiteren", vertelt ex- hooligan Jed, die in de jaren ne gentig deel uitmaakte van de ge vreesde firma van Stoke City en tegenwoordig gedichten schrijft. „Bij uitwedstrijden ga je uren van tevoren naar de plaats waar je team die dag speelt. Je zorgt er dan voor dat je als eerste in de pub van de plaatselijke firma bent. En dan kijkje hoe ze rea geren." Volgens Jed wordt het huidige voetbalvandalisme onderschat door politici, voetbalbazen en journalisten, die om het hardst roepen dat de problemen gro tendeels zijn verdwenen. Hij meent dat het fenomeen juist weer groeit. De vijftig geweldda dige incidenten die afgelopen seizoen bij voetbalwedstrijden Hooligans wordt morgen o om 21.40 uur door SBS 6 |.2C zonden. Overige delen zijif' 20 juni te zien. Op don. juni zendt SBS 6 ook nog^r BBC-documentaire Hooli{ Englands Shame uit. ET hilversum/mediaredactie - De publieke omroep wil dat de jaar lijkse omroepbegroting met bijna honderd miljoen euro wordt ver hoogd. Met dat geld moeten de digitale plannen en de beoogde themakanalen (nieuws en cul tuur) worden bekostigd. De pu blieke omroep ontvangt momen teel jaarlijks 6oo miljoen euro van het Rijk. De Raad van Bestuur van de NOS heeft dit verzoek gedaan in een brief aan informateur Piet rHein Donner. Die praat mo menteel met CDA, VVD en LPF over de vorming van een nieuw kabinet. Hoewel de NOS niet ze ker weet of de (publieke) om roep een van de gesprekspunten is, achtte het bestuur het - na samenspraak met de omroepen - verstandig een verlanglijstje te sturen. Van de gevraagde honderd mil joen is volgens de NOS-bereke- ning 41 miljoen nodig voor in ternet, interactieve tv en de elek tronische programmagids. De rest is voor de al langer gewen ste themakanalen: één voor nieuws en één voor cultuur. „Met dezë extra gelden komt er ook weer meer geld vrij voor het maken van radio- en tv-pro- gramma's. In de begroting van 2001 en 2002 wordt een deel van het budget gebruikt voor inter net", aldus NOS-voorzitter Ger- rit Jan Wolffensperger. De nieuwszender staat dus nog steeds op het planningbord van de publieke omroep. Ondanks het vastlopen van de voorberei dingscommissie onder leiding van Piet van Tellingen. „De om- roepvertegenwooniigers die daarin ?aten, konden het niet eens worden over het format dat de nieuwszender zou moeten krijgen. Inmiddels is er een nieuwe commissie van start ge gaan. Daarin zitten vertegen woordigers van de diverse nieuws- en actualiteitenrubrie ken. De zender moet er dus nog steeds komen, maar heeft in elk geval wat vertraging opgelo pen." En als er dan een invulschema ligt, moet de politiek dus nog met geld over de brug komen. Van die extra financiering hangt ook het cultuurkanaal af. Daar voor ligt wel al een format klaar. Indien het inderdaad tot een ka binet van CDA, WD en LPF komt, is het echter nog maar de vraag of het verzoek van de pu blieke omroep serieus wordt ge nomen. Zoals bekend wil de WD zelfs 150 miljoen euro van de omroepbijdrage afhalen. „Dat zou dramatische gevolgen hebben", meent Wolffensper ger. „In het donkerste scenario zou er dan nog maar één pu blieke zender overblijven." Of de LPF het met het WD-stand punt eens is, is onduidelijk. „Ook wij weten niet precies wat de LPF met de omroep voor heeft. Dat is misschien nog wel griezeliger." hilversum/mediaredactie Naast de thuiswedstrijden heeft SBS 6 nu ook de uitwedstrijden van het Nederlands elftal tijdens de kwalificatieronde voor het EK voetbal 2004 aangekocht. Daar mee heeft de commerciële zen der het hele 'Oranje-pakket' in handen. Hoeveel geld SBS hiervoor moet neertellen, is niet bekend. Voor het uitzenden van de thuiswed strijden van Oranje, die tot 2006 in handen zijn SBS 6, betaalt de omroep maximaal 4,5 miljoen euro per jaar. Het Nederlands elftal speelt voor de kwalificatie van het EK in Portugal in totaal acht wed strijden. De tegenstanders in de poule zijn Tsjediië, Oostenrijk, Wït-"Rusland en Moldavië. Op woensdag 16 oktober speelt Oranje uit tegen Oostenrijk, op woensdag 2 april 2003 tegen Moldavië, zondag 8 juni 2003 te gen Wit-Rusland en woensdag 10 september 2003 tegen Tsje chië. Alle overige twaalf wedstrijden in deze poule zijn eveneens ex clusief bij SBS 6 te volgen. Wed strijden als Oostenrijk tegen Moldavië en Tsjechië tegen ;up Oostenrijk zijn straks livel een samenvatting te ziei Bovendien is SBS 6 van naast de live wedstrijden j aandacht te besteden aaij. voorbereiding en verrich{.4G van het Nederlands elftalimj dagen voorafgaand aan d strijden zijn Oranje-jou zien, waarin analyses v genstander en interview betrokkenen worden uitd den" aldus programmadj Bart in 't Hout. En: „De s dactie zal hiertoe wordeiP sterkt met gerespecteerdj listen." Bij de opening van The Bar in de Rotterdamse wijk Meent op 18 april ontstond een complete oploop. Foto: CPD door Jan van Stipriaan Luïscius Hilversum - Ondanks de beroer de kijkcijfers gaat Yorin door met de reallife soap The Bar, dat door Matthias Scholten wordt gepresenteerd. Dat heeft een woordvoerder van Yorin gister middag verklaard. Er is enige dagen over vergaderd, voordat de kogel door de kerk ging. The Bar gaat nu door tot de oor spronkelijk geplande datum van Z juli. Vorin-directeur Kees Gerritsen verklaarde enkele weken gele- den nog, dat als het aantal kij- kers niet zou verdubbelen, The Bar uit de programmering zou worden geschrapt. „We probe ren bet programma nu wat spannender te maken", zegt een woordvoerder van Yorin „en gaan de kandidaten meer indivi dueel volgen. Ik ga er nu niet meer over zeggen, maar we ver wachten dat we daardoor wel meer kijkers zullen trekken". Komende dinsdagavond wordt in het programma uitgelegd, welke veranderingen zullen worden doorgevoerd. In het programma The Bar strij den twee teams van zes kandi daten tegen elkaar en tegen zichzelf. Het draait allemaal om twee identieke in Rotterdam ge vestigde en pal naast elkaar ge legen bars. Elk team moet een bar runnen en ervoor zorgen dat de tent een commercieel succes wordt. Per week wordt bekeken welke bar het meest populair is onder het publiek. De verliezen de kroeg moet vervolgens twee barkeepers ontslaan. De uitein delijk winnaar ontvangt hon derdduizend euro. Alle handelingen in het café worden met de camera gevolgd. De kandidaten wonen met el kaar in één huis, dat op een steenworpafstand van de bars is gelegen. Ook in dat huis hangen allemaal camera's. Tot en met de slaapkamers toe. Primetime The Bar trekt gemiddeld 165.000 kijkers en dat vindt Yorin voor een programma dat op primeti me wordt uitgezonden, veel te weinig. Overigens lijkt het erop, dat SBS-directeur Fons van Westerloo het gelijk aan zijn kant heeft. Begin april verklaar de hij naar aanleiding van de lancering van The Bar nog wei nig heil te verwachten van een dergelijk reallife-programma. „Het reallife-genre is echt op zijn retour", verklaarde Van Westerloo. Yorin-directeur Gerritsen heeft zich nooit willen wagen aan voorspellingen van het aantal kijkers. Wel verklaarde hij half april „dat het programma wel moet scoren". Bij diezelfde gele genheid verklaarde hij ook: „Dat blijkt alleen al uit het feit dat we zes dagen per week, met uitzon dering van de woensdagen, op primetime uitzenden". van onze mediaredactie Hilversum - De AVRO brengt van eind juni tot eind augustus iedere werkdag een aflevering van de populaire Engelse poli tieserie The Bill op televisie. Het programma wordt uitgezonden op Nederland 1 (18.05 uur). The Bill is de langstlopende en meest succesvolle politieserie van de Britse televisie. Na acht tien jaar staat de serie nog steeds in de toptwintig van meest bekeken programma's. Gemiddeld kijken vijftien mil joen Britten dagelijks naar de belevenissen van de dienders van het bureau Sun Hill in Lon den. The Bill is nooit eerder op de Nederlandse televisie te zien geweest Het is een typische grootsteedse serie, waarin inbraken, ver krachtingen, gewapende over vallen en vrijheidsberovingen aan de orde van de dag zijn. Met een flinke dosis humor en cynis me bestrijden de politieagenten de werkstress. Hoofdmoot is de serie vormen de persoonlijke verhalen van politiepersoneel, misdadigers en slachtoffers. Alle afleveringen staan op zichzelf. De belangrijkste rollen worden gespeeld door Michael Higgs en Andrew Paul als de agenten Ed die Santini en Dave Quinman en Caroline Catz als brigadier Rosie Fox. De eerste afle^e1; wordt uitgezonden op dag 26 juni. den Een zegsman van de AVBms meldt dat de succesvolle!ind( kaanse series ER en The I in het nieuwe winterseiziRw rugkeren. Verse afleveringen The Practice worden v vember verwacht, terwijl nieuwe lotgevallen van E volgend jaar op de Nedej televisie terugkeren. MEDIA IK Naam: Mike Starink Leeftijd: 31 Werk: presentator Hobby s: wakeboarden en va ren Krant: Het Parool Tijdschrift: Donald Duck en Veronica Magazine Boek: ik ben nu bezig met Har ry Potter Film: Memento Muziek: van Marianne Weber tot Solvation Website: www.startkabel.nl Als je baas van een tv-zender zou worden, wat zou je eerste maatregel zijn? Zorgen dat televisie terugkeert naar normen en waarden. Je ziet veel te veel van die pro gramma's waar mensen dui zend piek krijgen als ze hun broek laten zakken. Of pro gramma's als The Bar, dat inte resseert toch niemand meer? We moeten terug naar de leuke spelshows en voor kinderen programma's als Ren je rot. Voor welke presentator of welk programma zet je de radio aan? Ik luister heel weinig radio, maar in de auto heb ik graag Edwin Evers aan staan. Hoe vind je dat je overkomt in de media? Als mensen mij een lui vinder Mike Starink Foto: Frans van Zijst vind ik dat best. En als mensen mij heel leuk vinden vind ik dat uiteraard ook best. Wat me op valt is dat sommigen heel snel met hun oordeel klaar staan. Datje arrogant bent of bij de televisie teveel geld verdient. Ik weet wel dat ik heel kritisch op mezelf ben. Als ik met mijn coach een bandje terugkijk, denk ik soms: ben ik dat? Wie bewonder je in je vak? Ik bewonderde Bart de Graaff heel erg, hoewel hij soms ook te ver kon gaan, zoals met de Te- ringtubbies. Iemand die ik ook bewonder in Rob Kamphues. Vooral De zeven plagen vond ik een erg leuk programma. Denk je dat je qua werk ooit nog eens iets totaal anders gaat doen? Ja, absoluut! Televisie is toch al zeer onzeker. Ik was twee jaar niet te zien en nu doe ik opeens twee programma's. Met iemand anders heb ik een eigen pro ductiemaatschappijtje. Dat is heel leuk, omdat ik graag din gen bedenk. Wanneer televisie helemaal zou stoppen, zou ik mijn creatieve ei wel bij een re clamebureau kwijt willen. Welke historische figuur zou je graag hebben ontmoet? Columbus, vanwege de vrijheid en lekker varen. Verder ben ik zelf ook wel iemand die graag een uitdaging aangaat. Wat was je grootste blunder? Ik heb vroeger in de horeca ge werkt en daar heb ik wel eens stomme dingen gezegd. Zoals vragen aan een vrouw wanneer ze was uitgerekend, waarop ze helemaal niet zwanger bleek. Soms ben ik te eerlijk en een beetje een flapuit. Wat ik net zei over snel een oordeel klaar heb ben, daar bezondig me zelf ook Heb je een bepaalde karakterei genschap van je vader of moe der overgenomen? Ik hoor regelmatig dat ik be paalde trekjes van mijn moe ders vader heb. Dat was ook ie mand met een eigen v altijd bezig met creatie1 gen. Uiterlijk lijk ik ook i hem. Met wie zou je liever nie^ spoelen op een onbeu land? Met Emile Ratelband. Id moet natuurlijk vooral <f waar-ie zin in heeft, maj man trek ik écht niet. 1 zichzelf ook zo voor geld hij je zou moeten stimul word ik alleen maar hee[ moe van hem. Je nieuwe programma B Zo is net begonnen. Is hè derhand niet genoeg geil met dat getut met die be televisie? Ik kan me voorstellen denkt en zelf had ik ooi zin de nieuwe Martin worden. Maar ik denk toch iets aan het ondei toevoegen, dat we gen» invalshoeken hebben, maken het puur voor dé'ogr liefhebbers. Bovendien het zelf heel leuk om te fcorcc omdat ik gek op dieren I Binnenkort ga ik tussen) M haaien zwemmen. Eng?lgion die beesten doen niets. c teste Herman Elzinga egio NC

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 10