Warmond wil fusie met buurgemeenten Wethouder Vergeer van Warmond Anders treedt al na tien weken af ker zeventien doden bij aanslag op Israëlische bus Leidsch Dagblad Voorkeur voor Oegstgeest, Voorhout en Sassenheim -Van der G. liet rond sale oproep r R. de Vries Pechvogel in Naturalis PvdA: Onderzoek actie politie bij Eurodusnie Paniek firma Koreaanse kranten lovend over bondscoach Hiddink Langeraar om 'poederbrief n*. Leidsch Dagblad wil niet ;er in de tlight staan NR. 42940 LOSSE NUMMERS €1,05 ZATERDAG €1,50 woensdag 5 JUNI 2002 Leidsch OPGERICHT 1 MAART 1860 Dagblad agblad tse politici gelen zich Mannschaft ssenaar it bezwaar inhorst af Zégerplas [t naar 5 tot I ■NTiEjtuyn t sle i Dagl touds jmiate 'angi order ;even jnt u pÓi^p It eel estmars sstrOneel post ch - De medewerkers vGPost houden morgen ib testmars in Den Bosch, ing is het vastlopen van G -onderhandelingen, zal ook worden gede- ierd tegen het schrap- 5.000 banen van de .000 postbestellers. Economie door Pieter van Langevelde warmond - De Warmondse wethouder Henk Vergeer (Warmond Anders) legt met ingang van vandaag zijn functie neer. Na nog geen tien weken wethouderschap zegt hij niet langer bestand te zijn tegen de druk die de functie met zich mee brengt. De cam pinghouder had geen enkele politieke erva ring en werd na de verkiezingswinst van Warmond Anders, dat in een klap de tweede partij werd, door zijn partij naar voren ge schoven als wethouderskandidaat van bui ten de raad. Voorzover bekend is Vergeer de eerste wethouder die na de gemeenteraads verkiezingen opstapt. Met name het grote aantal stukken dat hij dagelijks moet lezen en de opstelling van de oppositiepartijen zijn hem zwaar tegengeval len. „Het is bijna onmogelijk om de hoeveel heid stof die dagelijks wordt aangereikt te verwerken. Ik zat vaak 's ochtends vanaf zes uur op het gemeentehuis. Maar de papieren bleven zich opstapelen. Ik ben zeven dagen per week met het werk bezig en 's nachts lig ik er vaak van wakker. Ik ben daardoor niet meer ontspannen en loop op mijn tenen om datgene te doen wat van mij wordt ver langd", aldus Vergeer. In de brief waarin hij zijn afscheid aankon digt, velt hij een spijkerhard oordeel over de oppositiepartijen Progressief Warmond en de WD. Zij dienden vorige week een motie van afkeuring in tegen het voltallige college. Vergeer schrijft in zijn afscheidsbrief; 'De op positiepartijen menen gebruik te moeten maken van alle mogelijke middelen, zo ook het op de man spelen en het uit zijn even wicht proberen te brengen van iemand die nog wat politieke ervaring mist. Ik vind dit een lage manier van politiek bedrijven waar mee de Warmondse bevolking zeker niet is gediend. Dit is een van de redenen waardoor ik emotioneel word en waardoor ik niet meer in staat ben de zaken helder te zien. Ik kan daar moeilijk los van komen en zie de bergen steeds hoger worden.' Ard van der Steur van oppositiepartij WD legt Vergeers kritiek volledig naast zich neer. „We hebben zakelijk oppositie gevoerd, maar ik heb de indruk dat hij daar niet tegen bestand was. Wij hebben in ieder geval nooit het doel gehad Vergeer persoonlijk onderuit te halen", aldus Van der Steur. Fractievoor zitter van Warmond Anders, Jozef van der Vooren, heeft een heel andere indruk. „Pro gressief Warmond en de WD zijn bezig ge weest met het moedwillig beschadigen van mensen. Wij willen niet meegaan met die manier van politiek bedrijven. Dan ga ik nog liever jeu de boulen." Pagina R5: Coalitie wijt val Vergeer aan oppositie c - Het openbaar mi- (OM) heeft de zaak te- rsfc 'erdachte van de moord Fortuyn, Volkert van lewijstechnisch nog iet helemaal rond. Jus- ht naar eigen zeggen d op resultaten van n 1 i' h onderzoek door het nds Forensisch Insti- 1). Het is vooralsnog slijk of het OM al op de itting op 15 augustus tot Dudelijke behandeling rgaan. Duizenden Neder- hebben zich de afgelo- ind gewend tot niis- rnalist Peter R. de Vries, and na de moord op tuyn telt De Vries zeker end e-mails van men- aem 'dringend verzoe- 28[zaak op de voet te vol- 1 afzenders zijn bang dat Iers worden gemaakt en ijke zaken in de doofpot gestopt. De bevolking |Vg nnelijk massaal het ver in overheid en justitie aldus De Vries in een met deze krant, iprek van de Dag door Pieter van Langevelde warmond - Warmond wil fuse ren met Oegstgeest, Voorhout en Sassenheim. Met dat stand punt reageren burgemeester en wethouders van Warmond op het gisteren gepresenteerde plan van gedeputeerde staten van Zuid-Holland om het dorp binnen een halfjaar te dwingen tot herindeling. GS zijn ver heugd over de voorgenomen fu sie van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Gemeenten als Noordwijk en Lisse ontspringen vooralsnog de dans. Dat bleek gisteren bij de pre sentatie van de nieuwe provin ciale rapportage over de be stuurlijke toekomst van de Leidse regio en de Bollenstreek. Als het aan de provincie ligt zijn bij de herindeling van War mond alle omliggende ge meenten in beeld: Sassenheim, Oegstgeest, Voorhout, Alkema de, Leiden en Leiderdorp. De vorming van een gemeente Teylingen, waarbij Warmond samensmelt met Sassenheim, Oegstgeest en eventueel Voor hout, lijkt het meest voor de hand te liggen. Met die ge meenten werkt Warmond nu al samen. „Het speelveld voor Warmond is duidelijk afgeba kend", meent gedeputeerde Dekker. Warmond wil eigenlijk zelf standig blijven, maar kiest nu eieren voor zijn geld. Burge meester Vosjan: „We moeten de regie in eigen hand nemen. Met Oegstgeest, Sassenheim en Voorhout werken we al sa men." De burgemeester rekent erop dat gedeputeerde staten de keuze van de gemeente res pecteert. „Ik kan mij niet in denken dat de provincie ons straks alsnog een andere kant op stuurt. Dan hadden ze zelf maar met een voorstel moeten komen." Burgemeester Bud- denberg van Sassenheim is heel büj dat Warmond kiest voor Sassenheim, Voorhout en Oegstgeest „Ze spelen in War mond in ieder geval niet meer de Leidse kaart." Voorhout blijft bij haar stand punt zelfstandig te willen blij ven. Burgemeester De Ronde zei gisteren geen enkele be hoefte te hebben aan herinde ling. Wel is hij bereid mee te praten en te denken over de kwestie rond Warmond, omdat Voorhout de ogen niet voor problemen wil sluiten. Oegstgeest is volgens burge meester Timmers 'nog lang niet zover' om nu al voor een fusie met de andere drie te kie zen. „We zijn al een tijdje met elkaar in gesprek over ambtelij ke samenwerking, maar sa mengaan was niet direct het uitgangspunt. Wij hadden meer een tweetraps-construc- tie voor ogen. Eerst samengaan met Warmond en dan mogelijk met de overige twee erbij. Maar door de nieuwste plannen van gedeputeerde staten krijgen wij niet meer de tijd om onze ei gen ideeën uit te werken." Pagina R5: Leiderdorp bezorgd over zoek-maar-uit-scenario leiden - Deze reconstructie van de lang uitgestorven dodo is met in gang van morgen te zien in de galerie van natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. De tentoonstelling 'De dodo was een pechvogel' bestaat uit dodomodellen en -schilderijen uit de omvangrijke collectie van de Engelse 'dodoloog1 Ralfe Whistier en ander dodomateriaal, zo als authentieke botten uit het depot van Naturalis. De vogel leefde op het eiland Mauritius in de Indische Oceaan en is mede door toedoen van Nederlandse scheepslui op handelstocht in korte tijd uitgestorven. De expositie is te zien tot en met 28 oktober. Foto: ANP/Robin Utrecht Foto's gekwetste lichaamsdelen door Annet van Aarsen leiden - Op de muur van het stadhuis zijn voor de gelegenheid postertjes gehangen. Vier foto's met blauw en rood gekwetste lichaamsdelen, verwon dingen opgelopen toen de politie zondagnacht een actiefeest van Euro dusnie op de Leidse Burcht ontruimde. De Directe Actie Groep van Eurodusnie liet gis teravond voor aanvang van de gemeenteraads vergadering van rich ho ren tijdens een manifes tatie tegen het geweld dat de agenten gebruikten. Heel rustig overigens, er werd nauwelijks een woord gesproken. Raadsleden, wethouders en ambtenaren kregen een pamflet in handen gedrukt. En via een tele visie die op een bakfiets was geladen, konden de passanten zien dat het feest vóór de komst van de politie eigenlijk heel gezellig verliep. In de gemeenteraad werd met enig afschuw gerea geerd op het politieoptre den. PvdA, GroenLinks en LWG/De Groenen stelden vragen. PvdA- raadslid Jansen had 's middags al contact opge nomen met Eurodusnie. „Ik heb de blauwe plek ken gezien. Onze fractie wil graag een grondig on derzoek. Naar ons gevoel lost geweld nooit iets op", verklaarde ze. Of de gebeurtenissen van zondagavond nog gevol gen zullen hebben in de zin van onderzoek, is op dit moment echter on duidelijk. Waarnemend burge meester Lemstra beloof de dat hij zich bij de poli tie zou laten informeren over de toedracht. Jan- sens' partijgenoot wet houder Hillebrand - die namens het college op trad als woordvoerder - verklaarde dat de politie zich had gehouden aan de regels die de raad eer der had gesteld. Hij wees er op dat de politie vol gens die regels op de Burcht verwijderingsbe velen mag geven. „De mensen gaven geen ge hoor aan die oproep. Ver volgens is de politie be gonnen met het verwij deren van de groep. Daarbij is de wapenstok gebruikt." Pagina Ri: Twijfels over juistheid politieoptreden Foto's van blauwe plekken en striemen die actievoerders opliepen bij het politie optreden, werden gisteravond voor de raadsvergadering in Leiden getoond. Foto: Mark Lamers ze correspondent nendaal - In het noorden van Israël rijn vanochtend ze- intien mensen om het leven gekomen toen een :t explosieven een autobus ramde. Er rijn vijftig en, van wie er vijftien ernstig aan toe rijn. De op weg van Tel Aviv naar Tiberias. De aanslag, je van de Palestijnse stad Jenin, is opgeëist door de sche jihad. Het Israëlische defensiekabinet is on- ijk in spoedzitting bijeen gekomen, en op bussen worden in Israël doorgaans uitge- door met explosievengordels uitgeruste zelf- erroristen. Maar vanochtend boorde een met ex- 2n geladen auto zich in een bus, wat de kracht van de explosie extra groot maakte. Volgens ooggetui gen stond de bus binnen een seconde van voor naar achter in lichterlaaie. Een aantal passagiers slaagde erin te ontsnappen, maar reddingswerkers moesten machte loos toezien hoe anderen levend verbrandden. Van de bus bleef alleen een verkoold geraamte over. Onder de licht gewonden rijn veel soldaten die bij een bushalte in de buurt stonden te wachten. De explosie had plaats pal voor de Megido-gevangenis, een van grootste strafinrichtingen van Israël. Een paar duizend Palestijnen ritten er straffen uit wegens onder meer veiligheidsvergrijpen. Een deel van de gevangenis muur raakte door de kracht van de explosie beschadigd. Het is niet de eerste keer dat op deze plek een aanslag is uitgevoerd. Eei ^oaar keer eerder was een nabijgelegen bushalte, waar doorgaans veel soldaten staan te wach ten, doelwit van een Palestijnse aanval. Sommige Israëlische commentatoren leggen verband tussen de aanslag van vanmorgen en de aanwezigheid in de regio van de Amerikaanse CIA-directeur George Tenet. In het verleden hebben radicale Palestijnse groe pen vaak geprobeerd met dergelijke daden Amerikaanse bemiddelingsmissies te laten mislukken. Dat lukte een paar maanden geleden toen de Amerikaanse generaal Anthony Zinni pogingen deed het vredesproces weer op de rails te zetten. Pagina Buitenland: Egypte lanceert nieuw voorstel Midden-Oosten door Peter Groenendijk langeraar - Een ludieke pro- motiebrief voor een beachvol- leybaltoernooi in Leimuiden heeft gisteren voor paniek ge zorgd bij een bedrijf in Langer aar. In de envelop, waar de brief in zat, was ook wat zand ge daan. De korrels wekten arg waan bij een kantoormedewer ker en het bedrijf schakelde on middellijk de politie in. De brief van de toemooiorgani- satie viel gisterochtend bij diver se bedrijven in de regio op de mat. Zo ook bij adviesbureau Van Egmond in Langeraar. Een medewerker van het bedrijf opende de brief en schrok van het 'gele spul' dat uit de brief kwam. „We dachten niet per se aan antrax (miltvuur) ofzo, maar wilden wel zeker weten dat het niets gevaarlijks was", legt woordvoerder Lennart van Eg- mond uit. Het alarm werd uitermate seri eus genomen. De kamer waar de brief lag, werd afgesloten. De postwagen waarmee de brief was bezorgd, mocht niet meer worden ingezet. Na onderzoek bleek het goedje echter niets meer dan onschuldig zand. Van Egmond: „Maar in zo'n situatie moet je geen risico's nemen." Het 'brein' achter de zandbrief is Marcel van Bruggen, organi sator van het jaarlijkse beach- volleybaltoemooi in Leimuiden. Het Dorpsplein in Leimuiden verandert één keer per jaar in een zandvlakte, om het zo ge schikt te maken als toneel voor de populaire zomersport. Onder het motto 'zand erover' probeert hij sponsors te vinden voor het toernooi. „En het leek me wel aardig om dat verzoek kracht bij te zetten met een beetje zand", zegt hij. „Er stond met koeien- letters 'zand erover' op de brief, dus dat leek me duidelijk ge noeg. Dat iemand dan aan iets gevaarlijks denkt, daarbij had ik geen seconde stilgestaan." Van Bruggen vindt de commotie overdreven. „Ik dacht dat Ne derlanders nuchterder waren. Misschien dachten ze dat het een poederbrief was." Positief neveneffect: het toer nooi dat hij deze zomer weer or ganiseert, krijgt nu meer aan- dachMan ooit. seoul-sid/reuters -De eerste overwinning van Zuid-Korea tij dens een WK voetbal heeft giste ren geleid tot euforische kran tenkoppen in een van de twee gastlanden van het WK Bonds coach Guus Hiddink is daarin het middelpunt. „We houden van je, tac tisch genie Hiddink", kopte Mail Business. Zuid-Korea had 48 jaar moeten wachten op de eerste WK-zege. „Einde lijk. Korea heeft WK-ge- schiedenis geschreven", vond de Korea Times. „Guus Hiddink heeft ons de eerste WK-zege be zorgd. Hij heeft bij de ploeg het zelfvertrouwen erin gepompt", aldus een andere krant, Hankyoreh. „Guus Hiddink is meer dan zo maar een trainer, die veel van tactische zaken weet. Hij is een manager van het voetbal", vond de Donga Dbo. Met name zijn onafhankelijk heid wordt gezien als een be langrijke eigenschap. „Hiddink is Europeaan en dus niet be trokken bij onze politieke intri ges", schreef politiek analist Kim Do-hoon. „Als we zijn lei derschap op andere gebieden gebruiken, kunnen we mis schien onze maatschappij ver anderen". De Braziliaanse aanvaller Rival- do is door de wereldvoetbal bond FIFA beboet voor zijn op- sportieve gedrag in het duel met Turkije waar hij zich theatraal liet val len nadat Hakan Ünsal van dichtbij de bal tegen zijn knie had geschoten. De Braziliaan deed ech ter alsof hij in zijn ge zicht was geraakt waar na de Turk zijn tweede gele kaart kreeg.De disciplinaire commissie van de FIFA legde Rivaldo een boete op van 10.000 Zwitsere franken, omgerekend zo'n 6800 euro. Pagina's WK voetbal: Fransen zitten stiekem te stressen Speelschema wk voetbal donderdag 6 juni: 8.30 uur: Denemarken - Senegal. 11.00 uur: Kameroen - Saudi-Arabië. 13.30 uur: Frankrijk - Uruguay. Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. Naam Straat Postcode Telefoon MOV (i.vm controle nabezorging) Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 18,25 kwartaalabonnement automatische betaling 52,00 betaling per acceptgiro 52,50 Handtekening: Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau Bj automaösdie betaling is mjn 712141 400114 Stuur deze bon in een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice. Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 1