LEIDE Delftse corporatie bouwt in Leiden b In tien minuten staat iedereen buiten /legabrunch in Pancras-Oost REGIO D66 wil gekozen burgemeester R1 Studentenhuisvester DUWO komt op Leidse kamermarkt t auto irand «rvaller irresteerd icht eindigt de sloot JNiets is zo leuk als boeven vangen' Chef recherche gaat opleiding verbeteren maandag 3 JUNI 2002 REGIO Weekeindje lamperen in oilenbad Onderwijs Bolwerk reer op peil IN - In Leiden is de afgelo- pacht weer eens een auto ibrand gevlogen. Rond D uur kreeg de brandweer jericht dat aan de Mariën- straat een wagen in de fik d. Brandweerlieden kon- voorkomen dat de auto he- lal uitbrandde. Volgens de idweer is het vuur vermoe- k aangestoken. Deskundi- jtellen een nader onder- ;in. De afgelopen tijd is in en, na een pauze van enke- aanden, weer een autopy- »an actief. De politie sluit uit dat deze brandstichting op zijn rekening geschre- tnoet worden. VI - De 36-jarige man die je week een caféhouder t overvallen in de Mors- t, is dit weekeinde in tht aangehouden. De ver te was een kennis van de louder. Hij bedreigde de gbaas vorige week maan- pet een vuurwapen en kte hem geld afhandig. De ïchte is vandaag voorgeleid de officier van justitie. N - Een 27-jarige Leide- die uit de handen van de e wilde blijven, is in de tvan zaterdag op zondag ijn auto in een sloot bij de ereden. De man ging er Langebrug met zijn wa- andoor nadat agenten op zijn rijgedrag wilden ireken. Hij reed met hoge eid door de binnenstad ng snelweg. In een bocht oprit verloor hij echter de it over het stuur en vloog tot in. Hij probeerde imend en rennend de en van zich af te schud- naar werd toch geaires- De man bleek vier keer il te hebben gedronken als staan. door Wilfred Simons leiden - De Universiteit Leiden heeft de Delftse studentenhuis vester DUWO gevraagd om aan de Wassenaarseweg 250 a 300 semi-permanente studentenka mers te bouwen. Als de groei van het aantal studenten doorzet, zo rekent de universiteit, ontstaat er vanaf het studiejaar 2003-2004 nijpende kamemood in Leiden. Directeur J. Benschop van DUWO zegt dat hij 'op grote schaal in Leiden aan de slag wil'. „Mijn handen jeuken." Direc teur L Johnson van de Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) voelt zich 'niet bedreigd'. De Delftse studentenhuisvester DUWO exploiteert bijna tien duizend kamers in de gemeen ten Delft en Den Haag. In Delft heeft zij een vaste relatie met de TU Delft, in Den Haag regelt zij kamers voor de studenten van de Haagse Hogeschool. Vorig jaar werd DUWO ook toegelaten tot de Leidse regio. Die toelating was vooral tot blijdschap van de Leidse univer siteit, die de laatste tijd een stroeve relatie heeft met de SLS. De ergernis ontstond vorig jaar toen de SLS besloot de wacht lijst voor een kamer af te schaf fen en studenten te verplichten voor een kamer te hospiteren. Daarmee is de universiteit het niet eens. Ook vindt de universi teit dat de SLS te weinig doet om buitenlandse studenten on der dak te helpen. De verhoudingen kwamen op scherp te staan toen de SLS niet inging op een verzoek van de universiteit om semi-permanen- te studentenhuizen te bouwen. De SLS wil geen noodgebou wen, DUWO vindt dat geen pro bleem. De universiteit zocht daarop contact met DUWO. „Woonboten in de Schie, staca ravans op het Universitaire Sportcentrum, het kan me niet schelen, als de studenten maar onder dak zijn", zegt Benschop. „Wij zeggen nooit nee. Studen tenkamers moeten snel beschik baar zijn." DUWO studeert ook op de mo gelijkheid om*in Leiden particu liere studentenhuizen te kopen. „In Delft doen wij dat al een tijdje", legt hij uit. „Je kunt niet ontkennen dat het aantal stu dentenhuizen afneemt doordat particulieren hun bezit van de hand doen. Wij zeggen: verkoop je pand aan ons. Wij vragen stu denten om het ons te melden als een particuliere verhuurder de huur wil opzeggen. Dan ne men we contact met hem op en doen hem een goed aanbod. Het lukt niet altijd, maar in een derde van het aantal gevallen slagen we erin die panden te verwerven. We krijgen inmid dels wekelijks een tip." De komst van DUWO naar Lei den stemt de Studentengroepe ring Leiden (SGL) tevreden. Die ergert zich aan wat zij de 'mo nopoliepositie' van de SLS noemt. Wedijver' tussen meer dere stichtingen zal leiden tot een ruimer en beter kameraan bod voor Leidse studenten, zo meent de studentenpartij. DUWO-directeur Benschop on derschrijft die opvatting deels. „Concurrentie is altijd goed. Wij willen doen wat de SLS niet wil of kan", zegt hij. Toch wil hij ook 'waar mogelijk' met de SLS samenwerken en 'expertise bundelen'. Benschop wil niet direct zeggen dat zijn organisatie de Leidse studenten beter kan bedienen dan de SLS. „Dat zou aanmati gend zijn." Wel gelooft hij dat zijn organisatie, samen met de Leidse universiteit, voor 'verras sende effecten' op de Leidse ka mermarkt kan zorgen. Een vuurspuwer was een van de attracties tijdens de demonstratie annex lustrumfeest van Eurodusnie. Foto: Taco van der Eb leiden - Nu burgemeester Post- ma is afgetreden, richt D66 al zijn aandacht op een burge meestersreferendum. Leide- naars willen volgens O. Welling, fractievoorzitter van de demo craten, een burgemeester die ze kennen. Een verkiezing waarbij de burgemeesterskandidaten actief campagne voeren is vol gens Welling bij uitstek een mo gelijkheid om bekend te worden in de stad. De voorstellen die het CDA vori ge week aandroeg voor de be noemingsprocedure van de nieuwe burgemeester, gaan D66 niet ver genoeg. Zo is het vier jaar geleden bij de benoeming van Postma al gegaan, meent Welling. Toen konden de Leide- naars al via een enquête mee praten over de profielschets die vervolgens in een openbare ver gadering werd besproken. Het CDA is tegen een referen dum over het burgemeesters ambt omdat het volgens de christen-democraten vrijwel on mogelijk is voor de kandidaten om een inhoudelijke campagne te voeren. De collegepartijen hebben immers in hun pro gramma al vastgelegd welke koers zij de komende vier jaar gaan varen. Dit zou geschikte kandidaten kunnen weerhou den te solliciteren naar het ambt. Ook vreest het CDA een lage opkomst bij het burge meestersreferendum omdat de volksraadpleging niet aan ver kiezingen gekoppeld kan wor den. Welling denkt dat de positie van de burgemeester sterker wordt door een verkiezing. De uitver koren burgemeester wordt im mers gesteund door een groot aantal kiezers. De gemeenteraad is op het punt van een referen dum verdeeld. Of een meerder heid wordt gehaald, hangt vol gens Welling af van de PvdA en de ChristenUnie. Deze laatste partij laat weten net als CDA en het WD tegen een burgemees tersverkiezing te zijn. F. Van As vindt een inhoudelijke campag ne ook niet op zijn plaats voor de burgemeesterspost „Een burgemeester moet een samen bindende functie hebben in het college. Dat wordt moeilijk als de kandidaten tijdens een cam pagne allerlei beloften doen." door Annet van Aarsen vervolg van voorpagina leiden - Geen feest zonder doel, moeten ze bij Eurodusnie heb ben gedacht. Tientallen 'actie feestvierders', sympathisanten van de jubilerende linkse Leidse organisaties, bestormden gister avond de Burcht. Onder het motto 'de stad is van ons alle maal' protesteerden ze tegen de verwijderingsbevelen die de po litie sinds vorig jaar gebruikt om jongeren, alcoholisten en daklo zen van het oude verdedigings werk en uit Leidse stadsparken te sturen. Op de 'herovering1 van De Burcht volgde een feest je met muziek, drank, percussie en vuurspuwers, dat tot laat in de avond duurde. Rond half twaalf greep de politie in: 'die muziek moet nu toch echt uit'. Een half uur later werd - na een verwijderingsbevel - de Burcht heuvel met enig geweld schoon geveegd. 'Leve Pim Fortuyn', roept een gast vanaf het terras van Socië teit De Burcht, als hij de stoet rond half negen ziet aankomen. Een groot spandoek hebben ze bij zich met de ietwat cryptische leus 'de stad is van ons alle maal'. „Waar hebben jullie het eigenlijk over?" vraagt een ande re terrasgast. „We willen hier ge woon kunnen zitten", meldt een van de feestgangers. Even later spuwt een van de gasten vanaf de kantelen van de Burcht metershoge vuurwolken. Een rode tweezitsbank wordt pontificaal in het gras gezet en de biertjes komen tevoorschijn. De actievoerders - zo blijkt uit alles - zijn nog lang niet van plan het veld te ruimen. Bene den maakt een oud jubilerend echtpaar - keurige bloemcorsa- ges op de kleren en vergezeld van kinderen, kleinkinderen en aanhang - zich uit de voeten. „Die verwijderingsbevelen zijn een middel voor de gemeente om de ruimte voor burgers te beperken", zegt David, voor de ze gelegenheid tot woordvoer der gebombardeerd. „Bij de Burcht kun je alleen op het ter ras van de sociëteit een duur be taald biertje drinken. In de stad is steeds minder plek te vinden voor niet-commercieel gebruik. Dat zie je bij de Burcht en in het Van der Werfpark. En dat zie je ook in de Koppenhinksteeg. Wij moeten daar weg voor apparte menten." Meegebrachte pam fletten brengen de omstanders op de hoogte: „Om te proteste ren tegen het beleid van 'schone schijn', commercialisering en sociale uitsluiting heroveren we vanavond de Burcht en eisen we het recht terug om van de stad te genieten." Het bevriende Koekeroe Reedio verzorgt uitzendingen. De feest gangers volgen de muziek via meegebrachte radio's. Rond elf uur meldt één van de feestgan gers dat het feest nog steeds on gestoord verloopt. „Driehon derd man ME, honderd paar den", grapt hij in de uitzending. „Maar wij hebben pek en ve ren." Een half uur later verzamelen zich meer en meer agenten in de steeg naast het Koetshuis. Een delegatie politiemensen meldt de actievoerders dat de muziek uit moet en dat ze om twaalf uur toch echt moeten op breken. De groep op de Burcht geeft te kennen dat ze geen overlast veroorzaakt en dat ze tot één uur 's nachts wil door gaan. De agenten beneden be spreken de tactiek: één keer melden dat de mensen zich moeten verwijderen, niet in dis cussie gaan en wie ernstig dwarsligt, aanhouden. Klokslag twaalf volgt dan de tweede bestorming van de Burcht. „Hier spreekt de politie. Dit is een verwijderingsbevel", klinkt het en een fractie van een seconde later worden de feest gangers 'opgeduwd' richting de uitgang. Geen tijd om de lege flesjes op te rapen, verwijderen betekent 'nu weg". De wapen stokken komen tevoorschijn, er wordt geduwd en getrokken en er vallen rake klappen. Binnen tien minuten staat iedereen bui ten. Wat rest van het feest is de rode bank, die tegen de muur van de Burcht staat geparkeerd en het spandoek dat over de kantelen is gehangen. Op het Burchtplein reageren de actievoerders met luide stem hun woede af op de politie. „Ik wilde alleen mijn schoenen nog even pakken en dan beginnen jullie gelijk te slaan. Wat zijn jul lie voor mensen?", vraagt een jongen, en duwt zijn schoeisel onder de neus van één van de agenten. „We zijn niet eens ge waarschuwd. Ik heb niet ge hoord dat we weg moesten", roept een ander. Even dreigt een vechtpartij als een van de activisten in een hoekje in de boeien wordt gesla gen. Maar de rust keert snel weer, als de politie besluit dat héér missie geslaagd is en dat het tijd is om het politiebureau op te zoeken. „Prettige avond verder. Tot ziens", zegt een boomlange agent is niet iets wat je zomaar el- ag in elkaar draait een ich voor al je buurtgenoten, r het gebeurde gisteren in iroenesteeg: zo'n honderd- g bewoners van Pancras- schoven er aan aan lange tafels voor een gezamenlij- laaltijd. Het idee kwam van oonster Nelleke Wouters, verband met een cursus st proberen een groep isen enthousiast te krijgen met elkaar iets te ondeme- L t leek me leuk om iets te voor de wijk", zegt Wou- die inmiddels tien jaar in aas-Oost woont „Om een ng te doen om mensen met ar in contact te brengen." ipzet is geslaagd. Uit alle la- van de bevolking - jongeren «deren, autochtoon en al lochtoon, werkend en niet wer kend - kwamen de aanmeldin gen binnen. Niet alleen om mee te eten, maar ook vaak om iets te doen: een taart bakken, een rondleiding langs de hofjes ge ven of een stukje zingen. De wijkgroep en de buurtvereni ging zorgden er met een finan ciële bijdrage voor dat de deel nemers niet hoefden te betalen voor hun maaltijd en ook de ge meente droeg via het project 'Onze wijk aan zet1 een steentje bij. „Heel veel mensen vonden het leuk om mee te helpen", zegt Wouters. Het ziet er naar uit dat er iets aan het veranderen is in de wijk achter de Hooigracht Jaren geleden kenmerkte het gebied zich door het feit dat er nauwelijks onderlinge contac ten tussen de verschillende be verse broodjes, gekookte eitjes en vruchtensap tijdens de buurtbrunch in de Groenesteeg. Ongeveer honderdvijftig mensen schoven aan. Foto: Taco van der Eb Voormalig chef districtsrecherche Jan van Duijn. „Leiden is niet ge welddadiger dan vergelijkbare steden met rond de 100.000 inwo ners." Foto: Henk Bouwman nV De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de B reestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 <24 woners waren en dat de buurt vereniging een zieltogend be staan leidde. Maar de toen ont brekende gemeenschapszin lijkt nu weer terug. Tussen de broodjes en de cake jes liggen papieren met daarop een quiz: vragen over de ge schiedenis van de buurt Een inderhaast opgeschreven ant woord op de vraag Heb je een idee om de buurt nog leuker te maken' maakt duidelijk dat Wouters succes heeft met haar brunchproject: 'Dit mag nog vaker'. Misschien is de brunch het be gin van een traditie. Veel deel nemers aan de brunch in de Groenesteeg kunnen bijna niet wachten tot het volgende wijke- venement, een muziekvoorstel- ling in Q-bus, georganiseerd door een andere bewoonster van de steeg. Leiden ruimt op! Klachten over de opgeruimd heid van eigen straat of buurt? Van mening dat de gemeente te weinig doet om de eigen woon omgeving op te knappen? Nu heeft iedereen de kans om daar verandering in te brengen. Tot en met 21 juni mag iedereen een plan indienen voor een schone, opgeruimde straat of buurt En daar blijft het dan niet bij, want de gemeente stelt via het Fonds Wijkinitiatieven een bedrag beschikbaar om de beste plannen ook daadwerke lijk tot uitvoer te brengen. Kort om, Leiden ruimt op! „Scholen, buurtverenigingen, bedrijven, iedereen mag een plan indienen", zegt een woordvoerder van de gemeen te. „En de invulling van het plan mag een schoonmaakactie zijn, meer groen in de buurt of juist het opknappen van speel toestellen. Alles mag, zolang de initiatieven ten goede komen aan het milieu in de eigen straat of buurt." Waar moet een plan zoal aan voldoen? „Het is niet de bedoe ling dat men alleen een plan bedenkt, maar de initiatiefne mers worden ook geacht mee te helpen bij de uitvoering ervan. Bovendien moet het plan door een groot aantal mensen uit de buurt worden ondersteund." De huisschilder laten langsko men op kosten van de gemeen te zit er dus niet in. Ook moeten de ingediende plannen binnen een bepaald budget vallen. Zo heeft een schoonmaakactie een vast bud get van 115 euro, mag het groe ner maken van de buurt maxi maal 1150 euro kosten en zit aan acties om speelplaatsen of toestellen op te knappen een fi nanciële bovengrens van 230 euro. Inschrijfformulieren voor de ac tie 'Leiden ruimt op!' zijn te krijgen bij de balies van het Stadsbouwhuis en de dienst Mileu en Beheer. Annet van Aarsen en Timoteus Waarsenburg Eric-Jan Berendsen leiden - Jan van Duijn (45) is een echte Katwijker maar heeft 'iets' met Leiden. Hij ging er naar school, werkte er als inter mediair bij uitzendbureau ASB en bij autobedrijf Elam op de Maresingel, voordat hij op 25-ja- rige leeftijd bij de politie kwam. Na eerst vele jaren bij de Haagse en Noordwijkse politie en op het stafbureau politiezaken in Lei derdorp te hebben gewerkt, werd hij in mei 1997 zonder eni ge recherche-ervaring chef van de districtsrecherche van de po litie Leiden-Voorschoten. Maar, zegt Van Duijn „je hoeft geen piloot te zijn om directeur van de KLM te worden." Inmiddels is hij vertrokken naar Woerden, waar hij een project leidt om het recherchewerk te verbeteren. „Toen ik in 1997 in Leiden kwam, was er eigenlijk sprake van twee werelden. Gebiedsge bonden werken door wijkteams en de recherche. Ik heb de re cherche omgebouwd van zelf standige organisatie tot een or ganisatie die zich richt op de veiligheidsvraag van een wijk team. Welke vragen liggen er bij het blauw op straat, bij de wijk- politie en hoe kan de recherche daar antwoord op geven? Je moet de recherchekennis com bineren met de lokale kennis van de wijkagent" „Een van de eerste ernstige za ken waarmee ik bij de Leidse re cherche werd geconfronteerd, was de moord, half november '97, op een 19-jarige studente in een woning aan de Jan van Goy- enkade. Zij was door haar vriend met een schaar om het leven gebracht. Die zaak heeft veel indruk op me gemaakt. Een jong meisje dat zo ineens uit het leven werd gerukt." „En dan de moord in de Ste venshof in februari 1998. Er wa ren veel sporen en ander waar devol materiaal maar het onder zoek wilde niet vlotten. Er was ontzettend veel geduld en door zettingsvermogen nodig, maar toch wilde de puzzel niet pas sen. Het onderzoek is toen voor zes maanden stilgelegd en ver volgens is er door drie andere mensen naar het dossier geke ken. We kregen na dat nieuwe onderzoek nieuwe lijnen en ge zichtspunten en uiteindelijk de gouden tip. De dader is inmid dels veroordeeld, al loopt er nog een hoger beroep. Alleen de moord op een 79-jarige man in zijn woning in de Mamixstraat in juni 2000 is tot mijn spijt nooit opgelost" „Toch is Leiden niet geweldda diger dan vergelijkbare steden met rond de 100.000 inwoners. Opmerkelijk is dat ouderen zich op straat onveilig voelen en jon geren tussen 18 en 25 niet, ter wijl die meer slachtoffer zijn van agressie. Daarnaast zie ik dat jongeren sneller tot geweld overgaan. Ik zie ook jongeren die in hoog tempo aan een cri minele carrière bouwen terwijl ze op een leeftijd zijn waarvan ik denk 'mijn hemel, nou al'." „Natuurlijk zijn er frustraties. Zo kun je niet al je successen door vertellen aan de burgers. Je hebt te maken met de privacy van verdachten en regels van het openbaar ministerie. De afgelo pen vijf jaar zijn er in Leiden heel veel dealers en geweldple gers opgepakt, maar vaak is dat niet gemeld. Jammer." „Momenteel ben ik voor twee jaar gedetacheerd in Woerden bij het projecjULbrio. Dat is een landelijk projftt gericht op de verbetering van het recherche werk en bewerkstelligen van eenduidigheid in het beleid. Ik probeer recherchewerk dusda nig vorm te geven dat het in heel Nederland kan worden toe gepast. Zo probeer ik iedereen dezelfde taal te laten spreken. Denk maar aan de benaming wijkagent. Ergens anders wordt zo'n man of vrouw buurtregis seur genoemd of contactambte naar. Daarnaast hou ik me bezig met het verbeteren van de re chercheursopleiding. „Ik vind dat je om de zoveel jaar binnen de politie iets anders moet gaan doen. Daarom heb ik me ook voor twee jaar vastge legd bij Abrio. En daarna? Terug naar het recherchewerk binnen de regio, die afspraak heb ik ge maakt. Want er is niets zo leuk als boeven vangen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 9